Hititler

HİTİTLER

7.Harita-Hitit Devleti

  1. Anadolu’ya Kafkasya üzerinden gelmişler Kızılır­mak yayı içerisinde kalan Kapadokya adı verilen böl­geye yerleşmişlerdir.
  2. İlk zamanlarda küçük krallıklar ve beylikler ha­linde örgütlenmişlerdir. Bu krallıkların birleşmesiyle mer­kezi bir devlet kurmuşlardır. Bu devlet Anadolu’da siya­sal birliği sağlayan ilk devlet olmuştur. Hattuşaş’ı (Boğazköy) başkent yapmışlardır.
  3. Ülkeyi yöneten krala büyük kral denilmiştir. Büyük hükümdar aynı zamanda baş rahip, baş komutan, baş yargıç idi.
  4. İlk zamanlarda kral yaptığı işlerden dolayı Pan­kuş meclisine hesap verirdi. Kralın monarşik idaresi ar­tınca Pankuş meclisinin önemi kalmamıştır. Yönetimde ana kraliçe Tavannanna söz sahibi idi.
  5. Toplumsal yaşamda şu sınıflar görülmüştür. Asil­ler, özgürler ve köleler.
  6. Hitit saraylarında “Anal” deni­len kral yıllıklarını yazan katipler görevliydi. Bu yıllıklar tarih yazıcılığına ör­nektir.
  7. Hitit kanunları daha çok insancıldı. İdam cezasını çok az uygulamışlardır. Kadınlara mirastan pay vererek, Özel mülkiyeti korumuşlardır. Ayrıca kölelere bedel öde­yerek özgür olabilme hakkını da tanımışlardır.
  8. Hititler çok tanrılı bir dinsel yaşayışa sahiptiler. Komşu kavimlerin tanrılarına da önem vermişlerdir.
  9. Hititler Kuzey Suriye’nin verimli topraklarına sahip olmak için Kadeş savaşını yapmışlardır. (M.Ö.1295) Ön Asya’da Asur tehlikesi belirince Kadeş anlaşmasını yapmışlar ve bu anlaşmayla Asur’a karşı ittifak kurmuş­lardır (M.Ö. 1280).
  10. Ö. 1200’lerde Ege denizinden gelen kavimlerin İstila hareketleri Hitit devletinin yıkılmasına neden ol­muş­tur. Bu sırada bazı Hitit boyları Orta Toroslar’da ve Gü­neydoğu Anadolu’da “Geç Hitit Beylikleri” denilen bey­likleri kurmuşlardır. Ancak Asurlular Geç Hitit Beyliklerine son vermiştir.

Hakkında Yorgun

Yorgun... Bir tarih öğretmeni... En iyisini bildiğini iddia etmiyor... Öğrenmeye ve bildiğini,bildiği kadarıyla öğretmeye çalışıyor...

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.