İslam Tarihi ve Uygarlığı Haritaları

İslam Tarihi ve Uygarlığı Haritaları

4. Ünite: İslam Tarihi Ve Uygarlığı (13. Yüzyıla Kadar) Ünitesi Ders Notu

8-9.yyde Abbasi Devleti

4. ÜNİTE: İSLAM TARİHİ VE UYGARLIĞI (13. YÜZYILA KADAR) 1. KONU: İSLAMİYETİN DOĞUŞU VE İLK İSLAM DEVLETLERİ 2. KONU: TÜRK-İSLAM BİLGİNLERİ Hazırlanalım 1. İslamiyetin doğuşu sırasında dünyada hangi inançlar bulunuyordu? Araştırınız. 2. Halifelerin belirlenmesi açısından Dört Halife Devri özelliğe sahiptir? Araştırınız. 3. İslam Uygarlığının dünya uygarlığına katkıları nelerdir? Araştırınız. 4. Abbasilerin Türklere yönetim ve orduda görev vermelerinin nedenleri sizce neler …

Read More »

İslamiyet Öncesi Dünyanın Genel Durumu

İslamiyet Öncesi Dünya

İslamiyet Öncesi Dünyanın Genel Durumu       İslamiyetin meydana getirdiği değişimi anlayabilmek için, İslamiyetten önceki dünyanın genel durumunu bilmek gerekir. Bunun için Asya, Avrupa, Afrika kıtalarındaki ve İslam dininin ortaya çıktığı Arabistan bölgesindeki yaşam biçimleri, devlet yapıları ve dinî düşünceler incelenmelidir.   Avrupa   Avrupa, Kavimler Göçü’nün etkisiyle büyük karışıklıklar içindeydi. Fransa’da, Vizigotlarla Franklar arasındaki savaşlarda binlerce insan ölmüştü. …

Read More »

Abbasiler

25-8_10_yy_abbasi_halifeligi

ABBASİLER (750–1228)   Abbasi Devleti Ebu’l Abbas Abdullah tarafından kuruldu. Son Emevi hükümdarı II.Mervan kaçtığı Mısır’da yakalanarak öldürüldü. Dönemi iç karışıklıkları bastırmakla geçmiştir. Halife Mansur zamanında (754–775): Bağdat şehri kuruldu ve burası hilafet merkezi Haşimiye’den Bağdat’a taşındı. Abbasi orduları Kafkasya ve Maveraünnehir’de Türklerle savaşılmış, Hindistan’a kadar uzanan seferler yapılmıştır. Bizans ile mücadele devam etmiş, Anadolu içlerine kadar akınlar yapılmıştır. Kültür …

Read More »

Beni Ahmer Devleti

beni-ahmer-devleti

Beni Ahmer Devleti Endülüs Emevi Devleti’nin yıkılmasından sonra, Gırnata merkez olmak üzere kuruldu. Kısa sürede güçlenerek deniz ticaret filosu kurdu. Elhamra Sarayı gibi büyük eserlerle mimaride ilerledi. İspanya’da XV. yüzyılda Hristiyan birliğinin kurulması ile Hristiyan saldırıları sonucunda yıkıldı. Beni Ahmer Devleti 1492’de yıkıldı. Böylece İspanya’da Müslüman etkinliği sona erdi. Size özel öneriler: 4. Ünite: İslam Tarihi Ve Uygarlığı (13. Yüzyıla …

Read More »

Endülüs Emevi Devleti

30.endülüs emevileri İS 756-1031

Endülüs Emevi Devleti Abbasi Devleti yıkıldıktan sonra Abdurrahman bin Muaviye tarafından Kurtuba merkez olmak üzere 756 yılında kuruldu. Endülüs Emevi Devleti askeri alanda değil, bilim ve kültür alanında ileri gitti. En parlak dönemini III. Abdurrahman zamanında yaşadı. Endülüs Emevileri zamanında yapılan Kurtuba Medresesi dünyanın en ünlü medresesidir. UYARI : Bu medrese Avrupa Üniversiteleri’nin temelini oluşturmuştur. Buradan eski Yunan ve Roma …

Read More »

Abbasiler Dönemi

25-8_10_yy_abbasi_halifeligi

Abbasiler Dönemi 1-Ebu’l Abbas Dönemi Abbasi Devleti, Hz. Muhammed’in amcası Abbas’ın torunlarından Ebu’l Abbas tarafından 750 tarihinde kuruldu. Abbasi hükümdarları, Emeviler gibi Arap üstünlüğüne dayalı bir devlet kurmadılar. Ebu’l Musa, Haşimiye şehrini devlet merkezi yaptı, iç karışıklıklarla uğraştı, kanlı bir şekilde siyasi birliği sağladı. UYARI : Ebu’l Abbas, siyasi birliği sağlarken yaptığı çalışmalar yüzünden “Seffah” (kan dökücü) lakabını almıştır. 2–Ebu …

Read More »

Emeviler Dönemi

Emeviler Devleti'nin fetihlerden sonraki sınırları

Emeviler Dönemi 1-Muaviye Dönemi Hz. Osman zamanında Şam valiliğine getirilen Muaviye, 661 yılında halife oldu. Muaviye Emevi Devleti’nin ilk hükümdarıdır. Bu dönemde halifelik seçim sisteminden çıkarılarak saltanat haline getirildi. İstanbul kuşatıldı fakat alınamadı. UYARI : İslam tarihinde ilk defa Emeviler İstanbul’u kuşatmıştır. Ölmeden önce oğlu Yezid’i halife tayin etti ve böylece halifelik resmen saltanat haline geldi. 2-Yezid Dönemi Muaviye 680 …

Read More »