11-3. Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi (1774-1914) Ünitesi

Tarih 11 3.Ünite : Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi (1774-1914)

Trablusgarp Savaşı

TRABLUSGARP SAVAŞI (1911-1912) İtalya’nın  Trablusgarp’ı işgalinin Nedenleri: İtalya’nın siyasi birliğini geç kurması, Hammadde ve pazar ihtiyacı  Açıklama: Birliğini geç tamamlayan İtalya sömürgecilik yarışında geç kalmıştır. 1896’da Habeşistan’a saldırdıysa da; bu saldırısı başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Trablusgarp’ın İtalya’ya yakın olması Osmanlı Devleti’nin burayı savunacak gücünün olmaması  Açıklama: Osmanlı Devleti Trablusgarp’a karadan yardım edemezdi; çünkü Mısır İtalya’nın Trablusgarp’ı işgalini onaylayan İngiltere’nin elindeydi. Donanmasının güçsüzlüğünden …

Devamını Okuyun »

II. Meşrutiyet (23 Temmuz 1908)

II. MEŞRUTİYET (23 Temmuz 1908) İlan Sebebi: 1908 Reval görüşmeleri ve dış baskılar İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin Selanik’i kaybetme korkusu, Makedonya’daki subayların idareye karşı olan  güvensizlikleri sonucu çıkan ayaklanmalar *İttihat ve Terakki Cemiyetine mensup subaylar Makedonya’da isyan ederek “hürriyet”in ilan edilmesini istediler. Selanik başta olmak üzere Makedonya’daki birkaç şehirde “hürriyet” ilan edildi. Bu baskılar karşısında II. Abdülhamit Anayasayı yürürlüğe koydu. …

Devamını Okuyun »

Osmanlıyı Kurtarmaya Yönelik Düşünce Akımları

OSMANLIYI KURTARMAYA YÖNELİK DÜŞÜNCE AKIMLARI  Osmanlıcık: Fransız ihtilalinin yaydığı milliyetçilik düşüncesi Os­manlı sınırları içinde yaşayan azınlıkları harekete geçir­mişti. Tanzimat döneminin sonlarına doğru örgütlenen Genç Osmanlılar, Fransız ihtilalinin Osmanlı üzerindeki yıkıcı etkisini kırmak için Osmanlıcılık düşüncesini ortaya attılar. Bu düşüncenin temel felsefesi; “Osmanlı ülkesinde etnik benlik değil, Osmanlı olma düşüncesi vardır” düşüncesine dayanır. Bütün halkın bu düşünceyi kabul edebilmesi için ise …

Devamını Okuyun »

II. Abdülhamit Dönemi Yenilikleri

II. ABDÜLHAMİT DÖNEMİ YENİLİKLERİ   Tanzimat reformlarından beklenen sonuç alınama­yınca; siyasi rejimin değişmesini savunan kadrolar ortaya çıktı. Tanzimat reformcuları merkezi idareyi güçlendir­mekle kurtuluşa gidileceğine inanırken; Tanzimat’ın yetiştirdiği aydınlar ise batı uygarlığının üstünlüğünü, halkın geniş hürriyetlerine ve parlamentolu demokratik rejimine bağlıyordu. Tanzimat bürokratlarına baş kaldıran yenilikçiler şairler ve yazarlardı. 1856’da çıkarılan basın kanunu ile hükü­met basını denetim altına alınca; fikir yoluyla …

Devamını Okuyun »

II. Balkan Savaşı

II. BALKAN SAVAŞI Osmanlıların terk ettiği toprakların ve özellikle Makedonya’nın paylaşılması konusunda Balkan devletleri arasında anlaşmazlık çıktı. Yunanistan ve Sırbistan Bulgaristan’a savaş açtı. Bir süre sonra Romanya da savaşa katıldı. Bulgarlar üst üste yenilgiler almaya başladı. Bu durumdan yararlanan Türk ordusu Midye-Enez çizgisini aşarak Edirne ve Kırklareli’ni geri aldı. Balkan Devletlerinin kendi aralarındaki barış Bükreş’te imzalandı (1913). Bulgaristan küçüldü. Bulgarlarla …

Devamını Okuyun »

I. Balkan Savaşı

I. BALKAN SAVAŞI Dört Balkan ülkesi, Osmanlı İmparatorluğu’na çeşitli yönlerden saldırıya geçtiler. Osmanlı orduları hemen her yerde yenilgilere uğradı. Bulgarlar, Edirne’yi alarak Çatalca’ya kadar ilerlediler. Makedonya, Sırplar, Karadağlılar ve Bulgarlarca işgal edildi. Bu karışık ve kötü durumdan yararlanan Arnavutluk da bağımsızlığını ilan etti. Yunanlılar Ege adalarına asker çıkardılar. Bu durumda büyük devletler arabuluculuk yaparak Londra’da bir konferans topladılar. Londra Konferansı …

Devamını Okuyun »

Trablusgarp Ve Balkan Savaşlarının Nedenleri Ve Osmanlı İmparatorluğunun Yenilgisini Hazırlayan Etmenler

TRABLUSGARB VE BALKAN SAVAŞLARININ NEDENLERİ VE OSMANLI İMPARATORLUĞUNUN YENİLGİSİNİ HAZIRLAYAN ETMENLER TRABLUSGARB SAVAŞI (1911-1912) 1870’te siyasi birliğini tamamlayan İtalya, bu tarihten sonra sömürgeciliğe başladı. Osmanlı Devleti’nin Kuzey Afrika’daki topraklarının önemli bir kısmı İngiltere ve Fransa tarafından ele geçirilmişti. İtalya, Osmanlıların Kuzey Afrika’daki son toprağı Trablusgarb ve Bingazi’ye göz dikti. Burayı ele geçirmek için yıllarca uğraştı. Nihayet İngiltere ve Fransa’nın onayını …

Devamını Okuyun »

Meşrutiyet Yönetimi Ve Osmanlı İmparatorluğundaki Niteliği

MEŞRUTİYET YÖNETİMİ VE OSMANLI İMPARATORLUĞUNDAKİ NİTELİĞİ Her sözü kanun hükmünde olan padişahın yetkilerini sınırlayan ve yurttaşların hak ve görevlerini eşitlik esasına göre belirleyen Parlamento’ya dayalı hükümet şekline meşrutiyet denmiştir. I. MEŞRUTİYET II. ABDÜLHAMİT XIX. Yüzyılın sonlarına doğru Sultan Abdülaziz zamanında özgürlük özlemi aydınlar arasında iyice güçlendi, bir kısım devlet adamlarını da sardı. Padişahların keyfi yönetimine son vermek için Mithat Paşa, Namık …

Devamını Okuyun »

1838 Balta Limanı Ticaret Antlaşması

1838 BALTA LİMANI TİCARET ANTLAŞMASI 1838’de Osmanlı Devleti’nin İngiltere ile İstanbul’un Balta Limanı semtinde imzaladığı ticaret antlaşmasıdır. Osmanlı Devleti 1826’dan beri yerli hammaddelerin yurt dışına çıkarılmasını önleyen yed-i vahid (tekel) sistemini uygulamaya koymuştu. Bu sistem İngiltere’nin çıkarlarına uygun düşmüyordu ve İngilizler Osmanlı topraklarında kendilerine ayrıcalıklar verilmesi için Osmanlılara baskı yapıyorlardı. Dışişleri bakanı Mustafa Reşit Paşa, Mısır valisi Kavalalı Mehmet Ali …

Devamını Okuyun »

Mısır Ve Boğazlar Sorunu İle Avrupa Devletlerinin Osmanlı Devletine Yönelik Politikaları

MISIR VE BOĞAZLAR SORUNU İLE AVRUPA DEVLETLERİNİN OSMANLI DEVLETİNE YÖNELİK POLİTİKALARI MEHMET ALİ PAŞA AYAKLANMASI Nedenleri: 1)  Mısır Valisi Kavalalı’nın, Mısır’daki egemenliğine süreklilik kazandırmak istemesi, 2)  Kavalalı’ya valilik sözü verilen Mora Yarımadası’nın elden çıkması, 3)  Kavalalı’nın, Mora’ya karşılık Suriye valiliğini istemesi, 4)  Kavalalı’nın isteklerinin II. Mahmut tarafından kabul edilmemesi. Mehmet Ali Paşa’nın oğlu İbrahim Paşa komutasındaki Mısır Valiliği ordusu, Osmanlı …

Devamını Okuyun »