Ana Sayfa / Tarih Araştırmaları / İslam Öncesi Türk Tarihi

İslam Öncesi Türk Tarihi

İslam Öncesi Türk Tarihi

YÜREGİR

YÜREGİR   Oğuz boylarından biri.   Boyun adı Kâşgarlı Mahmud’un Dîvânü lugāti’t-Türk’ünde Ürekir/Yürekir olarak geçer. Bu da boyun adının XI. yüzyılda iki şekilde söylendiğini gösterir. İsmin aslı Ürekir olup Yürekir, Türkçe’de eskiden beri örnekleri bulunduğu gibi Ürekir’in başta “y” ünsüzünü almış biçimidir. XIII. yüzyıl kaynaklarından Fahreddin Mübârek Şah’ın Türk illeri listesinde bu boy asıl şekliyle (Ürekir, metinde istinsah yanlışı ile …

Devamını Okuyun »

Akhunlar

AKHUNLAR (EFTALİTLER) Akhunların Ortaya Çıkışı Büyük Hun Devleti’nin yıkılmasından sonra, 350 yıllarında, Çin egemenliği altına girmek istemeyen Hunların büyük bir bölümü batıya göç ettiler. Batıya göç eden Hunların bir kısmı Volga nehrini geçip Avrupa’ya doğru ilerlerken, diğer bir kısmı da güneye inip, Afga-nistan’ın kuzeyine yerleştiler(güneye inenler Kuzey Kazakistan’a geldiler.Afganistan’ın Toharistan bölgesine ve Semerkant dolaylarına hakin oldular.) . Buraya yerleşen Hunlar, …

Devamını Okuyun »

Avrupa Hun Devleti

AVRUPA HUN DEVLETİ (V.YÜZYIL-469) Avrupa’da kurulan ilk Türk devletidir. Hunların İlk Zamanları Kuzey Hun Devleti’nin yıkılmasından sonra dağılan ve batıya çekilen Hunlar, Ural ve Volga ırmakları arasına yerleşip, buradaki Türk boylarını egemenlikleri altına aldılar. IV.yüzyılın ortalarında Alan ülkesini ele geçirdikten sonra, 374 yılında İtil (Volga) nehri kıyılarında göründüler. Bu tarihlerde Karadeniz’in kuzeyindeki düzlüklerde, Ostrogotlar ve Vızigotlar yaşıyordu. Başlarında Balamir’in bulunduğu …

Devamını Okuyun »

Kavimler Göçü

KAVİMLER GÖÇÜ M.Ö. 36 yılında Çinlilerin saldırıları sonucu dağılan Batı Hunları, Kırgız bozkırlarına gelip yerleşmişlerdi. Kuzey Hun Devleti’nin yıkılmasından sonra batıya hareket eden Hunlar da Kırgız bozkırlarına geldiler. Daha önce gelmiş olan Hun boylarıyla birleştiler ve güçlendiler. Avrupa Hunlarının ataları olan bu topluluklar, M.S.350 yılında batı yönünde harekete geçtiler. Aral gölü ile Hazar denizinin kuzeyindeki Alan ülkesini ele geçirdiler. Batıya …

Devamını Okuyun »

Büyük Hun Devleti

BÜYÜK HUN DEVLETİ ASYA HUN İMPARATORLU-ĞU ( MÖ III. YÜZYL- MS 216) KURULUŞU Orta Asya’da bilinen ilk teşkilatlı Türk devletidir. İlkçağda kurulan tek Türk devletidir. TEOMAN DÖNEMİ (MÖ 220- 209) Hun Devleti’nin bilinen ilk hükümdarı, Teoman’dır (Çin kaynaklarında Tu-man olarak geçer). 1) M.Ö. 220 yılında başa geçen Teoman, dağınık hâlde yaşayan Hun boylarını bir yönetim altında toplamayı başardı. 2) Çin’in …

Devamını Okuyun »

İskitler

İSKİTLER a) İskitlerin Tarih Sahnesine Çıkışları İskitler, Orta Asya kökenli atlı-göçebe bir topluluktu. İranlılar, bunlara Sakalar derken Yunan kaynakları ise İskitler olarak bahsetmektedir. İskitlerin ilk yurtlarının Tanrı (Tıyenşan) dağları, Fergana ve Kaşgar bölgesi olduğu tahmin edilmektedir. Daha sonra batıya göç eden İskitlerin bir kısmı Aral gölü dolaylarına, diğer kısmı ise Karadeniz’in kuzeyindeki Kimmerleri buradan çıkararak onların topraklarına yerleştiler. M.Ö. VII. …

Devamını Okuyun »

Hunlardan Önceki Türklerin Yaşayışları

Hunlardan Önceki Türklerin Yaşayışları Hunlardan önce, henüz teşkilâtlı bir topluluk hâline ulaşamamış olan Türkler, toplayıcılık, avcılık ve göçebelik dönemlerinden sonra yerleşik hayata geçmişlerdir. İlk dönem, toplayıcılık dönemi olmuştur. Nüfusun az olması sebebiyle gerekli olan besinler kolayca sağlanabiliyordu. Bu dönemde çeşitli hayvanlar tanınmış ve bunların bir kısmı (at, koyun) evcilleştirilerek, hayvancılığa geçişin şartları hazırlanmıştır. Orta Asya’da toplayıcılık döneminden sonra hayvancılık dönemi …

Devamını Okuyun »

Ana Yurtta Kurulan İlk uygarlıklar

Ana Yurtta Kurulan İlk uygarlıklar Kültür, toplumların gelişme süreci içinde oluşturdukları bütün maddî ve manevî değerlerin, insanın doğal ve toplumsal çevresine egemenliğinin ölçüsünü gösteren araçların bütünüdür. Uygarlık (medeniyet) ise insanlığa mal olmuş; bütün insanlık tarafından beğenilen ve benimsenen ortak değerlerdir. İslâm medeniyetini buna örnek gösterebiliriz. Kültür millîdir. Uygarlık ise insanlığın ortak malıdır. Bir kültürün oluşmasında içinde yaşanılan coğrafyanın özellikleri, insanların …

Devamını Okuyun »

Türklerin Ana Yurdu

Türklerin Ana Yurdu   Arkeolojik kazılar sonucunda ortaya çıkarılan buluntular , Türk tarihinin günümüzden 4000 yıl öncesine uzandığını göstermektedir. Türklerin ana yurdu, Orta Asya’dır. Orta Asya kuzeyde Sibirya, güneyde Himalaya dağları, doğuda Kingan dağları ve batıda Hazar denizi ile çevrelenen geniş bir coğrafî bölgedir. Ancak, bu geniş coğrafî bölge içinde Türklerin ilk ana yurdunun neresi olduğu konusunda çeşitli görüşler bulunmaktadır. …

Devamını Okuyun »

Türk Adının Anlamı ve Kökeni

Türk Adının Anlamı ve Kökeni Türk milletinin dört bin yılı aşan bir tarihe sahip olması, “Türk” adının nereden ve ne anlama geldiği konusunda tarih ve dil araştırmacılarını, en eski kaynaklarda araştırmalar yapmaya yöneltmiştir. Bu amaçla, Heredot tarihinden başlanarak Tevrat, Çin, Hint, İran (Pers) kaynakları ve Ön Asya çivi yazılı metinler incelenmiştir. Ancak, bu kaynaklara dayanılarak yapılan çeşitli görüşler, günümüzde geçerliliğini …

Devamını Okuyun »