Türklerde Devlet Teşkilatı Resim Karikatür

Türklerde Devlet Teşkilatı Resim Karikatür

Klasik Dönem Osmanlı Devlet Teşkilatı

C.    KLASİK DÖNEM OSMANLI DEVLET TEŞKİLATI 1.    Osmanlı Devlet Anlayışı OSMANLIDA DEVLET ANLAYIŞI İlk Türk hakanları açık alanlarda halka büyük toy ve şölenler sunmayı kendilerine vazife edinmişlerdi. Böyle toy vermeyen hakanların saygınlığı olmazdı. Kutadgu Bilig’de hükümdara şu öğütler verilir: “Hâzineni aç ve servetini dağıt. Uyrukların çoğalınca gaza yapar hâzineni doldurursun çünkü halkın aklı fikri hep karnındadır… Yiyip içmeyi esirgeme onlardan.” …

Devamını Okuyun »

İlk Türk Devletlerinde Devlet Yönetimi

3. Devlet Yönetimi Türk devletlerinde merkezî yönetim, kağan, ayukı ve kurultaydan oluşmaktadır. a. Kağan KAĞAN OLMA TÖRENİ Tanrı’nın kut verdiğine inanılan ve kurultay­da seçilen kişi, ülkenin hakanı olurdu. Sonra cülus (tahta çıkma) merasimi düzenleniyordu. Göğe çıkar gibi tahta çıkma töreni denilen bu tören şu şekilde cereyan ediyordu: Kağan, keçe üzerine oturtuluyor ve dokuz defa döndürülüyor, her dönüşte halkı selamlıyor, sonuçta …

Devamını Okuyun »

Türklerde Ordu

2. Türklerde Ordu • Aşağıdaki görsele ve metinlere göre Türk ordusu hakkında neler söyleyebilirsiniz? • Metinlerdeki anlatımlar dikkate alındığında Türklerin savaş taktikleri hakkında neler söylenebilir? SEYYAHLARA GÖRE TURKLER Savaş hevesi azalır diye barış zamanlarında büyük avlar tertip ederlerdi. İrili ufaklı birlikler hâlinde toplanarak düşman üzerine, hem de şaşırtıcı bir hızla baskınlar yaparlardı. Eğer tesadüfen karşılarına hakkından gelemeyecekleri bir kuvvet çıkmış …

Devamını Okuyun »

Tanzimat Dönemi Osmanlı Devlet Anlayışı

TANZİMAT DÖNEMİ OSMANLI DEVLET ANLAYIŞI 1) XVII. ve XVIII. Yüzyılda Osmanlı Devleti’nde Meydana Gelen Değişmeler Osmanlı Devleti bir dönemler (15 ve 16. yüzyıl) çağının en büyük devletlerinden biri olmuştur. Özellikle Fatih, Yavuz ve Kanuni Sultan Süleyman Dönemleri devletin zirve­de olduğu dönemlerdir. Zirveye çıkış Kanuni devri olduğuna göre oradan yani zirveden iniş te yine bu padişah devrinde başlamıştır. Kanuni devri Osmanlı …

Devamını Okuyun »

Osmanlı Ordu Teşkilatı Ders Notu Konu Özeti

OSMANLI ORDU TEŞKİLATI Osmanlı henüz aşiret devleti iken düzenli bir ordusu yoktu. Türkmenler ve Ahilerden gönüllü birlikle oluşturuluyordu. Orhan Gazi devrinde Bursa Kuşatması sırasında düzensiz orduların yetersizliği anlaşılmış yaya ve müsellem (atlı) adı verilen ilk düzenli ordu kurulmuştur.   KAPIKULU ASKERLERİ Adından anlaşılacağı üzere bunlar kapının kullarıdır. Devletten maaş alırlar, sürekli ordudur ve merkezde padişaha bağlı olarak bulunurlar. Selçuklularda görülen …

Devamını Okuyun »

Osmanlı Devleti Klasik Dönem Taşra Teşkilatı

Osmanlı Devleti Klasik Dönem Taşra Teşkilatı Osmanlı Devleti, taşra teşkilatı konusunda Anadolu Selçuklu Devleti’ni örnek almıştır. Güçlü bir merkezi otoriteyi benimseyen Osmanlı Devleti, taşra teşkilatı konusunda da çok güzel bir sistem kurmuştur. Dirlik sisteminin bozulmasına paralel olarak Osmanlı taşra teşkilatı da zamanla bozulmuştur. Osmanlı taşra teşkilatını aşağıdaki tabloda gös­terebiliriz.     Osmanlı Devleti Klasik Dönemi Taşra Teşkilatı İdari Birim Yöneticisi …

Devamını Okuyun »

Osmanlı Klâsik Dönemi Devlet Teşkilâtı (Osmanlı Devlet Anlayışı – Osmanlı Merkez Teşkilatı

  1. OSMANLI DEVLET ANLAYIŞI Türk devlet geleneği, Hunlar ile başlayıp Köktürk, Uygurlar ile devam etmiş ve Türk-İslam Devletleri’nden sonra Osmanlı ile sürmüştür. Osmanlı devlet teşkilâtı ve anlayışında ise Selçuklunun izlerini görmekteyiz. Osmanlı Devleti; Selçuklunun yanı sıra Moğol İlhanlıları da örnek almıştır. NOT:Osmanlı Devleti’nin Anadolu (Türkiye) Selçukluları ve İlhanlıları örnek almasında bir süre bu devletlere bağlı bir uç beyi olarak …

Devamını Okuyun »

Türk-İslam Devletlerinde Ordu Ders Notu Konu Özeti

Türk-İslam Devletlerinde Ordu Ders Notu Konu Özeti Türkler, en eski devirlerden itibaren askerliğe ve orduya çok önem vermiştir. Öyle ki doğan her çocuk gelecekte iyi bir asker olarak düşünüldüğünden or­du – millet anlayışı hâkim olmuştur. Türkler İslamiyet’i kabul ettikten sonra, orduya verdikleri önemi sürdürmüşlerdir. Türkler Müslüman olduktan sonra da, güçlü or­dular oluşturmuşlardır. Öyle ki, Abbasiler ve Samanoğulları Türk ordu teşkilâtını …

Devamını Okuyun »

Türk-İslam Devletlerinde Devlet Teşkilâtı Ders Notu Konu Özeti

TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ’NDE DEVLET TEŞKİLÂTI Müslüman Araplar ile Çin arasında yapılan 751 Talas Savaşı, Türk-islam tarihi için adeta bir dönüm noktası olmuştur. Bu savaşı Karluk Türklerinin yardı­mıyla Müslüman Araplar kazanmıştır. Bu yardımlaş­ma Türklerle Arapların (Abbasiler) yakınlaşmasına ve Türkler arasında İslamiyet’in yayılmasına neden ol­muştur. 8. yüzyılda başlayan süreç 10. yüzyıla kadar devam etmiş ve Türkler islamiyet’e girmişlerdir. Türkler, sadece İslamiyet’e girmekle kalmayıp, …

Devamını Okuyun »

İlk Türk Devletlerinde Devlet Yönetimi Ders Notu Konu Özeti

Devlet Yönetimi Türklerde devlet yönetimi kağan, ayukı (hükü­met) ve kurultaydan oluşmaktadır.   a)Kağan: Hükümdar da diyebiliriz. Devlet başkanı ve aynı zamanda hâkimiyetin temsilcisi idi. Yaygın bir inanışa göre hakimiyetin asıl sahi­bi Gök Tanrı idi ve Tanrı bu yetkisini kağan­lara vermiştir. Kut’un kan yolu ile babadan oğula geçtiğine inanılırdı. Kağan ülkeyi töreye uygun yönetmek zorun­daydı.   NOT:Töre (türe), eski Türklerde devlet …

Devamını Okuyun »