Ana Sayfa / Tarih Sınıfı Araçları / Tarih Haritaları Atlasları / Tarih 9 Dersi Haritaları / İnsanlığın İlk Dönemleri Ünitesi Haritaları

İnsanlığın İlk Dönemleri Ünitesi Haritaları

İnsanlığın İlk Dönemleri Ünitesi Haritalarıı

Ege Uygarlıkları

EGE UYGARLIKLARI Ege medeniyeti Ege Denizi’ne kıyısı olan Girit, Yunanistan, Makedonya, Trakya, Batı ve Güneybatı Anadolu’da yaşayan topluluklar tarafından kurulmuştur. Girit, Miken ve Yunan uygarlıklarından oluşur. İlk ortaya çıktığı yer Girit’tir.   GİRİT UYGARLIĞI Genel Özellikleri: 1) Ege’de kurulan en eski uygarlıktır Ege medeniyetlerinin temelini oluşturmuşlardır. 2) Cilâlı Taş Devri ile başlayan uygarlıkta M.Ö. 3000 yıllarına doğru Maden Devri’ne geçildi. …

Devamını Okuyun »

Mezopotamya Kültür ve Uygarlığı

MEZOPOTAMYA KÜLTÜR VE UYGARLIĞI Sümerler, Orta Asya kökenli kavimlerdir. Şehir devletleri halinde varlıklarını sürdürdüler. Arabistan kökenli Samiler, Sümer ülkelerine gelerek yerleştiler. Mezopotamya’da merkezi devletler kurdular.   Devlet Yönetimi Tanrı adına inşa edilen bir tapınağın etrafındaki evlerin, bir sur ile çevrilmesinden siteler oluştu. Bir sitenin bir veya birkaç siteyi hâkimiyeti altına almasıyla da şehir devleti mey­dana geldi. Bu kent devletleri Sami …

Devamını Okuyun »

İyonlar

İyonlar Ö. 1200’lerde Yunanistan’da yaşayan Aka’lar, Dor’lar adı verilen bir kavimin istilasıyla karşılaştılar. Bu sırada Aka’ların bir bölümü Batı Anadolu’ya göç ettiler. Özellikle İzmir’in kuzeyindeki kıyı kesimine yerleştiler. Buradaki bazı adalara da yerleştiler. 12 tane şehir devleti kurdular. Başlıcaları Efes, Milet, Foça, İzmir, Bergama idi. İyonlar, Anadolu ile Ege ve Akdeniz kıyılarında ti­ca­ret kolonileri kurdular. Ayrıca yaşadıkları topraklar, ka­ra­dan Mezopotamya …

Devamını Okuyun »

Lidyalılar

Lidyalılar  Batı Anadolu’da Gediz ve Menderes ovalarının bulunduğu verimli topraklarda yaşamışlardır. Başkent Sarde (Sard) idi. İlk madeni parayı bularak ticarete kolaylık sağla­mışlardır. Komşuları olan İyonlardan ticaretin önemini gör­düler. Batı Anadolu’dan Mezopotamya’ya kadar uzanan büyük bir ticaret yolu yaptılar. Kral yolu denilen bu ticaret yoluyla Mezopotamya ile Batı Anadolu arasında ticari ve kültürel faaliyetlerde bulundular. Ekonomik güçleri arttıkça orduya verdikleri önemi …

Devamını Okuyun »

Urartular

Urartular    Anadolu’da Van bölgesini kendilerine merkez yapmışlardır. Buraya ilk çağda Tuşpa denilmiştir. Yaşadıkları topraklar tarıma elverişli değildi. Az sayıda olan tarıma elverişli toprakları, sulama kanalları ve barajlarla sulamışlardır. Madeni eşya yapımında, taş işçiliğinde ve kuyum­culukta başarılı olmuşlardır. Anadolu’da kaleler yapmışlardır. Hititlerin yıkılmasından Anadolu’ya yönelen Asur istila hareketlerini engellemişlerdir. Çok tanrılı bir inanca sahiptiler. En büyük tanrıları sa­vaş tanrısıydı. Öldükten …

Devamını Okuyun »

Hititler

HİTİTLER Anadolu’ya Kafkasya üzerinden gelmişler Kızılır­mak yayı içerisinde kalan Kapadokya adı verilen böl­geye yerleşmişlerdir. İlk zamanlarda küçük krallıklar ve beylikler ha­linde örgütlenmişlerdir. Bu krallıkların birleşmesiyle mer­kezi bir devlet kurmuşlardır. Bu devlet Anadolu’da siya­sal birliği sağlayan ilk devlet olmuştur. Hattuşaş’ı (Boğazköy) başkent yapmışlardır. Ülkeyi yöneten krala büyük kral denilmiştir. Büyük hükümdar aynı zamanda baş rahip, baş komutan, baş yargıç idi. İlk …

Devamını Okuyun »

Anadolu Uygarlıkları

ANADOLU UYGARLIKLARI Yaplan arkeolojik araştırmalar Anadoluda tarih ön­cesi dönemlerin yaşandığını göstermiştir. Başlıca örnek­ler şunlardır: Yontma Taş Çağıyla ilgili buluntular, Antalya Ka­rain ve Beldibi mağaralarında çıkarılmıştr. Cilalı Taş Çağıyla ilgili buluntular. Konya, Çatal­höyük, Diyarbakır Çayönü ve Burdur Hacılar yer­leşmele­rinde elde edilmiştir. Kalkolitik dönem ile ilgili buluntular. Denizli, Çivril, Beycesultan yerleşmeleri ile Burdur Hacılarda görülmüş­tür. Tunç çağıyla ilgili buluntular. Çanakkale Truva, Kayseri, …

Devamını Okuyun »

Fenikeliler

Fenikeliler  Sami kavimlerindendir. Bugünkü Lübnan’ın dağlık kıyı kesiminde yaşamışlardır. Bu bölgeden Suriye kıyıla­rına doğru yayılan Fenikeliler şehir devletleri kurdular. Yaşadıkları bölgenin tarıma ve hayvancılığa elverişli ol­maması nedeniyle balıkçılığa ve denizciliğe yönelmişler ve Akdeniz kı­yılarında koloniler kurmuşlardır. Fenikeliler ürettikleri zeytin yağı, kereste, boya ve camdan oluşan ürünleri Akdeniz’in diğer bölgelerine satmışlardır. Fenikeliler Sümer çivi yazısı ile Mısır Hiyerog­lif ya­zısını örnek alarak …

Devamını Okuyun »

İbraniler

İbraniler  Sami kavimlerindendir. Hz. Davut döneminde Fi­listin’deki Kudüs şehrini kurarak devletlerinin temelini atmış oldular. Süleyman zamanında ticarete önem vererek zenginleşmişlerdir. Daha sonra devlet iç çatışmalarla İs­rail ve Yahudi devleti olarak ikiye ayrılmıştır. Bunlar da dış saldırılarla yıkılmıştır. Tarihin ilk tek tanrılı dini olan “Musevilik” İbrani­lere aittir. İbraniler bu dinin yalnızca kendi kavimle­rine gön­derildiğini söylemişler ve kendilerinin üstün ol­duğunu be­lirtmişlerdir. Bu …

Devamını Okuyun »

Persler

PERSLER Medleri yıkarak tarih sahnesine çıktılar. Mezopo­tamya’daki II. Babil devletine son verdiler. Batı Anadolu’­daki Lidya devletine ve İyon şehir devletlerini egemenlik­lerine aldılar. Kafkasya’daki İskitleri yenilgiye uğrattılar. Ege denizi ile Karadeniz arasında yapılan Boğaz­lar ticaretini ele geçirmek için Yunanistan’daki Atina devletiyle savaştılar. Başarılı olamadılar. Bu sa­vaş­lardan biri olan Maraton savaşını kaybettiler. Perslerin egemenlik alanı doğuda Maveraün-ne­hir’den ve Hindistan’dan başlayarak Trakya’ya ve …

Devamını Okuyun »