Ana Sayfa / Genel / İslam Tarihi ve Uygarlığı Ünitesi Çözümlü Test

İslam Tarihi ve Uygarlığı Ünitesi Çözümlü Test


İslam Tarihi ve Uygarlığı Ünitesi Çözümlü Test

1. İslam öncesi Arabistan Yarımadasında siyasal birliğe rastlanmamakla birlikte, bir kısım küçük devletçiler bulunmaktaydı.

Aşağıdakilerden hangisi, bu devletçiklerden biri değildir?

A) Main

B) Seba

C) Himyeri

D) Akad

E) Nebatlı

 

Çözüm: Hz. Muhammed’in doğumundan önce Arabistan ‘da irili ufaklı devletler vardı. Bunların bir kısmı Bizansın bir kısmı da Sasanilerin himayesi altındaydı. A,B,C ve E seçeneklerinde verilen devletler bunlardır. Akadlar ise İlkçağda Mezopotamya’da kurulan bir devlettir.

Buna göre, cevap “D” seçeneğidir.

 

2.İslam öncesi Mekkelilerin ekonomik faaliyetleri, aşağıdakilerden özellikle hangisinde yoğunlaşmıştır?

A) Deniz ticareti

B) Yağmacılık

C) Çiftçilik

D) Hayvancılık

E) Kervan ticareti

 

Çözüm: Arap yarımadası tarım ve deniz ticaretine fazla uygun olmadığından Araplar kervan ticaretiyle uğraşmışlardır.

Buna göre, cevap “D” seçeneğidir.

 

3.Arabistan tarihinde İslam öncesi devirler “Cahiliye Devri” olarak adlandırılır.

Aşağıdakilerden hangisi, bu devirde görülen özelliklerden biri değildir?

A)Kan davaları nedeniyle çatışmaların olması

B)Yönetimde kadınlara da yer verilmesi

C)Tanrıyı temsil ettiğine inanılan putlara tapınılması

D)Asalete ve akrabalığa önem verilmesi

E)Hitabet ve şiire önem verilmesi

 

Çözüm: Soruda verilen A,C,D ve E şıkları cahiliyye devrinin özelliklerindendir. Cahilliye Arap toplumunda, kadınlara hiç değer verilmemiştir.

Buna göre, cevap “B” seçeneğidir.

 

4.Aşağıdakilerden hangisi, Arabistan’da İslam öncesi ortaya çıkan gelişmelerden biridir?

A)Arap Yarımadasında siyasal birliğin kurulması

B)Kadınların miras ve mülkiyet hakkına sahip olması

C)Şiir ve edebiyat alanında gelişme sağlanması

D)Egemenlik alanının Arap Yarımadası dışına taşması

E)Mimari alanda Bizans ve İran seviyesine gelinmesi

 

Çözüm: Arap yarımadasında siyasi birliğin kurulması ve kadınlara miras hakkının verilmesi Hz. Muhammed döneminde, mimarinin Bizansla boy ölçüşecek konuma gelmesi Emeviler döneminde gerçekleşmiştir.

Şiir ve edebiyat alanındaki gelişme ise İslam öncesinde Araplarda görülen özelliklerdendir.

Buna göre, cevap “C” seçeneğidir.

 

5.Hz. Muhammed, İslam’ı açıkladığında büyük tepki ile karşılaştı. Ona inanan ilk dört kişiye “İlk Müslümanlar” denildi.

Aşağıdakilerden hangisi, ilk Müslümanlardandır?

A) Hz. Ali

B) Hz. Osman

C) Hz. Ömer

D) Halid Bin Velid

E) Amr İbnü’l-As

Çözüm: Hz. Muhammed’ e ilk iman edenler,

Hz. Hatice Hz. Muhammed’ in hanımı

Hz. Ali Hz. Muhammed’ in yeğeni

Hz. Ebubekir Hz. Muhammed’ in arkadaşı

Hz. Zeyd Hz. Muhammed’ in azadlı kölesidir. Soruda ise ilk iman edenlerden Hz Ali verilmiştir.

Buna göre, cevap “A” seçeneğidir.

 

6.Hz. Muhammed, Mekkeli müşriklerin baskısı sonunda Mekke’den Medine’ye göç etmiş ve “Hicret” denilen bu olay, İslam tarihinde önemli sonuçlar doğurmuştur.

Aşağıdakilerden hangisi, bu sonuçlardan birisi değildir?

A)Müslümanların müşrik baskısından kurtulmaları

B)İslam devletinin temelinin atılmış olması

C)Hz. Muhammed’ in devlet reisi olması

D)Hicret tarihinin, daha sonra takvim başlangıcı olması

E)Mekke’nin, İslam devletine merkez seçilmesi

 

Çözüm: Mekke hiçbir zaman İslam devletinin başkenti olmamıştır. İslam Devletlerinin başkentleri Medine (Hz. Muhammed, Dört Halife) , Kûfe (Hz. Ali) , Şam (Emeviler), Bağdat (Abbasiler) tır.

Buna göre, cevap “E” seçeneğidir.

 

7.

I. Bedir

II. Huneyn

III. Uhud

IV. Tebük

V. Hendek

Hz. Muhammed devri sefer ve savaşları içinde yukarıdakilerden hangileri, Mekkeli müşriklerle yapılan savaşlardandır?

A) III, IV ve V

B) II, III ve IV

C) I, II ve III

D) I, III ve V

E) I, IV ve V

 

Çözüm: Bedir, Uhud ve Hendek savaşları Mekkeli müşriklerle, Huneyn Taiflilerle, Tebuk seferi ise Bizansa karşı yapılmıştır.

Buna göre, cevap “D” seçeneğidir.

8.Hz. Muhammed zamanında Kur’an-ı Kerim tamamlanmıştır. Bununla beraber mukaddes kitabımızın günümüze kadar değişmeden gelebilmesini sağlayan, kitap haline getirilerek çoğaltılmasıdır.

Bu uygulama, hangi iki halife tarafından gerçekleştirilmiştir?

A)Hz. Ebu Bekir-Hz. Ali

B)Hz. Osman-Hz. Ali

C)Hz. Ebu Bekir-Hz. Osman

D)Hz. Ömer-Hz. Osman

E)Hz. Ömer-Hz. Ali

 

Çözüm: Hz. Muhammed’ in vefatından sonra Kur’ anın günümüze kadar değişmesini engellemeden amacıyla Hz. Ebubekir döneminde kitap haline getirilmiş Hz. Osman döneminde ise çoğaltılarak çeşitli eyaletlere gönderilmiştir.

Buna göre, cevap “C” seçeneğidir

 

9.İslam tarihinde en önemli siyasal gelişmeler ve devletin teşkilatlanma faaliyetleri Hz. Ömer devrinde gerçekleşmiştir.

Aşağıdakilerden hangisi, bu dönemde sağlanan gelişmelerden biri değildir?

A)Arabistan dışında fetihler yapılması

B)Bizans ile deniz savaşlarının başlaması

C)Adli teşkilatın kurularak kadı tayinlerinin yapılması

D)Devamlı orduların ve ordugahların kurulması

E)Fethedilen yerlerin yönetim birimlerine ayrılması

 

Çözüm: Hz. Ömer döneminin en önemli özelliklerinden biri İslam sınırlarının çok fazla gelişmesidir. Bundan dolayı merkezi otoriteyi güçlendirmek ve teşkilatlanmayı hızlandırmak amacıyla birçok gelişme gerekleştirilmiştir.

A,C,D ve E şıkları bunlardandır.

İlk deniz savaşı ise Hz. Osman dönemindeki gelişmelerdendir.

Buna göre, cevap “B” seçeneğidir.

 

10.Aşağıdakilerden hangisi, Dört Halife devrinde görülen bir gelişme değildir?

A)İslam dininin Arap Yarımadası dışında da yayılması

B)Kur’an-ı Kerim’in mushaf haline getirilmesi

C)Devletin halifeler tarafından yönetilmesi

D)Kabe’deki putların kırılması

E)Denizlerde seferlere çıkarılması

 

Çözüm: A,B,C ve E şıkları Dört Halife devrinde gerçekleştirilmiştir.

Kabe’deki putların kırılması ise Hz. Muhammed dönemindeki olaylardandır.

Buna göre, cevap “D” seçeneğidir

 

11.

I. Cemel (Deve) Olayı

II. Sıffin Savaşı

III. Hakem Olayı

IV. Kerbela Olayı

Yukarıda verilen olayların ortak yönü, aşağıdakilerden hangisidir?

A)Hz. Ali devrinde meydana gelmeleri

B)İslam devletinin gelişmesini sağlamaları

C)İş başına geçen halifeleri belirlemeleri

D)İslam karşıtı isyan örnekleri olmaları

E)İslam alemindeki ayrılıkların göstergesi olmaları

 

Çözüm: Cemel, Kerbela ve Hakem olayı ve Siffin savaşı İslam aleminin büyük bir karışıklık içine girmesine neden olmuştur.

Buna göre, cevap “E” seçeneğidir.

Hakkında Yorgun

Yorgun... Bir tarih öğretmeni... En iyisini bildiğini iddia etmiyor... Öğrenmeye ve bildiğini,bildiği kadarıyla öğretmeye çalışıyor...

İlginizi Çekebilir

Türkiye Tarihi Ünitesi Testi – 2

1. I.             Moğolların batıya yürüyüşü II.            Malazgirt Savaşı III.          Türkçe’nin resmi dil ilan edilmesi IV.          …

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.