I. DÖNEM TARİH DERSİ 10. SINIFLAR 2. YAZILI SORULARI

I.DÖNEM TARİH DERSİ 10.SINIFLAR 2.YAZILI SORULARIDIR.

SORULAR

Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız. ( 3 X 10= 30 puan)
1 – Osmanlılar, kuruluş döneminde Anadolu Beylikleri ile savaşmayıp, Bizans ve Balkanlar üzerine yürümeyi daha uygun bulmuşlardır. Aşağıdakilerden hangisi, bunun nedenleri arasında yer almaz?
A)Bizans ve Balkanların bozuk olan siyasi yapılarından yararlanmak istemeleri,
B)Anadolu’da yer alan diğer Türk Beylikleri ciddiye almamaları,
C)Anadolu halkının destek ve güvenini kazanmak istemeleri,
D)Fetih hareketlerine girişerek,büyümeyi amaçlamaları

2- Osmanlı Devleti’ne bağlanan ilk ve son beylikler, aşağıdakilerden hangisidir?
A)Candaroğulları – Karamanoğulları, B)Karesioğulları – Dulkadiroğulları,
C)Hamitoğulları – Ramazanoğulları D)Karesioğulları – Menteşeoğulları,

3- Osmanlı Devleti’nin ilk düzenli ordusu olan yaya ve müsellemler, aşağıdaki hükümdarlardan
hangisinin zamanında kurulmuştur?
A)Osman Bey B)Orhan Bey C)I.Murat D)Yıldırım Bayezit

4-Kapıkulu Ocağı’nda silahların yapım, bakım ve onarımından sorumlu olan ocak aşağıdakilerden hangisidir?
A)Top arabacıları B)Lağımcılar C)Humbaracılar D)Cebeciler

5- I.Murat Dönemi’nde başlatılan sistemle, Rumeli’de Müslüman olmayan ailelerin çocukları, çok küçük yaşlarda alınıp, hem ilmi yönden, hem de dini yönden eğitilirdi.En akıllı olanları Enderun Mektepleri’ne, diğerleri ise ilk önce Acemioğlanlar’a, oradan da Yeniçeri Teşkilatı’na alınırdı. Osmanlı Devleti’nde uygulanan bu sisteme ne ad verilirdi?
A)Ikta Sistemi B) İltizam Sistemi C)Tımar Sistemi D)Devşirme Sistemi

6- Aşağıdakilerden hangisi, İstanbul’un Fethi’nin sonuçları arasında yer almaz?
A)Dünya tarihinde Yeniçağ sona ermiş, Orta Çağ başlamıştır.
B)Osmanlı Devleti’nde toprak bütünlüğü sağlanmıştır.
C)Kale ve surların,top gülleleriyle yıkılabileceği kanıtlanmıştır.
D)Bazı Bizans bilginlerinin,İtalya’ya giderek, Rönesans Hareketleri’nin başlamasına neden olmuştur.

7 – Osmanlı Devleti’nde ilk cülus bahşişi aşağıdaki hükümdarlardan hangisinin zamanında verilmeye başlamıştır?
A)Yavuz Sultan Selim B)Fatih Sultan Mehmet c)II.Beyazıt d)I.Murat
8-Fatih Sultan Mehmet, oluşturduğu Kafes Sistemi ile, kendisinden sonra devletin başına geçecek hükümdarların, gerektiği taktirde kardeşlerini ve onların oğullarını öldürttürebileceklerini veya ülke topraklarının dışına sürebileceklerini ortaya koymuştur.Fatih Sultan Mehmet’in,hükümdarlıkla ilgili olarak ortaya koyduğu bu kuralla,aşağıdakilerden hangisini amaçlamıştır?
A )Balkanlardaki fetih hareketlerini kolaylaştırmak,
B)Gereksiz saray masraflarının azaltılarak, devletin kalkındırılmasını sağlamak,
C)Devletin parçalanmasını önleyerek, güçlü bir merkezi yönetimin egemen olmasını sağlamak
D)Osmanlı Devleti’ne karşı oluşabilecek iç ve dış engellere mani olmak

9 – Osmanlı Devleti’nin mutlakıyetle yönetilen teokratik bir devlet haline gelmesini sağlayan olay, aşağıdakilerden hangisidir?
A)1299 yılında Osman Bey tarafından,Osmanlı Beyliği’nin kurulması,
B)1324 yılında devletin başına geçen Orhan Bey’in, devlete geçiş sürecini başlatması,
C)1517 yılında Yavuz Sultan Selim tarafından tamamlanan Mısır Seferleri
D)1876 yılında II.Abdülhamit tarafından Kanun-i Esasi’nin kabul edilmesi

10- Yavuz Sultan Selim Dönemi’nde yapılan aşağıdaki savaşlardan hangisiyle, Doğu ve Güneydoğu
Anadolu, kontrol altına alınmıştır?
A)Çaldıran Savaşı B)Otlukbeli Savaşı C)Turnadağ Savaşı D)Malazgirt Savaşı
11-Aşağıda verilen tanımları doğru açıklamalarıyla eşleştiriniz. (3X5 =15 puan)
A -)Avrupa’da Orta çağın kilise etkisindeki baskıcı düşüncesi Meshen
B -)Rönesansın ilk çıktığı ülke Aforoz
C-)Avrupa’da Orta çağdaki toprağa dayalı sistem Feodalite
D-) Coğrafi keşiflerle zenginleşerek sanata önem veren sınıf İtalya
E-) Kilisenin emirlerine uymayanların dinden çıkarılması Skolastik Düşünce

12- Coğrafi keşiflerin tanımını yapınız.( 10 puan)
…………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………

13- Aşağıda görevleri açıklanan Divan-ı Hümayun üyelerinin isimlerini yazınız. (3X5= 15 puan)
A-)Devletin Mali işlerine bakan görevli: …………………………………………………..
B-)Tuğra çekerler, tahrir defterlerini düzenlerlerdi:…………………………………………………….
C-)Padişahın vekilidir:……………………………………………………..
D-) Kanunların şeriata uygunluğunu denetleyen görevli:…………………………………………………
E-) Adalet işlerine bakardı…………………………………………………………………………..

14- Aşağıdaki bilgileri Doğru (D) ve Yanlış (Y) olarak işaretleyiniz. (3X5 = 15)
A) Osmanlı Devleti’ne bağlı olduğu halde,devlete karsı hiçbir yükümlülüğü olmayan tek eyalet, Hicaz’dır. ( )
B) Tımarları sebepsiz terk edenlerden alınan vergi Avarız vergisidir. ( )
C)Osmanlı topraklarında yaşayan gayrimüslimlere zımmi adı verilirdi. ( )
D) Müslümanlardan alınan onda birlik vergiye Haraç denirdi.( )
E)Osmanlı’da bürokrat sınıfına Kalemiye adı verilmiştir. ( )

15-Aşağıda tanımları verilen kelimeleri tabloda bulunuz. (3X5 = 15 Puan)
A)Osmanlı Devleti’nde yönetilen halka verilen isim
B)Padişah tahta oturduğunda yeniçerilere ve memurlara dağıttığı para
C)Osmanlı kağıt parasına verilen isim
D)Osmanlı’da Kılıç Ehli (askerler)
E)Devşirmelerin sarayda eğitim gördüğü bölüm
( sÖZCÜK AVI TABLOSU YAPILACAK)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.