İslam Tarihi Testi

İslam Tarihi Testi

1. Aşağıdakilerden hangi dönemde İlk İslam donanması kurularak deniz savaşları yapılmıştır?
A) Hz. Ebubekir B) Hz. Ali C) Hz. Ömer    D) Hz. Osman E) Emeviler

2. Aşağıdakilerden hangi Türk devleti bir süre de olsa, Emevilerle aynı dönemde yasamıştır?
A) Karahanlılar B) Kutluk Devleti C) I.GöktürkDevleti    D) Avarlar E) Avrupa Hunları

3. Emeviler döneminin özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?
A) Kuzey Afrika’nın fethi
B) İspanya’nın fethi
C) Halifeliğin babadan oğula geçmesi
D) Hristiyan mimarisiyle yarışabilecek düzeye gelinmesi
E) Türkler arasında İslamiyet’in hızla yayılması

4. Aşağıdakilerden hangisi Abbasilerle Emevilerin ortak özelliğidir?
A) Yaşadıkları süre
B) Sınırlarının genişliği
C) Halifeliğin belirlenmesi usulü
D) Diğer Müslümanlara karşı tutumları
E) Devlet merkezi

5. Abbasiler devrinde kurulan “Avasım” şehirleri hangi devlete karşı oluşturulmuştur?
A) Hazar Türkleri B) Bizans İmparatorluğu C) Frank Krallığı
D) Uygur Devleti E) Selçuklular

6. Abbasilerin zayıflamasıyla birlikte kurulan aşağıdaki devletlerden hangisi Türkler tarafından kurulmamıştır?
A) Tolunoğulları B) Aksitler C) Eyyubiler   D) Memlükler E) Fatimiler

7.

I. Helenistik kültüre ait eserlerin Arapça’ya tercüme edilmesi.
II. Devlet merkezinin Bağdat’a taşınması.
III. Arap milliyetçi politikasının izlenmesi.
IV. Halifelerin secimle belirlenmesi.
V. Eyaletlerin oluşturulması.
Yukarıdaki özelliklerden hangisi veya hangileri Abbasiler Devrine aittir?
A) I ve II B) III ve IV C) IV ve V    D) III ve V E) V

8. Arap Yarımadasında görülen özelliklerden hangisi İslamiyet’in gelişinden sonra da devam etmiştir?
A) Mekke’nin önemli bir merkez olması
B) Kabileler arasındaki kan davalarının sürmesi
C) Putlara tapılması
D) Soylu – köle ayrımı yapılması
E) Siyasi birliğin sağlanması

9. Hz. Ömer devrinde fethedilen yerlerde ordugah şehirleri kurulmuştur.
Aşağıdakilerden hangisi bu şehirler arasında gösterilemez?
A) Yesrib B) Kûfe C) Basra    D) Kayrevan E) Fustat

10. Endülüs Emevilerinin yıkılmasından sonra İspanya’da kurulan Müslüman devletlerden birisi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tolunogulları B) Akşitler C) Benî Ahmer    D) Saffariler E) Eyyubiler

11. 1258’de Bağdat’a giren Moğollar Abbasi Devleti’ne son verdiler. Bunun üzerine Abbasi hilafeti Mısır’da devam etti.
Mısır’daki Abbasi halifeliğine hangi devlet tarafından son verilmiştir?
A) Fatimiler B) Eyyûbiler C) Memlükler
D) Osmanlılar E) İlhanlılar

12. Abbasiler Devri’nde hangi olay üzerine ayni dönemde iki Halifelik ortaya çıkmıştır?
A) Emeviler arasında iç karışıklıkların başlaması.
B) Avasım şehirlerinin kurulması.
C) Türklerin Abbasiler hizmetinde görev almaları.
D) İspanya’da Endülüs Emevilerinin kurulması.
E) Tuğrul Bey’in Bağdat’a gelmesi.

13. İslam devletlerine merkezlik yapan yerler aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak sıralanmıştır?
A) Medine – Kûfe – Şam – Bağdat
B) Mekke – Medine – Basra – Fustat
C) Medine – Şam – Mekke – Kûfe
D) Mekke – Medine – Kûfe – Bağdat
E) Remle – Fustat – Basra – Kayrevan

14. Halifeden sonra en geniş yetkilere sahip olan ve divana başkanlık yapan vezirlik, İslam tarihinin hangi döneminde kurulmuştur?
A) Hz. Ömer B) Hz. Ali C) Emeviler    D) Abbasiler E) Endülüs Emevileri

15. Kuzey Arabistan’da kurulan ve Hristiyanlığı kabul eden Arap devleti aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kindo B) Tedmür C) Gassani    D) Main E) Seba

16. Peygamber Efendimiz (SAV) aşağıdakilerden hangisinden sonra Vatandaşlık Antlaşması’nı hazırlamıştır?
A) Hicret B) Bedir Savaşı C) Akabe Biatları    D) Hudeybiye Antlaşması E) Mekke’nin Fethi

17. Bingazi ve Trablusgarp’ta İslam egemenliği hangi dönemde başlamıştır?
A) Hz. Muhammed B) Dört Halife C) Emeviler    D) Abbasiler E) Memlükler

18. Aşağıdakilerden hangisi Cünd denilen ordugah şehirleri arasında gösterilemez?
A) Kûfe B) Basra C) Fustat    D) Kayrevan E) Halep

19.

I. Tolunoğulları
II. Samanoğulları
III. Akşitler
IV. Harzemşahlar
Yukarıdaki devletlerden hangisi ya da hangileri Müslüman Türkler tarafından kurulmuştur?
A) Yalnız I B) I ve III C) II ve IV    D) Yalnız III E) I,III ve IV

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.