Tarih 10 Dersi Testleri

Tarih 10 Dersi Soru Bahçesi

Tarih 10 Dersi Kazanım Testleri ve Cevap Anahtarları

Tarih 10 Test

Tarih 10 Dersi Kazanım Testleri Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu (1300-1453) Test – 1 Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu (1300-1453) Test – 2 Osmanlı Kültür ve Medeniyeti (1300-1453) Test – 3 İstanbul’un Fethi Test – 4 Osmanlılarda Yönetim, Askeri Teşkilat ve Eğitim Test – 5 Avrupa’daki Gelişmeler Test – 6 I. Selim (Yavuz) Dönemi)/Osmanlı Devleti’nde Ekonomik Gelişmeler ve Toplum Yapısı Test – 7 Kanuni …

Devamını Okuyun »

17. Yüzyıl Osmanlı Tarihi Konu Kavrama Testi ve Cevap Anahtarı

17. Yüzyıl  Osmanlı Tarihi Konu Kavrama Testi ve Cevap Anahtarı 1- XVII. yüzyıldan itibaren bazı kadı ve sancak beyleri, halktan, kanuna aykırı bir biçimde vergi toplamışlardır. Bu durumun, öncelikle aşağıdakilerden han-gisi üzerinde etkili olduğu savunulabilir? A) Toplumda ıslahat yapma düşüncesinin oluşması B) Saray ağalarının yönetime hakim olması C) Halkın devlete olan güven ve bağlılığının sarsılması D) İsyanların şiddet kullanılarak dağıtılması …

Devamını Okuyun »

Yeniçağda Avrupa Konu Testi ve Cevapları

Yeniçağda Avrupa Konu Testi ve Cevapları 1- Rönesans hareketinden sonra Avrupa’da; • Dinde reform yapma gereği duyulmuş, • Özgür düşünce ortamı oluşmuş, • Teknik alanda ilerleme kaydedilmiştir. Bu durum, Rönesans ile ilgili olarak aşağıda-kilerden hangisinin bir göstergesi değildir? A) Sonraki gelişmelere temel oluşturduğu B) Sanayileşme sürecini hızlandırdığı C) Yeni mezheplerin oluşmasını engellediği D) Eski düşünme kalıplarını yıktığı E) Sosyal ve …

Devamını Okuyun »

Yeniçağda Avrupa Konu Kavrama Testi ve Cevapları

Yeniçağda Avrupa Konu Kavrama Testi ve Cevapları 1- Yeniçağ başlarında Fransa’da soylular ve pa-pazlar devleti yönetirler, fakat vergi vermezler-di. Oysa burjuvalar bütün vergi yükünü taşırlar, fakat yönetime katılamazlardı. Bu bilgilere dayanarak; I. Milli devlet anlayışı gelişmiştir, II. Sınıflar farklı haklara sahiptir, III. Küçük atölye üretimi önemini yitirmiştir, IV. Devlet ekonomik yönden güçlüdür, V. Din adamları devlet işlerinde etkilidir yargılarından hangilerine …

Devamını Okuyun »

Klasik Dönem Osmanlı Kültürü Testi ve Cevapları

1- Divan-ı Hümayun, devlet yönetimiyle ilgili ko-nuları görüşerek karara bağladığı gibi, gelen şi-kayetleri çözümleyerek, hak sahiplerine hakla-rının verilmesi için gerekli emri çıkarırdı. Divan’ın davalara bakması, aşağıdaki özellik-lerinden hangisinin bir göstergesidir? A) Danışma organı olmasının B) Yürütme işlerine bakmasının C) Yüksek mahkeme olmasının D) Yasama kurumu olmasının E) Hükümet niteliği taşımasının 2- Osmanlılarda, kamu davası niteliği taşıyan da-vaların suçlularını yakalayarak kadı …

Devamını Okuyun »

Klasik Dönem Osmanlı Kültürü Konu Kavrama Testi ve Cevapları

Klasik Dönem Osmanlı Kültürü Konu Kavrama Testi ve Cevapları 1- İstanbul, yönetim merkezi olmanın yanı sıra, transit ticaretin de önemli bir uğrak yeriydi. Aynı zamanda, kültürel yeniliklerin ve değişimin ül-keye yayıldığı ilk yerdi. Bu durum, İstanbul’un en çok aşağıdaki özelliklerinden hangisinin önemini gösterir? A) Siyasi, ekonomik ve sosyal yönden merkezi bir konumda olması B) Doğu ve batı kültürlerinin karşılaştığı bir …

Devamını Okuyun »

Osmanlı Devleti Yükselme Dönemi Konu Testi ve Cevapları

Osmanlı Devleti Yükselme Dönemi Konu Testi ve Cevapları 1- l. Selim (Yavuz) döneminde: • Anadolu’daki Şii isyanı dağıtılmış, • İran seferine çıkılmış, • Dulkadir Beyliği’ne son verilmiş, • Mısır seferine çıkılmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu girişimlerle ulaşılmak istenen amaçlardan biri değildir? A) Anadolu’nun siyasal birliğini kurmak B) Safevilerin Anadolu’daki etkisini kırmak C) İslam dünyasının liderliğini ele geçirmek D) Baharat yolunu kontrol …

Devamını Okuyun »

Yükselme Dönemi Osmanlı Tarihi Konu Kavrama Testi ve Cevap Anahtarı

Yükselme Dönemi Osmanlı Tarihi Konu Kavrama Testi ve Cevap Anahtarı 1- İstanbul’un değişik dönemlerde bir çok devlet tarafından kuşatılmasında, şehrin aşağıdaki özelliklerinden hangisinin en çok etkili olduğu savunulabilir? A) Kültürel zenginliği B) Dini kurumları C) Jeopolitik konumu D) Ekonomik yapısı E) Deniz gücü 2- Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Devleti dönemindeki kuşatmalarda, İstanbul’un fethini zorlaştıran etkenlerden biri değildir? A) Coğrafi konumunun savunmaya …

Devamını Okuyun »

Kuruluş Dönemi Osmanlı Tarihi Testi ve Cevapları

1- Osmanlı Devleti’nin Rumeli’de uyguladığı iskan siyaseti şu esaslardan oluşmaktaydı: • İskan için öncelikle konar-göçer Yörükler ter-cih edilirdi. • Rumeli’ye yakın yerlerden göçmen alınırdı. • Bir yerden göç alınırken o yerin mevcut üre-tim düzeni korunurdu. • Anlaşmazlık içinde olan ailelerden birinin Rumeli’ye yerleştirilmesi uygun görülürdü. • İskan işlemi genellikle sürgün yoluyla yürü-tülür, bazen göllü katılımlar da olurdu. Aşağıdakilerden hangisi, bu …

Devamını Okuyun »

Kuruluş Dönemi Osmanlı Tarihi Konu Kavrama Testi ve Cevapları

Kuruluş Dönemi Osmanlı Tarihi Konu Kavrama Testi ve Cevapları 1- Aşağıdakilerden hangisi, XIII. yüzyılın ikinci yarısında Anadolu’da çok sayıda Türk beyliği-nin kurulmasına etki eden faktörlerden biri değildir? A) Anadolu’da otorite boşluğu oluşması B) Türklerin devlet kurma tecrübesi C) Timur’un Anadolu’dan çekilmesi D) Anadolu’da siyasi birliğin bozulması E) Moğolların Kösedağ Savaşı’nı kazanması 2- Orhan Bey döneminde, Bursa, İznik ve İzmit Bi-zans’tan …

Devamını Okuyun »