Atatürk İlkeleri Konu Kavrama Testleri

Atatürk İlkeleri Konu Kavrama Testleri

1- Aşağıdakilerden hangisi, laiklik anlayışının benimsenmesiyle ulaşılmak istenen temel hedeflerden biri değildir?

A) Din ile devlet işlerini birbirinden ayırmak

B) Mezhep ve tarikat kavgalarını ortadan kaldırmak

C) Vicdan özgürlüğünü güvence altına almak

D) Din eğitimi ile modern eğitimi bütünüyle birbirinden ayırmak

E) Patrikhanelerin dünya işleri ile ilgili yetkilerine son vermek

 

2- Aşağıdakilerden hangisi, laik devlet anlayışıyla bağdaşmaz?

A) Halka din ve vicdan özgürlüğü tanınması

B) Toplumda mezhep ayrılıklarının kaldırılması

C) Din eğitiminin devlet denetimine alınması

D) Siyasette dini ilkelere yer verilmemesi

E) Dine dayalı düşüncenin hukuka kaynaklık etmesi

 

3- Fransız İhtilali ile ortaya çıkan aşağıdaki ilkelerden hangisi, başlangıçta Osmanlı Devleti üzerinde olumsuz bir etki bırakmış olmasına rağmen, Kurtuluş Savaşı’nın kazanılmasına ve yeni Türk devletinin siyasi, hukuki ve toplumsal kurumlarının niteliğinin belirlenmesine olumlu yönde etki etmiştir?

A) Liberalizm         B) Laiklik       C) Milliyetçilik          D) İnsan Hakları    E) Anayasacılık

 

4- Aşağıdakilerden hangisi, laiklik ilkesinin benimsenmesiyle ulaşılmak istenen hedeflerden biri değildir?

A) Eğitimdeki ikiliği ortadan kaldırmak

B) Hukuk sistemini akla ve bilime dayandırmak

C) Uluslararası ticari ilişkileri kolaylaştırmak

D) Din ile devlet işlerini birbirinden ayırmak

E) İnanç özgürlüğünü güven altına almak

 

5- Aşağıdakilerden hangisi, Cumhuriyet yönetimine uygun bir uygulama değildir?

A) Ulus egemenliği

B) Düşünce özgürlüğü

C) Hukukun üstünlüğü

D) Sosyal devlet anlayışı

E) Tek partili yönetim

 

6- Devlet düzeninin, hukuk kurallarının, eğitimin ve toplumsal hayatın akıl ve bilime göre şekillendirilmesi doğrudan aşağıdaki ilkelerden hangisinin bir sonucudur?

A) Laiklik B) Bağımsızlık     C) Devletçilik D) Halkçılık    E) Milliyetçilik

 

7- Aşağıdakilerden hangisi, Atatürk ilke ve inkılaplarının özelliklerinden biri değildir?

A) Çağdaşlaşma yolundaki gelişmelere önem verme

B) Yeni bir devlet ve toplum yapısı oluşturma

C) Tek partili sistemi en iyi yönetim tarzı olarak görme

D) Avrupa yaşam tarzıyla uyum içinde olma

E) Ümmet düşüncesi yerine ulus düşüncesini etkin kılma

 

8- Cumhuriyetin ilk yıllarında;

 • Aşar vergisinin kaldırılması,
 • Tarım Kredi Kooperatifleri’nin kurulması,
 • Toprak Reformu Yasası’nın çıkarılması

çalışmaları, en çok aşağıdaki ilkelerden hangisiyle ilişkilidir?

A) Laiklik B) Halkçılık C) Bilimsellik    D) İnkılapçılık     E) Çağdaşlık

 

9- Kurtuluş Savaşı yıllarında ulusal sınırların belirlenmesi ve Misak-ı Milli’nin ilanı aşağıdaki ilkelerden hangisinin halk tarafından benimsendiğinin bir göstergesidir?

A) Cumhuriyetçilik         B) İnkılapçılık                 C) Milliyetçilik           D) Laiklik            E) Devletçilik

 

10- Ulusal Kurtuluş Savaşı’nın kazanılmasında, aşağıdaki ilkelerden hangisinin etkisi daha çoktur?

A) Milliyetçilik B) Cumhuriyetçilik    C) Halkçılık D) Devletçilik    E) İnkılapçılık

 

11- Cumhuriyet döneminde dil ve tarih araştırmalarında “ümmetçi ve hanedancı” anlayış yerine aşağıdakilerden hangisi esas alınmıştır?

A) Laiklik B) Ulusalcılık C) Çağdaşlık           D) İnkılapçılık       E) Devletçilik

 

12- Türk Tarih ve Türk Dil kurumlarının kurulması aşağıdaki ilkelerden hangisi ile daha yakından ilişkilidir?

A) Cumhuriyetçilik       B) Bağımsızlık     C) Milliyetçilik         D) Devletçilik       E) Halkçılık

 

 

13- Montrö Boğazlar Sözleşmesi ile “Boğazlar Komisyonu’nun kaldırılması ve tüm yetkilerinin Türkiye’ye devredilmesi” kararlaştırılmıştır.

Bu karar öncelikle aşağıdakilerden hangisi doğrultusunda bir gelişmedir?

A) Bağımsızlık B) Çağdaşlık C)   Bilimsellik              D) Laiklik           E)            Halkçılık

14- Aşağıdakilerden hangisi, Cumhuriyetin ilk yıllarında, halkın elinde yeterli sermaye bulunmadığı için, büyük yatırımları devlet eliyle gerçekleştirme amacıyla uygulanmıştır?

A) Devletçilik     B) Cumhuriyetçilik                              C) Milliyetçilik             D) Laiklik              E) Bilimsellik

 

15- Aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisi, Atatürk’ün her alanda sürekli bir toplumsal değişimi hedeflediğini göstermektedir?

A) Laiklik B) Cumhuriyetçilik   C) Devletçilik D) İnkılapçılık   E) Milliyetçilik

 

16- Türkiye’de Tek Parti döneminde aşağıdakilerden hangisi devlet politikası olarak yürürlüğe konmuş ilkelerden biri değildir?

A) Cumhuriyetçilik B) Halkçılık   C) Liberalizm D) Milliyetçilik   E) Devletçilik

 

17- Türkiye’de, kadınlara seçme ve seçilme hakkının tanınması, aşağıdakilerden hangisiyle doğrudan ilişkilidir?

A) Milli egemenlik B) Laiklik   C) Devletçilik D) Bağımsızlık   E) Milliyetçilik

 

18-          Cumhuriyet döneminde alınan;

 • Toplumsal gruplara kanunun önünde eşitlik tanınması,
 • Toplumsal sınıf ve ayrıcalık belirten ünvan-ların kaldırılması,
 • Herkese, devlet hizmetlerinden yararlanmada fırsat eşitliği tanınması

kararları, en çok aşağıdaki ilkelerden hangisini gerçekleştirmeye yöneliktir?

A) Milliyetçilik     B) Halkçılık    C) Medeniyetçilik D) Laiklik                             E) Devletçilik

 

19- Toplumsal sınıf ve ayrıcalıkların kaldırılması halkçılık ilkesinin bir gereğidir.

Aşağıdakilerden hangisi, bu ilke doğrultusunda yapılan yeniliklerden biri değildir?

A) Medeni Yasa ve Soyadı Yasası’nın kabulü

B) Kanun önünde herkese eşitlik sağlanması

C) Kabotaj Kanunu’nun kabul edilmesi

D) Vatandaşlara, eğitim ve sağlık hizmetlerinde fırsat eşitliği tanınması

E) Ayrıcalık bildiren ünvanların yasaklanması

 

20-          Cumhuriyetin ilk yıllarında;

 • Toplumsal ayrıcalıkların kaldırılması,
 • Kanun önünde herkesin eşit sayılması,
 • Millet iradesinin egemen kılınması,
 • Ulusal kültüre önem verilmesi,
 • Hukuk kurallarının akla dayandırılması

 

     çalışmaları, aşağıdaki ilkelerden hangisi ile doğrudan ilişkili değildir?

 

A) Laiklik B) Devletçilik   C) Milliyetçilik D) Halkçılık   E) Cumhuriyetçilik

 

 

 

21- Sağlık alanında “sosyal devlet” anlayışıyla yürütülen hizmetler aşağıdaki ilkelerden hangisinin uygulandığının bir göstergesidir?

 

A) Bilimsellik B) İnkılapçılık    C) Laiklik D) Halkçılık    E) Çağdaşlık

 

22-          Cumhuriyetin ilk yıllarında;

 

 • Halifeliğin kaldırılması,
 • Medreselerin kapatılması,
 • Din İşleri ve Evkaf Bakanlığı’nın kaldırılması,
 • Medeni Kanun’un kabul edilmesi,

 

toplumsal hayatın en çok aşağıdaki ilkelerden hangisi doğrultusunda düzenlenmesi amacına yöneliktir?

 

A) Halkçılık         B) Laiklik        C) Milliyetçilik D) Devletçilik      E) Batıcılık

 

 

23- Aşağıdakilerden hangisi, Atatürk ilkeleriyle ilgili doğru bir ifade değildir?

 

A) Cumhuriyetçilik, egemenliğin halka ait olduğu yönetim biçimidir

B) Laiklik, hukuk kurallarının akla dayandırılmasıdır

C) Devletçilik, özel teşebbüsün tüm faaliyetlerinin önlenmesidir

D) Milliyetçilik, dil, kültür ve vatan birliğinin sağlanmasıdır

E) İnkılapçılık, çağdaşlaşmaya açık olma düşüncesidir

 

 

24-          Medeni Kanun’da yer alan;

 

 • Kanun önünde kadın – erkek eşitliğinin sağlanması,
 • Kadınların istediği mesleği seçebilmesi,
 • Patrikhanelerin dünya işleriyle ilgili yetkilerinin kaldırılması

 

hükümleri, aşağıdaki ilkelerden hangisiyle ilişkili değildir?

 

A) Laiklik B) Halkçılık   C) Kişi hakları D) Eşitlik    E) Devletçilik

 

 

25- Türkiye’de saltanat ve hilafetin kaldırılması aşağıdakilerden hangisi doğrultusunda bir düzenleme değildir?

 

A) Cumhuriyetçilik B) Laiklik    C) Milli egemenlik D) Ulusçuluk   E) Devletçilik

 

26- Türkiye’de, Mebusan Meclisi’nin kapatılmasından sonra TBMM açılmış, Saltanat kaldırıldıktan sonra Cumhuriyet ilan edilmiş, Medeni Kanun kabul edildikten sonra da kadınlara siyasal haklar tanınmıştır. Öte yandan, bu gelişmeler sırasında bir toplumsal tepkiyle karşılaşılmamıştır.

 

Bu bilgilere dayanarak, Türk inkılap hareketi ile ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

 

A) Yenilikler birbirini tamamlayıcı bir süreç şeklinde gelişmiştir

B) Yenilikler yapılırken zamanlamaya önem verilmiştir

C) Yenilikler doğrudan halkın isteklerinin bir sonucu şeklinde gelişmiştir

D) Önce temel yenilikler yapılmış, sonra diğer yeniliklere geçilmiştir

E) Yeni devlet düzenine geçerken günün koşulları göz önünde tutulmuştur

 

 

27 –       Tüm ulusun amaçta, dilde, kaderde ve kültürde ulusal bilince varması.

      –       Ulusal birlik ve bütünlük için ulusça çalışılması.

 

Yukarıda verilenler, doğrudan aşağıdaki ilkelerden hangisiyle ilgilidir?

 

A) Milliyetçilik         B) Devletçilik    C) Cumhuriyetçilik   D) Bilimsellik   E) Akılcılık

 

 

28- Aşağıdakilerden hangisinin, ulusçuluk ilkesiyle herhangi bir ilişkisi yoktur?

 

A) Saltanat ve hilafetin kaldırılması

B) Türkçe’nin öz yapısının açığa çıkarılması

C) Milli egemenlik esasının benimsenmesi

D) Takvim ve saat sistemlerinin değiştirilmesi

E) İslam öncesi Türk tarihinin araştırılması

 

 

29- Cumhuriyetin ilk yıllarında planlı ekonomiye geçilmesi doğrudan aşağıdaki ilkelerden hangisinin bir sonucudur?

 

A) Cumhuriyetçilik B) Bağımsızlık    C) Devletçilik D) İnkılapçılık    E) Milliyetçilik

 

30- Saltanatla birlikte kaldırılmayan halifelik makamı, eski düzen yanlılarının güç alabilecekleri tek kaynaktı. Halife de, kendisine verilen destekten cesaret alarak, devlet başkanı gibi hareket etmeye başlamıştı. M. Kemal, halifenin bu yöndeki çalışmalarını gerekçe göstererek halifelik kurumunu kaldırdı.

 

Halifeliğin kaldırılması, doğrudan aşağıdaki ilkelerden hangileri doğrultusunda bir reform hareketidir?

 

A) Cumhuriyetçilik – Laiklik

B) Devletçilik – Milli egemenlik

C) Milliyetçilik – Halkçılık

D) Cumhuriyetçilik – Halkçılık

E) Halkçılık – Devletçilik

 

 

 

 

31- Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye’de demokratik devlet düzenine geçişin aşamalarından biri değildir?

 

A) Serbest Cumhuriyet Fırkası’nın kurulması

B) Kadınlara siyasal haklar tanınması

C) Çok partili sisteme geçilmesi

D) Tek dereceli seçim sisteminin uygulanması

E) Danışma Meclisi’nin kurulması

 

 

32- Halkçılık ilkesi aşağıdakilerden hangilerinin doğal sonucudur?

 

A) Laiklik – Devletçilik

B) Devletçilik – İnkılapçılık

C) Cumhuriyetçilik – Milliyetçilik

D) Laiklik – Akılcılık

E) İnkılapçılık – Laiklik

 

 

 

33- Çağdaşlaşma ve batılılaşma anlayışı, öncelikle aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisiyle ilişkilidir?

 

A) İnkılapçılık B) Milliyetçilik    C) Halkçılık D) Devletçilik   E) Bağımsızlık

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.