Ana Sayfa / Tarih 9 Dersi / Tarih 9 Sınav - Soru Havuzu / Tarih 9 Dersi Testleri / Türklerin İslamiyeti Kabulü ve Anadolu’ya Yerleşmesi Ünitesi Soruları Testleri

Türklerin İslamiyeti Kabulü ve Anadolu’ya Yerleşmesi Ünitesi Soruları Testleri

Savaş ve Savaş Organizasyonu–İlk Türk İslam Devletleri Ünitesi Soruları

Türk İslam Devletleri Ünitesi Ölçme ve Değerlendirme

A. Aşağıdaki, çoktan seçmeli sorularını cevaplandırınız. 1. Türklerin İslamiyeti kabulü aşağıdaki alanların hangisinde değişikliğe neden olmamıştır? A) Bilim B) Edebiyat C) Hukuk D) Askerî E) Mimari 2. Türk-İslam devletlerinde aşağıdaki hangi dalda eser verilmemiştir? A) Mimari B) Minyatür C) Resim D) Oymacılık E) Nakkaşlık 3. Çinliler ile Müslüman Araplar arasında yapılan Talas Savaşı’nın Türk dünyası açısından sonucu aşağıdakilerden hangisidir? A) …

Devamını Okuyun »

İLK TÜRK DEVLETLERİNDE KÜLTÜR VE MEDENİYET TESTİ

İLK TÜRK DEVLETLERİNDE KÜLTÜR VE MEDENİYET TESTİ 1. – Türk devletleri içinde ilk kez Museviliği benimsediler. – İslâmiyet’ten Önceki Türk Devletleri’nde en geniş sınırlara ulaştılar. – Yerleşik hayata geçen jjk Türk devleti oldular. – Türk devletleri içinde ilk kez parayı kullandılar. Türk devletleriyle ilgili olarak verilen yukarıdaki bilgilere bakıldığında aşağıdaki devletlerden hangisinin herhangi bir özelliğinden bahsedildiği söylenemez? A) Kırgızlar B) …

Devamını Okuyun »

Türk İslam Devletleri Testi ve Cevapları

Türk İslam Devletleri Testi ve Cevapları 1- Karahanlılar döneminde: • Önceleri dağınık ve özel bir biçimde yapılan eğitim, belli bir programa bağlanmıştır. • Eğitim hizmetleri vakıf gelirleri ile yürütül-müştür. • Dünya tarihinde ilk defa “burslu öğrencilik” sistemi uygulanmıştır. • Eğitim kurumlarının yönetimine devlet mü-dahale etmemiştir. Bu bilgilere dayanarak, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? A) Eğitim kurumlarının yönetim özerkliği vardır B) Eğitim …

Devamını Okuyun »

İlk Türk İslam Devletleri Konu Kavrama Testi ve Cevapları

İlk Türk İslam Devletleri Konu Kavrama Testi ve Cevapları 1- Selçuklular, kendi soydaşları olan göçmen Oğuzlardan ziyade, Karluk, Kıpçak ve Çiğil gibi diğer Türk boylarına mensup kölemenlerden oluşan hassa ordularına dayanmışlardı. Bu durumun, aşağıdakilerden hangisi üzerin-de etkili olduğu savunulamaz? A) Kölemenler arasından güçlü feodal beylikle-rin çıkması B) Göçmen Oğuzların devlete küstürülmesi C) Selçuklu Devleti’nin yıkılması D) Devlet idaresinde Türk kültürünün …

Devamını Okuyun »

Türk- İslam Devletleri Konu Tarama Testi – Test 9

Türk- İslam Devletleri Konu Tarama Testi 1. I. Emevilerin ırkçı politika izlemeleri, II. Talas Savaşını Abbasilerin kazanması, III. Sosyal dayanışma ve ahlak kurallarının benzemesi Yukarıdakilerden hangileri Türklerin İslamiyet’i kabul etme nedenleri arasında yer almaz ? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III E) II ve III  2. Aşağıdakilerden hangisi Türklerin İslamiyet’i kabul etmelerinin sonuçları arasında gösterilemez ? A) İslamiyet’in …

Devamını Okuyun »

Türk- İslam Devletleri Konu Tarama Testi – Test 8

Türk- İslam Devletleri Konu Tarama Testi – Test 8 1. Abbasi halifesinin görevlendirdiği Türk kökenli Ebubekir Mehmet’in Mısır’da kurduğu Akşit Devleti, Şiiliği devlet politikası haline getiren Fatımilerin saldırıları sonucunda yıkılmıştır. Buna dayanılarak, aşağıdakilerden hangi-sine ulaşılamaz ? A) Fatımilerin Abbasi halifelerini tanımadığına B) Halifelik kurumunun Fatımilere geçtiğine C) Abbasi merkezi otoritesinin zayıfladığına D) Fatımilerin, Akşitlerden güçlü olduğuna E) Müslümanların birbirleriyle çatıştığına 2. Bilinen ilk Türk-İslam …

Devamını Okuyun »

Türk-İslam Tarihi Testi Cevap Anahtarlı – Test 7

Ders: Tarih 9 Ünite: İslam Tarihi ve Uygarlığı Ünitesi Konu: Türk İslam Devletleri Ünitesi Test Çözümü Türk-İslam Tarihi Testi Cevap Anahtarlı​- Test 7 1. Türklerin Abbasilerle yakın ilişki kurmasında, I. Fatımiler Devleti’nin kurulması II. Abbasi halifelerinin Türk komutanlarını önemli görevlere getirmesi III. Emeviler’in Türkleri köle olarak görmesi IV. Talaş Savaşı’nda Türklerin Abbasilerle birlikte hareket etmesi gibi gelişmelerden hangilerinin etkili olduğu savunulamaz? …

Devamını Okuyun »

Türk İslam Devletleri Testi – Test 6

Ders: Tarih 9 Ünite: İslam Tarihi ve Uygarlığı Ünitesi Konu: Türk İslam Devletleri Ünitesi Test Çözümü İlk Türk İslam Devletleri Testi – Test 6 1.    Talas Savaşı (751) Türk tarihinde bir dönüm noktası olarak kabul edilir. Bu yargı Talas Savaşı’nın;   I.  Karlukların bağımsız olmasını sağlamıştır.  II.  Türkler ve Arapların kağıt yapımını öğrenmesinde etkili olmuştur. III.  İslamiyet Türkler arasında hızla yayılmaya …

Devamını Okuyun »

İlk Türk İslam Devletleri Testi – Test 5

Ders: Tarih 9 Ünite: İslam Tarihi ve Uygarlığı Ünitesi Konu: Türk İslam Devletleri Ünitesi Test Çözümü İlk Türk İslam Devletleri Ünitesi Testi – Test 5 1.    Türkler, İslamiyet'in;   I.  Orta Asya, Doğu Avrupa ve Hindistan'a yayılmasını  II.  Evrensel din haline gelmesini III.  Bizans ve Haçlı tehlikesine karşı korunmasını sağlamışlardır. Buna göre Türklerin İslamiyet'e katkısı en çok aşağıdaki alanların hangisinde olmuştur? …

Devamını Okuyun »

Türk İslam Devletleri Ünitesi Testi – Test 4

Ders: Tarih 9 Ünite: İslam Tarihi ve Uygarlığı Ünitesi Konu: Türk İslam Devletleri Ünitesi Test Çözümü Türk İslam Devletleri Ünitesi Testi- Test 4 1.      I.  Abbasilerden ayrılarak bağımsız devlet olmuştur.  II.  Mısır’da kurulan ilk Türk-İslam devletidir. III.  Dönemlerinde halkın refah düzeyi, yükselmiştir. Bu özelliklere sahip Türk – İslam devleti aşağıdakilerden hangisidir? A)  Akşitler B)  Tolunoğulları C)  Gazneliler D)  Karahanlılar E)  …

Devamını Okuyun »