Ana Sayfa / Tarih Sınıfı Araçları / Tarih Haritaları Atlasları / Tarih 9 Dersi Haritaları / İnsanlığın İlk Dönemleri Ünitesi Haritaları (sayfa 2)

İnsanlığın İlk Dönemleri Ünitesi Haritaları

İnsanlığın İlk Dönemleri Ünitesi Haritalarıı

Medler

MEDLER  İran’ın batısı ile G.D. Anadolu arasında kalan dağ­lık ve yaylalık bölgede yaşamışlardır. Bölgenin koşul­ları gereği hayvancılıkla geçinmişlerdir. Babillilerle ittifak yapıp Asur devletini yıktılar. Böylece Mezopotamya’da toprak kazandılar. Anadolu’ya egemen olmak için Lidyalılarla sa­vaş­tılar. Savaşlar sonunda Kızılırmağı sınır yaptılar. Medlerin bağımsızlığına Persler isyan ederek son ver­mişlerdir.

Devamını Okuyun »

Elamlar

Elamlar 1. İran’ın güney batısı ile Mezopotamya’nın doğu¬sunda kalan dağlık bölgede yaşamışlardır. Tarımsal top¬raklara sahip olmak için Sümer ülkesini istila etmişlerdir. 2. Elamların egemenliğine Asurlular son vermiştir.

Devamını Okuyun »

Asurlular

ASURLULAR    Mezopotamya’nın Asur şehrinde yaşamışlardır. İlk zamanlarda ticarete önem vermişlerdir. Bu süreçte Ana­dolu’da koloniler kurmuşlardır. Kolonilerden en önemlisi Kayseri Kültepe’de kurulmuş olan Kaneş idi. Not: Kaneş’te (Kültepe) yapılan araştırmalar sonucu Anadolu’daki ilk yazılı belgeler bulunmuştur. Bu durum Anadolu’ya yazıyı Asurluların getirdiğini göstermiştir. Hititlerin yıkılmasından sonra Ön Asya’da güçlü bir devlet olarak ortaya çıkmışlardır. Doğu ve G.D.Anadoluyu, Suriye’yi, Filistin’i ve …

Devamını Okuyun »

Babilliler

BABİLLİLER  Sami kökenli kavimlerdendir. En etkili oldukları dönem Hamurrabi dönemidir. Kral Hamurrabi iktidarını kurduğu orduya ve yaptığı ya­sa­lara dayandırmıştır. Böylece tarihin bilinen ilk monar­şik idaresini kurdu. Hamurrabi Mezopotamya’daki yasaları toplayarak konularına göre sistemli hale getirdi. Ayrıca yasalarında kısasa kısas özelliğine yer verdi. Hamurrabi’den sonraki süreçte devlet zayıfladı. Hititler bu devlete son verdi. Babilliler, Hititlerin yıkıl­ma­sından sonra Asur egemenliğine girdiler. Medlerle …

Devamını Okuyun »

Akadlar Konu Özeti Ders Notu

Akadlar    Sami kökenli kavimlerdendir. Tarihin bilinen ilk düzenli ordusunu kurarak Mezopotamya’da üstünlük sağladılar. Mezopotamya dışında toprak kazanarak tarihin ilk imparatorluğunu kurdular. Ancak bu imparatorluk kısa sürede dağıldı. Başlıca nedenleri, merkezi otoritenin tam olarak geliştirilememesi, iç isyanlar ve dış saldırılar. İran üzerinden gelen kavimlerin saldırısıyla Akad devleti yı­kıldı. Akad dili Mezopotamya’nın yaygın bir kültür dili olmuştur.

Devamını Okuyun »

Sümerler

SÜMERLER   Konuştukları dilin filolojik yapısı ile bıraktıkları eserler Sümerlerin Orta Asya kökenli olduğunu ortaya koymuştur. Güney Mezopotamya’ya yerleşen Sümerler su­lama kanalları ve barajlar yaparak yaşadıkları toprağı ta­rıma elverişli hale getirmişlerdir. Tarihdeki ilk şehir devletlerini (siteleri) kurmuşlar­dır. Sümer kralları rahip kral özelliğini göstermişlerdir. Sümerler, Mezopotamya uygarlığının kurucusu ol­muşlardır. Başlıca buluşları şunlardır; Yazı, tekerlek, 60 tabanlı sayı sistemi, çemberin 360° oluşu, …

Devamını Okuyun »

Çin Uygarlığı Ders Notu

ÇİN UYGARLIĞI Uygarlık, Sarı ve Gökırmak çevresinde gelişmiş­tir. Merkezi Devlet Kuzey Çindeki derebeyliklerin Çou Hanedanı tarafından birleştirilmesi sonucu kurul­muştur. Ülke toprakları feodal beylikler arasında paylaş­tı­rılmıştır. Bu feodal beyler içerisinde en güçlü olanı ül­kede egemenliğini ele geçirerek merkezi birliği sağla­mıştır. Bu durum Çin siyasi ta­rihinde hanedanların öne çıkmasına neden olmuştur. Çin uygarlığı teknik buluşlarıyla tanınır. Bunlar kağıt, matbaa, ipekli dokumacılık, pusula …

Devamını Okuyun »

İbraniler Özet

İbraniler MÖ II. binde Filistin’e yerleştiler. İbrani Devleti MÖ XI. yüzyılda Hz. Davut tarafından kuruldu. Daha sonra İsrail ve Yahudi devleti olmak üzere ikiye ayrıldı. İsrail Devleti’ne Asurlular, Yahudi Devleti’ne ise Babilliler son verdiler. MS I. yüzyılda Romalılar tarafından dünyanın dört yanına sürüldüler. İbraniler (Museviler), kendilerini üstün ırk olarak gördükleri için Yahudilik dini fazla yayılmamıştır. İbraniler alfabelerini Fenikelilerden almışlardır. İbranilere …

Devamını Okuyun »

Fenikeliler Özet

FENİKELİLER Suriye’nin Akdeniz kıyı kesiminde, Sayda ve Sur gibi siteler Asur saldırılarıyla bağımsızlıklarını yitirdiler. Asur, Pers ve Makedonyalı İskender’in egemenliğinde yaşadılar. Deniz ticareti alanında geliştiler. Akdeniz ve Karadeniz kıyılarında koloniler kurdular. Ön Asya medeniyetinin Akdeniz dünyasına girmesinde önemli bir rol oynadılar. Uygarlık tarihine en önemli katkıları “harf sistemine dayanan alfabe“yi bulmalarıdır. Bu alfabe daha sonra Romalılar tarafından geliştirilmiş ve Latin …

Devamını Okuyun »

Mezopotamya Uygarlığı Özeti

 Mezopotamya Uygarlığı Özeti İlk çağlarda Fırat ve Dicle nehirleri arasında kalan bölgeye Mezopotamya adı verilmiştir. Mezopotamya, verimli topraklara sahip olduğu için sık sık istilaya uğramış, birçok kavim gelerek bölgeye yerleşmiş, bu nedenle birçok uygarlık kurulmuştur.   a) Sümerler: Mezopotamya’nın siyasi ve kültürel tarihi Sümerlerle başlar. Sümerler Asya kökenli bir kavim olup, MÖ IV. binde Aşağı Mezopotamya’ya yerleşmiş, burada Lagaş, Ur, …

Devamını Okuyun »