Ana Sayfa / Tarih Araştırmaları / Genel Türk Tarihi / Büyük Türk Devletleri

Büyük Türk Devletleri

Timurlular

TİMURLULAR Orta Asya ve İran’da hüküm süren İslâm hânedanı (1370-1507). Timur tarafından kurulduğu için onun adına nisbetle Timurlular şeklinde anılır. Timurlular, Semerkant merkezli geniş bir coğrafyaya yayılmıştır. Hânedanın egemenliğindeki ana coğrafya Cengiz Han’ın oğlu Çağatay’ın payına düşen kısmı içine alır. Timur’un doğduğu tarihlerde (1336) Çağatay Hanlığı sarsıntı geçirmekteydi. Hâkimiyet Cengiz Han soyundan gelen hanlardan çok kabile reislerinin elinde bulunuyordu. Timur …

Devamını Okuyun »

Osmanlı Devlet Teşkilâtı, Kültür ve Medeniyet

OSMANLI DEVLETİ Osmanlı Devletinin Doğuşu | İmparatorluğa Doğru | Cihan Hakimiyeti Dönemi | Duraklama Dönemi Gerileme ve Çöküş | Devlet Teşkilâtı, Kültür ve Medeniyet     Devlet Teşkilâtı, Kültür ve Medeniyet Devlet teşkilatı, merkez ve eyalet olmak üzere ikiye ayrılırdı.   Merkez Teşkilatı: Merkeziyetçi idareye sahip Osmanlı Devletinin başı; padişah, sultan, hünkâr, han, hakan da denilen hükümdardı. Padişah, bütün ülkenin …

Devamını Okuyun »

Gerileme ve Çöküş

OSMANLI DEVLETİ Osmanlı Devletinin Doğuşu | İmparatorluğa Doğru | Cihan Hakimiyeti Dönemi | Duraklama Dönemi Gerileme ve Çöküş | Devlet Teşkilâtı, Kültür ve Medeniyet     Gerileme ve Çöküş (1699-1923) Böylece Tuna’yı geçip Türk kuşatma kuvvetlerinin üzerine doğru gelen Haçlı ordusuna, bu defa da, Viyana kuşatmasının aleyhinde olan ve bu sebeple sadrazamla arası açık bulunan Budin Beylerbeyi İbrahim Paşa yol …

Devamını Okuyun »

Duraklama Dönemi

OSMANLI DEVLETİ Osmanlı Devletinin Doğuşu | İmparatorluğa Doğru | Cihan Hakimiyeti Dönemi | Duraklama Dönemi Gerileme ve Çöküş | Devlet Teşkilâtı, Kültür ve Medeniyet     Duraklama Dönemi (1566-1699) “Türklerin mevcut sistemini kendi sistemimizle mukayese edince, istikbalin başımıza getireceği felaketleri düşünüyor, titriyor ve âkıbetimizden korkuyorum. Bir ordu galip gelecek ve pâyidar olacak, diğeri de mahv olacaktır. Çünkü, şüphesiz ikisi de …

Devamını Okuyun »

Cihan Hakimiyeti Dönemi

OSMANLI DEVLETİ Osmanlı Devletinin Doğuşu | İmparatorluğa Doğru | Cihan Hakimiyeti Dönemi | Duraklama Dönemi Gerileme ve Çöküş | Devlet Teşkilâtı, Kültür ve Medeniyet     Cihan Hakimiyeti Dönemi (1451-1566) Diğer taraftan köylüler arasında, timar sisteminin meydana getirdiği huzur ve âhengi, şehirde sınaî, ticarî ve iktisadî faaliyetleri düzenleyen esnaf teşekkülleri sağlıyordu. Ahîlik adı verilen teşkilatlar sayesinde, şehir esnafı ve halkı, …

Devamını Okuyun »

İmparatorluğa Doğru

OSMANLI DEVLETİ Osmanlı Devletinin Doğuşu | İmparatorluğa Doğru | Cihan Hakimiyeti Dönemi | Duraklama Dönemi Gerileme ve Çöküş | Devlet Teşkilâtı, Kültür ve Medeniyet     İmparatorluğa Doğru Sultan Murad Hüdâvendigâr’ın şehid olması üzerine, cesareti ve savaş ânında olağanüstü hızlı hareketi yüzünden “Yıldırım” lâkabıyla anılan, oğlu Bayezid Han tahta çıktı. 1390 ve 91’de iki defa Anadolu seferine çıkan Yıldırım Bayezid, …

Devamını Okuyun »

Osmanlı Devletinin Doğuşu

OSMANLI DEVLETİ Osmanlı Devletinin Doğuşu | İmparatorluğa Doğru | Cihan Hakimiyeti Dönemi | Duraklama Dönemi Gerileme ve Çöküş | Devlet Teşkilâtı, Kültür ve Medeniyet     Osmanlı Devletinin Doğuşu Anadolu Türklüğünü yeniden birliğe kavuşturan, yayılmasını ve güçlenmesini sağlayan Osmanlıların ortaya çıkışı meselesi, Batı Anadolu’nun uç bölgesinde yeni bir Türkiye’nin doğuşu ile sıkı sıkıya bağlıdır. Osmanlı hanedanının mensup bulunduğu, Oğuzlar’ın sağ …

Devamını Okuyun »

Anadolu (Türkiye) Selçuklu Devleti

Anadolu (Türkiye) Selçuklu Devleti Oğuz Türklerinin Üçoklu Kınık boyuna mensup Selçuklu hükümdar ailesinden Süleyman Şah tarafından, Anadolu’da kurulmuştur. Malazgirt Zaferi’yle, Anadolu kapılarını Türklere açan Sultan Muhammed Alparslan, bu savaşa katılan kumandan ve Türkmen reislerine, Anadolu’yu Türkleştirme ve İslamlaştırma görevini verdi. Bunlardan, Kutalmışoğlu Süleyman Şah, Selçuk Bey’in oğlu Arslan Yabgu’nun torunu olup, Anadolu’daki fetih harekâtından sonra Antakya’dan Anadolu’ya girdi. 1074 yılında …

Devamını Okuyun »

Devlet Teşkilatı, Kültür ve Medeniyet

BÜYÜK SELÇUKLU DEVLETİ Büyük Selçuklu Devletinin Kuruluşu | Selçukuların Yükselişi | Saltanat Mücadelesi ve Çöküş Devlet Teşkilatı, Kültür ve Medeniyet   Devlet Teşkilatı, Kültür ve Medeniyet Devlet Teşkilatı: Selçukluları meydana getiren Oğuzlar, Orta Asya’dan Maveraünnehir ve Horasan’a gelince bütünüyle İslamiyet’i kabul ettiler. Müslüman olmalarıyla eski bozkır kültürünün İslam’a aykırı olmayan müesseselerini sentezleştirdiler. Türk Devlet geleneğinin esasını teşkil ettiği Selçuklu devlet …

Devamını Okuyun »

Saltanat Mücadelesi ve Çöküş

BÜYÜK SELÇUKLU DEVLETİ Büyük Selçuklu Devletinin Kuruluşu | Selçukuların Yükselişi | Saltanat Mücadelesi ve Çöküş Devlet Teşkilatı, Kültür ve Medeniyet Saltanat Mücadelesi ve Çöküş Selçukluların Türklüğe, İslam dünyasına ve insanlığa yaptıkları hizmetlerle kısa sürede yükselmeleri, düşmanlarını hızlı bir faaliyet içine soktu. Bizanslılarla ve sapık fırkalarla mücadele eden âlim ve kumandanlar suikastla öldürülüyordu. 1092 senesinde, önce Selçukluların ünlü veziri Nizamülmülk, Hasan …

Devamını Okuyun »