Tasavvuf Ehli

Abdurrahman Nesîb Dede

ABDURRAHMAN NESÎB DEDE   (ö. 1842) Şeyh, mutasavvıf şair ve musikişinas. İstanbul’un Üsküdar semtinde doğ­du. Aziz Mahmud Hüdâyî âsitânesi şey­hi olan babası Mehmed Şehâbeddin Efendi’nin yanında yetişti ve daha son­ra Celvetiyye tarikatına intisap etti. Seyrü sülükünü tamamladıktan son­ra Ayasofya Camii civarındaki Erdebil Tekkesi’ne şeyh oldu. Babasının 1818’de vefatı üzerine de Aziz Mahmud Hü­dâyî âsitânesine şeyh tayin edildi. 1827’de Orduyı Hümâyun …

Devamını Okuyun »

YÛSUF el-HEMEDÂNÎ

YÛSUF el-HEMEDÂNÎ Ebû Ya‘kūb Yûsuf b. Eyyûb el-Hemedânî (ö. 535/1140) Horasanlı sûfî müellif. 440 veya 441 (1048 veya 1049) yılında Hemedan’ın Bûzenecird köyünde doğdu. On sekiz yaşında iken ilim tahsili için gittiği Bağdat’ta Şâfiî fakihi ve Bağdat Nizâmiye Medresesi’nin müderrisi Ebû İshak eş-Şîrâzî’nin ders halkasına katıldı. Şîrâzî’nin yanı sıra Ebû Ca‘fer Müslime, Abdüssamed b. Me’mûn, İbnü’l-Mühtedî-Billâh, Hatîb el-Bağdâdî, İbn Hezârmerd …

Devamını Okuyun »

ABDAL KUMRAL

ABDAL KUMRAL   Osmanlı Devleti’nİn kuruluşuna ait menkıbelerde adı geçen Anadolu abdallarından biri. Kumral Abdal adıyla da bilinmekte­dir. Âşıkpaşazâde’ye göre, Edebâli Os­man Gazi’nin meşhur rüyasını tâbir edip kendisine padişah olacağını müj­delediği zaman Abdal Kumral ondan müjdelik istemiş, Osman Gazi de padi­şah olunca bu dervişe kılıcını vermişti. Rüstem Paşa’ya atfedilen Tevârih-i Âl-i Osman’da Aşıkpaşazâde’deki riva­yet aynen zikredilmekle birlikte, dervi­şin adı Durut …

Devamını Okuyun »

Ahi Evran’in Hayatı Fikirleri Eserleri

AHİ EVRAN’İN HAYATI Ahî Evran’in hayatıyla ilgili son yıllarda yapılan araştırmalar, onun kişiliği üzerindeki sis perdelerini dağıtmış ve hayatı hakkında daha geniş bilgilere ulaşılmasını sağlamıştır(1). Ahî Evran’in tam adı Şeyh Nasreddin Mahmut el-Hoyî’dir. Hoyî nispetinden de anlaşılacağı gibi, Ahî Evran aslen Azerî Türklerinden olup, Azerbaycan’ın Hoy kasabasındandır. Ahî Evran’in tahminî olarak Hicri 567 (Miladi 1175)’de Hoy’da doğduğu ve 93 yıl …

Devamını Okuyun »

Abaza Şeyhi

ABAZA ŞEYHİ   Seyyid Abdürrahîm-i Bayramı (ö. 1047/ 1638) Bayrâmiyye tarikatı şeyhlerinden, alîm, mutasavvıf. Kayseri’de doğdu. Medrese tahsilinden sonra Bayrâmiyye tarikatına intisap etti. Kayseri’de Hoca Vatan Zaviyesi’nde irşadla meşgul oldu. Abaza Paşa İsyan edip Erzurum’dan Kayseri’ye geldiği zaman ona yardımcı oldu. Her işinde kendisine akıl hocalığı yaptığı için “Abaza Şeyhi” diye şöhret kazandı. Abaza Paşa’nın Ölümünden sonra İstanbul’a geldi. Saraya …

Devamını Okuyun »

ABAPÜŞ-İ VELİ

ABAPÜŞ-İ VELİ (ö. 890/1485) Germiyan şehzadelerinden Hızır Paşa’nın oğludur. Balı Mehmed Çelebi ve Balı Sultan olarak da tanınır. Dedesi Süleyman Şah, Sultan Veled’in kızı Mutahhara Sultan’la evli olduğundan soyu Mevlânâ Celâleddîn-i Rümiye kadar ulaşır. Mevlevî dervişlerinden olan babası kendisine saltanat elbisesi yerine tarikat abası giydirdiği için “Abâpûş-i Veli” lakabıyla anıldı. Hayatının büyük bir kısmını Afyonkarahisar dağında yaptırdığı zaviyede geçirdi. Şehre …

Devamını Okuyun »