Tarih Bilimi Ünitesi Testi – 2 (20 Soru)

Tarih Bilimi Ünitesi Testi – 2 (20 Soru)

1.    Tarih bilimi, araştırdığı her olayı belgelere dayandırmalıdır. Ancak daha sonra bulunan yeni belgeler var olan bilgileri tamamlayabilir veya tamamen değiştirebilir.

Buna göre, tarih araştırmalarıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A)  Deney ve gözleme dayalı olması

B)  Kesin olmayan sonuçlar içermesi

C)  Durağan bilgilerden oluşması

D)  Tekrarlanan olaylar süreci olması

E)  Sabit doğruları içermesi

2.    Geçmişin daha kolay incelenmesi ve öğretilmesi için tarih; zamana, mekana ve konuya göre sınıflandırılabilir.

Aşağıdakilerden hangisi zamana göre sınıflandırmanın bir örneğidir?

A)  Avrupa Kültür Tarihi

B)  Asya Tarihi

C)  Osmanlı Siyasi Tarihi

D)  İlkçağ Tarihi

E)  Roma Tarihi

3.    Tanım: Tarih, insan topluluklarının geçmişteki yaşayışlarını, uğraşlarını, birbirleriyle olan ilişkilerini, yer ve zaman göstererek, neden-sonuç ilişkileri içinde inceleyen bir bilimdir.

Durum: Bizans ile Anadolu Selçuklu devletlerinin Anadolu egemenliği için 1071’de yaptıkları savaş sonucunda ilk Türk beylikleri kurulmuş ve Anadolu Türk Tarihi başlamıştır.

Yukarıda verilen durumda tarihin tanımında yer alan öğelerden hangisine değinilmemiştir?

A)  İnsan topluluklarının yaşam biçimleri

B)  Neden-sonuç ilişkileri

C)  Zaman

D)  Yer

E)  İnsan topluluklarının ilişkileri

4.    İnsanın dünyada varoluşundan bugüne kadar geçen süre, tarihin araştırma alanını oluşturur.

Bu sürecin kolay öğrenilmesi ve öğretilmesi aşağıdakilerden hangisini zorunlu kılmıştır?

A)  Yardımcı bilimlere başvurulmasını

B)  Olayların deney ve gözleminin yapılmasını

C)  Tarihsel sürecin çağlara ayrılmasını

D)  Yazılı belgelerin incelenmesini

E)  Tarihsel olayların aynen tekrarlanmasını

5.    Tarihsel bir olayı laboratuara sokmak, deneyini yapmak mümkün değildir. Oysa suyun H2O’dan oluştuğu dünyanın her yerinde ve her zaman denenebilir.

Yukarıdaki bilgiden yola çıkılarak;

  I.  Tarihsel olaylar tekrarlanamaz.

 II.  Tarih fen bilimlerine göre daha kesin sonuçlar ortaya koyar.

III.  Tarih ile fen bilimlerinin araştırma yöntemleri farklıdır.

yargılarından hangilerine ulaşılamaz?

A)  I ve III

B)  Yalnız I

C)  Yalnız II

D)  II ve III

E)  Yalnız III

 

6.    İnsan topluluklarının ilk bilgi kaynağı olan tarih, geçirdiği aşamalardan sonra bugün sadece geçmiş ile uğraşan bir bilim olmaktan çıkmış; ulusların ve uluslararası ilişkilerin siyasi, ekonomik ve sosyal gelişmelerini inceleyen bir bilim olmuştur.

Bu bilgiye göre tarih ile ilgili olarak;

  I.  Toplumları çok yönlü incelemektedir.

 II.  Yalnızca devletlerarası ilişkileri konu olarak almaktadır.

III.  Toplumların ve uygarlığın gelişme aşamalarını ortaya koymaktadır.

yargılarından hangilerine ulaşılamaz?

A)  Yalnız I

B)  I ve II

C)  I ve III

D)  I, II ve III

E)  Yalnız II

7.    –    Fransız tarihçisi Tocqueville “Geçmişten çıkarılan yanlış dersler, tarihi hiç bilmemekten daha zararlıdır.”görüşünü ileri sürmüş,

–    Mustafa Kemal “Tarihi yazan, yapana sadık kalmalıdır.” demiştir.

Bu sözler aşağıdakilerden hangisini ortaya koymuştur?

A)  Geçmişin doğru araştırılmasını, aktarılmasını ve yorumlanmasını

B)  Ulusal tarihin gelişmesini

C)  Olayların ulusal çıkarlara göre yorumlanmasını

D)  Deney ve gözlem yönteminin benimsenmesini

E)  Tarih eğitimine önem verilmemesini

8.    “Tarih yazmak, tarih yapmak kadar önemlidir. Yazan yapana bağlı kalmazsa, değişmeyen gerçek insanlığı şaşırtacak bir görünüm alır.”

Atatürk’ün bu sözleri;

  I.  Tarihçi araştırmasını belgelere dayandırmalıdır.

 II.  Tarihi gerçekleştiren ile yazan arasında doğru ilişki kurulmalıdır.

III.  Tarihçi gerçeğe sadık kalmalıdır.

IV. Tarihçi olayları dünya görüşüne göre değiştirmelidir.

yargılarından hangilerini doğrulamaz?

A)  Yalnız I

B)  I ve II

C)  II ve III

D)  III ve IV

E)  Yalnız IV

 

9.    “Yeni belgeler ortaya çıktıkça tarih yeniden değerlendirilmelidir.”

Bu yargıya bakılarak;

  I.  Tarih bilimi kesin sonuçlar ortaya koymaz.

 II.  Tarih belge bilimdir.

III.  Tarihsel olaylar neden-sonuç ilişkisi içinde gerçekleşir.

özelliklerinden hangilerine ulaşılabilir?

A)  Yalnız I

B)  I ve II

C)  Yalnız II

D)  II ve III

E)  Yalnız III

 

10“Kendi boylarını gerçeklerden daha önemli görenler tarihten hiçbir şey öğrenmemiş kimselerdir.” diyen bir tarihçi, tarih biliminin aşağıdaki özelliklerinden hangisini vurgulamaktadır?

A)  Olaylar arasında neden-sonuç ilişkisini kurmasını

B)  Yer ve zaman bildirmesini

C)  Nesnel olmasını

D)  Belgelere dayanmasını

E)  Yardımcı bilimlere başvurmasını

11.    I.  Para günümüzden yaklaşık üç bin yıl önce bulunmuştur.

 II.  Osmanlı Devleti XIII. yüzyıl sonlarında kurulmuştur.

III.  Türk-Afgan dostluk antlaşması Mart ayının birinci yarısında imzalanmıştır.

IV. Türkiye, Ocak ayının 20’sinde ilk anayasasını kabul etmiştir.

 V. 1934 yılında kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilmiştir.

Yukarıdakilerden hangisinin oluş zamanı diğerlerine göre daha belirgindir?

A)  I

B)  II

C)  III

D)  IV

E)  V

12.  Psikoloji, nasıl ki yetişkinlerin davranışlarını daha iyi anlamak için bebeklik ve çocukluk dönemlerinin bilinmesini gerekli kılıyorsa, toplumların bugünkü durumlarının anlaşılması da geçmişlerinin bilinmesine bağlıdır.

Yukarıdaki bilgiden;

  I.  Geçmiş ile yaşanılan zamanların arasında bir bağlantı olduğu

 II.  Tarih eğitiminin gerektiği

III.  Psikolojinin, tarihin yararlandığı en önemli bilim olduğu

IV. Toplumun kendisini tanımasının geçmişini bilmesine dayandığı

sonuçlarından hangileri çıkarılamaz?

A)  I ve II

B)  I ve III

C)  I, II ve IV

D)  Yalnız III

E)  III ve IV

 

 

13.  Tarih, araştırmalarını belgelere dayanarak yapar. Belgeler yazılı ve yazısız olarak ikiye ayrıldığı gibi birinci elden ve ikinci elden olarak da bölümlere ayrılır.

Aşağıdakilerden hangisi birinci elden olup aynı zamanda yazılı belgelere örnek oluşturur?

A)  Seramik kaplar

B)  Heykeller

C)  Silahlar

D)  Tabletler

E)  Mağara duvarlarındaki resimler

14.  Tarih, zaman, mekan ve konularına göre sınıflandırılabilir. Örneğin İlkçağ Tarihi, Ortaçağ Tarihi, Yeniçağ Tarihi zamana göre sınıflandırıldığının göstergesidir.

Bu bilgi zamana göre sınıflandırmada aşağıdakilerden hangisinin ölçü alındığını gösterir?

A)  Coğrafi konumun

B)  Kronolojik sıranın

C)  Jeopolitik konumun

D)  Arkeolojik belgelerin

E)  II. elden belgelerin

15.  –    “Tarih tekerrürden ibarettir.” görüşünü savunur.

–    Tarihten ders alınmasını amaçlar.

–    Kahramanların örnek alınmasından yanadır.

Bu özellikleri taşıyan tarih anlayışı aşağıdakilerden hangisidir?

A)  Pragmatik (öğretici)

B)  Hikayeci (öykücü)

C)  Neden-nasılcı(bilimsel)

D)  Kronik

E)  Genel

16.  İlk tarih kitapları M.Ö. V. yüzyıldan itibaren yazılmaya başlanmıştır. Bunlara kaydedilmiş tarih denir. Kaydedilmiş tarih, yazılış şekline ve konusuna göre bölümlere ayrılır.

Aşağıdakilerden hangisi yazılış şekillerine göre kaydedilmiş tarih çeşitlerinden biri değildir?

A)  Kronik tarih

B)  Siyasal tarih

C)  Öykücü tarih

D)  Neden-nasılcı (bilimsel) tarih

E)  Pragmatik (öğretici) tarih

17.  Arkeolojik kazılar sonucunda ele geçen bir buluntunun aşağıdaki hangi özelliği “Karbon 14” yöntemi ile saptanır?

A)  Hangi zamana ait olduğu

B)  Başka buluntularla olan benzerliği

C)  Başka buluntularla olan farklılığı

D)  Bulunduğu yerin coğrafi koşulları

E)  Hangi topluma ait olduğu

18“Çağdaş uygarlığı anlayabilmek, kavrayabilmek, dünya yüzünde eski uygarlıkları, bütün insanlığın ilk uygarlıklarını doğru tanımakla mümkündür.”

Atatürk’ün bu sözü aşağıdaki bilimlerden hangisinin önemini ortaya koymaktadır?

A)  Coğrafya

B)  Tarih

C)  Sosyoloji

D)  Felsefe

E)  Ekonomi

19.  “Hiçbir bilim, diğer bilimlerden bağımsız, tek başına gelişemez. Bununla birlikte her bilimin diğerlerine oranla yakın ilişkide olduğu bilimler vardır.” diyen bir araştırmacı Tarih için aşağıdaki bilimlerden hangisini bu yargısına örnek olarak gösteremez?

A)  Nümizmatik

B)  Diplomatik

C)  Filoloji

D)  Sigilografya

E)  Fizik

20“Geçmişte yaşayan toplumların örf, adet ve geleneklerini inceleyen Etnografya ile sosyal ve kültürel yapılarını inceleyen Antropoloji Tarih bilimiyle adeta bütünleşmiştir.”

Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A)  İnsanlığın her türlü gelişimi tarihin konusu içine girer.

B)  Tarihsel olayları zamana bağlı kalmadan aktarmak daha doğrudur.

C)  Tarih insan geçmişinin bilimidir.

D)  Tarih; töre, inanç ve kültür olayları incelenmeden tam olarak aktarılamaz.

E)  Tarih bilimi, olayları incelerken yardımcı bilimlerden yararlanır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.