Home / Tarih Araştırmaları / İslam Tarihi

İslam Tarihi

İslam Tarihi

AŞÛRE GÜNÜ NELER OLDU?

nuh1

  AŞÛRE GÜNÜ NELER OLDU? 10 Muharrem (Aşûre) günü, içerisinde büyük tecellîlerin yaşandığı bir gündür: Hazret-i Âdem -aleyhisselâm-ʼın tevbesi bu günde kabul edilmiştir. Demek ki bugün tevbe-istiğfar günüdür. Hazret-i Nûh -aleyhisselâm-ʼın tufandan kurtulup, gemisinin selâmete erdiği gündür. Demek ki bugün Nûh -aleyhisselâm-ʼın 950 sene süren çilelerle dolu tebliğ hayatındaki sabır ve sebâtını tefekkür günüdür. Hazret-i İbrahim -aleyhisselâm-ʼın Nemrut’un ateşine atılıp …

Read More »

Hicret

hicret

HİCRET (الهجرة) Dinî sebeplerle bir yerden diğer bir yere göçme ve özellikle Hz. Peygamber’in Mekke’den Medine’ye göç etmesi olayı. Sözlükte “terketmek, ayrılmak, ilgisini kesmek” anlamına gelen hecr (hicrân) masdarından isim olan hicret “kişinin herhangi bir şeyden bedenen, lisânen veya kalben ayrılıp uzaklaşması” demektir; ancak kelime daha çok “bir yerin terkedilerek başka bir yere göç edilmesi” anlamında kullanılır. Terim olarak genelde …

Read More »

YÛŞA‘

Peygamberler Tarihi

YÛŞA‘ Hz. Mûsâ’dan sonra peygamberlik yapan Benî Isrâil peygamberi. Yûşa‘ (Yeşu) kelimesinin İbrânîce aslı, “Tanrı kurtuluştur” veya “Tanrı kurtarır” anlamına gelen Yehoşua’dır (Yeoşua). Tevrat’a göre aslı Hoşea olan bu isim (Sayılar, 13/8; Tesniye, 32/44) Mûsâ tarafından Yehoşua olarak değiştirilmiş (Sayılar, 13/ 16), zamanla Yeşua biçiminde kısaltılmış (Catholicisme, VI, 1034), Arapça’ya da Yûşa‘ diye geçmiştir (Cevâlîkı,s. 644). Yeşu, İsrâiloğulları’nın on iki …

Read More »

Yusuf (AS)

Peygamberler Tarihi

YUSUF (AS)   Hz. Ya‘kub’un oğlu, İsrâiloğulları’na gönderilen bir peygamber.   Yûsuf kelimesinin aslı İbrânîce Yosef’tir. Bu ismin, uzun süre çocuğu olmayan Rahel’in (Tekvîn, 29/31; 30/1) Yûsuf’un doğumu ile anne olamamanın utancından kurtulduğuna işaret etmek üzere “ortadan kaldırmak” anlamındaki asaf kökünden geldiği (Tekvîn, 30/23; Tora, I, 229) veya Rahel’in, doğan çocuğuna daha sonra bir çocuğunun daha olması için “arttırmak, ilâve …

Read More »

SEVÎK GAZVESİ

İslam Tarihi

SEVÎK GAZVESİ Bedir’de öldürülen yakınlarının intikamını almak için Medine civarına baskın düzenleyen Ebû Süfyân ve adamlarını takip için çıkılan gazve. Bedir mağlûbiyetinden sonra, maktul düşen Ebû Cehil’in yerine Mekke’nin liderliğini üstlenen Ebû Süfyân Hz. Peygamber ve ashabından müşriklere büyük bir üzüntü veren savaştaki kayıplarının intikamını almadıkça eşiyle birlikte olmamaya, yıkanmamaya ve koku sürünmemeye yemin etmişti. Gazvenin ardından bu yeminini yerine …

Read More »

Abbasiler

25-8_10_yy_abbasi_halifeligi

ABBASÎLER Emevîlerin yıkılmasından sonra, İslâm devletinin başma geçen hanedandır (750-1258). Abbasîler, 1261’den 1517’ye kadar da Mısır’da halifelik yapmışlardır. Hz. Muhammed’in amcası Abbas’ın soyundan oldukları için kendilerine Abbasîler denilmiştir. Emevîler zamanında birçok ülke fethedilmiş, İslâm devleti çok genişlemişti. Fakat fetihler durunca, Emevîlere karşı olan hoşnutsuzluk arttı. Her yanda ayaklanmalar başgösterdi. Emevîler, Arap olmayan Müslümanlara “mevalî” diyorlar ve onları hor görüyorlardı. Devlet …

Read More »

Habeşistan’a Hicret

islam_tar11

HABEŞİSTAN’A HİCRET Habeşistan’a İlk Hicret Edenler (615 M.) Müşriklerin ezâları dayanılmaz bir hal almıştı. Müslümanlar serbestçe ibâdet edemiyorlardı. Bu sebeple Rasûlullah (s.a.s.) Müslümanların Habeşistan’a hicret etmelerine izin verdi. Müslümanlar Habeşistan’a iki defa hicret ettiler. İlk defa 12’si erkek, 4’ü kadın 16 kişi Mekke Devri’nin (Peygamberliğin) 5’inci yılında (615 M.) Recep ayında Mekke’den gizlice ayrılarak Kızıldeniz kıyısında birleştiler. Başlarında bir reisleri …

Read More »

Mekke Müşriklerinin Müslümanlara Karşı Davranışları

islam_tar11

MEKKE MÜŞRİKLERİNİN MÜSLÜMANLARA KARŞI DAVRANIŞLARI İslâm’ın Mekke’de yayılmaya başlaması ile Mekke halkı iki kısma ayrıldı. Müslümanlar, Müslümanlığı kabûl etmeyen müşrikler. Müşriklerin, Müslümanlara karşı davranışları, sırasıyla beş safha geçirdi: Alay, hakaret, işkence, ilişkileri kesme (boykot), memleketten çıkarma ve öldürme (şiddet politikası). Mekkelilerin İslâmiyet’e Karşı Çıkmalarının Nedenleri İslâmiyet’in insanları eşit olarak kabul etmesi Zenginlerin ekonomik çıkarlarını kaybetmekten korkmaları Geleneklerine bağlı olmaları Kabile …

Read More »

Hz. Muhammed (S.A.S.)’in Peygamber Oluşu

savv

HZ.MUHAMMED (S.A.S.)’İN PEYGAMBER OLUŞU 1-HİRA’DA İNZİVÂ Eskiden beri Mekke’deki hanîf ve zâhitler, recep ayında inzivâya çekilirlerdi. Her biri, Mekke’nin 3 mil (bir saat) kuzeyinde Hira (Nûr) dağında bir köşeye çekilir, tefekküre dalardı. 40 yaşlarına doğru Hz. Peygamber (s.a.s.)’in kalbinde de bir yalnızlık sevgisi belirdi. O da Hira (Nûr) Dağında bir mağaraya çekilip, günlerce orada kalıyor, Cenâb-ı Hakk’ın sonsuz kudret ve …

Read More »

Hz. Muhammed (S.A.S.)’in Peygamberlik Devri

PEYGAMBER

Hz. Muhammed (S.A.S.)’in Peygamberlik Devri (610-632)   Hz.Muhammed (s.a.s.) 40 yaşında Peygamber oldu. 23 yıllık Peygamberlik devresinin 13 yılı Mekke’de, 10 yılı Medine’de geçti. Bu itibârla Peygamberlik devresinin: a) Nübüvvet’den Hicret’e kadar devâm eden 13 yıllık süresine “Mekke Devri” (610- 622); b) Hicretten vefâtına kadar olan 10 yıllık süresine de “Medine Devri” (622-632) denir. Size özel öneriler: Hz.Muhammed (s.a.s.)’in Soyu …

Read More »