1994 ÖSS Tarih Soruları

1994 ÖSS Tarih Soruları

Soru 37    İlkçağda İyonya’da,
-Tales ilk kez Güneş tutulmasını hesaplamıştır.
-Pisagor ilk kez Dünya’nın yuvarlak olduğunu ileri sürmüştür.
İyonya’daki bu gelişmeler aşağıdakilerden hangisini gösterir?

A) Çeşitli etnik grupların bir arada yaşadığını
B) Bilimsel çalışmalar yapıldığını
C) Yöneticilerin çok sık değiştiğini
D) İlk yerleşim yerlerinin burada kurulduğunu
E) İnsanların gelir düzeyine göre sınıflara ayrıldığını

Soru 38   Urartuların mezarlarının oda ve ev biçiminde yapıp içine çeşitli eşyalar koymaları aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir?

A) Ticarette değiş-tokuş usulünü uyguladıklarının
B) Mimarlıkta geliştiklerinin
C) Birden fazla tanrıya inandıklarının
D) Barış içinde yaşadıklarının
E) Hayatın ölümden sonra da devam ettiğine inandıklarının

Soru 39  Genel olarak Türklerde sanat Uygurlara kadar, taşınabilir malzemeden deri, ahşap, metal ve taş işçiliğine dayalıdır. Uygurlarda ise sanat manastır, saray yapımı ve bunların iç donanımı biçiminde gelişme göstermiştir.
Türklerde sanatta görülen bu gelişme, aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir?

A) Göçebe hayattan yerleşik hayata geçildiğinin
B) Ülke sınırlarının genişlediğinin
C) Komşu devletlerle ilişkilerin zayıfladığının
D) Ticaret anlayışının değiştiğinin
E) Ülkenin istilalardan korunduğunun

Soru 40  Ortaçağda Müslüman bilim adamlarının eski Yunan filozoflarının eserlerinden yaptıkları çeviriler, daha sonra Avrupalıların Ortaçağ anlayışından kurtulmalarında önemli bir etken olmuştur.
Bu bilgiye dayanarak, aşağıdaki
yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A) Avrupalılar İslam kaynaklarından yararlanmıştır.
B) Çevirilerin yapıldığı dönemde İslam dünyasında Avrupa’dan daha aydın bir düşünce ortamı vardır.
C) Eskiçağ Yunan düşünürleri Ortaçağdaki Avrupa düşünürlerinden farklı bir anlayış içindedirler.
D) Ortaçağda Müslüman-Hıristiyan çatışması sona ermiştir.
E) İslamiyet bilime, pozitif ve akılcı düşünceye karşı değildir.

Soru 41  Ortaçağda kurulan devletlerin birçoğunda hükümdarlar egemenliklerini dine dayandırmışlar ve din adamları devlet yönetiminde etkili olmuşlardır.
Bu durum aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir?

A) Laik olmayan devlet anlayışının
B) Tutsaklık uygulamasının
C) Lonca sisteminin
D) Feodal sistemin
E) Şehir devleti anlayışının

Soru 42  Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’da yerli ve yabancı bilginlere çalışma ortamı sağlamakla ulaşmak istediği amaçlardan biri aşağıdakilerden hangisidir?

A) Devlet yönetiminde yabancılardan yararlanmak
B) İstanbul’un bilim ve kültür merkezi olarak saygınlığını artırmak
C) İmparatorluğun Avrupa’da sınırlarını genişletmek
D) İstanbul’da Batı’dakine benzer okullar açmak
E) Anadolu’da siyasi birliği sağlamak

Soru 43 Osmanlı Devleti’nde padişahların tahta çıkışları incelendiğinde, ölen padişahın yerine oğlunun, erkek kardeşinin veya amcasının geçtiği görülür.
Bu durum, Osmanlı Devleti’nde aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir?

A) Bazı padişahların uzun süre tahtta kalmadığının
B) Padişahlıkta deneyime önem verildiğinin
C) Egemenlik hakkının hanedanın kız çocuklarına tanınmadığının
D) Padişah değişikliğinde dış güçlerin etkili olduğunun
E) Merkezi otoritenin zayıf olduğunun

Soru 44 Osmanlı toplumunda XIX. yüzyıla kadar, halkın siyasi düşüncelerini yönlendiren önemli gelişmeler olmamıştır.
Bu durum aşağıdakilerden hangisini engellemiştir?

A) Gelenek ve göreneklerin gücünü korumasını
B) Din ile devlet işlerinin birlikte yürütülmesini
C) Yönetenler ile halk arasında kültür farkı oluşmasını
D) Halkın yönetime bağlılığının sürmesini
E) Demokrasi anlayışının gelişmesini

Soru 45 Osmanlılarda XIX. yüzyıla kadar, kızlar ilkokuldan sonra öğrenime devam edemezlerdi. Olanakları olanlar isterlerse evlerinde özel ders alırlardı. XIX. yüzyılda kızların ilkokuldan sonra devam edebilecekleri öğretmen ve sanayi okulları açıldı.
XIX. yüzyıldaki bu gelişme aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?

A) Bütün okulların devletin denetimi altına alındığını
B) Okuma-yazma seferberliğine geçildiğini
C) Din eğitimi ile çağdaş eğitimin birleştirildiğini
D) Eğitim anlayışında değişiklik olduğunu
E) Karma eğitime (kız-erkek) geçildiğini

Soru 46  Erzurum Kongresi’nde yalnızca iç politikayı ilgilendiren ilkeler değil, bazı dış politika ilkeleri de belirlenerek ilan edilmiştir.
Erzurum Kongresi’nin bu tutumu aşağıdakilerden hangisini gösterir?

A) Meclis gibi hareket edildiğini
B) İstanbul Hükümeti’ne yardımcı olunmak istendiğini
C) Ekonomik sorunlara siyasi sorunlardan daha çok önem verildiğini
D) Yabancı ülkelerle ilişkilerin arttığını
E) İtilaf Devletlerinin Anadolu harekâtına bakış açısının değiştiğini

Soru 47 Son Osmanlı Mebuslar Meclisi’nde, Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti adına seçilen mebuslar Cemiyetin adını taşıyan bir grup yerine, Felah-ı Vatan adıyla yeni bir grup kurmuşlardır.
Bu durum, aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir?

A) Ulusla Kurtuluş harekâtının başlatılmak istendiğinin
B) Mebusların görüşlerini değiştirdiklerinin
C) İşgal kuvvetlerinin Mebuslar meclisi üzerindeki baskılarının azaldığının
D) İstanbul’un işgal edilmesinin engellenmek istendiğinin
E) Padişah’ın yetkilerinin sınırlandırıldığının

Soru 48 Milli Mücadele döneminde İtilaf Devletleri, mebuslar Meclisi’nin toplanması için işgal altındaki bölgelerde yapılan seçimleri engelleyecek bir harekette bulunmamışlardır. Fakat Meclis’te Misak-i Milli ilan edilince Meclisi basmışlar, mebusların bazılarını tutuklayarak sürgüne göndermişlerdir.
İtilaf Devletlerinin tutumlarındaki bu değişikliğin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Türk halkına sempatik görünmek istemeleri
B) Meclis’in İstanbul’da toplanmasına karşı olmaları
C) Alınan kararları beklentilerine aykırı bulmaları
D) İstanbul Hükümeti ile Anadolu arasında anlaşma ortamının doğmasını istemeleri
E) Türk halkının kendileri ile barış yapacağına inanmaları

Soru 49 Mustafa Kemal, Başkomutanlık Yasası’nın yürürlük süresinin 20 Temmuz 1922 de tekrar uzatılması gündeme geldiğinde sürenin uzatılmasını istememiştir. Buna rağmen Meclis, Başkomutanlığın süresiz olarak Mustafa Kemal’de kalmasına karar vermiştir.
Meclis’in bu kararı almasında aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur?

A) Halkın orduyu desteklemesi
B) Başkomutanın aynı zamanda Meclis Başkanı olması
C) Meclis’te bazı grupların oluşması
D) Meclis’te yeni bir Anayasa için çalışmaların başlaması
E) Başkomutana duyulan güvenin artması

Soru 50 Birinci Dünya Savaşı’nda yenilen Almanya, Versay Antlaşması’yla Polonya’ya bırakmış olduğu yerleri geri almak için, daha sonra Polonya’nın batı bölgesini işgal etmiştir. Almanya’nın bu tutumu karşısında İngiltere ve Fransa barışı korumaya çalışmışlarsa da İkinci Dünya Savaşı’nın çıkmasını engelleyememişlerdir.
Bu durum Birinci ve İkinci dünya savaşları arasında nasıl bir ilişki olduğunu gösterir?

A) İki savaşta da çok sayıda cephe açılmıştır.
B) Birinci Dünya Savaşı öncesindeki bloklaşmalar günümüze kadar devam etmiştir.
C) Savaşların ikisi de aynı hükümleri içeren antlaşmalarla sonuçlanmıştır.
D) Birinci savaşın sonucu ikinci savaşın başlamasına ortam hazırlamıştır.
E) İki savaşın sonunda da Avrupa’nın siyasi yapısı korunmuştur.

Soru 51 Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk yıllarında, eski saat sistemi bırakılarak günümüz saat sisteminin esas alınmasına ve medreselerin kapatılarak çağdaş okulların varlığını sürdürmesine ilişkin yasalar kabul edilmiştir.
Bu yasaların ortak yönü aşağıdakilerden hangisidir?

A) İkilikleri ortadan kaldırma
B) Ticari ilişkileri kolaylaştırma
C) Eğitimi yaygınlaştırma
D) İlköğretimi zorunlu hale getirme
E) Tarih olaylarının karşılaştırılmasında kolaylık sağlama

Soru 52 1925-1930 yılları arasında TBMM’de yalnız Cumhuriyet Halk Fırkası’nın milletvekilleri vardı.
Bu durum, Türkiye’de aşağıdakilerden hangisini güçleştirmiştir?

A) Seçimlerin yenilenmesini
B) Hükümetin denetlenmesini
C) İnkılapların yapılmasını
D) Cumhurbaşkanının seçilmesini
E) Hükümetin kurulmasını

Soru 53 Günümüzde aşağıdakilerden hangisi yalnız askerlik eğitimi sırasında öğretilir?

A) Kanunlara ve nizamlara uyma
B) Sembol, kişi ve makamları selamlama
C) Savaş araç ve gereçlerini kullanma
D) Ast-üst ilişkileri
E) ilkyardım uygulamaları

Soru 54 Aşağıdakilerden hangisi, polisin yetkilerinden biri değildir?

A) Şüpheli kişilerin üstlerini ve eşyalarını aramak
B) Suçluları yakalamak ve ifadelerini almak
C) Suç unsuru sayılabilecek eşyaları zapt etmek
D) Yasalara uymayan otel, kahve, gazino, sinema gibi yerleri kapatmak
E) Yeni bir devlet rejimi saptamak

Bir yorum

  1. hani nerde cevapları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.