Fenike Uygarlığı

FENİKE UYGARLIĞI

(M.Ö. 2800-M.Ö III. yy)

Fenike Medeniyeti

Sami kavimlerindendir.

Doğu Akdeniz kıyılarında, bugünkü Suriye ve Lübnan’da yaşadılar. Bugünkü Lübnan’ın dağlık kıyı kesiminde yaşamışlardır. Bu bölgeden Suriye kıyıla­rına doğru yayılan Fenikeliler şehir devletleri kurdular. Siteler halinde yaşamışlar, merkezi devlet kuramamışlardır.

En güçlü kent devletleri Sayda, Biblos (Sidon) ve Sur (Tir) idi.

İlkçağ ‘da denizcilikte en ileri giden devlet oldular.

Yaşadıkları bölge dağlık ve tarıma elverişli toprakları az olduğu için balıkçılığa ve denizciliğe yönelmişler, Akdeniz ve Karadeniz’de koloniler kurdular.

Denizcilik faaliyetlerine ve ticaretine önem veren Fenikeliler, Akdeniz ve Karadeniz kıyılarında koloniler kurdular. En ünlü ticaret kolonisi, Kuzey Afrika’daki Kartaca idi. Fenikeliler deniz ticaretiyle Doğu ve Ön Asya kültürünü Ege bölgesine(Akdeniz’e) taşıyarak kültürel etkileşimi sağlamıştır. Fenike kolonilerinin karşısına İyon ve Yunanlılar rakip olarak çıkınca Fenikeliler kolonilerini kaybettiler. Çünkü Fenikeliler kolonilerini sadece kâr amacıyla kurmuşlardır. İyonlar ve Yunanlılar ise kolonilerini yeni bir vatan kabul etmişler ve bu doğrultuda etkili politikalar izlemişlerdir. 

Siyasi açıdan güçlü olmayan Fenikeliler varlılarını Asur, Babil, Pers ve Yunanlılara vergi vererek sürdürmüşlerdir.

Genel Özellikleri:

1) Fenikeliler ürettikleri zeytinyağı, kereste, boya ve camdan oluşan ürünleri Akdeniz’in diğer bölgelerine satmışlardır.

2) Fenike sanatı, Önasya ülkelerinin bir taklididir.

3) Şehirler gelişmiştir.

4) Fenikeliler Sümer çivi yazısı ile Mısır Hisyerog­lif ya­zısını örnek alarak tarihin ilk alfabesini icat etti­ler. Fenikeliler, Mısır’dan öğrendikleri yazıyı geliştirmişler ve 22 harfli bir alfabe kullanmışlardır. İlk harf alfabesi olarak İyonlar ve Yunanlılar ve Romalılar tarafından geliştirilen Fenike alfabesi, bu günkü Latin alfabesinin temelidir.

5) Fenikeliler cam yapımını ve kırmızı boya üretimimi gerçekleştirmiştir.

6) Mısır ve Mezopotamya ile ilgili teknik gelişmeleri ticari faaliyetler yoluyla Akdeniz’in diğer kavimlerine ta­nıtmışlardır.

7) Sümerlerin dini inançlarının etkisinde kalan Fenikeliler yüksek yerlere tapınaklar yaptılar. Her şehrin bir tanrısı vardı.

8) İbraniler alfabelerini Fenikelilerden almışlardır. Ayrıca cam yapımını gerçekleştirdiler ve kırmızı boyayı buldular.

Hakkında Yorgun

Yorgun... Bir tarih öğretmeni... En iyisini bildiğini iddia etmiyor... Öğrenmeye ve bildiğini,bildiği kadarıyla öğretmeye çalışıyor...

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.