Mondros Ateşkes Antlaşması ve İşgaller Testi

Mondros Ateşkes Antlaşması ve İşgaller Testi

 

1- Anlaşma Devletleri’nin aşağıdaki işgallerinden hangisi, ulusal mücadele azminin artmasında ve Ku-va-i Milliye birliklerinin kurulmasında en çok etkili olmuştur?

A) Samsun B) Antalya C) Konya D) İzmir  E) Musul
2- Mondros Mütarekesi’nden sonra kurulan cemiyetlerden bazıları şunlardır:

I. Wilson İlkeleri Cemiyeti
II. Sulh ve Selamet-i Osmaniye Fırkası
III. Teali İslam Cemiyeti
IV. Trabzon Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti

Bunlardan hangileri, vatanın kurtuluşunu “saltanat ve hilafete bağlılıkta” görmüştür?

A) l-ll B) ll-lll C) lll-lV D) II-IV E) l-lV
3- Aşağıdakilerden hangisi, Yunanlıların İzmir’i işgaliyle ortaya çıkan bir durum değildir?

A) Batı Anadolu’da Kuva-i Milliye’nin kurulması
B) TBMM’ye karşı ayaklanmaların sona ermesi
C) İtilaf Devletleri arasında görüş ayrılığı çıkması
D) İşgallerin kalıcı olduğunun anlaşılması
E) Yunanlıların Batı Anadolu’da katliam yapması
4- Aşağıdakilerden hangisi, Mondros Mütarekesi’nden sonra azınlıkların çeşitli cemiyetler kurarak isyan çıkarmakla ulaşmak istedikleri temel amaçlardan biri değildir?

A) Halkın can ve mal güvenliğini sarsarak göçe zorlamak
B) İsyan bölgelerinde çoğunluğu ele geçirmek
C) İşgallerin yaygınlaşmasını kolaylaştırmak
D) Wilson İlkeleri’nden faydalanmaya zemin hazırlamak
E) Tüm azınlıkları bünyesinde barındıran bir federasyon kurumak

5- İtilâf Devletleri, Mondros Mütarekesi’nden sonra yurdun çeşitli yerlerini işgal ettilerse de, halk arasında, işgallerin geçici olacağı ümidi vardı.

Aşağıdakilerden hangisiyle, Anadolu’nun sistemli bir biçimde işgal edileceği ve işgallerin kalıcı olacağı kesinlik kazanmıştır?

A) Yunanistan’ın İzmir’i işgal etmesi
B) İngiltere’nin Samsun’a bir müfreze çıkarması
C) İtalya’nın Konya’ya bir tabur göndermesi
D) İngiltere’nin Musul’u işgal etmesi
E) İtilâf Devletleri donanmasının İstanbul’a gelmesi

6- Aşağıdakilerden hangisi, Türk milletinin Yunan işgaline karşı gösterdiği tepkilerden biri değildir?

A) Redd-i İlhak Cemiyeti’nin kurulması
B) Protesto gösterilerinin düzenlenmesi
C) Sulh ve Selameti Osmaniye Fırkası’nın kurulması
D) Kuva-i Milliye birliklerinin oluşturulması
E) Mahalli kongrelerin toplanması
7- Aşağıdakilerden hangisi, İzmir’in işgali ile ilgili doğru bir ifade değildir?

A) İşgale karşı Anzavur isyanı çıktı
B) Balıkesir ve Alaşehir Kongreleri toplandı
C) Reddi İlhak Cemiyeti silahlı direniş kararı aldı
D) İstanbul Hükümeti olaya ilgisiz kaldı
E) Milli bilincin uyanmasına etki etti
8- Aşağıdakilerden hangisi, Anadolu’nun yer yer işgal edilmesiyle ortaya çıkan bir durum değildir?

A) Çeşitli direniş cephelerinin açılması
B) Protesto gösterileri ve mitinglerin düzenlenmesi
C) Yurdun çeşitli yerlerinde kongrelerin düzenlenmesi
D) Paris Barış Konferansı’nın toplanması
E) Bazı ulusal örgütlerin silahlı mücadele kararı alması

9- Doğu İlleri Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti bir karar alarak, Doğu Anadolu’dan başka yerlere göç edilmesini yasaklamıştır.

Aşağıdakilerden hangisinin, bu kararın alınmasındaki amaçlardan biri olduğu savunulamaz?

A) Türk nüfusun azınlıklara oranla üstünlüğünü korumak
B) Doğu Anadolu’nun bölünmesini önlemek
C) Azınlıkların Wilson ilkelerinden yararlanmalarını kolaylaştırmak
D) Ermenilerin bölgede etkinlik kazanmasını önlemek
E) Doğu illerinin savunmasında güç kazanmak

10- Görünür amacı Osmanlı – İngiliz yakınlaşmasını sağlamak; fakat, asıl amacı ülkeyi İngiliz mandası al-tına sokmak olan cemiyet aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kilikyalılar Cemiyeti
B) İngiliz Muhibleri Cemiyeti
C) Sulh ve Selamet-i Osmaniye Fırkası
D) Wilson İlkeleri Cemiyeti
E) Teali İslam Cemiyeti

11- Mondros Mütarekesi’nden sonra azınlıklar tarafından kurulan zararlı dernekler, aşağıdakilerden hangisini çalışmalarına temel dayanak olarak almışlardır?

A) Wilson İlkeleri
B) Harbord Raporu
C) Sykes-Picot Antlaşması
D) Amiral Bristol Raporu
E) Sevr Antlaşması

12- Aşağıdakilerden hangisi, doğrudan Yunan işgallerine ve yerli Rumların çalışmalarına karşı kurulan cemiyetlerden biri değildir?

A) İzmir Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti
B) Trakya – Paşaeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti
C) İzmir Redd-i İlhak Cemiyeti
D) Kilikyalılar Cemiyeti
E) Trabzon Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti

13- Mondros Mütarekesi’nden sonra Türk milleti işgallere karşı çeşitli cemiyetler kurdu, gösteriler düzenledi, silahlı direniş hareketi başlattı. Osmanlı yönetimi ise, her fırsatta ulusal direnişi kırmaya, etkisiz hale ge-tirmeye çalıştı.

Bu durum, Osmanlı yönetimi ile ilgili olarak, aşağıdakilerin hangisinin bir göstergesidir?

A) Bölgesel mücadeleye önem verdiğinin
B) Milli mücadeleyi bizzat yönetmek istediğinin
C) Türk milletinin gücünü ve iradesini önemsemediğinin
D) Dağınık güçleri birleştirmek istediğinin
E) Milli cemiyetlerin etkinliğini artırmaya çalıştığının

14- Osmanlı’dan kalma askeri kuvvetlerle birlikte hareket ettiği için, diğerlerine göre daha güçlü ve et-kin hale gelen cemiyet aşağıdakilerden hangisidir?

A) Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk
B) Trabzon Müdafaa-i Hukuk
C) İzmir Müdafaa-i Hukuk
D) Trakya – Paşaeli Müdafaa-i Hukuk
E) İzmir Redd-i İlhak

15- Aşağıdakilerden hangisi, Mondros Mütarekesi’nden sonra, vatan topraklarının kurtarılması amacıy-la, Osmanlı aydınları tarafından ileri sürülen çözümlerden biri değildir?

A) Mahalli direniş teşkilatlarını yaygınlaştırmak
B) Mandater yönetim altına girmek
C) Kuva-i Milliye hareketini güçlendirmek
D) Hilafetin gücü etrafında birleşmek
E) Saltanata son vererek cumhuriyeti ilan etmek

16- Aşağıdakilerden hangisi, Kuva-i Milliye’nin oluşturulmasında etkili olmamıştır?

A) Osmanlı ordularının dağıtılması
B) Anadolu’nun yer yer işgal edilmesi
C) Can ve mal güvenliğinin tehlikeye düşmesi
D) Hıyanet-i Vataniye Kanunu’nun çıkarılması
E) İstanbul Hükümeti’nin işgallere karşı sessiz kalması

17- Mondros Mütarekesi’nden sonra azınlıklar da çeşitli cemiyetler kurarak katliama başladılar ve Müslü-man halkı göçe zorladılar.

Azınlıkların bu yolla ulaşmak istedikleri temel amaç aşağıdakilerden hangisidir?

A) Wilson İlkeleri’nden yararlanmak üzere hukuksal gerekçeler elde etmek
B) Birleşerek federatif bir devlet kurmak
C) Osmanlı’yı ıslahat yapmaya zorlamak
D) Anadolu’da TBMM’nin otoritesini zayıflatmak
E) Bulundukları bölgelerde ticari faaliyetlere hakim olmak
18- M. Kemal, aşağıdaki özelliklerinden hangisinden dolayı milli direniş cemiyetlerini birleştirme gereği duymuştur?

A) Silahlı direnişi desteklemeleri
B) Kuva-i Milliye’ye yardımcı olmaları
C) İstanbul Hükümeti’ne karşı çıkmaları
D) Türkçülük düşüncesini savunmaları
E) Bölgesel mücadeleye yönelmeleri
19- Aşağıdakilerden hangisi, vatan topraklarının azınlıklara verilmesi düşüncesine ve bu yöndeki eylem-lere karşı kurulan cemiyetlerden biri değildir?

A) Kilikyalılar Cemiyeti
B) Trakya Paşaeli Cemiyeti
C) Doğu İlleri Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti
D) Etnik-i Eteria Cemiyeti
E) Reddi İlhak Cemiyeti
20- Kuva-i Milliye’nin varlık ve görevi aşağıdakilerden hangisiyle sona ermiştir?

A) ll. İnönü Savaşı’nın kazanılması
B) Düzenli ordunun kurulması
C) Amasya Protokolü’nün imzalanması
D) Lozan Antlaşması’nın imzalanması
E) Sakarya Savaşı’nın kazanılması

21- Mondros Mütarekesi’nin tek taraflı olarak yürürlüğe konarak Anadolu’nun işgal edilmesine karşı Türk halkının gösterdiği ilk tepki çeşitli ulusal direniş cemiyetleri kurmak olmuştur.

Aşağıdakilerden hangisi, bu cemiyetlerin özelliklerinden biri değildir?

A) Bağımsızlık taraftarı olmaları
B) Başlangıçta propagandaya ağırlık vermeleri
C) Kurtuluşu mandater yönetimde aramaları
D) Ulusal bilinci uyandırmaları
E) İşgallerle birlikte silahlı direnişe yönelmeleri

22- Aşağıdakilerden hangisi, Müdafaa-i Hukuk ve Redd-i İlhak derneklerinin özelliklerinden biri değildir?

A) Halkı mücadeleye teşvik etme
B) Saltanat ve hilafete açıkça cephe alma
C) Basın yayın yoluyla propaganda yapma
D) İşgaller karşısında halkı örgütleme
E) Bağımsızlıktan yana olma
23- Aşağıdakilerden hangisi, Kuva-i Milliye ile ilgili doğru bir ifade değildir?

A) İşgallerin hızla yayılmasını engelledi
B) Sivas Kongresi’nden sonra birlikler arasında kumanda birliği sağlanmaya başlandı
C) Düzenli ordunun kurulmasına zemin hazırladı
D) Temsilciler Heyeti’nin kurulmasıyla varlığı sona erdi
E) İşgallere karşı cepheler kurulmasıyla oluştu
24- Kuva-i Milliye’nin ulusal mücadeleye yaptığı en önemli katkı aşağıdakilerden hangisidir?

A) İtalya’nın Anadolu’dan çekilmesini sağlamak
B) Cephe gerisinde güven ve asayişi sağlamak
C) İşgallerin hızla yayılmasını önlemek
D) Sevr Antlaşması’nın uygulanmasını önlemek
E) Yunanlıları Anadolu’dan çıkarmak

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.