Ana Sayfa / Tarih 9 Dersi : Kadîm Dünyada İnsan / 2. Ünite: Güç ve Yönetim–Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar

2. Ünite: Güç ve Yönetim–Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar

Güç ve Yönetim–Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar

Kolonicilik Faaliyetleri

Kolonicilik Faaliyetleri Koloni: Bir devletin sınırları dışında işgal ettiği ve yönettiği anavatana sıkı bağlarla bağlı olan topraklardır. Nedenleri: Hammadde ihtiyaçlarının karşılanması , Üretim fazlası mallar için pazar bulunması , Askeri gücün artırılmak istenmesi , Diğer devletlere askeri, siyasal ve ekonomik alanlarda üstünlük sağlama düşüncesi etkili olmuştur. Nüfusun artması, Toprağın yetersiz olması, Gemiciliğin ve denizciliğin gelişmesi, Çiftçilerin borçları, Partiler arası çekişme, …

Devamını Okuyun »

İbrani Uygarlığı

İBRANİ UYGARLIĞI Genel Özellikleri: 1) Sami kökenli olan İbraniler, önceleri Yukarı Mezopotamya ve Suriye’de göçebe olarak yaşıyorlardı. 2) M.Ö 1200 yıllarında bugünkü Filistin’e yerleştiler. 3)MÖ 1000 yıllarında Hz. Davut tarafından kurulan İbrani Devleti’nin başkenti Kudüs idi. 4) Hz. Süleyman zamanında ticarete önem vererek zenginleşmişler ve altın çağını yaşamışlardır. 5) Onun ölümünden sonra İsrail ve Yahudi (Yuda) devletleri olmak üzere ikiye …

Devamını Okuyun »

Fenike Uygarlığı

FENİKE UYGARLIĞI (M.Ö. 2800-M.Ö III. yy) Sami kavimlerindendir. Doğu Akdeniz kıyılarında, bugünkü Suriye ve Lübnan’da yaşadılar. Bugünkü Lübnan’ın dağlık kıyı kesiminde yaşamışlardır. Bu bölgeden Suriye kıyıla­rına doğru yayılan Fenikeliler şehir devletleri kurdular. Siteler halinde yaşamışlar, merkezi devlet kuramamışlardır. En güçlü kent devletleri Sayda, Biblos (Sidon) ve Sur (Tir) idi. İlkçağ ‘da denizcilikte en ileri giden devlet oldular. Yaşadıkları bölge dağlık …

Devamını Okuyun »

Ege Uygarlıkları

EGE UYGARLIKLARI Ege medeniyeti Ege Denizi’ne kıyısı olan Girit, Yunanistan, Makedonya, Trakya, Batı ve Güneybatı Anadolu’da yaşayan topluluklar tarafından kurulmuştur. Girit, Miken ve Yunan uygarlıklarından oluşur. İlk ortaya çıktığı yer Girit’tir.   GİRİT UYGARLIĞI Genel Özellikleri: 1) Ege’de kurulan en eski uygarlıktır Ege medeniyetlerinin temelini oluşturmuşlardır. 2) Cilâlı Taş Devri ile başlayan uygarlıkta M.Ö. 3000 yıllarına doğru Maden Devri’ne geçildi. …

Devamını Okuyun »

Mısır Uygarlığı

MISIR UYGARLIĞI   Çöllerle kaplı bölgeden geçen Nil nehrine bağlı olarak oluşan Bu konum istilaların da az olmasına yol açmıştır. Mısır, kısa süren işgaller dışında devamlı ve uzun bir tarihe sahiptir. Etrafının denizler ve çöllerle çevrili olması bu ülkeyi istilalardan korumuştur. Mısır uygarlığı, diğer uygarlıklardan çok fazla etkilenmediği için özgün sayılır. Bu yönden Mısır medeniyeti, çeşitli kavimlerin oluşturduğu Mezopotamya, Yunan …

Devamını Okuyun »

Mezopotamya Kültür ve Uygarlığı

MEZOPOTAMYA KÜLTÜR VE UYGARLIĞI Sümerler, Orta Asya kökenli kavimlerdir. Şehir devletleri halinde varlıklarını sürdürdüler. Arabistan kökenli Samiler, Sümer ülkelerine gelerek yerleştiler. Mezopotamya’da merkezi devletler kurdular.   Devlet Yönetimi Tanrı adına inşa edilen bir tapınağın etrafındaki evlerin, bir sur ile çevrilmesinden siteler oluştu. Bir sitenin bir veya birkaç siteyi hâkimiyeti altına almasıyla da şehir devleti mey­dana geldi. Bu kent devletleri Sami …

Devamını Okuyun »

Asurlular

ASURLULAR (MÖ. 1900–612) Sami kökenli bir kavim olan Asurlular, daha çok tüccar bir kavim olarak bilinmektedir. Yukarı Mezopotamya’da bugünkü Güneydoğu Anadolu’da kuruldular. Mezopotamya’nın Asur şehrinde yaşamışlardır Başkentleri Ninova’dır. Hititlerin yıkılmasından sonra Ön Asya’da güçlü bir devlet olarak ortaya çıkmışlardır. Doğu ve G.D. Anadolu’yu, Suriye’yi, Filistin’i ve Mezopotamya’yı egemenliklerine almışlardır. Bu yerlerden ağır vergiler almışlardır. Son güçlü hükümdarları Asurbanipal Dönemi’nde Basra …

Devamını Okuyun »

Babiller (Amurular)

BABİLLER (AMURULAR) (MÖ. 1830 – 539) Babillilerin siyasi tarihi I. Babil devleti ve II. Babil Devleti olarak iki döneme ayrılır. I. Babil devleti: Babil Devleti, Arabistan’dan Mezopotamya’ya gelen Samilerin bir kolu olan Amurrular tarafından Babil’de kuruldu. Babil Devleti’nin en önemli hükümdarı Hammurabi’dir. Bu dönemde en parlak devrini yaşayan Babilliler, bütün Mezopotamya’yı ele geçirerek imparatorluk kurdular. Hamurrabi’den sonraki süreçte devlet zayıfladı. …

Devamını Okuyun »

Elamlar

ELAMLAR Genel Özellikleri: 1) Sami kökenlidirler. 2) Mezopotamya’nın güneydoğusunda (Aşağı Mezopotamya’da – İran’ın güney batısı ile Mezopotamya’nın doğu­sunda kalan dağlık bölgede) kurulmuş, fakat etkili bir uygarlık oluşturamamışlardır. 3) Başkentleri Sus’tur. 4) Elamlılar, Sümerler gibi önceleri şehir devletleri ve ayrı prenslikler halinde yaşadılar. MÖ 3000 yıllarında Sus kenti prensi diğer kent devletlerini de egemenliğine alarak bir krallık kurdu. 5) Tarımsal top­raklara …

Devamını Okuyun »

Akadlar

AKADLAR Sümerlerden sonra Mezopotamya’ya Sami ırkından birçok kavim gelip yerleşti. Bunlardan ilk gelenler Akadlılardır. Akadlılar, M. Ö. IV. binde Arabistan’dan gelerek Fırat boylarına yerleştiler. MÖ 2350’de Sümer egemenliğine son veren Sargon, Akad krallığını kurdu. Akadlar kısa sürede bütün Mezopotamya’ya egemen oldular ve tarihin ilk büyük imparatorluğunu kurdular. Akadlılar, Elam, Asur, Doğu Anadolu’nun bazı bölgelerini ve Akdeniz’i fethederek İlkçağ’da büyük bir …

Devamını Okuyun »