Ana Sayfa / Tarih 10 Dersi / Tarih 10 Dersi Ölçme Değerlendirme / Tarih 10 Dersi Testleri / 1.Ünite Yerleşme Ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi Ünitesi Testleri

1.Ünite Yerleşme Ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi Ünitesi Testleri

1. Ünite: Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi Soruları Testleri

Kuruluş Dönemi Osmanlı Tarihi Testi ve Cevapları

1- Osmanlı Devleti’nin Rumeli’de uyguladığı iskan siyaseti şu esaslardan oluşmaktaydı: • İskan için öncelikle konar-göçer Yörükler ter-cih edilirdi. • Rumeli’ye yakın yerlerden göçmen alınırdı. • Bir yerden göç alınırken o yerin mevcut üre-tim düzeni korunurdu. • Anlaşmazlık içinde olan ailelerden birinin Rumeli’ye yerleştirilmesi uygun görülürdü. • İskan işlemi genellikle sürgün yoluyla yürü-tülür, bazen göllü katılımlar da olurdu. Aşağıdakilerden hangisi, bu …

Devamını Okuyun »

Kuruluş Dönemi Osmanlı Tarihi Konu Kavrama Testi ve Cevapları

Kuruluş Dönemi Osmanlı Tarihi Konu Kavrama Testi ve Cevapları 1- Aşağıdakilerden hangisi, XIII. yüzyılın ikinci yarısında Anadolu’da çok sayıda Türk beyliği-nin kurulmasına etki eden faktörlerden biri değildir? A) Anadolu’da otorite boşluğu oluşması B) Türklerin devlet kurma tecrübesi C) Timur’un Anadolu’dan çekilmesi D) Anadolu’da siyasi birliğin bozulması E) Moğolların Kösedağ Savaşı’nı kazanması 2- Orhan Bey döneminde, Bursa, İznik ve İzmit Bi-zans’tan …

Devamını Okuyun »

Beylikten Devlete Testi – 11

Tarih 10 Test

Beylikten Devlete Testi – 11   Ders: Tarih 10 Dersi Ünite: Beylikten Devlete Ünitesi Konu: Beylikten Devlete Testi   word belgesi     İndir

Devamını Okuyun »

Beylikten Devlete Ünitesi Osmanlı Kültür ve Medeniyeti (1300 – 1453) Test – Test 23

Tarih 10 Test

Beylikten Devlete Test – Test 23 Ders: Tarih 10 Dersi Ünite: Beylikten Devlete Ünitesi Konu: Osmanlı Kültür ve Medeniyeti (1300 – 1453) Test   1.    Osmanlı Toprak Sistemi’nde, sınır boylarında bulunan toprakların geliri, sınırı koruyanlara verilirdi. Bu topraklara verilen isim aşağıdakilerden hangisidir? A)  Ocaklık B)  Yurtluk C)  Vakıf D)  Mukataa E)  Paşmaklık     2.      I.  Has – Hanedan …

Devamını Okuyun »

Tarih 10 Dersi Beylikten Devlete Ünitesi Osmanlı Kültür ve Medeniyeti (1300 – 1453) Test – Test 22

Tarih 10 Test

Beylikten Devlete Test – Test 22 Ders: Tarih 10 Dersi Ünite: Beylikten Devlete Ünitesi Konu: Osmanlı Kültür ve Medeniyeti (1300 – 1453) Test   1.    Kuruluş Dönemi’ne ait aşağıdaki olaylardan hangisi Osmanlı Devleti’nin sınırlarını genişletmesini sağlamıştır? A)  Edirne – Segedin Antlaşması B)  Ankara Savaşı C)  Düzmece Mustafa Ayaklanması D)  Ploşnik Savaşı E)  II. Kosova Savaşı     2.    Osmanlı İmparatorluğu'nda …

Devamını Okuyun »

Beylikten Devlete Test – Test 21

Tarih 10 Test

Beylikten Devlete Test – Test 21 Ders: Tarih 10 Dersi Ünite: Beylikten Devlete Ünitesi Konu: Beylikten Devlete Test 1.    Kuruluş döneminde Türk akıncılarının Balkanlarda aldığı ilk mağlubiyet aşağıdakilerden hangisidir? A)  Çirmen B)  Koyunhisar C)  II. Kosova D)  Ploşnik E)  Edirne-Segedin     2.    Osmanlılar sınırlarını genişletmeye başlayınca aşiret tipi örgüt yetersiz kalmış, devlet yönetiminde maliye ve hukuk işlerinin askeri işlerden …

Devamını Okuyun »

Beylikten Devlete Test –Test 20

Tarih 10 Test

Beylikten Devlete Test–  Test 20 Ders: Tarih 10 Dersi Ünite: Beylikten Devlete Ünitesi Konu: Beylikten Devlete Test   1.    Osmanlıdan önce kurulan Türk devletlerinde devlet hanedanın ortak malı iken, Osmanlı bu anlayışı terk ederek devlet padişah ve oğullarının ortak malıdır anlayışını benimsemiştir. Osmanlı Devleti’nin bu farklı anlayışı benimsemesinin nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez? A)  Merkezi devlet yapısını korumak B)  Taht …

Devamını Okuyun »

Beylikten Devlete Test – Test 19

Tarih 10 Test

Beylikten Devlete Test – Test 19 Ders: Tarih 10 Dersi Ünite: Beylikten Devlete Ünitesi Konu: Beylikten Devlete Test   1.    Osmanlı Devleti'nin Kuruluş Dönemi'nde Osman ve Orhan "Bey" ünvanını kullanırken, I. Murat ve I. Bayezıt "sultan" ünvanını kullanmışlardır. Osmanlı'da "beyin sultanlaşması" aşağıdakilerden hangisinin kanıtı olamaz? A)  Siyasi gücünün arttığının B)  Diğer beylerden, komutanlardan farklılaştığının C)  Askeri sorumluluğunun azaldığının D)  Yetkilerinin …

Devamını Okuyun »

Beylikten Devlete Test– Test 18

Tarih 10 Test

Beylikten Devlete Test–  Test 18 Ders: Tarih 10 Dersi Ünite: Beylikten Devlete Ünitesi Konu: Beylikten Devlete Test   1.    Orhan Bey Dönemi’nde 1345’te Gelibolu Yarımadası’nın ele geçirilmesi ile;   I.  Rumeli’ye gidiş ve geliş kolaylaşmıştır.  II.  Türkmenlerin Rumeli’ye yerleşmesine ortam hazırlanmıştır. III.  Bizans’ın egemenlik alanları daralmıştır. gelişmelerin hangilerinin yaşandığı söylenebilir? A)  Yalnız I B)  I ve II C)  I, II …

Devamını Okuyun »

Beylikten Devlete Test – Test 17

Tarih 10 Test

Beylikten Devlete Test–  Test 16 Ders: Tarih 10 Dersi Ünite: Beylikten Devlete Ünitesi Konu: Beylikten Devlete Test   1.    Maltepe Savaşı ile İznik Osmanlılar’ın eline geçmiş ve savaştan sonraki dönemlerde Hıristiyan halka iyi davranıldığı için şehir halkı göç etmekten vazgeçmiştir. Bu durum Türklerin;   I.  Hoşgörülü yaklaşım  II.  Çok tanrılı inanış III.  Yerleşik yaşam özelliklerinden hangilerinin bir göstergesidir? A)  Yalnız …

Devamını Okuyun »