Kurtuluş Savaşı’na Hazırlık Dönemi Test

KURTULUŞ SAVAŞI’NA HAZIRLIK DÖNEMİ TEST

1. Kurtuluş Savaşı’nın hazırlık döneminde yapılan kongrelerde;
I. Manda ve himaye kesinlikle kabul edilmeyecektir.
II. Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür, parçalana-maz.
III. Her türlü yabancı işgaline ve müdahalesine karşı mil-letçe direnilecektir.

kararlarından hangileri “ulusal bağımsızlık” ve “ülke bütünlüğü” ilkelerinin benimsendiğini gösterir?

A) Yalnız l B) Yalnız II C) l ve II    D) l ve III E) l, II ve III

2. Erzurum Kongresi’nde, “Mebuslar Meclisi derhal topla-narak hükümet işleri Meclisin denetimi altına alınmalıdır.” maddesi ile,

I. İstanbul Hükümeti’nin kararlarını denetlemek
II. İstanbul Hükümeti ile iyi ilişkiler kurmak
III. Manda ve himaye fikrini benimsemek

durumlarından hangileri amaçlanmıştır?

A) Yalnız l B) Yalnız II C) Yalnız III D) l ve II E) II ve III

3. Yunanlıların İzmir ve çevresini işgal etmesinden sonra;
I. Avrupa kamuoyunda Türklerden yana bir durum ortaya çıkmıştır.
II. Avrupalıların bölgedeki ticari ve ekonomik çıkarları sarsılmıştır.
III. Yunanlıların Türk halkına baskıları artmıştır.

Anlaşma Devletleri’nin Amiral Bristol başkanlığında bir heyeti İzmir’e göndermesinde yukarıdakilerden hangilerinin doğrudan etkili olduğu savunulamaz?

A) Yalnız l B) Yalnız II C) Yalnız III   D) l ve II E) II ve III

4. Amasya Genelgesi’nin,
I. Vatanın bütünlüğü ve ulusun bağımsızlığı tehlikede-dir.
II. Ulusun bağımsızlığını yine ulusun azmi ve kararı kur-taracaktır.
III. Sivas’ta ulusal bir kongre toplanacaktır.

maddelerinden hangileri Ulusal Kurtuluş Savaşı’mızın gerekçesini ortaya koymuştur?

A) Yalnız l B) Yalnız II C) Yalnız III   D) l ve II E) II ve III

5. Mustafa Kemal Paşa İstanbul’un işgal edilmesi ve Mebus-lar Meclisi’nin kapatılması üzerine 17 Mart 1920’de ordu komutanlarına bir genelge göndererek kurucu meclis ku-rulmasını istemiştir. Arkadaşlarının muhalefet etmeleri üzerine yeni bir genelge hazırlayarak kurucu meclis yerine olağanüstü yetkilere sahip meclis adını kullanarak kurucu meclis özelliğini taşıyan bir meclisin açılmasını ısrarla istemiştir.

Mustafa Kemal Paşa’nın göndermiş olduğu genelgelerde özellikle kurucu meclis özelliğine sahip bir meclisin oluşmasını istemesinin amacı aşağıdakilerden hangisi olamaz?

A) Olağanüstü yetkiye sahip bir meclis kurmak
B) Yönetim biçimini değiştirmek
C) Güçler birliğini sağlamak
D) İstanbul Hükümeti ile uyumlu çalışmak
E) Ulusal bağımsızlığı gerçekleştirmek

6. Osmanlı Mebusan Meclisi’nin Misak-ı Milli kararlarını kabul etmesi üzerine İstanbul’u işgal eden Anlaşma Dev-letleri işgalin geçici olduğunu ve padişahın isyanlara karşı korunduğunu ileri sürmüşlerdir.

Anlaşma Devletleri bu tutumlarıyla aşağıdakilerden hangisini hedeflemişlerdir?

A) Türk halkının tepkisini önlemeyi
B) Padişahın otoritesini sağlamlaştırmayı
C) Halkın Milli Mücadeleyi desteklemesini sağlamayı
D) Düzenli ordunun oluşturulmasını hızlandırmayı
E) İç isyanları azınlıklar lehine sonuçlandırmayı
7.
I. Türk vilayetleri düşmana terk edilmeyecek, manda ve himaye kabul edilmeyecektir.
II. Mebusan Meclisi toplanacaktır.
III. Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti yasal bir kuruluş olarak İstanbul Hükümeti’nce tanınacak-tır.
Amasya Görüşmeleri’nin yukarıdaki hükümlerinden hangileri ulusal iradenin yönetime egemen olmasına yönelik olduğu savunulabilir?

A) Yalnız l B) Yalnız II C) Yalnız III   D) l ve II E) II ve III

8. Amasya Genelgesi’nde, “Milletin geleceğini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.” maddesi yer almıştır.

Bu madde Amasya Genelgesi’nde
I. Halifelik makamının birleştirici etkisinden yararlan-ma
II. Yönetim şeklini değiştirme
III. İstanbul Hükümeti ile iyi ilişkiler kurma

durumlarından hangilerinin benimsendiğini gösterir?

A) Yalnız l B) Yalnız II C) Yalnız III   D) l ve II E) II ve III

9. Mustafa Kemal, 28 Mayıs 1919 tarihinde yayınladığı Havza Genelgesi kararlarını askeri ve siyasi makamlara göndermiştir. Bu genelgede “İzmir’in ve maalesef bunun arkasından da Manisa ve Aydın’ın işgali, gelecekteki teh-likeyi daha açık olarak sezdirmiştir. Bu durumu engelle-mek, işgallerin haksızlığını anlatmak için illerde büyük ve heyecanlı mitingler yapılarak milli gösterilerde bulunulma-sı, bunun bütün kasaba ve köylere kadar yaygınlaştırıl-ması, büyük devletlerin temsilcileriyle Bab-ı Ali’ye etkile-yici telgraflar çekilmesi …” istenmiştir.

Buna göre, Havza Genelgesi’nin Milli Mücadele’deki önemi aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) İşgallerin haksızlığını ortaya koymak için mitingler düzenlenmesine ortam hazırlaması
B) Saltanata karşı ilk direniş hareketi olması
C) Düzenli ordunun kurulmasına ortam hazırlaması
D) Bütün milleti silahlı direnişe çağırması
E) Kapitülasyonlara ilk tepki olması

10. Erzurum Kongresi’nde, “Ulusumuz insanca, çağdaş amaç-ları yücelten sanayi, teknik ve ekonomik gereksinimleri-mize değer verir. Bundan dolayı devlet ve ulusumuzun içerden ve dışarıdan bağımsızlığı yurdumuzun bütünlüğü saklı kalmak koşuluyla milli sınırlar içindeki ulusallık ilke-lerine saygılı herhangi devletin teknik, sanayi, ekonomik yardımını kıvançla karşılarız.” denilmiştir.
Bu açıklamaya bakılarak kongre üyelerinin hangisine karşı olduğu söylenebilir?

A) Yabancı sermayeye
B) Ulusal egemenliğe
C) Misak-ı Milliye
D) Çağdaşlaşma ve Batılılaşmaya
E) Emperyalizme

11. Genelgeler ve kongrelerde alınan;
I. Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.
II. Sömürme amacı olmaması koşulu ile dış yardım alı-nabilecektir.
III. Vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı tehlikededir.

kararlarından hangileri ülkede egemenlik anlayışının değişeceğinin bir işaretidir?

A) Yalnız l B) Yalnız II C) Yalnız III   D) l ve II E) II ve III

12. Sivas Kongresi’nde ülkenin milli sınırları, 30 Ekim 1918 ta-rihinde Mondros Ateşkesi imzalandığı sırada işgal altında olmayan yerler olarak belirlenmiştir.

Bu bilgilere dayanılarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

A) Mondros Ateşkesi’nden sonraki işgallere karşı çıkıl-mıştır.
B) Antlaşma Devletleri Sivas Kongresi’ni desteklemişler-dir.
C) Mondros Ateşkes Anlaşması yürürlükten kaldırılmış-tır.
D) Manda ve himaye düşüncesi kabul edilmiştir.
E) Sivas Kongresi İstanbul Hükümeti tarafından düzen-lenmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.