ABDAL KUMRAL

ABDAL KUMRAL

 

Osmanlı Devleti’nİn kuruluşuna ait menkıbelerde adı geçen Anadolu abdallarından biri.

Kumral Abdal adıyla da bilinmekte­dir. Âşıkpaşazâde’ye göre, Edebâli Os­man Gazi’nin meşhur rüyasını tâbir edip kendisine padişah olacağını müj­delediği zaman Abdal Kumral ondan müjdelik istemiş, Osman Gazi de padi­şah olunca bu dervişe kılıcını vermişti. Rüstem Paşa’ya atfedilen Tevârih-i Âl-i Osman’da Aşıkpaşazâde’deki riva­yet aynen zikredilmekle birlikte, dervi­şin adı Durut veya Turgut olarak geçer. İdrîs-i Bitlisi’ye göre, Kumral Abdal Os­manlı Devleti’nİn kuruluşundan önce uçlarda yaşayan bir derviş mücahiddir. Ermeni Derbendi’nde rastladığı kırklar­dan birinden Osman Gazi’nin başına devlet kuşu konacağını öğrenince bu müjdeyi ona bildirir; o da kendisine kılı­cını ve maşrapasını verir. Ayrıca İdrîs-i Bitiisî, Osman Gazi’nin, padişah olunca Kumral Abdal’a Ermeni Derbendi’nde bir zaviye yaptırıp buraya köyler ve tarlalar vakfettiğini bildirdiği gibi, bu zavi­yenin kendi zamanında mevcut ve meş­hur olduğunu da ilâve eder.

İdrîs-i Bitlisi’ye dayanan Müneccim-başı ise Abdal Kumral’ın Yenişehir ta­raflarında yaşadığını ve kâfirlerle gaza ettiğini ifade eder. Ayrıca Osman Ga­zi’nin bu dervişe Yenişehir civarında bir zaviye yaptırıp buraya köyler ve tarlalar vakfettiğini de söyler.

Hakkında Yorgun

Yorgun... Bir tarih öğretmeni... En iyisini bildiğini iddia etmiyor... Öğrenmeye ve bildiğini,bildiği kadarıyla öğretmeye çalışıyor...

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.