CUMHURİYET DÖNEMİ İÇ VE DIŞ POLİTİKALAR TESTİ -1

CUMHURİYET DÖNEMİ İÇ VE DIŞ POLİTİKALAR TESTİ

 

1.    Atatürk bütün yaptığı çalışma ve yenilikleri, halkın anla­yış ve kültür seviyesini göz önünde bulundurarak ger­çekleştirmiş, halkın yeniliği kabullenecek olgunluğa ulaşmasını beklemiştir.

Bu duruma;

I.       Saltanat kaldırılırken, halifeliğin bir süre daha de­vam etmesi

II.      Rejimin adının Cumhuriyet olduğunun 1923 yılına kadar ertelenmesi,

III.     Devletin dini İslâm’dır hükmünün 1928 yılına kadar anayasada korunması

gelişmelerinden hangileri kanıt olarak gösterilebi­lir?

A) Yalnız I             B) Yalnız II             C) Yalnız III          D) I ve II             E) I, II ve III

2.    Durum : Hukuk birliği, ulusal birliğin oluşmasında önemli bir etkendir.

Yargı: Türkiye Cumhuriyeti ulusal bir devlettir.

Durum ile yargı arasında ilişki kurulduğunda aşağı-dakilerden hangisine ulaşılabilir?

A)     Milliyetçilik anlayışının temel öğelerinden birinin hu­kuk birliği olduğuna

B)     Türk hukuk sisteminin Türkiye Cumhuriyeti ile oluş­turulmaya başlandığına

C)    Hukuk birliğinin siyasi rejimin gelişmesinde etkili ol­madığına

D)     Türkiye’de hukuk birliği çalışmalarının başlatılma­sında gecikildiğine

E)  Çağdaş hukuk sisteminin cumhuriyet rejimi ile oluş­turulabileceğine

3. Cumhuriyetin ilan edilmesiyle “Meclis Hükümeti” yeri­ne “Kabine Sistemi” getirilmiş, belli bir düzen içinde kurulup işleyen ve başbakanı olan hükümetlerin kurul­ması ortamı yaratılmıştır.

Bu gelişme ile;

I.       Güçler birliği ilkesinin uygulandığı

II.      Yürütme işlerinin daha düzenli gerçekleştirildiği

III.     Yasamanın yürütmeye karşı sorumlu tutulduğu

IV.     Yürütme gücünün yasama ve yargının üzerine çı­karıldığı

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız l              B) Yalnız II            C) Yalnız III         D) I ve III           E) III ve IV

 

4.    1924 yılında Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’nın ku­ruluşunu Şeyh Sait Ayaklanması, 1930 yılında Serbest
Cumhuriyet Fırkası’nın kapatılması Menemen Olayı ta­kip etmiştir.

Bu gelişmelerden hareketle,

I.       Rejimin tam olarak yerleşmediği,

II.      Türkiye’nin çok partili hayata hazır olmadığı

III.     Halkın çoğunluğunun cumhuriyete karşı olduğu
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I               B) Yalnız II               C) I ve II         D) II ve III              E) I, II ve III

5.    Cumhuriyet Dönemi’nde demokrasinin halka tanı­dığı tercih hakkının bazı çevreler tarafından batılı­laşma ve çağdaşlaşmaya engel olacak şekilde kul­lanılmasını önlemek için;

I.       Kuvvetler birliği ilkesini benimseme

II.      Tek partili idare biçimini sürdürme

III.    Halifeliği kaldırma

önlemlerinden hangilerini gerekli kıldığı söylenebi­lir?

A) Yalnız I             B) Yalnız II             C) Yalnız III         D) I ve II            E) I ve III

6.    Cumhuriyet Dönemi’nin yenilikleri arasında eğitim  alanında yapılanların ağırlıklı olması dikkat çekici­dir.

Bu durum;

I.       İnkılapların yaygınlaşmasını sağlama

II.      Batının desteğini sağlama

III.     Okur yazar oranını artırma

IV.    Üretken bir toplum oluşturma

amaçlarından hangilerinin hedeflendiğinin kanıtı olarak ileri sürülebilir?

A) Yalnız I              B) Yalnız II              C) II ve III         D) II ve IV             E) I, III ve IV

7.    –   Halifeliğin kaldırılması

–     Medreselerin kapatılması

–     Medeni Kanun’un kabulü

Cumhuriyet Dönemi’ndeki bu gelişmeler aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirme amacı taşıdığı söy­lenemez?

A)     Siyasi alanda eşitliği sağlamayı

B)     Çağdaşlaşma hareketlerine hız kazandırmayı

C)    Yeniliklerin önündeki engelleri kaldırmayı

D)    Toplumda birlik ve beraberliği sağlamayı

E)  Ümmet toplumundan ulus toplumuna geçmeyi

8. – 1921 Anayasası’nda ulusal egemenlik kabul edildi­ği halde Cumhuriyet kavramı açıkça belirtilmemiş­tir.

–     Halifelik saltanatla birlikte kaldırılmamıştır.

–     Halifelilik kaldırıldığı halde, Laiklik 1937 yılına ka­dar anayasada yer almamıştır.

Bu durum;

I.       Yenilikler için ortamın uygun olmasının beklenmesi

II.      İnkılapların yapılmasında ülke koşullarının dikkate alınması

III.     Yeniliklerin yapılmasında toplumun belirli bir olgun­luğa ulaşmasına dikkat edilmesi

gerekçelerinden hangileriyle açıklanabilir?
A) Yalnız I             B) Yalnız II             C) Yalnız III         D) I ve II            E) I, II ve III

9.    Atatürk; “Millet, her türlü isteğini yerine getirme gücüne sahiptir, Millet girişimlerinin önüne geçebilecek hiçbir güç yoktur” demiştir.

Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün bu sözlerine uygun olmayan, ancak ülkenin o dönemlerde için­de bulunduğu durumun zorluğundan kaynaklanan bir gelişmedir?

A)     Milletvekili seçmek ve seçilmek için vergi verme şartının kaldırılması

B)     1945’e kadar tek partili sistemin sürdürülmesi

C)     Milletvekili seçebilme yaşının 22’den 18’e indirilme­si

D)     Kadınların milletvekili seçilme hakkına kavuşması

E)  Mustafa Kemal’in art arda cumhurbaşkanı seçilmesi

10. Demokrasi, bir başkasının benzer hakkına zarar ver­meksizin, herkesin istediği gibi yaşamasına izin veren bir anlayıştır.

Bu bilgiler,

I.       Kişisel özgürlüklerin sınırsız olmadığı

II.      Demokrasinin kayıtsız şartsız özgürlük ortamı sağ­ladığı

III. Her rejimin özünün demokrasi olduğu

yargılarından hangilerinin kanıtı sayılamaz?

A) Yalnız l              B) Yalnız II            C) Yalnız III        D) II ve III           E) I, II ve III

11.   I.    Medeni Kanun kabul edildi.

II.       ilköğretim zorunlu hale getirildi.

III.     Kadınlara seçme ve seçilme hakkı verildi.

Cumhuriyet Dönemi’nde gerçekleştirilen bu geliş­melerden hangilerinin “İnsan Hakları Evrensel Bildir­gesinin ilklerine uygun olduğu söylenebilir?

A) Yalnız I             B) Yalnız II            C) Yalnız III         D) I ve II        ‘    E) I, II ve III

12. Bir düşünce sistemi olan Atatürkçülük Türk ulusunun yüzlerce yıllık tarihsel gelişiminin doğurduğu ihtiyaçlar­dan çıkmıştır. Atatürkçülükte evrensel bazı değerler varsa da, bunlar, Türk ulusunun çağdaşlaşma inancı­nın sonucu olarak bu sistem içine girmişlerdir.

Bu bilgiye bakıldığında Atatürkçü düşünce sistemi ile ilgili;

I.        Bütünüyle dışarıdan alınan bir ideoloji olmadığı

II.       Türk ulusunun öz yapısına uygun olduğu

III.     Kültürler arası sentez anlayışından uzak olduğu
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I               B) Yalnız II               C) I ve II         D) II ve III              E) I, II ve III

13.   I.    Medeni Kanun’un kabul edilmesiyle, kadın erkek eşitliğinin sağlanması

II.       Kılık Kıyafet Kanunu’nun yürürlüğü konulması

III.     Erkan-ı Harbiye Vekaleti’nin kaldırılması
Cumhuriyet Dönemi’ndeki bu gelişmelerden hangi­leri toplumsal yaşamla ilgilidir?

A) Yalnız I             B) Yalnız II             C) Yalnız III       D) I ve II            E) i, II ve III

14.   Cumhuriyet Dönemi gelişmelerinden bazıları şun­lardır;

I.       Ayrıcalık ifade eden unvanların kullanımının yasak­lanması

II.      Yeni Türk Alfabesi’nin kabul edilmesi

III.    Seçmen yaşının 22 den 18’e indirilmesi

Bu gelişmelerden hangileri Türkiye Cumhuriyeti’nin belli bir grubun devleti olmadığının gösterge­sidir?

A) Yalnız l              B) Yalnız II            C) Yalnız III        D) I ve Il            E) I, II ve III

15.   Cumhuriyet Dönemi’nde görülen gelişmelerden ba­zıları şunlardır;

I.       Millet Mektepleri açıldı.

II.      Miladi Takvim kabul edildi.

III.     Türk Tarih Kurumu açıldı.

IV.    Türk Dil Kurumu açıldı.

V.     Seriye ve Evkaf Vekaleti kaldırıldı.

Bu gelişmelerinden hangilerinin ulusal kültürün ge­lişmesine yönelik atılmış adımlar olduğu savunula­bilir?

A) I ve II              B) III ve IV              C) II ve III

D) IV ve V              E) I ve V

CEVAP ANAHTARI

1.E      2.A      3.B      4.C      5.D      6.E     7.A      8.E      9.B      10.D      11.E      12.C      13.D      14.A      15.B

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.