A

Tarih sözlüğü tarih ansiklopedisi a harfi

Açık Kapı Politikası (open door policy)

tarih ansiklopedisi

Açık Kapı Politikası (open door policy) ABD’nin, Çin’in toprak ve yönetim bütünlüğünün sağlanması, Çin’le ticari ilişkileri olan ülkeler arasında eşit ayrıcalıkların korunması için ilan ettiği ilkeler bildirgesi (1899-1900). Bu amaçla bu devletin kendi toprakları üzerinde diğer devletlere serbestçe ticaret yapma özgürlüğü tanınması. Bu politika ABD’nin yaygın olarak benimsenmiş ve uzun bir süre ABD dış politikasının temeli olmuştur. Bildirge ABD Dışişleri …

Read More »

Acheson Planı

tarih ansiklopedisi

Acheson Planı Kıbrıs sorununun tırmandığı 1963-1964 döneminde A.B.D.’nin özel temsilcisi Dean Acheson tarafından önerilen çözüm yolu. Buna göre Kıbrıs adası her ikisi de NATO üyesi olan Türkiye ve Yunanistan arasında ikiye bölünerek paylaştırılacak, böylece iki müttefik ülkeyi savaşın eşiğine getiren bir sorun çözülmüş olacak ve NATO dışındaki güçlerin adaya müdahalesi engellenecekti. Plan adanın iki ülke arasında nasıl bölüştürüleceğini açıklığa kavuşturmuyordu. …

Read More »

ACEMİ OĞLANI

tarih ansiklopedisi

ACEMİ OĞLANI Osmanlı Devleti’nde Kapıkulu ocaklarına asker yetiştiren Acemi Ocağı neferlerine verilen isim. Acemi oğlanları. Osmanlı Beyliği’nin gelişmesi sırasında Rumeli’de daha çok akıncıların elde ettiği esirlerden ve Osmanlı tebaası hıristiyan ailelerin çocuklarından, önceleri 1362’de çıkarılan pençik kanununa, sonraları ise devşirme kanununa göre devşirilirlerdi. Kapıkulu ocaklarını teşkil eden yeniçeri, cebeci, topçu, top arabacısı, bostancı ocağı efradı ve kapıkulu süvarileri, acemi oğlanları …

Read More »

Acem

tarih ansiklopedisi

Acem Araplar’ın Arap olmayanlara ve özellikle İranlılara verdikleri isim. Arapça bir kelime olan ucme sözlükte “konuşurken dil kurallarına uymamak, dili bozuk olmak; düzgün ve fasihin zıddı” gibi anlamlara gelmektedir. Aynı kökten türeyen acem de kökünde “Açık seçik konuşmak” mânası bulunan arab kelimesinin karşıtıdır. Câhiliye devri şiirinde acem yerine, aynı kökten gelen acem kelimesi de kullanılmıştır. [221] Acem kelimesinin aynı zamanda …

Read More »

Acbü’z-Zeneb

tarih ansiklopedisi

Acbü’z-Zeneb İnsanın ilk yaratılışında ve öldükten sonraki dirilişinde bedenin özünü oluşturduğu kabul edilen madde. “Her şeyin son kısmı, kuyruk sokumu” anlamına gelen acb ile “Kuyruk” anlamına gelen, aynı zamanda “Bir şeyin sonu ve ucu” demek olan zeneb kelimelerinden oluşan acbü’z-zenebin sözlük anlamı “Kuyruk sokumu” demektir. Öldükten sonraki dirilişin tasvir edildiği hadislerde yer alan acbü’z-zeneb, bazan sadece tekrar dirilişin esasını teşkil …

Read More »

Afrika Birliği Teşkilatı

tarih ansiklopedisi

Afrika Birliği Teşkilatı Güney Afrika Cumhuriyeti ile Namibia’nın dışında katan bütün Afrika ülkelerinin üye bulundukları milletlerarası bir teşkilât. Afrika Birliği Teşkilâtı (İng. Organization of African Unity; Fr. l’Organization de i’Unîte africaine) Adisababa Konferansı sonunda bağımsız otuz Afrika ülkesi tarafından kurulmuştur. Amacı Afrikalılar arasında dayanışmayı ve birliği güçlendirmek, iş birliğini geliştirmek, ülkelerin bağımsızlıklarını, toprak bütünlüklerini ve hâkimiyetlerini savunmak, sömürgeciliğin her çeşidini …

Read More »

Ağıl Resmi

tarih ansiklopedisi

Ağıl Resmi Osmanlılar’da hayvan sürülerinin barındırıldıkları yer için alınan bir vergi türü.  Etrafı çevrili, genellikle üstü açık hayvan barınağı mânasına gelen ağıldan alınan bu vergi, ağnam resmine bağlı olup kanunnâmelerde yatak resmi, yatak hakkı veya çit parası olarak da geçer. Kışlatmak veya kuzulatmak için koyun ve keçi sürüleri herhangi bir timar sahibinin arazisine getirilir ve etrafı çevrilerek ağıl yapılırsa, o …

Read More »

ABBÂSİYYE

tarih ansiklopedisi

ABBÂSİYYE Bazı tarihi yerlerin adı. 1- Kuzey Afrika’da bu adla anılan şe­hirlerden biri, Ağlebîler’in kurucusu İbrahim b.Ağleb tarafından Kayrevan’ın 5.5 km. güneydoğusunda, Ab­basîler adına 184 (800) yılında kuruldu. Burası Kasrülagâlibe ve Kasrülkadîm isimleriyle de bilinmektedir. Etrafı sur­larla çevrili olan şehrin beş kapısı bulu­nuyordu. Merkezinde askeri birliklerin teftiş edildiği geniş bir meydan ve meydanın yakınında elçi kabulü için ya­pılan Rusâfe Sarayı …

Read More »

Abbasi

Tarih Sözlüğü Ansiklopedisi

ABBASİ   Safevî Hükümdarı I. Abbas zamanında (1587-1628) basılan altın ve gümüş sikkeye verilen ad, I.Abbas, XVII. yüzyıl başlarında para sisteminde önemli düzeltme ve yenilikler yaparak yeni paralar bastırdı. Abbasî de bu sırada basılan iki altın ve iki gümüş sikkenin adı olarak kullanıldı. Bunlar 144 ve 120 habbe ağırlığında, saf ve ağırlıklarının tam olması sebebiyle itibarî değerinin yanında gerçek kıymeti …

Read More »

Agora

Tarih Sözlüğü Ansiklopedisi

AGORA Batı Anadolu’nun ve Yunanistan’ın eski büyük şehirlerinde yönetim, din ve ticaret merkezi olan meydan. Agora’nın çevresinde resmi binalar, tapınaklar, sunaklar, tanrı heykelleri, mağazalar ve satış yerleri bulunurdu. Şehirle ilgili işleri görüşecek meclisler burada toplanır, kanunlar çıkarılır, savaşa ve barışa karar verilirdi. Bu meydanda dini törenler yapılır ve kurbanlar kesilirdi. Davalar agonada açık olarak görülürdü. Pazar ve panayır da burada …

Read More »