Ana Sayfa / Genel / İLK TÜRK DEVLETLERİNDE KÜLTÜR VE MEDENİYET TEST

İLK TÜRK DEVLETLERİNDE KÜLTÜR VE MEDENİYET TEST

İLK TÜRK DEVLETLERİNDE KÜLTÜR VE MEDENİYET TEST

 

1. Hunların batıya doğru akınlarıyla 375 yılında Avrupa’da Kavimler göçü yaşanmıştır. Bu olayın sonunda Büyük Roma İmparatorluğu ikiye ayrılmıştır.
Bu durum Avrupa’da aşağıda verilen hangi yeni siyasî değişmeye neden olmuştur?
A) Millî devletlerin kurulmasına
B) Monarşik devlet örgütlenmesine
C) Skolâstik düşüncenin yerleşmesine
D) Feodal sistemin kurulmasına
E) Ticaretin gelişmesine

2. İslâmiyet’ten önceki, Orta Asya Türk kültüründe aşağıdakilerden hangisine rastlanmaz?
A) Göçebe hayat tarzına
B) Gök tanrı inancına
C) Onluk ordu sistemine
D) Toplum hayatını Töre’nin düzenlemesine
E) Tanrı için ilk doğan çocuklarını kurban etme inancına

3. Sümerler döneminden itibaren devletler toplumsal yaşamı düzenlemek amacıyla yazılı hukuk kuralları yap-mışlardır. Ancak Türklerde İslâm öncesinde ve daha sonraki devirlerde belli bir döneme kadar yazılı hukuk kuralları yoktu. “Töre” diye adlandırılan, örf ve adetlerden oluşan sözlü bir hukuk sistemi vardı. Hukuki ko-nular töreye göre düzenlenirdi. Bu sistemde cezalar hemen verilir, aylık ya da yıllık davalar olmazdı. Hapis cezalan da genellikle on günü geçmezdi. Suçlular derhâl cezalandırılır ve cezaları ertelenmezdi.
Türklerde hukuk sisteminin hızlı bir şekilde işlemesinin temel nedeni olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Toplumun diğer devletlerle sürekli savaş hâlinde olması
B) Türklerin tarımla uğraşması
C) Hükümdarların adalet işleriyle yakından ilgilenmesi
D) Göçebe hayat tarzı
E) Suç oranının az olması

4. Orta Asya’da yaşayan Türkler önceleri tarım ile uğraşırken sonraları hayvancılıkla uğraşmaya başladılar ve gö-çebeliği benimsediler.
Buna göre Türkleri göçebeliğe iten temel etken aşağıdakilerden hangisidir?
A) Boylar arası mücadeleler
B) Hayvancılığın tarım üretiminden daha çok kazanı getirmesi
C) Gök tanrı inancının göçebeliği özendirmesi
D) Çin baskısının artması
E) İklim değişiklikleri ve tarım alanlarının yetersizleşmesi

5. Türk boyları içerisinde dinî inanışlarını değiştiren ili toplum Uygurlardır. Uygurlar, Gök tanrı inancını terk ederek Manihaizm ve Budizm gibi dinleri kabul etmişlerdi Ancak Uygurlar bu dinlerde yer alan dinî terimle-rin Türkçe karşılıklarını kullanmışlardır.
Uygurların bu davranışlarının sebebi olarak aşağıda kilerden hangisi söylenebilir?
A) Toprak bütünlüklerini koruma düşüncesi
B) Millî benliklerini koruma düşüncesi
C) Zenginliklerini koruma düşüncesi
D) Yönetim şekillerini devam ettirme düşüncesi
E) Toplumda eşitlik anlayışını sürdürme düşüncesi
6.
– Göktürkler “Türk” adını devlet adı olarak kullanan ilk toplumdur.
– Karahanlıların resmî dili Türkçedir.
– Türkiye Cumhuriyeti Türk Dil ve Türk Tarih Kurumlarını açmıştır.
Bu bilgiler dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisinin ön plânda tutulmaya çalışıldığı söylenebilir?
A) Türk dilinin geliştirilmesinin
B) Ulusal devlet anlayışının
C) Hukukun geliştirilmesinin
D) Devletin siyasi otoritesinin
E) Sosyal alanda zenginleşme sağlanmasının

7. Türklerde, töreye uygun olarak kullanılmayan güç zulüm olarak kabul edilmiştir. Bu anlayış zaman içinde iyi-ce kökleşip gelişerek devletin temel prensibi hâlini almış, Atatürk’ün “Adalet mülkün temelidir” sözüyle en yüksek noktaya ulaşmıştır.
Yukarıdaki bilgilere dayanarak Türkler hakkında aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?
A) İdarecilerin halk üzerinde baskıcı bir yönetim kurduğuna
B) Köleci bir toplum oluşturmak istendiğine
C) Hukuk anlayışının sürekli geliştiğine
D) İlk dönemlerden itibaren Türklerde millî egemenlik an¬layışının var olduğuna
E) Adalet kavramının zamanla önemini kaybettiğine

8. Avrupa toplumları Hunlar’dan ve daha sonraki Türkler’den binicilik ile ilgili pek çok teknikler öğrendi. Hun atlılarının, koşumlarının üstünlüğü ve üzengi kullanmaları hücum gücünü oluşturan en önemli unsurdu. Avru-pa toplumlarının bilmediği bu koşum şekli, süvariye hayvana tam manasıyla hâkim olma imkânı veriyordu.
Bu bilgilere bakarak Türklerle ilgili;
I. Atı diğer toplumlardan önce evcilleştirmişlerdir.
II. Asya dışında etkinlik göstermeye başlamıştır.
III. Avrupa toplumlarıyla askerî ve kültürel etkileşim içine girilmiştir.
IV. Komşu ülke hanedanlıklarıyla akrabalıklar kurulmuştur.
V. Askerlik teknikleri yüksek bir düzeye ulaşmıştır.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) II, IV ve V B) I, III ve V C) II, III ve V   D) III, IV ve V E) I, IV ve V

9. İslâmiyet’ten önceki Türk devletlerinde yazılı hukuk kurallarının gelişmemesinin temel nedeni olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Hakanların hukuk kurallarına uymamaları
B) Türk toplumunun siyasî birlikten yoksun olması
C) Toplum düzeninin törelere göre belirlenmesi
D) Hür düşüncenin gelişmesini engellememe anlayışı
E) Hukuk kurallarının işleyişini takip edecek bir otoritenin olmaması.

Hakkında Yorgun

Yorgun... Bir tarih öğretmeni... En iyisini bildiğini iddia etmiyor... Öğrenmeye ve bildiğini,bildiği kadarıyla öğretmeye çalışıyor...

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.