Ana Sayfa / Tarih Kültürü / Tarihi Şahsiyetler

Tarihi Şahsiyetler

Tarihi Şahsiyetler

Aliya İzzetbegoviç

aliya-izzetbegovi%c3%a7

Aliya İzzetbegoviç 4 yıl süren savaşta halkının liderliğini büyük bir cesaretle, azimle yaptı. Saraybosna bombalanırken burayı terk etmedi. Siyasi önderliğinin yanısıra entellektüel kapasitesi ve eseleriyle yarınlara mesaj bıraktı.   8 Ağustos 1925’te doğan, Bosna’nın yetiştirdiği ‘Bilge Kral’ İslami hassasiyetlere sahip bir aile ortamında yetişti. Lise döneminde İslami konulara ilgisi ile Meladi Muslumani ( Müslüman Gençler Kulübü)  adındaki bir fikir örgütüne …

Devamını Okuyun »

HAZRET-İ HÜSEYİN (R.A.)

hazret-i-h%c3%bcseyin-r-a

HÜSEYİN (الحسين) Ebû Abdillâh el-Hüseyn b. Alî b. Ebî Tâlib el-Kureşî el-Hâşimî eş-Şehîd (ö. 61/680) Hz. Peygamber’in torunu, Hz. Fâtıma ile Hz. Ali’nin küçük oğlu, Kerbelâ şehidi. 5 Şâban 4 yılında (10 Ocak 626) Medine’de doğdu. “Şehîd” lakabıyla meşhurdur. Göğsünden aşağısının dedesine çok benzediği rivayet edilir. Doğduğu zaman Hz. Peygamber, ağabeyi Hasan’a yaptığı gibi o güne kadar Araplar’ca pek bilinmeyen …

Devamını Okuyun »

Ömer Muhtar

%c3%b6mer-muhtar

ÖMER el-MUHTÂR (عمر المختار) Ömer b. Muhtâr b. Ömer b. Ferhât (1862-1931) Libya bağımsızlık hareketinin önderlerinden. Berka’nın Defne bölgesindeki Butnân’da doğdu. Libya’daki en büyük Arap kabileleri arasında sayılan Menife’ye mensup Gays ailesindendir. İlk eğitimini babasından aldı. Ardından tahsil için kardeşi Muhammed ile birlikte Senûsîler’in Zenzûr Zâviyesi şeyhi Seyyid Hüseyin el-Garyânî eş-Şemsî’nin yanına gönderildi; babasının ölümü üzerine de onun himayesine girdi. …

Devamını Okuyun »

II.KILICARSLAN

2-k%c4%b1l%c4%b1%c3%a7arslan

II.KILICARSLAN (ö. 588/1192) Anadolu Selçuklu sultanı (1155-1192). Sultan I. Mesud’un büyük oğludur. Babası Elbistan’ı fethedince buraya veliahdı Kılıcarslan’ı melik tayin etti (539/1144). Keysûn (Göksun) ve Maraş’a akınlar düzenleyen (541/1147) Kılıcarslan, Bizans İmparatoru I. Manuel Komnenos’un saldırıları ve II. Haçlı Seferi’nin başlaması sebebiyle başarıya ulaşamadı. Ardından babasının Artuklular ve Zengîler’le birlikte Kuzey Suriye’deki Haçlılar üzerine düzenlediği sefere katıldı ve Maraş’ın Haçlılar’dan …

Devamını Okuyun »

Halil İNALCIK Kimdir?

HALİL_İNALCIK

Eylül 1916’da İstanbul’da doğdu. Kırım göçmenidir. Çocukluğu savaş yıllarında geçti. İlk tahsilini Ankara Gazi Mektebi’nde yaptı. Orta öğretimine bir yıl Sivas Muallim Mektebi’nde devam etti. Orta tahsilini 1931’de Ankara’da Gazi Muallim Mektebi’nde tamamladı. Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi’nin ilk öğrencilerindendi. Yakınçağ Bölümü’nde, doktorasını da tamamladıktan sonra, 1942-1972 yılları arasında öğretim üyeliği yaptı, Chicago Üniversitesi Tarih Bölümü’ne Osmanlı tarihi dersleri …

Devamını Okuyun »

Abdullah b. Sebe

kim kimdir1

ABDULLAH b. SEBE عبد الله بن سبأ İslâm dünyasında ilk fitnenin ve Şiîliğin ortaya çıkışında önemli rol oynadığı ileri sürülen kimse. Kaynaklarda İbnü’s-Sevdâ, İbn Sebâ, İbn Vehb b. Sebâ, İbnü’s-Sevdâ es-Sebeî, İbn Sebe el-Himyerî, İbn Sebe Vehb er-Râsibî el-Hemedânî adlarıyla da anılan Abdullah b. Sebe, Sebeiyye, Sebâiyye veya Sâibe adlı Şiî mezhebinin aşırı bir kolunun da kurucusu sayılır. Abdullah b. …

Devamını Okuyun »

Abdurrahman Nesîb Efendi

kim kimdir

ABDURRAHMAN NESÎB EFENDİ (1842-1914) Osmanlı şeyhülislâmı. Üsküp Nâibi Halil Fevzi Efendi’nin oğlu, Tırhala Kadısı Ahmed Sâdık Efendi’nin torunudur. Üsküp’te doğdu; doğumundan kısa bir süre önce ölen babasının vasiyeti üzerine kendisine Aziz Mahmud Hüdâyî Dergâhı Postnişini Abdurrahman Nesîb Dede’nin adı kondu. Ailesinin Liphova’ya taşınması üzerine ilk tahsilini orada Yanyalı Şeyh Ömer Efendi’nin yanında yaptı. Daha sonra Yanyalı Abdüllatif Efendi’den ders aldı …

Devamını Okuyun »

Abdurrahman b. Hişam

Tarihi Şahsiyetler

ABDURRAHMAN b. HİŞÂM عبد الرحمن بن هشام Abdurrahmân b. Hişâm b. Muhammed el-Hasenî (ö. 1276/1859) Alevî (Filâlî) hânedanına mensup Fas sultanı (1822-1859). 1204’te (1789-90) doğdu. Babası, Fas Sultanı Mevlây Süleyman’ın kardeşi Mogador Valisi Mevlây Hişâm’dır. Amcası Süleyman onu önce Suveyre valiliğine tayin etti. Abdurrahman burada iyi bir idareci olarak kendini gösterdi ve o yörede çıkan isyanların bastırılmasında önemli hizmetlerde bulundu. …

Devamını Okuyun »

Abdurrahman Han

Tarihi Şahsiyetler

ABDURRAHMAN HAN عبد الرحمن خان (1844-1901) Afgan emîri (1880-1901). Çocukluğu Kâbil’de, gençliği, babası Efdal Han’ın 1850’den itibaren başlayan Belh valiliği dolayısıyla Afgan Türkistanı’nda geçti. Dedesi Dost Muhammed Han’ın Bedahşan, Katagan, Dervaz ve Pamir bölgelerini içine alan geniş sahayı hâkimiyeti altına alırken giriştiği harekâta o da katıldı. Dedesinin 1863’te ölümünden sonra amcası veliaht Şîr Ali Han, Afgan tahtına çıktı. Fakat babası …

Devamını Okuyun »

Abdurrahman el-Gafiki

Tarihi Şahsiyetler

ABDURRAHMAN el-GAFİKI عبد الرحمن الغافقي Ebû Saîd Abdurrahmân b. Abdillâh b. Bişr el-Gafikı (ö. 114/732) Emevîler devri Endülüs valisi ve kumandanı. Yemen’de oturan Akk (عك) kabilesinin Gafik koluna mensuptur. Fetihlere katılmak için Kuzey Afrika’ya gitti. Mûsâ b. Nusayr ile birlikte Endülüs’e geçti ve Mûsâ ile oğlu Abdülazîz’in maiyetinde savaşlara katıldı. Daha sonra Endülüs’ün doğu sahillerini fethetmek üzere görevlendirildi. 721 yılında …

Devamını Okuyun »