H

Tarih sözlüğü tarih ansiklopedisi

Hicret

hicret

HİCRET (الهجرة) Dinî sebeplerle bir yerden diğer bir yere göçme ve özellikle Hz. Peygamber’in Mekke’den Medine’ye göç etmesi olayı. Sözlükte “terketmek, ayrılmak, ilgisini kesmek” anlamına gelen hecr (hicrân) masdarından isim olan hicret “kişinin herhangi bir şeyden bedenen, lisânen veya kalben ayrılıp uzaklaşması” demektir; ancak kelime daha çok “bir yerin terkedilerek başka bir yere göç edilmesi” anlamında kullanılır. Terim olarak genelde …

Read More »

Hudeybiye Antlaşması

tarih ansiklopedisi

Kureyşliler, Hz. Muhammed’in üzerlerine yürüyeceği endişesine kapılarak alelacele barış teklifinde bulunmak üzere bir elçi gönderdiler. Kureyş Elçisi Suheyl bin Amr, barış teklifinde bulundu ve Hz. Muhammed de bunu kabul etti. Sonra barış şartları görüşüldü ve anlaşmaya varıldı. Anlaşmaya göre; • Müslümanlarla 10 yıl savaşılmayacak. • Hz. Muhammed ve yanındakiler bu yıl Mekke’ye giremeyecek, gelecek yıl Kabe’yi taaf için ge-lebilecekler. • …

Read More »

Hünkâr İskelesi Antlaşması

tarih ansiklopedisi

Osmanlılarla Ruslar arasında yapılmıştır. Mehmed Ali Paşa’nın Mısır’da ayaklanması üzerine, devletin güvenliğini sağlamak amacıyla Rusya’dan yardım isteyen II. Mahmud, Fransa’nın Mehmed Ali Paşa’ya destek çıkması üzerine Mehmed Ali Paşa ile anlaşmanın yolunu bulmaya çalıştı. Rus birliklerinin Karadeniz boğazını geçerek Büyükdere önlerinde demirlemesi Fransa ve İngiltere’nin işine gelmedi. Bunun üzerine Fransa ve İngiltere Padişah ile Mehmed Ali Paşa’nın arasını bulmaya çalıştılar. …

Read More »

Halife

Tarih Sözlüğü Ansiklopedisi

Halife: Hz. Muhammed’in peygamberlik görevi hariç devlet başkanlığı görevini yerine getiren İslam Devleti’nin başkanı demektir. Size özel öneriler: Hicret Kavramı

Read More »

Hicret Kavramı

HİCRET Göç, yer değiştirme anlamındadır. Bir kişinin ya da toplumların doğup büyüdükleri, yaşamlarını devam ettirdikleri köy, kasaba, şehir ya da memleketlerinden isteyerek veya değişik nedenlerle göç etmesidir. Hicret kavramı daha çok İslam dünyasında kullanıl- maktadır. Hz. Muhammed’in Mekkeli müşriklerin baskısından uzaklaşmak, dinini yaymak ve yaşamak amacıyla Miladi 622 yılında Mekke’den Medine’ye göçüne hicret denmiştir Size özel öneriler: İslamiyetin Doğuşundan Hicrete …

Read More »