En Uzun Yüzyıl Ders Notları

En Uzun Yüzyıl Konu Anlatımları Ders Notları

II. Balkan Savaşı

II. BALKAN SAVAŞI Osmanlıların terk ettiği toprakların ve özellikle Makedonya'nın paylaşılması konusunda Balkan devletleri arasında anlaşmazlık çıktı. Yunanistan ve Sırbistan Bulgaristan'a savaş açtı. Bir süre sonra Romanya da savaşa katıldı. Bulgarlar üst üste yenilgiler almaya başladı. Bu durumdan yararlanan Türk ordusu Midye-Enez çizgisini aşarak Edirne ve Kırklareli'ni geri aldı. Balkan Devletlerinin kendi aralarındaki barış Bükreş'te imzalandı (1913). Bulgaristan küçüldü. Bulgarlarla …

Devamını Okuyun »

I. Balkan Savaşı

I. BALKAN SAVAŞI Dört Balkan ülkesi, Osmanlı İmparatorluğu'na çeşitli yönlerden saldırıya geçtiler. Osmanlı orduları hemen her yerde yenilgilere uğradı. Bulgarlar, Edirne'yi alarak Çatalca'ya kadar ilerlediler. Makedonya, Sırplar, Karadağlılar ve Bulgarlarca işgal edildi. Bu karışık ve kötü durumdan yararlanan Arnavutluk da bağımsızlığını ilan etti. Yunanlılar Ege adalarına asker çıkardılar. Bu durumda büyük devletler arabuluculuk yaparak Londra'da bir konferans topladılar. Londra Konferansı …

Devamını Okuyun »

Trablusgarp Ve Balkan Savaşlarının Nedenleri Ve Osmanlı İmparatorluğunun Yenilgisini Hazırlayan Etmenler

TRABLUSGARB VE BALKAN SAVAŞLARININ NEDENLERİ VE OSMANLI İMPARATORLUĞUNUN YENİLGİSİNİ HAZIRLAYAN ETMENLER   TRABLUSGARB SAVAŞI (1911-1912) 1870'te siyasi birliğini tamamlayan İtalya, bu tarihten sonra sömürgeciliğe başladı. Osmanlı Devleti'nin Kuzey Afrika'daki topraklarının önemli bir kısmı İngiltere ve Fransa tarafından ele geçirilmişti. İtalya, Osmanlıların Kuzey Afrika'daki son toprağı Trablusgarb ve Bingazi'ye göz dikti. Burayı ele geçirmek için yıllarca uğraştı. Nihayet İngiltere ve Fransa'nın …

Devamını Okuyun »

Meşrutiyet Yönetimi Ve Osmanlı İmparatorluğundaki Niteliği

  MEŞRUTİYET YÖNETİMİ VE OSMANLI İMPARATORLUĞUNDAKİ NİTELİĞİ Her sözü kanun hükmünde olan padişahın yetkilerini sınırlayan ve yurttaşların hak ve görevlerini eşitlik esasına göre belirleyen Parlamento'ya dayalı hükümet şekline "meşrutiyet" denmiştir.   I. MEŞRUTİYET II. ABDÜLHAMİT XIX. Yüzyılın sonlarına doğru Sultan Abdülaziz zamanında özgürlük özlemi aydınlar arasında iyice güçlendi, bir kısım devlet adamlarını da sardı. Padişahların keyfi yönetimine son vermek için …

Devamını Okuyun »

1838 Balta Limanı Ticaret Antlaşması

1838 BALTA LİMANI TİCARET ANTLAŞMASI 1838'de Osmanlı Devleti'nin İngiltere ile İstanbul'un Balta Limanı semtinde imzaladığı ticaret antlaşmasıdır. Osmanlı Devleti 1826'dan beri yerli hammaddelerin yurt dışına çıkarılmasını önleyen yed-i vahid (tekel) sistemini uygulamaya koymuştu. Bu sistem İngiltere'nin çıkarlarına uygun düşmüyordu ve İngilizler Osmanlı topraklarında kendilerine ayrıcalıklar verilmesi için Osmanlılara baskı yapıyorlardı. Dışişleri bakanı Mustafa Reşit Paşa, Mısır valisi Kavalalı Mehmet Ali …

Devamını Okuyun »

Mısır Ve Boğazlar Sorunu İle Avrupa Devletlerinin Osmanlı Devletine Yönelik Politikaları

MISIR VE BOĞAZLAR SORUNU İLE AVRUPA DEVLETLERİNİN OSMANLI DEVLETİNE YÖNELİK POLİTİKALARI MEHMET ALİ PAŞA AYAKLANMASI Nedenleri: 1)  Mısır Valisi Kavalalı’nın, Mısır’daki egemenliğine süreklilik kazandırmak istemesi, 2)  Kavalalı’ya valilik sözü verilen Mora Yarımadası’nın elden çıkması, 3)  Kavalalı’nın, Mora’ya karşılık Suriye valiliğini istemesi, 4)  Kavalalı’nın isteklerinin II. Mahmut tarafından kabul edilmemesi. Mehmet Ali Paşa’nın oğlu İbrahim Paşa komutasındaki Mısır Valiliği ordusu, Osmanlı …

Devamını Okuyun »

Trablusgarp Ve Balkan Savaşlarının Neden Ve Sonuçları

TRABLUSGARB VE BALKAN SAVAŞLARININ NEDEN VE SONUÇLARI       TRABLUSGARP SAVAŞI (1911-1912) Nedenleri: Siyasal birliğini geç tamamlayan İtalya (1870-1871), sömürge elde etmekte de geç kaldığını gördü. Konumunu uygun bulduğu Trablusgarp’a saldırdı. Afrika’da başarılı olamayınca Oniki Ada’ya saldırdı. Amacı, Osmanlı’yı barışa zorlamaktı. Buna da gerek kalmadan Balkanlarda savaş çıktı. Yakın tehlikeyle uğraşmak zorunda kalan Osmanlılar antlaşma istedi. Uşi Antlaşması’yla; 1.  …

Devamını Okuyun »

Osmanlı Kültür, Sanat Ve Mimari Anlayışı

OSMANLI KÜLTÜR, SANAT VE MİMARİ ANLAYIŞI TOPKAPI’DAN DOLMABAHÇE SARAYI’NA TOPKAPI SARAYI Fatih Sultan Mehmed tarafından 1478’de yaptırılan Topkapı Sarayı, Sultan Abdülmecid’in Dolmabahçe Sarayı’nı yaptırmasına kadar yaklaşık 380 sene Devletin idare merkezi ve Osmanlı padişahlarının resmi ikametgahı olmuştur. Topkapı Sarayı, Saray halkının Dolmabahçe, Yıldız ve diğer saraylarda yaşamaya başlaması ile birlikte boşaltılmıştır fakat önemini hiçbir zaman kaybetmemiştir.  Ramazan ayında padişah ve …

Devamını Okuyun »

Osmanlı Devletinde Eğitim Alanında Meydana Gelen Gelişmeler

OSMANLI DEVLETİNDE EĞİTİM ALANINDA MEYDANA GELEN GELİŞMELER DARÜLFUNUN  Darülfünun, üniversite anlamında kullanılan sözcüktür. Avrupa üniversiteleri tarzında kurulan Darülfünun-ı Şahane veya İstanbul Darülfünunu 1900'da II. Abdülhamit'in iradesiyle kuruldu. 1933 reformuyla İstanbul Üniversitesi'ne dönüştürüldü.   KURULUŞU Osmanlı İmparatorluğunda rüştiye (ortaokul) üstünde "tüm ilim ve fenleri kapsamak üzere yatılı ve gündüzlü" bir darülfünun inşasına 1848'de karar verildi. Ertesi yıl açılan Darülfünun, öğrenci ve …

Devamını Okuyun »

Osmanlı Toplumunda Meydana Gelen Değişimler

OSMANLI TOPLUMUNDA MEYDANA GELEN DEĞİŞİMLER XIX. yüzyıl, Osmanlı toplum yapısında çok hızlı dönüşümlerin yaşandığı bir dönemdir. Toplum yapısına bir yandan yeni gruplar katılırken, diğer yandan siyasal, dinsel, ekonomik, sanatsal ve edebiyat alanlarında dünya görüşü ve yaşama biçimi değişime uğramış ve Batı etkisinde, farklı bir dünya görüşü hakim olmaya başlamıştır.   İLK TÜRK KADIN ROMANCI FATMA ALİYE TOPUZ 1862’de İstanbul’da doğdu. …

Devamını Okuyun »