Ana Sayfa / Tarih Araştırmaları / Avrupa ve Dünya Tarihi

Avrupa ve Dünya Tarihi

Avrupa ve Dünya Tarihi

Yakınçağda Avrupa ve Amerika

  YAKINÇAĞDA AVRUPA VE AMERİKA OTUZ YIL SAVAŞLARI (1618 – 1648) Nedeni: Alman İmparatoru II. Ferdinand’ın Almanya’da pro­testanlığı kaldırarak, katolik mezhebinin benimsenmesini sağlamak istemesi Protestanlığı tutan Almanya’daki prenslikler II. Ferdi­nand’a karşı çıktılar. Protestan prensliklerini Danimarka, İsveç ve Hollanda destekledi. Alman İmparatoru II. Fer­dinand’ın kuvvetlenmesini istemeyen Fransa katolik ol­masına rağmen protestanlara yardım etti. Bu süreçte Ka­tolik İspanyollar da Ferdinand’ın ya­nında oldu. …

Devamını Okuyun »

Yeniçağda Avrupa

YENİÇAĞDA AVRUPA YENİ BULUŞLAR Barut ve Top Avrupalılar Barutu Haçlı Seferleri sırasında müslü­manlardan öğrenmişlerdir. Topun icad edilmesiyle barutun önemi anlaşılmıştır. Krallar feodalite düzenini yıkmak için topu kullanmışlar­dır. Derebeylerin yaşadıkları kaleler ve şatolar yıkılmış, feodalite sona ermiştir. Top, coğrafi keşiflerde sömürgelerin kazanılmasında çok etkili olmuştur. Kağıt ve Matbaa Kağıt Çinli’ler tarafından bulunmuştu. Çinlilerin ipek­ten, Türklerin pamuktan kağıt yapmasını bildikleri dö­nemde, Avrupalılar …

Devamını Okuyun »

Ortaçağda Avrupa

ORTAÇAĞDA AVRUPA KAVİMLER GÖÇÜ (375):   Balamir yönetimindeki Kuzey Hunlar, doğu Avrupa­daki Gotlar adı verilen kavimleri yenil­giye uğrattı­lar. Bu­nun üzerine bu kavimler Roma toprak­larına doğru göç ettiler. Bu göç dalgası diğer kavimlerin yerlerin­den ayrıl­malarına neden oldu. Bu göç hareket­lerinin so­nuçları şunlardır: 1.Roma İmparatorluğu Batı Roma ve Doğu Roma olmak üzere ikiye ayrıldı (395). Daha sonra Batı Roma yıkıldı (476). 2.Batı Roma …

Devamını Okuyun »

Yeniçağda Avrupa Ders Notu Konu Özeti

YENİÇAĞ’DA AVRUPA Ortaçağ’da Batı Hristiyanlığını temsil eden Katolik Kilisesi, dinî hakların yanısıra siyasi haklara da sahipti. Düşünce alanında kilisenin koyduğu normlar geçerliydi. Yeniçağ’da, bu tabloyu değiştirecek büyük gelişmeler meydana geldi ve sonuçta Avrupa yeni özellikler kazandı. Avrupalının dünya görüşü ve yaşam tarzı değişti. Bu gelişmeler şöyle özetlenebilir: Feodalitenin siyasi bir sistem olmaktan çıkışı ve milli monarşilerin kuruluşu, Papa ile krallar …

Devamını Okuyun »

Ortaçağda Avrupa Ders Notu Konu Özeti

ORTAÇAĞ’DA AVRUPA    FEODALİTE (DEREBEYLİK) Ortaçağ Avrupası’nın siyasi düzeni feodaliteye dayanır. Kavimler Göçü’yle sarsılan İlkçağ’ın köleci düzeni yerini feodal beyliklere bırakmıştı. Feodalite rejiminde toprak sahiplerine senyör veya süzeren, bu topraklarda çalışarak hayatını sürdürenlere ise serf veya vassal Bu, İlkçağ’ın köleleri yerine oluşan yeni bir sosyal sınıftı. Zira, feodalitenin de temeli eşitsizliğe dayanmaktaydı. Köylülerin hukuki hakları yoktu. Her senyörün kendi bölgesinde …

Devamını Okuyun »

Afrika’nın Sömürgeleşmesi

Afrika’nın Sömürgeleşmesi   Afrika’nın sömürgeleşmesi gayet kısa bir sürede olmuştur. O kadar ki, 1870’de Afrika’nın ancak onda biri sömürge iken, 1890 da sömürge olmamış kısım ancak onda bir miktarında idi. Afrika’nın insanlığın bilgisine açılması devre devre olmuştur ve burada da üç devreyi tesbit etmek mümkündür. Bunlardan ilk devreyi teşkil eden ilk çağlarda, Kuzey Afrika’da Mısır ve Kartaca medeniyetlerine rastlamaktayız. Daha …

Devamını Okuyun »

ABD’nin Kuruluşu

ABD’nin Kuruluşu   Amerika’nın 1492’de keşfinden sonra İspanyollar, Portekizliler, Fransızlar ve İngilizler, bu kıtada toprak sahibi oldular. İngilizler, Amerika’daki topraklarını genişlettikten sonra İngiltere başta olmak üzere çeşitli ülkelerden göçmenler yerleştirerek koloniler kurdu. 18. yüzyıl ortalarında, bu kolonilerin sayısı 13’e yükseldi. Koloniler, ABD’nin temelini oluşturmuştur. İngilizlere bağlı olan koloniler, İngiliz Kralı’nın tayin ettiği bir vali tarafından yönetiliyor ve bir de meclisleri …

Devamını Okuyun »

1973 Petrol Krizi

1973 Petrol Krizi   1967 savaşı sonunda nasıl Araplar, Filistin komandolarını İsrail’e karşı bir yıpratma savaşının vasıtası olarak kullanmaya karar verdilerse, 1973 Savaşı’nın sonunda da, “petrolü” İsrail’e karşı değil, fakat Batı’ya karşı siyasi silah olarak kullanmaya karar verdiler ve bunun neticesinde de bütün dünyada bir petrol krizi ortaya çıktı. Aslına bakılırsa, 1973 petrol krizi doğrudan doğruya 1973 Arap-İsrail Savaşı’nın sonucu …

Devamını Okuyun »

1917 Rusya Devrimi

1917 Rusya Devrimi   1917 yılının en önemli olaylarından birisi Rusya’da devrim çıkması oldu. Batı Avrupa demokrasilerinden farklı bir yapıya sahip olan Rusya, halâ mutlak bir biçimde yönetiliyordu. Büyük çoğunluğunu fakir köylü nüfusunun oluşturduğu Rusya’da, yüzyılın başında işçiler de önemli bir yer tutuyorlardı. Çok ağır yaşam koşulları içinde yaşayan bu geniş kitlelerin huzursuzluğu, daha 1905 yılında çıkan ayaklanmayla görüldü. Petersburg …

Devamını Okuyun »

1887 Almanya-Rusya Antlaşması

1887 Almanya-Rusya Antlaşması Almanya’nın 1882 Üçlü İttifak ile Avrupa’da kurmuş olduğu kesin üstünlük. 1885-86 Bulgaristan olaylarında Avusturya ile Rusya’nın çatışması ve dolayısıyla İkinci Üçlü İmparatorlar Ligi’nin dağılmasıyla zayıflamış bulunuyordu. Zira Bismarck, Rusya’yı bir kere daha elden kaçırmıştı. Bu sebeple Bismarck, durumu yine düzeltmek istedi. Yalnız şuna artık kesin kanaat getirmiş ki, üçlü bir kombinezon içinde Avusturya ile Rusya’yı birarada tutmak …

Devamını Okuyun »