Home / Tarih 10 Dersi : Türkiye Tarihi / 2. Ünite: İstikrar ve Büyüme: Dünya Gücü Osmanlı (1453-1600)–2. Ünite: Dünya Gücü Osmanlı Devleti (1453-1600)

2. Ünite: İstikrar ve Büyüme: Dünya Gücü Osmanlı (1453-1600)–2. Ünite: Dünya Gücü Osmanlı Devleti (1453-1600)

2. Ünite: İstikrar ve Büyüme: Dünya Gücü Osmanlı (1453-1600) — 2. Ünite: Dünya Gücü Osmanlı Devleti (1453-1600)

II. BAYEZİT DÖNEMİ

2.Bayezid

II. BAYEZİT DÖNEMİ  (1481–1512) 2.Beyazıt Devrinin Özellikleri: Cem Sultan’ın Hıristiyan Avrupa’nın elinde olması, II.  Beyazıt döneminde Avrupa’ya karşı Osmanlıların önemli bir sefer geliştirmesini önlemiştir. Bu yüzden II.  Bayezıt Dönemi sönük bir devir olmuştur. İç Olaylar1.        Cem Sultan Olayı2.        Şehzadeler Sorunu Dış Olaylar1.        Osmanlı-Venedik İlişkileri2.        Osmanlı-İran İlişkileri ve Şah Kulu İsyanı 3.        Osmanlı-Memluk İlişkileri Tahta geçişi: 3 Mayıs 1481’de Fatih Sultan …

Read More »

Yeniçağda Avrupa Ders Notu Konu Özeti

Avrupa Tarihi

YENİÇAĞ’DA AVRUPA Ortaçağ’da Batı Hristiyanlığını temsil eden Katolik Kilisesi, dinî hakların yanısıra siyasi haklara da sahipti. Düşünce alanında kilisenin koyduğu normlar geçerliydi. Yeniçağ’da, bu tabloyu değiştirecek büyük gelişmeler meydana geldi ve sonuçta Avrupa yeni özellikler kazandı. Avrupalının dünya görüşü ve yaşam tarzı değişti. Bu gelişmeler şöyle özetlenebilir: Feodalitenin siyasi bir sistem olmaktan çıkışı ve milli monarşilerin kuruluşu, Papa ile krallar …

Read More »

Yükselme Dönemi Osmanlı Siyasi Tarihi

Dünya Gücü Osmanlı Devleti

 YÜKSELME DÖNEMİ OSMANLI SİYASİ TARİHİ Yükselme döneminde Osmanlı, İstanbul’u fethetti. Balkanlar’da sınırlarını genişletti. Anadolu’nun siyasi birliğini kurdu. Ticaret yollarını denetim altına aldı. İslam dünyasının liderliğini ele geçirdi. Karadeniz, Ege ve Akdeniz’e egemen oldu. Askeri, siyasi ve ekonomik yönden dönemin en güçlü devleti haline geldi. Siyasi ve ekonomik sorunlarını kendi görüşleri doğrultusunda çözdü. Başka devletlerle görüş birliği içinde olma ve onların …

Read More »

Reform Hareketlerinin Nedenleri Ve Sonuçları

REFORM HAREKETLERİNİN NEDENLERİ VE SONUÇLARI REFORM XVI. yüzyılda önce Almanya'da sonra diğer Katolik Avrupa ülkelerinde din alanında görülen değişiklik ve düzenlemelerin genel adıdır. Nedenleri: 1.  Katolik Kilisesinin bozulması 2.  Matbaanın ve kağıdın etkisi 3.  Rönesans’ın ve Coğrafi Keşiflerin etkisi 4.  İncil'in ulusal dillere çevrilmesi 5.  Endüljans sorunu   REFORM HAREKETLERİNİN BAŞLAMASI VE YAYILMASI Katolik Kilisesi’nin tutumuna karşı ilk girişimler Almanya’da …

Read More »

Osmanlı Hukuk Sistemi

OSMANLI HUKUK SİSTEMİ     Osmanlı da hukuk ikiye ayrılırdı. Bunlar: kaynağını Kuran, hadis, sünnet ve kıyastan alan Şer'i hukuk ile gelenek ve göreneklere dayalı Örf-i hukuktu. Şer'i hukukun işleyişini sağlayan en üst kurul Kazaaskerlikti. Divan üyesi olan kazasker kadıların tayin ve terfi işlerini yapardı. Kadılar mahkemelerde hakim olarak görev yapar ve gerektiğinde Müftü'den fetva alırdı. Kadılar adına çeşitli görevler …

Read More »

Osmanlılarda Bilim Ve Teknik

OSMANLILARDA BİLİM VE TEKNİK Osmanlı Devleti'nde XIV. Yüzyılda İznik'te ilk medresenin açılmasıyla bilimsel çalışmalar başlamıştır.   OSMANLI DEVLETİ'NDE ÜNLÜ BİLİM ADAMLARI VE ESERLERİ ALİ KUŞÇU XV. yüzyılda Fatih döneminde Sahn-ı Seman Medresesinde öğretmenlik yapmıştır. Matematik alanında eserler vermiştir.   KOÇİBEY XVII. yüzyılda IV. Murat döneminde duraklamanın nedenleri ve çözüm yollarını belirten bir Risale (Rapor) hazırlamıştır.   KATİP ÇELEBİ Keşf-uz Zünun …

Read More »

XV. ve XVI. Yüzyıllarda Osmanlı Kültür, Sanat Ve Mimari Anlayışı

XV. VE XVI. YÜZYILLARDA OSMANLI KÜLTÜR, SANAT VE MİMARİ ANLAYIŞI   MİMARİ Osmanlı Mimarisi barındırdığı bir çok kültürden etkilenmiş bir sentezdir. İmparatorluk mimarisi imparatorluğun, Viyana kapılarından Arap Yarımadasına Kırım'dan Kuzey Afrika'ya kadar yayılan topraklarında çeşitli ürünler vermiştir.       DİNİ MİMARİ ERKEN DÖNEM (1325-1501) Camiler:     Medreseler:     Mezarlar:     KLASİK DÖNEM (15. ve 18. Yüzyıl) …

Read More »

Sokullu Mehmet Paşa Dönemi

SOKULLU MEHMET PAŞA DÖNEMİ (1564 – 1579) Devşirme kökenli olan ve Enderun’da yetişen Sokullu Mehmet Paşa üç Osmanlı padişahına Kanuni, II. Selim (1566 – 1574), III. Murat’a (1574 – 1595) sadrazamlık yapmıştır. Bu döneme padişahlardan daha etkin olduğundan onun adı verilir.   SOKULLU DÖNEMİ OLAYLARI Sakız Adası’nın alınması: 1568’te Cenevizlilerden alındı.  Yemen'in Tamamen Fethedilmesi: Birinci Hint Seferi sırasında alınan Yemen'de …

Read More »

I. Süleyman (Kanuni) Dönemi Siyasi ve Askeri Faaliyetleri

osmanlı image011

I. SÜLEYMAN (KANUNİ) DÖNEMİ SİYASİ VE ASKERİ FAALİYETLERİ KARALAR VE DENİZLERDEKİ GELİŞMELER KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN DÖNEMİ (1520 – 1566) Kanuni Sultan Süleyman, devletin ekonomik yönden en güçlü döneminde hükümdar oldu. Kardeşi olmadığından rakipsiz olarak tahtta geçti. A) İÇ İSYANLAR  Kanuni, döneminde bir çok iç isyanla uğraşmak zorunda kalmıştır. Şam’da devlet kurmak isteyen Canberd Gazali, sadrazamlık beklerken Mısır’a vali olarak atanan  …

Read More »

Osmanlı’da Vakıf

OSMANLIDA VAKIF Osmanlı'da devlet, vatandaşın canını, malını korumak, asayişi sağlamak, sınırları muhafaza etmek ile görevliydi. Ayrıca halkının refahını artırmayı da önemseyen Osmanlı Devleti’nde vakıflar önemli yer tutmaktaydı. Geliri çeşitli hayır kurumlarına (Cami, medrese, İmarethane v.b.)ayrılan vakıf arazileri ve yardımlaşmayı  seven insanlar sayesinde vakıf kültürü fazlasıyla yerleşmişti.   YABANCILARIN GÖZÜYLE OSMANLI’DA VAKIFLAR II. Bayezid devri (1481-1512) müelliflerinden Cantacasin, klasik eserlerinde o …

Read More »