Tarih Dersi 2. Dönem Zümre Toplantı Tutanakları

2020–2021 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ……………………………….. ANADOLU LİSESİ
II. DÖNEM TARİH GRUBU ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ TOPLANTI TUTANAĞIDIR

Toplantı Tarihi : 09.02.2021
Toplantı Yeri : Zoom Üzerinden Online Toplantı Saati : 10:30
Toplantıya Katılanlar : …………………………………………………………..

……………………………….. Anadolu Lisesi Müdürlüğüne:
2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı Tarih grubu dersleri zümre öğretmenleri, aşağıdaki gündem maddelerini görüşerek karara bağlamıştır. Gereğini bilgilerinize arz ederiz.

GÜNDEM MADDELERİ

1) Açılış ve yoklama
2) 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunun incelenmesi ve İlgili genelge ve yönetmeliklerin incelenmesi. MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin incelenmesi
3) 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı I. dönem zümre kararlarının gözden geçirilmesi
4) Yıllık planlar ve kazanımların gözden geçirilmesi
5) I. Dönem başarısı ve canlı derslere katılımın değerlendirilmesi
6) Uzaktan eğitim sürecinin değerlendirilmesi
7) EBA çalışmalarının değerlendirilmesi
8) EBA Akademik destek programının kullanımı ve değerlendirilmesi
9) Başarısızlığın giderilmesi için alınacak tedbirler
10) Eğitim ve öğretimi olumsuz etkileyen faktörler
11) Öğrencilerin Türkçeyi düzgün kullanımı
12) Diğer zümre öğretmenleri ile işbirliği
13) Öğrencilerin Üniversite sınavına hazırlanması
14) Yazılı sınavlar,proje ve performanslar
15) Derslerle ilgili araç- gereç ile müfredat programlarının incelenmesi
16) 2488 Sayılı Tebliğler Dergisinde yer alan Atatürkçülük konuları ile 2538 sayılı Tebliğler Dergisinde yer alan Azınlıklarla ilgili konuların yıllık planlara uygun olarak işlenmesi.
17) Öğrenci velileri ile işbirliğinin yapılması
18) Dilek ve temenniler

GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ VE ALINAN KARARLAR

AÇILIŞ VE YOKLAMA

Yeşilkent Anadolu Lisesi Tarih dersi zümre öğretmenleri 09.02.2021 tarihinde, zoom üzerinden online olarak zümre başkanı ……………………………….. başkanlığında toplandı. Yapılan yoklamada eksik olmadığı görüldü. Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 111. maddesi doğrultusunda aşağıdaki gündem maddeleri ve ek maddeler oluşturularak toplantıya geçildi.
1790 S.T.Dergisi zümre başkanı ……………………………….. tarafından okundu ve ilgili zümre öğretmenlerince incelendi. Türk Milli Eğitiminin temel amaçları okundu. Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin zümre öğretmenler kurulu ile ilgili 111. Maddesi ve ölçme değerlendirme ile ilgili 43.-44-45-47-48- 49 ve 50. Maddeleri sınıf geçme ile ilgili olan 51-52-53-54-55-56-57-58 ve 59. Maddeleri incelendi. 2146 sayılı Tebliğler Dergisinden Tarih dersinin genel amaç ve açıklamaları okundu ve incelendi.

1739 SAYILI MİLLİ EĞİTİM TEMEL KANUNUNUN İNCELENMESİ

(Resmi Gazete Yayım Tarihi ve 24.06.1973 – Sayısı:14574.)
Gündem maddesi gereği zümre başkanı ……………………………….. 1739 sayılı “”Milli Eğitim Temel Kanunu” nda yer alan genel ve özel amaçlarını hatırlanması amacıyla okuyarak, temel hedefimizin Atatürk İlke ve İnkılapları doğrultusunda bedenen ve ruhen sağlıklı karaktere, özgür ve bilimsel düşünme gücüne sahip, insan haklarına saygılı T.C. karşı sorumluluklarını bilen birer vatandaş olarak yetiştirmek ve Öğrencilerin Türk Milli Eğitim Kanununda belirtildiği şekilde Türk Milliyetçiliğine bağlı, vatan ve milletini seven, Türkiye Cumhuriyetine bağlı ve sorumluluklarını bilen, Atatürk ilkelerine bağlı kişiler olarak yetiştirilmesine çalışılacağı vurgulandı.
Tarih derslerinin bu amaç doğrultusunda okutulacağı kararına varıldı.Öğrencilerin Türk Milli Eğitim Kanununda belirtildiği şekilde Türk Milliyetçiliğine bağlı, vatan ve milletini seven, Türkiye Cumhuriyetine bağlı ve sorumluluklarını bilen, Atatürk ilkelerine bağlı kişiler olarak yetiştirilmesine çalışılacağı vurgulandı.Türk Milli eğitiminin temel amaçlarını gerçekleştirmede Tarih öğretmenlerinin yeri ve önemi belirtildi. Öğrencilerin Atatürk İlkelerine ve Türk Milliyetçiliğine bağlı, Türk Milletinin değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren, Vatan ve Milletini seven, TC devletine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getiren kişiler olarak yetiştirilmesine ve çalışmaların bu doğrultuda yapılmasına karar verildi.

2020-2021 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI I. DÖNEM ZÜMRE KARARLARININ GÖZDEN GEÇİRİLMESİ

2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı I. Dönem Zümre toplantı tutanağı okundu. Uzaktan eğitim sebebiyle aksayan hususlar üzerinde duruldu. İkinci dönemde bu konulara daha duyarlılık gösterilmesi yönünde karar alındı. Birinci dönem alınan kararlar ışığında ikinci dönem zümresinin diğer maddelerine geçildi.

2020-2021 YILLIK DERS PLANLARININ GÖZDEN GEÇİRİLMESİ

Yıllık planlar ve kazanımlar incelenerek derslerin; planlar ve kazanımlar doğrultusunda işlendiği ifade edildi. Ancak uzaktan eğitim sebebiyle derse katılmayan öğrencilerin kazanım noktasında ileriki süreçte sıkıntı yaşayabileceği bunun telafi edilebilmesi için tedbirler alınmasının önemli olduğu vurgulandı.

5) I. DÖNEM BAŞARISI ve CANLI DERSLERE KATILIMIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Zümre başkanı ……………………………….., uzaktan eğitim ve bunun getirdiği olumsuzluklar sebebiyle sınıf başarılarını tam olarak değerlendirmenin zorluğu üzerinde durdu. Gerek yüz yüze eğitim sürecinde gerekse uzaktan eğitime geçildiği dönemde katılımın istenilen seviyede olmamasının başarıyı olumsuz etkilediği ifade edildi. Bu gerekçe ile yapılan yazılı sınavlarda da istenilen ve beklenen başarının olmadığı zümre öğretmenlerince ortak görüş olarak ifade edildi. Ayrıca uzaktan eğitimde derslerde öğrencinin yeterince katılmadığı, katılanların ise derslere dahil olmayarak sadece dinlemekle yetindiği, bu sebeple de tam bir değerlendirme yapmanın zor olduğu vurgulandı. Bu dönem yaşanan bu sıkıntıların giderilmesi derse katılımın daha yoğun olması yönünde performans notlarının takdirinde EBA canlı derslere katılımın belirleyici olacağının öğrencilere duyurularak öğrenci motivasyonun arttırılması ve katılımın daha da çoğaltılmasına çalışılacaktır.

KARAR: Eba canlı derslere katılım durumuna göre performans notlarının belirleneceği, tüm öğrencilere duyurulacaktır.

UZAKTAN EĞİTİM SÜRECİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Dünya genelinde yaşanan ve Türkiye’yi de olumsuz etkileyen pandemi sebebiyle yaklaşık bir eğitim öğretim yılı uzaktan eğitim yapıldığı belirtildi. Bu süreç değerlendirildiğinde başlangıca göre büyük bir mesafe katedildiği; eksikliklerin tamamlanarak EBA sistemimin öğrencinin tam olarak faydalanabileceği bir bilişim sistemi haline getirildiği yorumu yapıldı. Ancak şartları itibariyle internet problemi yaşayanların varlığı, kalabalık ailelerde cihazların ortak kullanımı ya da hiç tablet veya bilgisayarı olmayan öğrencilerin bulunması bir problem olarak karşımıza çıkmış ve bazı öğrencilere ulaşılamadığı ifade edilmiştir. Zümre Başkanı ……………………………….., derslerde kameraların kapalı olması güvenlik açısından doğru bir karar olsa da ders işlenişi ve dikkatin yeterince sağlanamaması, katılımın az olması gibi sorunlara yol açmıştır, şeklinde görüş belirtti.
……………………………….. ‘uzaktan eğitim sürecinde EBA TV uygulaması da kullanılmıştır. Özellikle internet ve cihaz problemi yaşayan öğrenciler açısından bunun önemli olduğu vurgulanmalıdır. Ancak anlatımların ders kitaplarıyla tam olarak uyumlu olmaması ve sınıf ortamındaki gibi anlık geri bildirim verilememesi, soru-cevap gibi yöntemlerin uygulanamaması dikkat çeken bir eksiklik olmuştur. Bu eksikliklerin giderilmesi ile Eba tv daha faydalı bir eğitim platformuna dönüşecektir’ şeklinde görüş belirtmiştir.

KARAR: İnternet, bilgisayar ve tablet gibi imkanlardan yoksun olan ve EBA sistemine ulaşımda sıkıntı yaşayan öğrencilerin tespit edilmesi, gerekli önlemlerin alınarak bu durumdaki öğrencilerin öncelikli olarak eba tv’ye yönlendirilmesi ve durumun okul idaresine bildirilerek, birlikte gerekli desteğin yapılması için çalışmalar yapılması kararı alındı.

EBA ÇALIŞMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Uzaktan Eğitim sürecinde derslerin Eba üzerinden zoom kanalıyla yapılmasının yanı sıra; ödevlerin de eba platformu üzerinden verildiği, konu tarama testleri, ünite sonu testleri ile, performans notlarından birini belirlemek üzere isteyen zümre öğretmenlerinin eba üzerinden online sınav uyguladığı, yapılan tüm çalışmaların takibinin buradan yapıldığı ifade edildi. Bunun yanı sıra whatsapp grupları aracılığıyla öğrencilere ulaşılarak hem ödevlendirmenin hem de kontrolünün yapıldığı ifade edildi. Ayrıca ders konu özetlerinin, kazanımlarla ilgili olan önemli ders notlarının yine Eba ve Whatsapp aracılığıyla öğrencilere ulaştırıldığı ve bunun takip edildiği belirtildi. Eba sisteminin gerek ödevlendirme, gerekse bunların raporlanması noktasında öğretmene büyük destek sağladığı, yüz yüze eğitim sürecinde de bunun kullanılmasının gerekli ve önemli olduğu vurgulandı.
KARAR: Öğrencilerin Eba sistemini düzenli takip etmesi için gerekli çalışmaların yapılması kararı alındı.

EBA AKADEMİK DESTEK PROGRAMININ KULLANIMI VE DEĞERLENDİRİLMESİ

EBA bilişim sisteminde 11. ve 12.sınıflara yönelik olarak hazırlanmış, bu sınıfları üniversite sınavlarına hazırlayan tüm ders materyallerinin bulunduğu akademik bir sistemin varlığının öğrenci açısından büyük bir avantaj olduğu ifade edildi. Bu sistem üzerinden öğrencilere 9.sınıftan itibaren bütün konularla ilgili olarak konu anlatımı yapıldığı, konu özetlerinin verildiği, etkinliklerin yer aldığı ayrıca öğrencinin bilişsel seviyesine göre soru tiplerinin bulunduğu ifade edildi. Yine bu sistemde belirli aralıklarla TYT ve AYT denemelerinin yapıldığı ifade edildi. Bu özellikleri sebebiyle özellikle bu dönemde öğrenciler için çok önemli bir kazanım platformu olduğu ve bundan faydalanmanın önemi üzerinde duruldu.

KARAR: Öğrencilerin Eba Akademiyi aktif kullanması önemli olduğu ve öğrencinin bu konuda yönlendirilmesi kararı alındı.

BAŞARISIZLIĞIN GİDERİLMESİ İÇİN ALINACAK TEDBİRLER

Zümre başkanı ……………………………….. söz alarak; başarıyı artırmak için gerekli çalışmaların yapılması gerektiğini vurguladı. Bu doğrultuda gerek yüz yüze eğitimde gerekse uzaktan eğitimde EBA kullanımının önemli olduğuna dikkat çekti. Derslerin soru-cevap metodunu kullanarak daha aktif hale getirilmesinin, yüz yüze eğitime geçilen/geçilecek sınıflarda konuların ana hatlarını tahtaya yazarak dikkat çekilmesinin, harita kullanarak ya da haritanın tahtaya çizerek ders işlenmesinin daha yararlı olacağını belirtti. Uzaktan eğitimde ise slaytlarla ve görsellerle desteklenen bir dersin öğrenci açısında cazip görülebildiği ve başarıyı artıran bir faktör olabileceğini belirtti.
Tarih Öğretmeni ……………………………….., Tarih dersini eğlenceli hale getirmek için dersin tarih şemaları ve tarih fıkralarıyla desteklenmesinin önemli ve gerekli olduğunu vurguladı.
Gerek yüz yüze eğitimde gerekse online eğitimde başarının arttırılması yönünde aşağıdaki kararlar alındı:

1-Verimli çalışma yönteminin öğrenciye öğretilmesi/anlatılması
Hazırlanacak olan sunu ve internet üzerinden bulunabilecek belgesel ve video anlatımlarla konular desteklenirse başarının daha da artacağına inandığını dile getirdi.
Eba üzerinden ve diğer internet sitelerinde bulunabilen animasyon, bulmaca, oyun ve yarışmaların derste kullanılması gerektiği.
Odsgm.meb.gov.tr üzerinden test soruları indirilerek konulara göre öğrencilerle paylaşılması
Aynı testlerin öğrenciler tarafından çözülmesinin sağlanması.
Konuların niteliğine göre görevlendirilen öğrencilerin katılımıyla dersi konferans veya seminer şeklinde işleyerek daha fazla katılımın sağlanması.
Derse hazır gelen öğrencilerin gerekirse performans notu ile ödüllendirilerek, hazırlıksız gelenin uyarılması.
Sınıf öğretmenleri ile öğrenciler hakkında görüş alışverişinde bulunulması
Problemli öğrencilerin okul rehberlik servisi ile görüştürülmesi/görüşülmesi
Başarısız öğrencilerin velileri ile sürekli işbirliğinin sağlanması

EĞİTİM VE ÖĞRETİMİ OLUMSUZ YÖNDE ETKİLEYEN FAKTÖRLER
2. Dönemde yapılacak hibrit eğitim sürecinde eğitimi etkileyecek olumsuzlukların başında yine internet ve cihaz sıkıntısının olabileceği belirtildi. Ayrıca, okulumuzun bulunduğu mevki ve öğrencilerin geldikleri çevrenin , öğrencilerde olumsuz davranışlar oluşmasını kolaylaştırabilecek şekilde olduğuna dikkat çekilerek bu konuda öğrencilere rehberlik yapılması kararlaştırıldı.
Derse plansız ve hazırlıksız girmenin eğitimi olumsuz etkileyebileceği ve bu konuya dikkat edilmesi kararı alındı. Uzaktan eğitim sürecinde öğrenciyi etkileyebilecek slayt ve video sunumlarıyla derse katılımla ilgili olumsuzlukların kısmen de olsa giderilebileceği vurgulandı.

TÜRKÇENİN DÜZGÜN KULLANIMI
Tarih Öğretmeni ……………………………….. konu ile ilgili söz alarak, “Öğrencilerin sosyal özelliğinin geliştirilmesi için mutlaka derslerde konuşmalarına ortam hazırlanmalıdır; ancak bu sadece konuşmalarını ya da derse katılmalarını sağlama amacı taşımamalıdır. Konuşurken Türkçeyi doğru olarak kullanmalarına dikkat edilmeli, yanlışlıklarının anında düzeltilmesi mahalli şive kullanılmamasına dikkat edilmesi” gerektirdiğini belirtti. Diğer zümre öğretmenlerince bu görüş benimsendi.

KARAR: Öğrencilerin Türkçeyi düzgün telaffuz etmelerine ve bu konuda gerekli uyarıların yapılması kararlaştırıldı.

DİĞER ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ İLE İŞBİRLİĞİ

Konuların özelliğine göre Edebiyat, Felsefe, Din Kültürü ve Ahlak bilgisi ve Coğrafya Öğretmenleri ile İşbirliği yapılarak gerekirse derse alınmalarının sağlanmasına karar verildi. ……………………………….. “ 9.sınıf Tarih ders ünitelerinden İslam Tarihi ve Uygarlığı ünitesinde Hz. Muhammed’in Hayatı dersi öğretmeni ile işbirliği yapılması faydalı olacaktır” şeklinde görüş belirtti. ……………………………….. tarih 10 ve 11 dersleri yeni müfredatında felsefe dersi ile bağlantılı bir çok konu olduğunu ve felsefe öğretmeni ile sürekli işbirliği yapmanın önemli ve gerekli olduğunu vurguladı. Yine Kültür ve Medeniyet bölümlerinde edebiyat öğretmenleri ile işbirliğinin önemli olduğu vurgulandı.

KARAR: Diğer zümre öğretmenleri ile işbirliği yapılması kararlaştırıldı.

ÖĞRENCİLERİN ÜNİVERSİTE SINAVINA HAZIRLANMASI

Uzaktan eğitim sürecinde Eba Akademinin çok önemli olduğu; bu sistemi ciddiyetle takip eden bir öğrencinin her dersle ilgili açıklarını rahatlıkla kapatarak sınava hazır hale gelebileceği Zümre Başkanı ……………………………….. tarafından ifade edildi. Bu yönüyle 11. ve 12. sınıf öğrencilerinin Eba akademiye yönlendirilmesi ve öneminin kavratılması gerektiği vurgulandı. ……………………………….. söz alarak, “sadece uzaktan eğitim sürecinde değil öğrencilerimizin bu platformu her daim kullanmasının gerekliliğini.” vurguladı.

Zümre Başkanı ……………………………….., öğrencilerin üniversite sınavlarına hazırlanmalarına katkıda bulunmak amacı ile her ders sonunda, konuyla ilgili olarak, daha önceki yıllarda üniversite sınavlarında çıkmış veya çıkabilecek tipteki test sorularının çözülmesinin yararlı olacağını söyledi. Zümre Başkanı ……………………………….., bu ünitelerle ilgili test sorularının öğrencilere verilmesinin önemli olduğunu vurguladı.Bu değerlendirmenin eksikliklerin tespit edilmesinde önemli olduğunu belirterek başarının düşük olduğu konuların yeniden ele alınmasına fırsat vereceğini ifade etti.

KARAR: Öğrencilerin Eba akademiye yönlendirilmesine ve konularla ilgili olarak her konu ve ünite sonunda çıkmış ve çıkabilecek soruların çözülmesine karar çözülmesine karar verildi.

YAZILI , PERFORMANS VE PROJELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Normal şartlarda sınavlar için aşağıdaki kararlar alınmış olmasına rağmen 1.Dönemde pandemi gerekçesi ile bazı derslerden sınavların bir tanesinin yapılabildiği bazı derslerde ise yapılamadığı zümre başkanı tarafından belirtildi. Yapılamayan sınavların bakanlığın belirlediği tarih aralığında ilan edilerek yapılacağı ifade edildi. (Tarih derslerinde 2 yazılı yapılacağı, 2 performans notu verileceği ilk dönem zümre kararlarında yer almıştı.)
Sınav, performans ve proje çalışmaları ile ilgili aşağıdaki kararlar alındı:

a) Sınav tarihlerinin bakanlıktan gelecek karar doğrultusunda , tarih zümre başkanı tarafından okul zümre başkanları toplantısında belirlenmesi ve Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği 45. Madde “a” fıkrası çerçevesinde okulun web sitesinde ilan edilmesine karar verildi.

b) Yüz yüze eğitimin yapılması durumunda , Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği 45. Madde 2. bendi çerçevesinde ilk sınavın açık uçlu, son sınavın test şeklinde yapılması, ders öğretmenlerinin gerekli görmesi halinde 12. Sınıflarda üniversite sınavınada aşinalık oluşturması bakımından her iki sınavında çoktan seçmeli test şeklinde yapılabileceği kararlaştırıldı.

c) Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği 45. Madde 1. Bendi “d” fıkrası gereğince Soruların, bir önceki sınavdan sonra işlenen konulara ağırlık verilmek suretiyle geriye doğru azalan bir oranda tüm konuları kapsayacak şekilde yapılmasına karar verildi.

d) Yönetmeliğin “e” fıkrası gereğince sınav sorularının zümre öğretmenlerince birlikte hazırlanması, ayrıntılı cevap anahtarıyla birlikte sınav sonrası öğretmenler arasında eksik öğrenmelerin ve genel olarak kazınımlara ulaşılıp ulaşılmadığının değerlendirmesinin yapılması, akabinde yapılacak zümre toplantısında kazanım durumlarının tüm zümre öğretmenlerince genel olarak değerlendirilmesine kararı verildi

KARAR: Tarih grubu derslerinde,1.dönem yapılamayann sınavların ve ikinci kanaat dönemindeki yazılı sınavlarının Bakanlıktan gelecek açıklama doğrultusunda , belirlenen ortak sınav takvimine göre yapılması kararı alındı.

Tüm dünya ile birlikte ülkemizi de etkileyen salgın hastalık sebebiyle yüz yüze eğitim öğretim faaliyeti gerçekleştirilememiş ve okul idaresinin talimatıyla da proje ödevi verilmemiştir. Proje ödevleri konusunda bakanlığımız, ve okul idaresinin vereceği talimatlara göre hareket edilecektir. Performans notlarının uzaktan eğitim şartlarına göre, bakanlığın da belirlemiş olduğu kriterlere göre verildiği ve verileceği vurgulandı. Bu doğrultuda öğrencilerin canlı derslere Katılımı, canlı derslerdeki performansları, derse hazırlık durumları, gerek gönderilen ödevlerin gerekse Eba ödevlerinin yapılmasının kriterler olduğu ve bunlara göre performans notu verilmesi gerektiği ifade edilerek bu doğrultuda karar alındı. Ayrıca isteyen zümre öğretmenleri eba üzerinden online sınav yaparak performans notunu performans görevi olarak değerlendirip verebileceği kararlaştırılmıştır.
Gerek yüz yüze gerekse uzaktan eğitimde, derse katılan ve sorulara güzel yorum getiren ve cevap veren öğrencilerin notla ödüllendirilmesinin derse karşı ilgiyi daha da arttıracağı ifade edilerek bunun uygulanması kararı da alındı.

Proje Ödevlerinin aşağıdaki kazanımları sağlayabilecek nitelikte olmasına dikkat edilmesi gerektiği vurgulandı:

*Ödevi özenle yapma ve zamanında teslim etme alışkanlığı kazandırma ,
*Planlı iş yapabilme, bilgi ve becerisini geliştirme ,
*Gerekli bilgi ve malzemeyi toplayabilme ,
*Konulara değişik açılardan bakabilme,
*Danışabilme tartışabilme, soru sorabilme alışkanlığı kazandırmak
*Düşünme gücünü geliştirebilme,
*Ödev konuları belirlenirken öğrencilerin ihtiyaçları, yetenekleri okul aile ve çevre imkânları göz önünde bulundurulmalı.
*Ödev konularının anlaşılır olması, yanlış yorumlara yol açmaması gerekir.
Tarih Zümre Öğretmenleri olarak, Tarih derslerinde verilen proje ödevlerinin değerlendirilmesinde aşağıdaki ölçeğin dikkate alınması kararlaştırılmıştır.
a-Konuyu kavrama ve sunum:30 Puan b-Temizlik ve Düzen:20 Puan
c-Kaynaklardan faydalanma:20 Puan d-Zamanında teslim:10 puan
e- İmla Kurallarına uyum:10 Puan f- Çalışmaları kontrol:10 Puan

DERSLERLE İLGİLİ ARAÇ-GEREÇ VE MÜFREDAT PROĞRAMLARININ İNCELENMESİ

Derslerde harita, yardımcı kaynaklar, ve tahtanın etkili kullanılmasının farklı zeka türlerine hitap ettiğine ve bu yönüyle de kullanılmasının önemli olduğuna vurgu yapılıp etkili şekilde kullanılması kararı alındı. Tarih derslerinde ders saatleri içerisinde konuyla ilgili belgesel ve filmlerin öğrencilere eba üzerinden izletilmesi sağlanarak görsel eğitim araçlarından istifade edilmesi yoluna gidilmesi kararı alındı. Uzaktan eğitim ve hibrit eğitimde kullanılabilecek konu videolarının ve belgesellerin Eba sisteminde yer aldığına dikkat çekilerek bunların konuların işlenişinde derslerde kullanılması kararı alındı. Tebliğler Dergisinin müfredatla ilgili bölümleri okunarak incelendi. Tarih dersi müfredatları gözden geçirildi. Yeni müfredatta önemli değişiklikler yapıldığı hatırlatıldı.
Tarih Öğretmeni ……………………………….. eski Müfredattaki 10 .sınıf konularının 10. ve 11. sınıfa paylaştırıldığı ve dolayısıyla ders saatinin arttırılmış olduğu bunun son derece isabetli bir karar olduğunu belirtti. Ancak bu defada 12.sınıf müfredatının çok yoğunlaştırılmış olduğunu; Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi konularının TC. İnkılap Tarihi müfredatına eklendiğini bunun ise konuların yetiştirilmesinde zorluk oluşturduğunu ifade etti.
Tarih Öğretmeni Taner Kuşak 9. Sınıf kitaplarının yeterince öğrenciye hitap etmediğini, gerek anlatım gerekse konu dizilimi açısından kitapların sıkıntılı olduğunu ifade etti.
Tarih Öğretmeni ……………………………….. ise 11.sınıf ders kitaplarının öğrenci seviyesine uygun olmadığını abartılı şekilde akademik bir dil kullanıldığını ve yeterince kitaptan faydalanamadıklarını vurguladı.

KARAR: EBA sisteminden konularla ilgili olarak video ve belgesellerin izlenmesine karar verildi.

2488 SAYILI TEBLİĞLER DERGİSİNDE YER ALAN ATATÜRKÇÜLÜK KONULARININ İŞLENMESİ

Tarih derslerinde Atatürkçülük konularının Eğitim- Öğretim yılı başında yapılan ünitelendirilmiş yıllık planlara göre işleneceği vurgulandı.

2104-2433-2457-2488 Sayılı Tebliğler dergilerinde yer alan Atatürk İlke ve İnkılâplarına bağlı bir gençlik yetiştirilmeye çalışılacağı vurgulandı. Atatürkçülük konuları işlenirken;

Atatürk’ün milliyetçilik ve medeniyetçilik anlayışını belirtmek;
Atatürk’ün dahi asker, büyük devlet adamı ve inkılâpçı kişiliği ile eşsiz önderliğini tanıtmak,
Atatürkçülüğü benimseterek, Atatürk’ün dünya görüşünü ve düşüncelerini kavratmak,
Kurtuluş Savaşını ve bu savaşı Türk milletinin varlığını kavratmak ve sürdürmek için en büyük fedakârlıklarla gerçekleştirildiğini kavratmak,
Ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütün olan Türkiye Cumhuriyeti’nin dinamik temelini Atatürk ilkelerinin oluşturduğu bilincini oluşturmak,
Türk İnkılâbının, milli ve milletlerarası niteliklerini belirlemek 20.yüzyılda masum milletlere nasıl ışık tuttuğunu göstermek,
Dünya devletlerinin ve Türkiye’nin içinde bulunduğu o günkü durum göz önüne alınmak suretiyle, Türk İnkılâbının ne güç şartlar altında gerçekleştirildiğini kavratmak.
Demokrasi hayatımızın gelişmesini inceleyerek, onlara demokratik düzenin gerektirdiği bilgi ve davranışları kazandırmak.
Atatürk’e, Türk İnkılâbına ve onun ilkelerine yürekten bağlı, bunların inançlı savunucusu olma bilincini kazandırmak.
Günümüzün ve geleceğin sorunlarına Atatürkçü bir yaklaşımla çözümler getirebilecek tutum, davranış ve yetenekler kazandırmak amaçları olduğu ve bunlara hassasiyet gösterilmesi gerektiği vurgulandı.
2538 Sayılı Tebliğler Dergisinde yer alan Azınlıklarla ilgili konuların da ünitelendirilmiş yıllık planlarda yer alan hedef ve davranışlar bölümünde gösterildiği şekliyle ilgili dersler ve müfredat paralelinde işleneceği ayrıca vurgulandı.

ÖĞRENCİ VELİLERİ İLE İŞBİRLİĞİNİN YAPILMASI

Özellikle pandemi sürecinde velilerle işbirliğinin daha önem kazandığı vurgulanarak, öğrenci başarısının artırılması için velilerle sürekli işbirliğine gidileceği ifade edildi. Bu amaçla sınıf rehber ve okul rehber öğretmenleriyle sürekli iş birliği içinde olunacağı ifade edildi. Veli görüşmelerinde;

*Velilere öğrencilerin başarısızlıkları ve olumsuz yönleri anlatılırken aynı zamanda başarılı ve olumlu yanları anlatılmalı öğretmen-öğrenci-veli işbirliği sağlanmalıdır.
*Anne ve babaların çocukları ile gurur duymaları sağlanmalı ve veli gurur mektubu gönderilmelidir
*Öğrencilerin gelişim özellikleri konularında veliler bilgilendirilmelidir.
*Anne ve babaların çocuklarının eğitimlerinde rol almaları sağlanmalı gerekirse okul rehberlik servisi ile işbirliği yapılarak okulda konferanslar düzenlenmelidir. şeklinde kararlar alındı.

KARAR: Velilerle sürekli iletişim ve işbirliği içinde olunması kararlaştırıldı.

18-DİLEK VE TEMENNİLER
Toplantıya katılan öğretmenler 2020–2021 eğitim- öğretim yılı ikinci kanaat döneminin daha başarılı ve pandemi etkilerinden uzak geçmesi dilek ve temennisinde bulundular. Görüşülecek konu kalmadığından Zümre Başkanı Serkan Cançelik tarafından toplantıya son verildi.

ALINAN KARARLAR
– Okulumuzda Tarih Derslerinde başarının arttırılması ve pandemi eksikliklerinin kapatılması yönünde çalışılması kararı alındı.
– Başarının artırılması için sınıf öğretmeni, rehber öğretmen, müdür yardımcısı nezaretinde sınıf veli toplantılarının yapılması, dersi zayıf öğrencilerle bire bir görüşülmesi, ders çalışma tekniklerinin anlatılması kararlaştırıldı. Ayrıca:
Sınıf genelinde derse katılımı artıracak önlemler alınmasına karar verildi.
Başarının artırılmasında görsel, işitsel ve dokunsal metotların gerekli olduğu üzerinde duruldu. Ayrıca öğrencilere daha fazla ödev vererek, araştırmalarının sağlanması ve öğretmen tarafından denetlenmesinin sorumluluk duygusunu geliştireceği kanaatine varıldı.
Öğretmen-Öğrenci-Veli üçgeninin harekete geçirilmesine;
Görevini yapan öğrenciyi sınıf huzurunda ödüllendirmeye;
Başarıyı artırmak için, başarısız öğrencilere yakın çevremizdeki tarihi eserleri inceleme ödevi verilerek öğrencinin motivasyonunun sağlanmasına;
Güncel eserlerin öğrencilerce takip edilmesi sağlanıp bunun öğretmenler tarafından denetlenmesi kararlaştırıldı.
3-Öğrencilerin Eba sistemini düzenli takip etmesi için gerekli çalışmaların yapılması kararı
4-Öğrencilerin Eba Akademiyi aktif kullanmasının önemli olduğu ve öğrencinin bu konuda yönlendirilmesi kararı alındı.
EBA sistemine ulaşımda sıkıntı yaşayanlara okul idaresi ile birlikte gerekli desteğin yapılması için çalışmalar yapılması kararı alındı.
EBA sisteminden konularla ilgili olarak video ve belgesellerin izlenmesine karar verildi.
Tarih grubu derslerinde 1.dönem yapılamayan sınavların ve ikinci kanaat dönemindeki yazılı sınavlarının Bakanlıktan gelecek açıklama doğrultusunda, belirlenen ortak sınav takvimine göre yapılması kararı alındı.
Diğer zümre öğretmenleri ile konuların özelliğine göre işbirliği yapılması kararlaştırıldı.
Yıllık Planlara göre müfredatın yetiştirilmesi mümkün olmazsa telafi programının düzenlenmesi kararlaştırıldı.
Proje alan öğrenciler titizlikle takip edilerek ödevlerin Nisan ayının 2. haftasında teslim edilmesinin sağlanmasına karar verildi.
Konuları daha ilgi çekici hale getirebilmek için görsel malzemelerin kullanılmasının çok önemli olduğu ve bu konuda etkileşimli tahtanın kullanımının gerektiği(yüz yüze eğitimde) dolayısla gerekli materyallerin (Eba ve odsgm.meb.gov.tr) toplanması kararı alındı.
……………………………….. ……………………………….. ……………………………….. ………………………………..

Tarih Öğretmeni (Zümre Başkanı) Tarih Öğretmeni Tarih Öğretmeni Tarih Öğretmen

09.02.2021
………………………………..

Okul Müdürü

 

Tarih Dersi 2. Dönem Zümre Toplantı Tutanakları

  • Tarih dersi 2.Dönem Zümre Toplantı Tutanağı

İndir

 

  • II.Dönem Başı Tarih Zümresi

İndir

 

  • 2.Dönem İlçe Zümre Tutanağı Tarih

İndir

 

  • 2.Dönem Tarih Zümresi

İndir

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.