Ana Sayfa / Tarih Kültürü / Tarihi Şahsiyetler / Osmanlı Devlet Adamları

Osmanlı Devlet Adamları

Abdurrahman Nesîb Efendi

ABDURRAHMAN NESÎB EFENDİ (1842-1914) Osmanlı şeyhülislâmı. Üsküp Nâibi Halil Fevzi Efendi’nin oğlu, Tırhala Kadısı Ahmed Sâdık Efendi’nin torunudur. Üsküp’te doğdu; doğumundan kısa bir süre önce ölen babasının vasiyeti üzerine kendisine Aziz Mahmud Hüdâyî Dergâhı Postnişini Abdurrahman Nesîb Dede’nin adı kondu. Ailesinin Liphova’ya taşınması üzerine ilk tahsilini orada Yanyalı Şeyh Ömer Efendi’nin yanında yaptı. Daha sonra Yanyalı Abdüllatif Efendi’den ders aldı …

Devamını Okuyun »

YÛSUF ZİYÂ PAŞA

YÛSUF ZİYÂ PAŞA (ö. 1817) Osmanlı sadrazamı.   Yûsuf Ziyâ (Ziyâeddin) Paşa, 1760-1761 arasında beş ay kaptan-ı deryâ görevinde bulunan Benli Hacı Mustafa Ağa’nın kölelerindendir, aslen Gürcü olduğuna işaret edilir (Abdülfettâh Şefkat Bağdâdî, s. 3). Doğum tarihi bilinmemekle beraber, Mısır seferi dolayısıyla 1800’de Suriye’ye geldiğinde orduda bulunan ve kendisini tanıyan İngiliz topçu subaylarından W. Wittman’ın kaydına göre ellili yaşlardadır. Ayrıca …

Devamını Okuyun »

ABBAS HALİM PAŞA

ABBAS HALİM PAŞA   (1866-1934), Türk devlet adamı. Asıl adı Mehmed Abbas’tır. Kavalalı Mehmed Ali Paşa’nın dördüncü oğlu Halim Paşanın ikinci çocuğudur. Kahire’de doğdu. Özel hocalardan Arapça, Farsça. Fransızca ve İngilizce öğrendik­ten sonra ağabeyi Said Halim ile birlik­te İsviçre’ye giderek yüksek tahsilini orada tamamladı. Hidiv Tevfik Paşa’nın kızı ile evlendi (1895) Uzun yıllar Avru­pa’da kalarak kendisini yetiştirdikten sonra İstanbul’a döndü. …

Devamını Okuyun »

ABAZA MEHMED PAŞA

ABAZA MEHMED PAŞA (ö. 1185/1771), Osmanlı devlet adamı. Hekimoğlu Ali Paşa’nın çuhadan ve güvenilir adamı idi. Genç Ali adlı eşkıya reisini ortadan kaldırdığı için “Silâhşor-ı şehriyârr tayin edildi (1746). Aynı yıl Maraş beylerbeyi oldu. Bir müddet sonra Gunye mutasarrıflığına tayin edildi. I765’te Bozok sancağı mutasarrıflığına getirildi. Bu sırada Çapanoğlu Ahmed Paşayı bertaraf ettiyse de bazı keyfî hareketlerde bulunmasından dolayı görevinden …

Devamını Okuyun »

ABAZA HASAN

ABAZA HASAN (ö. 1069/1659), Osmanlı Devleti tarihinde en büyük Celâli isyanını çıkaran âsi reisi. Silâhtar Bölüğü’ne mensup kapıkulu süvarilerindendir. Kara Haydaroğlu İsyanı’nın bastırılmasındaki hizmetlerin­den dolayı dikkati çekerek 1648’de Yeni İl Türkmen voyvodalığına tayin edildi. Bu durum diğer ocak ağalarının kıs­kançlıklarına yol açtı ve Abaza Hasan müddetini doldurmadan görevinden az­ledildi. İktidara hâkim olan ocak ağalan onu ortadan kaldırmaya teşebbüs edin­ce, çevresine …

Devamını Okuyun »

Abaza Paşa

ABAZA PAŞA (ö. 1044/1634) Genç Osman’ın kanını dava ederek isyan eden Erzurum beylerbeyi. Asi Halep Valisi Canbuladoğlu’nun hazinedarı iken onun yenilgiye uğraması sırasında yakalanmış, ancak yeniçeri ağası Halil Ağa’nın aracılığıyla bağışlanmıştı. Halil Ağa kaptan-ı derya olunca ona da derya beyliği verdi. Bir süre sonra, önce Maraş, ardından Erzurum beylerbeyi oldu (1621). Sultan II. Osman’ın öldürülmesi üzerine yeniçerileri “Padişah katili” ilân …

Devamını Okuyun »
Free WordPress Themes