Türk İslam Devletleri Ünitesi Test- Test 1


Ders: Tarih 9

Ünite: İslam Tarihi ve Uygarlığı Ünitesi

Konu: Türk İslam Devletleri Ünitesi Test Çözümü

Türk İslam Devletleri Ünitesi Test- Test 1

1.    Türklerin Müslümanlığı kabul etmesinde aşağıdakilerden hangisinin etkisi olmamıştır?

A)  Abbasilerin yumuşak tutumları

B)  Öteki dünya inancına sahip olmaları

C)  Benzer gelenek ve göreneklere sahip olmaları

D)  Dinsel inanışlardaki benzerlikler

E)  Hıristiyanların baskısından bunalmaları

 

 

2.    Karluk, Yağma ve Çiğil boylarının kurduğu Karahanlı Devleti 1042’de taht kavgaları sonucunda ikiye ayrılmıştır. Her iki devlet önce Büyük Selçuklu’ya bağlanmış, sonra Batı Karahanlılar Harzemşahlar, Doğu Karahanlılar ise Karahitaylar tarafından yıkılmıştır.

Buna göre Karahanlı Devleti’nin yıkılmasında aşağıdakilerden hangisi etkili olmamıştır?

A)  Dış saldırılara uğraması

B)  Boylar federasyonu olması

C)  Devlet otoritesinin zayıflaması

D)  Bağımsızlığını yitirmesi

E)  İlk Türk-İslam devleti olması

 

 

3.    İlk Türk-İslam devletlerinden biri olan Karahanlılar etnik özelliklerini kaybetmemiştir.

Bu bilgiye bakılarak;

  I.  İslam kültür ve uygarlığından fazla etkilenmemiştir.

 II.  Türk diline ve kültürüne sahip çıkmıştır.

III.  Gazne ile işbirliği yaparak Samanoğullarını yıkmıştır.

yargılarından hangilerine ulaşılamaz?

A)  I ve III

B)  I ve II

C)  Yalnız II

D)  II ve III

E)  Yalnız III

 

 

4.    Türkistan’da kurulan Karahanlılarda resmi dilin Türkçe olması, Türk dilinin gelişmesini sağlamıştır. İran, Afganistan ve Hindistan’a egemen olan Gazneliler Devleti döneminde ise Arapça ve Farsça’nın kullanılması Türk dilinin gelişmesini engellemiştir.

Buna göre, Gazneliler döneminde;

  I.  Halkının farklı milletlerden oluşması

 II.  Ekonomik gelişmelere önem vermesi

III.  Türkçe’yi resmi dil olarak kullanmaması

nedenlerinden hangilerinin Türk dilinin gelişmesini engellediği söylenebilir?

A)  I  ve III

B)  I ve II

C)  II ve III

D)  Yalnız II

E)  I, II ve III

 

 

5.      I.  Orta Asya’da kurulan ilk Müslüman Türk devletidir.

 II.  Harzemşahlar tarafından yıkılmışlardır.

III.  Selçuklu Devleti ile savaşmışlardır

IV. Resim dil olarak Türkçe’yi kullanmışlardır

Yukarıdakilerden hangileri Karahanlılar’a ait doğru bir bilgi değildir?

A)  Yalnız I

B)  Yalnız III

C)  I ve II

D)  III ve IV

E)  II ve III

 

 

6.    Ülke sınırlarını Hindistan ve Pakistan’a kadar genişleten Gazneliler, saraylarını geleneksel İran kültürüne göre teşkilatlandırmışlardı. Orduda askerlerinin çoğunu Türkler oluştururken, Hindistan’dan getirilen filler de önemli bir güç oluşturmuştur.

Buna göre Gaznelilerle ilgili;

  I.  Yalnızca Arapların etkisinde kalmıştır.

 II.  Egemenlik altına alınan topraklardaki kültürlerden etkilenmiştir.

III.  Türk-İslam sentezinin oluşmasında etkili olmamıştır.

genellemelerinden hangilerine varılabilir?

A)  Yalnız I

B)  Yalnız II

C)  I ve II

D)  I ve III

E)  II ve III

 

 

7.    Gazne Devleti, sınırları içinde Türkler, İranlılar, Afganlar ve Hintliler  olmasına karşın Türk devleti olarak kabul edilir.

Bu bilgi Gazne Devleti ile ilgili olarak;

  I.  Yöneticileri Türk'tür.

 II.  Afganistan'da kurulmuştur.

III.  Çok uluslu bir devlettir.

IV. İslamiyet'i benimsemiştir.

yargılarından hangilerini doğrulamaz?

A)  II ve IV

B)  I ve III

C)  II ve III

D)  I ve II

E)  III ve IV

 

 

8.    Gazne Devleti, sınırları içinde Türkler, İranlılar, Afganlar ve Hintliler  olmasına karşın Türk devleti olarak kabul edilir.

Bu bilgi Gazne Devleti ile ilgili olarak;

  I.  Yöneticileri Türk'tür.

 II.  Afganistan'da kurulmuştur.

III.  Çok uluslu bir devlettir.

IV. İslamiyet'i benimsemiştir.

yargılarından hangilerini doğrulamaz?

A)  I ve II

B)  I ve III

C)  II ve III

D)  II ve IV

E)  III ve IV

 

 

9.    Gazneli Mahmut’un Hindistan’a 17 sefer düzenlemesinin bazı amaçları şunlardır:

–    Hindistan’ın zenginliklerini ele geçirmek

–    İslamiyet’i yaymak

–    Boş ve hareketsiz duran büyük bir orduyu çıkarabileceği isyan ve kargaşadan uzak tutmak

Buna göre Hint Seferleri için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A)  Dinsel nitelik taşır.

B)  Kültürel bir gelişmedir.

C)  Siyasal içeriklidir.

D)  Askeri bir olaydır.

E)  Ekonomik amaçlıdır.

 

 

10.  Büyük Selçuklu Devleti döneminde Anadolu’ya yapılan Türk akınlarının amaçları arasında hangisi gösterilemez?

A)  Anadolu’yu yurt edinerek yerleşmek

B)  Önemli geçitleri ve yolları keşfetmek

C)  Anadolu’yu yakından tanımak

D)  Bizans yıpratıp baskı altına almak

E)  Ganimet elde etmek

 

 

11.  Pasinler Savaşı’ndan sonra Tuğrul Bey, akrabası ve komutanı İbrahim Yınal’ın Selçuklu topraklarını paylaşma teklifini reddetmiş, kendisine yalnızca ikta vermeyi uygun görmüştür.

Bu durum aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?

A)  Orduya verilen önemin

B)  Merkeziyetçi yönetim anlayışının

C)  Federasyon örgütlenmesinin

D)  Toplumsal yapının

E)  Geleneksel veraset sisteminin

 

 

12.    I.  Taht kavgalarının yoğunlaşması

 II.  Bağlı beyliklerin bağımsızlıklarını ilan etmesi

III.  Batinilerin olumsuz çalışması

IV. Katvan Savaşı

 V. Atabeylerin bağımsız beylikler kurması

Bunlardan hangileri Büyük Selçuklu Devleti'nin merkezi devlet otoritesini doğru-dan bozarak yıkılmasında etkili olan faktörlerdir?

A)  I ve IV

B)  I, III ve IV

C)  I, IV ve V

D)  I, II ve V

E)  I, II ve III

 

 

13.  Büyük Selçuklu Devleti’nde saltanat kavgaları sırasında İldenizliler, Salgurlular, Zengiler, Böriler ve Begteginliler adlarını taşıyan bağımsız atabeylikler kurulmuştur.

Bu atabeyliklerin varlığı Büyük Selçuklu Devleti ile ilgili;

  I.  Merkezi devlet otoritesi zayıflamıştır.

 II.  Çok uluslu nitelik kazanmıştır.

III.  Siyasal birlik bozulmuştur.

yargılarından hangilerini doğrular?

A)  I ve III

B)  I ve II

C)  Yalnız II

D)  II ve III

E)  Yalnız III

 

 

14.  Selçuklu veziri Nizamülmülk’ün kurduğu Nizamiye medreselerinde dini bilgiler yanında felsefe, dil bilimi ve matematik gibi ilimlerde okutuluyor.

Buna göre;

  I.  Selçuklu medreselerinde en çok pozitif bilimler okutulmaktaydı.

 II.  Selçuklu medreselerinde pozitif bilimler en az din bilimleri kadar önemliydi.

III.  Selçuklu medreselerinde bilim dili Türkçedir.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A)  Yalnız I

B)  Yalnız II

C)  I ve III

D)  I ve III

E)  II ve III

 

 

15.  Türk İslam devletlerinde aşağıdaki çalışmaların hangisine ait başarılı örnekler bulunmaktadır?

A)  Mimari

B)  Resim

C)  Heykel

D)  Hat

E)  Dokumacılık

 

 

16.  Aşağıdakilerden hangisi, Cengiz’in ölümünden sonra İmparatorluk toprakları üzerinde ortaya çıkan devletlerden biri değildir?

A)  Kubilay Hanlığı

B)  Çağatay Hanlığı

C)  Altın Orda Devleti

D)  Kırım hanlığı

E)  İlhanlı Devleti

 

 

17.  Ortaçağ'da Moğollar pek çok konuda Türk kültürünün etkisi altında kalmışlardır.

Buna göre Moğolların aşağıdaki özelliklerinden hangisi bu yargının kanıtı olarak gösterilebilir?

A)  İstilacı politikalar izlemeleri

B)  Merkezi devlet anlayışından yoksun olmaları

C)  Askeri başarılara önem vermeleri

D)  Gelişmiş bir kültüre sahip olmamaları

E)  Savaşçı bir toplum olmaları

 

 

18.    I.  1227 – 1369 tarihleri arasında Türkistan’a egemen olmuşlardır.

 II.  XIV. yy’dan itibaren resmi dini İslamiyet olmuştur.

III.  Zamanla Türklüğü benimsemiş ve Türkleşmişlerdir.

Yukarıda bazı özellikleri verilen Moğol Devleti aşağıdakilerden hangisidir?

A)  İlhanlı Devleti

B)  Çağatay Hanlığı

C)  Altın Orda Devleti

D)  Kırım Hanlığı

E)  Babür Devleti

 

 

19.  Hicaz su yolları sorunu Anadolu’daki Osmanlı ile Mısır’daki Memlük devletleri arasında çatışmaya neden olmuştur. Fatih döneminde başlayan bu sorun, Yavuz’un Memlük Devleti’ne son vermesi ile sona ermiştir.

Buna göre;

  I.  Türk – İslam devletleri hiçbir zaman birbiriyle savaşmamıştır.

 II.  Osmanlı, Memlük Devleti’nden daha güçlüdür.

III.  Memlük – Osmanlı egemenliği birbirini izlemiştir.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A)  Yalnız I

B)  I ve II

C)  II ve III

D)  Yalnız II

E)  Yalnız III

 

 

20.  Memlükler’de sık sık taht kavgalarının yaşanmasına ve farklı soylardan kişilerin başa geçmesine neden olan durum aşağıdakilerden hangisidir?

A)  Devletin hükümdar ve ailesinin ortak malı olması

B)  Kölemen uygulamasının kullanılması

C)  Kültürel çeşitliliğin bulunması

D)  Her emirin sultan olma hakkının bulunması

E)  Farklı etnik grupların olması

Hakkında Yorgun

Yorgun... Bir tarih öğretmeni... En iyisini bildiğini iddia etmiyor... Öğrenmeye ve bildiğini,bildiği kadarıyla öğretmeye çalışıyor...

İlginizi Çekebilir

Türk-İslam Tarihi Testi Cevap Anahtarlı – Test 7

Ders: Tarih 9 Ünite: İslam Tarihi ve Uygarlığı Ünitesi Konu: Türk İslam Devletleri Ünitesi Test …

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.