İslam Tarihi Ünitesi Testi

İslam Tarihi Ünitesi Testi

1. Roma İmparatorluğu’nun ikiye ayrılarak, Bizans İmparatorluğu’nun kurulmasının nedenlerinden biri aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kavimler Göçü
B) Haçlı Seferleri
C) Papalığın güçlenmesi
D) İslamiyet’in yayılması
E) Rönesans’ın başlaması

2. Mekke, İslamiyet’ten önce de Arabistan’ın önemli merkezlerinden biriydi.
Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Panayırların düzenlenmesi
B) Kabe’nin bulunduğu şehir olması
C) Kabileler arasında mücadeleler bulunması
D) Ahiret inancının olmaması
E) Şiirde ilerlemiş olunması

3. Mekke’nin önemli yolların kesişme noktasında bulunması hangi alanda ilerlemesine neden olmuştur?
A) Tarım B) Ticaret C) Denizcilik  D) Hayvancılık E) Kültür

4. Aşağıdakilerden hangisi, Mekkelilerin İslamiyet’e karşı çıkma nedenleri arasında gösterilemez?
A) Kula kulluğu yasaklaması
B) Eşitlik anlayışını getirmesi
C) Putperestliğin yasaklanması
D) Kabe’nin kutsal kabul edilmesi
E) Öldükten sonra dirilme inancını getirmesi

5. İslam Tarihinde savaş sonunda elde edilen ganimetlerin paylaşılmasıyla diğer İslam devletlerine de örnek oluşturan olay, hangi savaştan sonra gerçekleşmiştir?
A) Bedir B) Uhud C) Hendek    D) Mu’te E) Huneyn

6. Mekkelilerin Müslümanlar üzerine yaptıkları son taarruz aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hendek B) Tebük C) Taif    D) Uhud E)Hayber

7. Aşağıdakilerden hangisi İslam ordularının Suriye’yi almak amacıyla Bizans’la yaptıkları savaştır?
A) Ecnadin B) Kadisiye C) Nihavent    D) Celula E) Tebük

8. Hz. Ebubekir döneminde Kur’an ayetlerinin toplanarak kitap haline getirilmesinde aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur?
A) Arap Yarımadasında siyasi birliğin sağlanması
B) Halifelerin seçimle işbaşına gelmeleri
C) Savaşlar sırasında hafızların şehit olması
D) Müslümanlar arasında iç karışıklıkların başlaması
E) Değişik toplumlar arasında İslamiyet’in yayılması

9. Aşağıdakilerden hangisi Emeviler döneminde donanmanın güçlü olduğunun kanıtlarından biridir?
A) Kuzey Afrika’nın fethi
B) Kafkaslara ulaşılması
C) İspanya’nın fethi
D) Puvatya savaşı
E) Maveraünnehir’in fethi

10. Aşağıdakilerden hangisi İslam devletlerinde alınan vergiler arasında gösterilemez?
A) Haraç B) Cizye C) Öşür    D) Ganimetlerin 1/5’i     E) Çift bozan akçesi

11. Abbasilerin zayıflaması üzerine ortaya çıkan “Tevaif-ül Mülûk” devletleri arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?
A) Tolunoğulları B) Akşitler C) Saffariler     D) Selçuklular E) Fatımîler

12. Aşağıdakilerden hangisi Abbasiler Devleti’nin kurulması üzerine ayrı bir yönetime dönüşmüştür?
A) Hicaz B) Suriye C) İspanya     D) Irak E) Filistin

13. İslam devleti, Emeviler devrinde kendi adına para bastırıncaya kadar hangi devletlerin paraları kullanılmıştır?
A) Mısır – Babil B) Sasani – Bizans C) Roma – Frank     D) Hint – Türk E) Himyeri – Main

14. Müslümanlar aşağıdakilerden hangisinin Avrupa’ya ulaşmasında önemli bir rol oynamıştır?
A) Yazı B) Takvim C) Alfabe     D) Para E) Kağıt

15. Aşağıdakilerden hangisi, Müslümanlar arasındaki mücadeleler sonucunda ortaya çıkmış savaşlardan biridir?
A) Ecnadin B) Mu’te C) Siffin     D) Yermuk E) Nihavent

16. İlk İslam sikkesi Emevi hükümdarı Abdülmelik tarafından bastırılmıştır.
Bu durumun en önemli sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Fetihlerin durması
B) Hilafetin babadan oğula geçmesi
C) Yeni vergilerin toplanması
D) Müslümanların Bizans ve İran’ın ekonomik tesirinden kurtulmaları
E) Divan teşkilatının kurulması

17. İslam ordularının kazandıkları Kadisiye ve Nihavent Savaşları hangi devletin yıkılmasına neden olmuştur?
A) Hire Beyliği B) Gassaniler C) Berberiler    D) Bizans İmparatorluğu E) Sasaniler

18. İslam tarihinde Türklerle mücadeleler hangi dönemde başlamıştır?
A) Hz. Ebubekir B) Hz. Ömer C) Hz. Osman  D) Hz. Ali E) Emeviler

19. Aşağıdakilerden hangisinde ilk defa hilafet babadan oğula geçen bir saltanata dönüşmüştür?
A) Abbasiler B) Emeviler C) Selçuklular   D) Endülüs Emevileri E) Osmanlılar

20. İslam dünyasındaki ayrılıkların kesinleşmesine neden olan olay aşağıdakilerden hangisidir?
A) Cemel Vak’ası
B) Hz. Ali’nin şehit edilmesi
C) Kerbela olayı
D) Talas Savaşı
E) Emevilerin yıkılması

Hakkında Yorgun

Yorgun... Bir tarih öğretmeni... En iyisini bildiğini iddia etmiyor... Öğrenmeye ve bildiğini,bildiği kadarıyla öğretmeye çalışıyor...

İlginizi Çekebilir

İslam Tarihi Testi – Test 3

Ders: Tarih 9 Ünite: İslam Tarihi ve Uygarlığı Ünitesi Konu: İslam Tarihi ve  Uygarlığı Ünitesi …

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.