20. Yüzyıl Başlarında Dünya Ünitesi Pekiştirme / Çalışma Soruları ve Cevapları

20. Yüzyıl Başlarında Dünya Ünitesi Pekiştirme / Çalışma Soruları ve Cevapları

1. I. Dünya Savaşı’nın genel nedenleri nelerdir?

• Fransız İhtilali’nin yaydığı milliyetçilik akımı
• Sanayi Devrimi’nin hızlandırdığı sömürgecilik, hammadde ve pazar yarışı.

2. I. Dünya Savaşı’nın özel sebepleri nelerdir?
• Fransa’nın zengin kömür yatakları olan Alsas- Loren’i Almanya’dan geri almak istemesi,
• Avusturya-Macaristan ile Çarlık Rusya’nın Balkan hakimiyeti mücadelesi,
• İngiltere’nin Almanya’yla ekonomik rekabeti (en önemli neden),
• Japonya’nın Uzakdoğu Alman sömürgelerini ele geçirmek istemesi,
• Rusya’nın Boğazlardaki tarihi emellerini gerçekleştirmek istemesi,
• İtalya’nın hammadde arayışı ve Avusturya hâkimiyetindeki topraklarını kurtarmak istemesi,
• 28 Haziran 1914’te Avusturya Macaristan veliahdının Saraybosna’da Sırplarca öldürülmesi (görünür neden)

3. Paris Barış Konferansının toplanma amacı nedir?
• Savaş sonrasında 18 Ocak 1919’da toplanan konferansta yenilen devletlerin yapacağı barış antlaşmalarının içeriği belirlenmiştir. Versay, Nöyyi, Trianon, Sen Jermen antlaşmalarının içeriği belirlenmiş Osmanlının imzalayacağı barış antlaşmasının içeriği belirlenememiştir.
• Sevr Antlaşması’nın içeriği San Remo Konferansı’nda belirlenmiştir.
• Bu konferansta İtilaflar arasındaki ilk fikir ayrılıkları ortaya çıkmış; İngiltere, Batı Anadolu’yu İtalyanlardan alarak Yunanlara vermiştir. Nedeni sömürge yolları üzerinde ve Doğu Akdeniz’de İtalya’nın güçlenmesini önlemektir.
• Milletler Cemiyeti (Cemiyet-i Akvam) kurulmuştur.
• Manda hukuken uygun bulunmuştur.
• Alsas-Loren Fransa’ya bırakılmış Polonya bağımsız olmuştur.

4. 1919 Paris Barış Konferansı’nın 1815 Viyana Kongresi’nden temel farkı nedir?
• Paris Konferansı’nda Viyana Kongresi’nin aksine milliyetçilik ilkesi önemsenmiştir. Avrupa siyasi haritası büyük çapta bu doğrultuda çizilmiştir.

5. Monroe Doktrini ‘ne göre ABD’nin temel dış politikasının dayandığı esaslar nelerdir?
• ABD Avrupa devletlerinin Amerika kıtasında yeniden sömürgecilik hareketine girişmelerine ve kendi sistemlerini kıtanın herhangi bir yerinde uygulamak için yapacakları girişimlere izim vermemeyi ve Avrupalı güçlerin kendi arasındaki sorunlara savaşlara politikalara karışmamayı ilke edinmiştir. “Amerika Amerikalılarındır.”
• ABD, bu doktrin dışına I. Dünya Savaşına katılmakla ilk kez çıkmıştır.

6. SSCB hangi antlaşma ile I. Dünya Savaşı’ndan çekilmiştir?
• 3 Mart 1918 Brest- Litowsk Antlaşması

7. I. Dünya Savaşı sonrasında imzalanan ateşkes antlaşmaları hangileridir?
• Bulgaristan’la Selanik Ateşkesi (ilk imzalanan ateşkes),
• OsmanlI’yla Mondros Ateşkesi,
• Avusturya’yla Villa Gusti Ateşkesi,
• Almanya’yla Rethandes Ateşkesi (son imzalanan)

8. I. Dünya Savaşı’nı bitiren barış antlaşmaları hangileridir?
• Almanya’yla Versay Antlaşması (ilk imzalanan barış antlaşması),
• Macaristan’la Trianon Antlaşması,
• Avusturya’ya Sen Jermen Antlaşması,
• Bulgaristan’la Nöyyi Antlaşması,
• Osmanlı’yla Sevr Antlaşması (en son imzalanan barış antlaşması)

9. I. Dünya Savaşı’ndan sonra İtilaf devletleri ile mağlup devletlerin imzaladıkları antlaşmaların ortak özellikleri nelerdir?
• Yenilen devletlerin topraklanın küçülmesi,
• Yeni devletlerin kurulması,
• Askeri sınırlamalar ve yasaklar konulması,
• Ağır savaş tazminatlarının konması,
• Ekonomik yükümlülüklerin getirilmesi

10. 1. Dünya Savaşı ve sonrasında yıkılan imparatorluklar hangileridir?
• Avusturya Macaristan,
• Osmanlı,
• Çarlık Rusya,
• Almanya.

11. I. Dünya Savaşı’ndan sonra sömürgeciliğin yerini hangi sistem almıştır, çıkış gerekçesi nedir?
• Mandater yönetim veya manda denilen sistem ortaya çıkmıştır.
• Wilson İlkelerine göre her ulusun kendi geleceğini kendisi belirlemesi ilkesi sonucunda yeni kurulan zayıf devletlerin himaye edilmesi çıkışına gerekçedir.
• Milletler Cemiyeti hukuken uygun bulmuştur.

12. Balfour Deklarasyonu nedir?
• Dünya Savaşı esnasında Polonya Yahudileri Almanlardan zarar görmektedir. Amerika’daki Yahudi lobisinin baskısıyla Wilson, Polonya’nın bağımsız olması şartını da koymuştur. Aynı dönemlerde 1917’de İngiltere Dış İşleri Bakanı James Balfour yayınladığı deklarasyonla Yahudilere Kudüs’te devlet kurma sözü vermiştir.

13. Basmacı Hareketinin bir kolu olan Türkistan Milli Birliği’nin kurucusu kimdir?
• Rusya’nın asimilasyon politikasına karşı mücadele eden Zeki Velidi Togan’dır.

14. XIX. yüzyılın sonlarından itibaren Avrupalıların Ortadoğu’ya değer vermelerinin nedeni nedir?
• Coğrafi konumu ve Süveyş Kanalı’nın açılmasıyla bölgesel öneminin artırması
• Yeraltı ve yerüstü zenginliklerinin etkili olması ve XIX. yüzyılın sonlarında petrolün bulunması.

15. Milletler Cemiyeti (Cemiyet-i Akvam) hakkında bilgi veriniz.
• Kurulma fikrini ortaya atan Amerikan başkanı Wilson’dur. Paris Barış Konferansı’nda kurulma kararı alınır. 10 Ocak 1920’de Cenevre’de kuruldu.
• Amacı uluslararası sorunları barışçıl yollarla çözüme kavuşturmaktır. İngiltere’nin etkisinde kalması ve Musul meselesinde İngiliz yanlısı tutumundan dolayı Türkiye geç girmiştir. (18 Temmuz 1932)
• II. Dünya Savaşı’nın çıkmasını önleyemediği için etkisini yitirmiş, II. Dünya Savaşı sonrasında yerine Birleşmiş Milletler (BM veya UN) kurulmuştur.

16. Dawes Planı (1924) nedir?
• Dünya Savaşı’ndan sonra Almanya’nın zarar verdiği ülkelere ödeyeceği tazminatları düzenleyen plandır. Bu plana göre ABD kendisine tazminat ödeyemeyen Almanya’nın yeniden yapılandırılması için Almanya’ya kredi verecek, yapılanmasını tamamlayan Almanya’da daha sonra borcunu ödeyecekti.
• Bu plan Alman-Fransız ilişkilerini iyi geliştirmiş Locarno Antlaşmasına zemin hazırlamıştır.

17. 1929 Amerikan krizine ortam hazırlayan faktörler nelerdir?
• Amerika’da I. Dünya Savaşı’nın getirdiği zorluklar karşısında küçük şirketler birleşerek holdingler ortaya çıkmıştır. Savaş sonrasında tekeller oluşturmuşlardır. Amerikan ekonomisine hakim olan holding sayısı 200 civarındaydı. Bir holdingin batması ekonomiyi sarsacak nitelikteydi.
• Bu dönemde Amerikan banka ve şirketlerin çalışma esaslarını düzenleyen yasalar yetersizdi. Hissedar yatırımcıların bilgilendirilmesi ve denetlenmesinde görülen eksiklikler Amerikan ekonomisinin olumsuz özelliklerindedir.
• ABD; 1924-29 yılları arasında gerçekleştirdiği ihracat fazlası ile kredi veren ülke haline gelir. Bu esnada ülke de otomobil yapı elektrik gibi yeni endüstriler gelişmeye başlar. Talebin fazla olması borsanın spekülatif (yapay) olarak aşırı yükselmesine neden olmuştur.
• Amerika’nın verdiği kredileri geri alamaması ekonomiyi zorda bırakmıştır. Aynı dönemde İngiliz parası poundun aşırı değer kazanması ihracatta düşüşe ve ekonominin bozulmasına yol açtı.
• Almanya ise hiperenflasyona sebep olmuştur.
• Sonucunda Amerika’daki Dow Jones (New York) Borsası’nın çöküşüyle ekonomik buhran başlamıştır.

18. 1929 Büyük Buhranının sonuçları nelerdir?
• Krizin bilançosu 4.2 milyar dolardır. 4.000 civarında banka batmıştır. Binlerce insanın mal varlığı yok olmuştur. Açlık oranlarında artış olmuştur.
• Piyasadaki paranın bir anda yok olması takas sistemine geri dönüşü getirmiştir. Dünya ticaretinde % 65 oranında gerileme olmuştur. Etkileri II. Dünya Savaşı’na kadar devam etmiştir.
• 1933’te yayınlanan Hoower Moratoryumuyla borçlu devletlerin borçları yeniden yapılandırılmıştır.
• Kriz en fazla sanayileşmiş şehirleri vurmuş işsizlik oranlarında artış olmuştur.
• Tarım ürünleri fiyatlarındaki % 40-60’lık düşüş çiftçileri ve kırsal bölgeleri olumsuz etkilemiştir.
• Madencilik alanını krizin en fazla etkilediği sektörlerden olmuştur.
• Amerikan Ekonomik Krizi’nin etkisinden kurtularak istihdama ulaşan ilk ülke Almanya olmuştur.

19. Briand- Kellog Paktı hakkında bilgi veriniz?
• 27 Aralık 1928’de Paris’te İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, Çekoslovakya ve Belçika arasında imzalandı. SSCB ve Türkiye de antlaşmaya 1929’da dahil olmuştur.
• Amaç savaşın ulusal bir politika aracı olmaktan çıkarılmasıydı. Savunmaya dayanmayan kanun dışı sayılmış ve devletlerarası ilişkilerde barışçı yollara başvurulması esas alınmıştır.

20. Sürrealizm (Gerçeküstücülük) nedir?
• 1924’te Fransa’da ortaya çıkmıştır. Akımın kurucusu Andre Breton’dur.
• Aklın denetimi olmadan her türlü estetik ve ahlak kaygısı olmadan düşüncenin yazılmasını savunur.

21. Türkiye’nin 1923-1938 arası dış politikasında hangi gelişmeler olmuştur?
• 1924’te Fransa’yla Yabancı Okullar Sorunu
• 1926’da Ankara Antlaşması’yla Musul’un İngiltere’ye bırakılması,
• 1929’da Briand- Kellog Paktı’na üye olunması,
• 1929’da Litvinov Protokolünün imzalanması,
• 1930’da Türk- Yunan Nüfus Mübadelesi’nin yapılması,
• 1932’de Milletler Cemiyeti’ne üye olunması,
• 1934’te Balkan Antantı’nın kurulmasına öncülük edilmesi,
• 1936’da Montrö Boğazlar Sözleşmesi’yle Boğazlarda tam egemenliğin sağlanması,
• 1937’de Sadabat Paktı’na kurucu üye olarak katılması,
• 1937’de Nyon Konferansı’na katılması,
• 1938’de Hatay Cumhuriyeti’nin kurulması.

22. Balkan Antantı hakkında bilgi veriniz.
• 9 Şubat 1934’te İtalya’nın ve Almanya’nın saldırgan politikalarına karşı Türkiye-Yunanistan- Yugoslavya ve Romanya’nın kurduğu bölgesel barış teşkilatıdır.
• İmzacı devletler Balkanlardaki sınırlar korumak ve bölgedeki mevcut durumu değiştirmek isteyen devletlere önlem almayı amaçlamışlardır.
• Bulgaristan ve Arnavutluk saldırgan devletler yanlısı politika izlemesinden dolayı teşkilata katılmamıştır.
• 1937’de Yugoslavya’nın saldırgan devletlerle anlaşma yapması üzerine II. Dünya Savaşı öncesinde teşkilat etkinliğini yitirir.

23. Boğazların Türk hakimiyetine geçişini hızlandıran olay hangisidir?
• İtalya ve Almanya’nın saldırgan politika izlemesi ve II. Dünya Savaşı’nın çıkma tehlikesi üzerine Türkiye, Boğazlar konusunu gündeme getirir. 1936 Montrö Boğazlar Sözleşmesi sonucunda Boğazların hakları tamamen Türkiye’ye devredilir.

24. Sadabat Paktı hakkında bilgi veriniz.
• 8 Temmuz 1937’de Türkiye, İran, Irak ve Afganistan tarafından İtalya’nın saldırgan politikalarına karşı kurulan teşkilattır.
• Hatay meselesinden dolayı Suriye katılmamıştır.
• II. Dünya savaşında etkinliğini yitirir. Yerine II. Dünya Savaşı’ndan sonra Bağdat Paktı kurulur.

25. Faşizm nedir?
• Genellikle sağcı otoriter tek parti rejimlerine verile ad olmakla birlikte özelde iki dünya savaşı arasında İtalya’daki sağcı otoriter rejimin adıdır.
• Faşizmde ülkeyi yöneten kadro, ülkenin tek hakimidir. Alınan kararlar, yapılan uygulamalar tamamen bu kesimin iradesiyle gerçekleşir. Söz konusu kadro sadece ideolojiyi uygulamaya koymaya çalışır. Eleştiriler tavsiyeler dikkate alınmaz. İdeolojiyi ters düşen fikirler ve olaylar baskıcı yöntemlerle bastırılır. Faşizmde bireyler ideolojiyi bağlılıkla yükümlüdür.

26. Kara Gömlekliler ne demektir?
• Dünya Savaşı sırasından II. Dünya Savaşı sonuna kadar varlığını sürdüren İtalya’daki yarı faşist örgüttür. Benito Mussolini yönetimindeki silahlı birliklerdir.

27. Nazizm nedir?
• Almanya’da 1930’lu yıllarda Hitler tarafından kurulan Nasyonal Sosyalist Partisi’nin Alman ırkının üstünlüğünü savunan politikasıdır(Hitlercilik).
• Nazizm disiplin, emirlere bağlılık, görev anlayışı, düzen, cesaret vb. özeliklerin sadece Alman ırkında olduğu iddia etmiştir. Bu nedenle başka ırklara karışarak bu özelliklerin kaybedilmemesi gerektiğini savunmuştur.
• Adolf Hitler’in liderliğini yaptığı Nazi Partisi, Versay Antlaşması’nın hükümlerini ve kısıtlamalarını ortadan kaldırmayı öncelikli hedef olarak görmüştür.

28. II. Dünya Savaşı öncesinde Almanya, İtalya ve İspanya’nın başındaki diktatörler kimlerdir?
• İtalya- Benito Mussolini,
• Almanya- Adolf Hitler,
• İspanya- Fransisco Franco.

29. Japonya’nın diğer devletler tarafından istila edilmemesinin nedenleri nelerdir?
• Japonyanın adalar şeklinde oluşu
• Dağlık ve verimsiz topraklarının olması
• Toprak bütünlüğünün ve stratejik özelliğinin olmaması

30. Meiji Restorasyonu ve önemi nedir?
• Japonya’nın modernleşmeye ve gelişmeye başladığı döneme verilen addır. 1868’den itibaren feodalite yıkılmış ve hakimiyet imparatora geçmiştir. Avrupa’nın yüzyıllar içinde kurduğu modern sanayileri, bürokratik ve politik kurumlar bu restorasyon sayesinde Japonya’da 30 yılda kurulmuştur. Kapalı Japon dünyası bu olayla dış dünyaya ve gelişmelere açılmıştır.

31. Meiji Restorasyonu hangi ülkede kim tarafından gerçekleştirilmiştir?
• Japonya’da İmparator Hirohito tarafından gerçekleştirilmiştir.

32. 19. yüzyılda Osmanlı Devleti’nin hangi bölgeleri hangi devletler tarafından sömürgeleştirilmeye çalışılmıştır?
• Boğazlar üzerinde İngiliz-Rus mücadelesi
• Balkanlar üzerinde Avusturya- Rusya mücadelesi
• Mısır üzerinde İngiliz-Fransız mücadelesi
• Osmanlı Devletinin Ortadoğu topraklarında İngiliz-Alman mücadelesi

33. Amerika kendi içinde kapanarak Avrupa’dan kendisini dışlama politikasına (yalnızcılığa dayalı dış politika stratejisi) ne ad verilir?
• Monroe Doktrini

34. 1925 yılında ABD, İngiltere, Almanya, Japonya, Çekoslovakya ve Belçika gibi devletlerarasında oluşturulan birliğe ne ad verilir?
• Locarno Paktı

35. Locarno Antlaşması hangi devletlerarasında kaç yılında imzalanmıştır?
• 1 Aralık 1925’te Fransa, Almanya, Belçika, Yugoslavya, Polonya ve İngiltere.

36. Milletler Cemiyeti’nin (Cemiyet-i Akvam) kuruluş amacı nedir?
• Uluslararasında işbirliğini geliştirmek ve uluslararası barışı ve güvenliği sağlamak için savaşa başvurmamak gizlilikten uzak adaletli ve onurlu uluslararası ilişkiler sürdürmek.
• Hükümetlerce bundan böyle eylemsel davranış kuralı kabul edilen uluslararası hukuk kurallarına kesinlikle uymak.
• Örgütlenmiş halkların karşılıklı ilişkilerinde adaleti korumak ve antlaşmalardan doğan bütün yükümlülüklere titizlikle saygı göstermektir.

37. Kliring sistemi ne anlama gelmektedir?
• Dış ticarette iki ülke arasında yapılan alışverişin karşılıklı olarak döviz kullanılmadan malla ödenmesi (takas) yani malı alanın malını satın alma anlamına gelmektedir.

38. Sevr Antlaşmasının önemi nedir?
• Bu antlaşma ile Osmanlı Devleti sömürge haline getirilir. Osmanlının imzaladığı son antlaşma olup yürürlüğe girmeyen ölü doğmuş antlaşmadır. Kurtuluş Savaşı sonrası Lozan Antlaşması yürürlüğe girmiştir.

39. Versay Antlaşmasının önemi nedir?
• Almanya bu antlaşma ile büyük ölçüde toprak kaybetti.
• Bütün denizaşırı sömürgeleri elden çıktı. Ayrıca bu antlaşma ile Almanya’ya büyük ekonomik yükümlülük getirdi.
• Alman toplumunun hepsinin savaş suçlusu sayılması antlaşma maddelerinin ağır ve halkın gururunu rencide edici olmasından dolayı Almanya’da milliyetçi Nazi akımı başladı. Alman milletinin Hitler’i başa getirerek II. Dünya Savaşının başlamasına neden olmuştur.

40. Almanya’nın Versay Antlaşmasına göre İtilaf Devletleri’ne ödeyeceği savaş tazminatına ne ad verilir?
• Tamirat borçları

41. Büyük Dünya Bunalımı (Büyük Buhran) kaç yılında hangi ülkede ortaya çıkmıştır?
• 24 Ekim 1929 Perşembe günü Amerika’da ortaya çıkmıştır.

42. Kara Perşembe neye denir?
• ABD’de 24 Ekim 1929’da başlayan daha sonra bütün dünyayı etkileyen ve yıllarca ekonomileri sarsacak olan dünya ekonomik krizinin adının konduğu güne denir.

43. ABD’de başlayan 1929 Amerikan ekonomik krizinin nedenleri nelerdir?
• ABD’deki şirketlerin Amerikan ekonomisi içindeki yüksek seviyede ağırlıkta olması,
• Amerikan bankalarının kötü yapılanmış olması,
• Başkan Hoover yönetiminin ekonomi alanındaki tecrübesizliği
• ABD’nin o dönemde dünya üzerindeki net kreditör (kredi veren devlet) olmasıydı.

44. 1929 Amerikan Ekonomik Krizi’ne karşı Türkiye hangi önlemleri almıştır?
• Kliring ve takas sistemi (mal alanının malını alma) ilkesini uygulamıştır.
• İthalat ihracata bağlandığından ihracat teşvik edilmiştir.
• Korumacı- devletçi ekonomi benimsenmiştir.
• Türkiye ile ticaret ve ödeme antlaşması yapan ülkelerden ithalata öncelik verilmiştir.
• İhraç mallarında kalite kontrolüne gidilmiştir.
• Tasarruf ve yerli ürünler teşvik edilmiş İhap Hulusi’ye bu yönde afişler hazırlatılmıştır.
• Milli Tüketim ve Tasarruf Cemiyeti kurulmuştur.
• Tarımı destekleyici önlemler alınmıştır.

45. Almanya’daki Nazi Partisi (Nasyonal Sosyalist Parti) hangi sebeplerden dolayı iktidar olmuştur?
• Versay Antlaşması’nın yüklediği tamirat borçları
• Bazı sanayicilerin Komünist düşmanlığı
• Versay Antlaşması’nın Almanları denetleyici ve yıkıcı şartlar içermesi
• Yüksek enflasyonun yarattığı tepki milliyetçiliği.

46. İngiltere’nin XX. yüzyıl başlarında Ortadoğu ve Osmanlı Devleti ile ilgili politikasının esasları nelerdir?
• Osmanlı Devleti’ni parçalamak padişah-halifenin nüfuzunu dini etkilerini gidermek amacıyla İslam birliği düşüncesini değerden düşürmek
• Arap memleketlerine hakim olarak Mısır ve Hindistan’ın güvenliğini sağlamak
• Hilafeti kendi kuracağı Arap Devleti’nin denetimine alarak İslam sömürgelerini denetim altında tutmak,
• Doğu Akdeniz’de kuvvet bulundurmak
• Irak petrollerine sahip olmak
• İstanbul ve Boğazları ele geçirmektir.

47. Sömürgecilik faaliyetleri hangi ülkelerde görülür?
• Sanayisi gelişmiş ülkelerde görülür. En son İtalya ve Almanya bu devletlerarasında yerini almıştır.

48. Sovyetler Birliği’nin İslam kurumlarını yıkmak istemesindeki iki temel sebep hangisidir?
• Sovyetlerin İslam’a yönelen saldırılarının temellerinde hem ideolojik hem de pragmatik sebepler vardır.
• İdeolojik açıdan İslamiyet’in laik, ferdiyetçi, rasyonel, sanayileşmiş modern hayatın ihtiyaçlarıyla uyuşmayacağını düşündüler. Bunun içinde İslam’a karşı çıktılar.
• Pragmatik olarak ise İslamiyet, Türkistan’daki heterojen (farklı özellikler) halkın fikren ve manen birleşmesini sağlıyordu. Müslüman liderler, sufîler, ulemalar Sovyet hakimiyetine karşı merkez teşkil edebilecek tek güç kaynağıydı.

49. Rusya’daki Bolşevik İhtilali’nin genel sebepleri nelerdir?
• Düşünce akımları
• Köylü meselesi
• İşçi sorunları

50. Türkistan’ı Ruslardan kurtararak bağımsızlığa kavuşturmak hangi hareketin temel amacıdır?
• Basmacı hareketi

51. Basmacı Hareketi nedir?
• Bolşevik yönetimine karşı bugünkü Orta Asya cumhuriyetlerinde başlayan bağımsızlık savaşlarının genel adı Basmacılık Hareketi’dir.

52. Enver Paşa’nın Basmacı Hareketi’ndeki rolü ne olmuştur?
• Enver Paşa, Bakü’ye 1920’de vardığında bu hareketin içerisinde yer alır ve Ruslarla çarpışır. Fakat Ağustos 1922’de Tacikistan’ın başkenti Duşanbe yakınlarındaki çarpışmada şehit düşer. Ölümüyle bu hareket zayıflar.

53. Basmacı Hareketi’nin sloganı nedir?
• “Türkistan Türkistanlılarındır.”

54. Basmacı hareketinin başarısız olmasının sebepleri nelerdir?
• Korbaşı denilen liderlerin kendi aralarında birlik kuramamaları
• Mücadele sırasında araç-gereç, silah ve erzak yetersizliği
• Basmacıların dışarıdan yardım alamaması ve Rusların mücadele esnasında teknik silahlar kullanmasıdır.

55. Paris Barış Konferansı’nın toplanma nedeni nedir?
• Dünya Savaşı sonrası galip devletler barış antlaşmalarının taslaklarını hazırlamak ve aralarındaki problemleri çözmek için bu konferansı düzenlediler.

56. 1922 yılında SSCB ile Almanya arasında yapılan ve iki ülkenin yakınlaşmasına neden olan antlaşma hangisidir?
• Rapollo antlaşması

57. I. Dünya Savaşı sonunda İtilaf Devletleri ile Almanya arasında hangi antlaşma imzalandı ve maddeleri nelerdir?
Versay Antlaşması imzalandı.
Maddeleri;
• Alsas Loren Fransa’ya verilecek,
• Belçika yeniden bağımsız olacak
• Çekoslovakya, Litvanya ve Danimarka’ya toprak verilecek
• Avusturya ile ittifak yapılmayacak
• Sömürgeleri İtilaf Devletleri arasında paylaşılacak
• Almanya savaş tazminatı ödeyecek ve kömür yatakları 10 yıl İtilaflarca işletilecek
• Asker sayısı sınırlandırılacak ve silah üretimi durdurulacak.

58. Hitlerin hayatını anlatan önemli eserinin adı nedir?
11. Mein Kampf (Kavgam)

59. I. Dünya Savaşı’ndan sonra barışı koruma çabaları kapsamında hangi örgütler kurulmuştur?
• Milletler Cemiyeti (Cemiyet-i Akvam) kuruldu.
• Çekoslovakya, Romanya, Yugoslavya arasında Küçük Antant kuruldu.
• Fransa ile Almanya 1925’te Locarno Antlaşmasını imzaladı.
• Anlaşmazlıklara çözüm bulmak için ABD 1928’de Fransa ile Kellog Paktı’nı kurdu.
• Türkiye, Yunanistan, Yugoslavya ve Romanya arasında 1934’te Balkan Antantı kuruldu.
• Türkiye, Yunanistan, Yugoslavya, İngiltere arasında 1935’te Akdeniz Paktı kuruldu.
• Türkiye, İran, Irak ve Afganistan arasında 1937’de Sadabat Paktı kuruldu.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.