İlk Türk Devletlerinde Kültür ve Medeniyet Testi

İLK TÜRK DEVLETLERİNDE KÜLTÜR VE MEDENİYET TESTİ
1. İslâmiyet’ten önceki Türklerde ölü gömüldükten sonra cenazeye gelen misafirlere ‘ölü aşı’ denilen bir yemek verilirdi. Bu anlayış bugün Anadolu’nun birçok bölgesinde hâlâ görülmektedir.
Bu durum aşağıdakilerden hangisine kanıt olarak gösterilebilir?
A) Türklerin ölüye saygı göstermediğine
B) Geleneklerin sürdürüldüğüne
C) Dinin toplumun anlayışını tamamen değiştirdiğine
D) Türk toplumunda yemek kültürünün zengin olduğuna
E) Anadolu’da İslâmiyet’in yerleşmediğine

2. Orta Asya’da yapılan araştırmalarda;
I. Hunlar dönemine ait, kemerler, mızraklar ve kılıçlar, Uygurlar dönemine ait mabetler, saraylar ve minyatürler bulunmuştur.
II. Hunlar ve Göktürkler döneminde hayvancılık faaliyetlerinin, Uygurlar döneminde tarım ve ticaret faaliyetlerinin arttığı görülmüştür.
Bu durum aşağıdaki gelişmelerden hangisinin bir sonucu olarak değerlendirilebilir?
A) Türklerin yazıyı kullanmaya başlamalarının
B) Türklerin göçebelikten yerleşik hayata geçmelerinin
C) Türklerin Hıristiyanlığı ve İslâmiyet’i kabul etmelerinin
D) Ülkenin hanedan üyelerinin ortak malı kabul edilmesinin
E) Türklerin sözlü edebiyat eserlerine önem vermelerinin

3. Uygurlardan önceki Türk devletlerinde büyük mimari eserlere rastlanmayışı aşağıdakilerden hangisiyle en iyi açıklanır?
A) Hayvancılığa önem verilmesi
B) Tarıma bağlı hayat sürülmesi
C) Bu devletlerinin göçebe olması
D) Örf ve âdetlerine ters düşmesi
E) Dinî inançlarına ters düşmesi

4. Göktürklerin Orta Asya’dan çıkışlarını anlatan destan aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ergenekon B) Saka C) Tufan D) Manas E) Türeyiş

5.
I. Kendi adına para bastıran ilk Türk devletidirler.
II. Karluklar tarafından yıkıldılar.
III. Türkler’i Emeviler’e karşı korudular.

Yukarıda özellikleri verilen devlet hangisidir?
A) Uygurlar B) Karluklar C) Göktürkler D) Türgişler E) Karluklar

6. Devlet, bir ulusun belli sınırlara sahip toprak parça üzerinde, kendi bağımsızlığını elinde bulundurup teşkilat-lanmasıyla ortaya çıkan kurumdur.
Bu bilgilere göre, devletin olabilmesi için aşağıdakilerden hangisinin birinci dereceden önemli unsurlar-dan birisi olduğu söylenemez?

A) Ülke B) Bağımsızlık C) Siyasal örgüt D) Halk E) Ulus egemenliği

7. Aşağıdakilerden hangisi, Türklerin bilimsel faaliyeti önem verdiklerini göstermektedir?
A) Atı evcilleştirmeleri
B) Yerleşik hayata geçmeleri
C) Oniki Hayvanlı Türk Takvimi’ni yapmaları
D) Orhun yazıtlarını ortaya koymaları
E) Resim sanatında hayvan üslûbunu kullanmaları

8. Tarih boyunca Türk devletlerinin başında bulunan hükümdarlar çeşitli unvanlar kullanmışlardır.
Aşağıdakilerden hangisi Hun hükümdarlarının “sonsuz genişlik, yücelik, ululuk” anlamına gelen unvanıdır?
A) Tanhu B) Han C) Yabgu D) Tigin E) Kağan

9. “Türkler VII. yüzyıldan itibaren İslâm devleti ile ilişki kurdukları hâlde VIII. yüzyılda İslâmiyeti kabul etmeye başlamışlardır.”
Bu gecikmenin sebebi olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?
A) Türklerin çok güçlü devletlerinin olması
B) Türk – Arap ilişkilerinin Emeviler devrinde kötü olması
C) Türklerin eski inanışlarından kopamaması
D) Türklerin 7. ve 8. yüzyılda ticarete önem vermeleri
E) Türklerin bu dönemde siyasî birlikten yoksun olması

10. Tarih öncesi dönemlerde Türklerin diğer toplumlara aşağıdaki konulardan hangisinde öncülük yaptığı savunulabilir?
A) Yazının icadı
B) Tarımsal faaliyetler
C) Madeni işleme
D) Devlet idaresi
E) Seramik sanatı

11. Türk tarihinin en eski dönemlerini incelemek için Türkmenistan’da yapılan kazılarda M.Ö. 5 bin yıllarına ait demir uçlu oklar, at koşum takımları, at resimleri ile süslenmiş vazolar bulunmuştur.
Bu bilgilere göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
A) Türk kültürünün tarihi geçmişi günümüzden 7 bin yıl önceye kadar uzanmaktadır.
B) Türk kültüründe at önemli bir yer tutar.
C) Türkler çok eski dönemlerden itibaren madenleri işlemeyi bilmektedir.
D) Türkler sanat eserlerine önem vermişlerdir.
E) Türkmenistan Türklerin yerleşik hayata geçtikleri ilk bölgedir.

12. İslâmiyet’ten önce Türkler arasında uygulanan yazısız hukuk kuralarına “Töre” denirdi.
Töre adı verilen bu hukuk kuralları halkın istekleri, ihtiyaçlar, kurultayın ve kağanın kararlar doğrultusunda değiştirilir veya yeniden oluşturulurdu.
Yalnızca yukarıdaki bilgiler dikkate alındığında Töre için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Töre İslâm öncesi uygulanmıştır.
B) Törenin oluşumunda en etkili unsur dindir.
C) Töre yaşamın ihtiyaçlarına göre değişebilir.
D) Törenin biçimlenmesinde halkın istekleri etkili olmuştur.
E) Töre hükümlerinin belirlenmesinde kurultay ve kağana söz hakkı verilir.

Bir yorum

  1. cevap anahtarları nerde bu soruların göremedim

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.