Home / Sınavlara Hazırlık Tarih / Tarih YGS – LYS Hazırlık Testleri

Tarih YGS – LYS Hazırlık Testleri

Tarih Testi (YGS Hazırlık)

ygs lys tarih dersi

1. İlk Çağda Mısır’da mimari eserler daha çok taştan yapıldığı hâlde Mezopotamya’da kerpiç ve tuğladan yapılmış, taş, Mısır’a nazaran daha az kullanılmıştır. Yalnız bu bilgiyle aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? A) Mezopotamya taş işçiliği dalında Mısır’ın etkisinde kalmıştır. B) Mezopotamya’da sanattan çok bilime önem verilmiştir. C) Mezopotamya mimarisinde dinî duygu ve düşüncelerin etkisi olmuştur. D) Coğrafi durum ve yaşayış şartlarının farklı …

Read More »

Tarih Deneme Sınavı – 6

Tarih Testleri

Tarih Deneme Sınavı – 6 1) Osmanlıların toprak yönetiminde, tımar sistemini geliştirerek uygulamalarının ve bu yolla asker beslemelerinin en önemli nedeni, aşağıdakilerden hangisidir? A) Askerin halktan kopmasını önlemek B) Askerin daha iyi eğitilmesini sağlamak C) Devlet otoritesini yaygınlaştırmak D) Ülkede iç düzeni ve güvenliği sağlamak E) Devletin askeri giderlerini azaltmak 2) Sevr Antlaşması ile Doğu Anadolu’da kurulmak istenen Ermeni Devleti, …

Read More »

Tarih Deneme Sınavı – 5

Tarih Testleri

Tarih Deneme Sınavı – 5 1) Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı İmparatorluğu’nun duraklamasına yol açan nedenlerden biridir ? A) Ülkede çeşitli milletlerden ve dinlerden kişiler bulunması B) Yeni ticaret yollarının keşfi C) Avrupa’nın bilim ve teknikte ilerlemesi D) Avrupa Hıristiyanlarının Osmanlılara birlikte karşı koyması E) İmparatorluğun doğal sınırlara ulaşması 2) Misak-ı Milli kararları ilk defa hangisinde ortaya çıkmıştır ? A) Erzurum B) …

Read More »

Tarih Deneme Sınavı – 4

Tarih Testleri

TARİH DENEME SINAVI – 4 1) Boğazlarda hükümdarlık haklarının Türkiye’ye verilmesi aşağıdaki antlaşmalardan hangisi ile gerçekleşmiştir? A) Ankara B) Montrö C) İstanbul D) Lozan E) Sevr 2) “Osmanlı Devleti XVII. Yüzyıl’da orduda yeni düzenlemeler yaptı. Ayrıca bu dönemde çağdaş anlamda teknik eğitimi de başlattı.” Bu gelişmeler aşağıdaki toplumsal kesimlerden hangilerinin tepkisine neden olmuştur? A) Halk – Ordu B) Köylü – …

Read More »

Tarih Deneme Sınavı -3

Tarih Testleri

Tarih Deneme Sınavı -3 1) Osmanlı Devleti’nde Avrupa başkentlerine elçi atama, ilk kez hangi padişah zamanında olmuştur? A) III.Selim B) III.Ahmet C) Abdülmecit D) II.Mahmut E) II.Abdülhamit 2) İlk TBMM aşağıdakilerden hangisi ile güçler birliğini benimsemiştir? A) TBMM’nin üstünde bir güç yoktur B) Meclis Başkanı Vekiller Heyetinin de başkanıdır C) Egemenlik milletindir D) Yasama, yürütme ve yargı yetkisi TBMM’ye aittir …

Read More »

Tarih Deneme Sınavı Test-2

Tarih Testleri

Tarih Deneme Sınavı Test-2 1) Osmanlı Devleti’ni Avrupa’da en geniş sınıra ulaştıran ‘Bucaş Antlaşması’ aşağıdaki devletlerden hangisi ile imzalanmıştır? A) Fransa B) Avusturya C) Lehistan D) Venedik E) Rusya 2) Aşağıdakilerden hangisi Kırım Savaşı’nın asıl nedenidir? A) Rusya’nın Eflak ve Boğdan’ı işgal etmesi B) Kutsal yerler sorunu C) Rusya’nın Hünkar İskelesi Antlaşmasını kabul ettirmeye çalışması D) Osmanlı Devleti’nin Avrupalı devletlerin …

Read More »

Tarih Deneme Sınavı Test-1

Tarih Testleri

Tarih Deneme Sınavı Test-1 1) Aşağıdakilerden hangisinde köklü reformlar yapılmıştır? A) I. Meşrutiyet B) II. Meşrutiyet C) Islahat Fermanı D) Tanzimat Fermanı E) Sened-i İttifak 2) 1926’da İngiltere ile imzalanan Ankara Anlaşması aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir? A) Hatay sorunu B) Kapitülasyonlar C) Musul sorunu D) Yabancı okullar sorunu E) Nüfus değişimi 3) ‘II.Meşrutiyet döneminde Kanun-i Esasi’de yapılan değişiklikle meclis üstünlüğü …

Read More »

Tarih Dersleri Karma Bilgi Test IV

Tarih Testleri

Tarih Dersleri Karma Bilgi Test IV 1.Düşman işgalinden kurtulan ilk ilimiz aşağıdakilerden hangisidir? A) Maraş B) Samsun C) Antep D) Sivas E) Kars 2.TBMM’yi tanıyan ilk itilaf devleti aşağıdakilerden hangisidir? A) İngiltere B) Fransa C) Rusya D) İtalya E) ABD 3.İşgalci güçlere karşı yaptığımız son savunma savaşımız aşağıdakilerden hangisidir? A) I. İnönü Savaşı B) II. İnönü Savaşı C) Eskişehir-Kütahya Savaşı …

Read More »

Tarih Dersleri Bilgi Test III

KPSS-LYS-YGS Tarih

Tarih Dersleri Bilgi Test III 1.Ulusal egemenlik temelin ve dayalı bir devletin kurulacağı ilk kez aşağıdakilerden hangisinde bahsedilmiştir? A)Amasya Görüşmeleri B)Sivas Kongresi C)Amasya Genelgesi D)Erzurum Kongresi E)Samsun raporu 2.Ulusal hareketi fiiliyata döken ilk belge aşağıdakilerden hangisidir? A) Samsun Raporu B) Amasya Görüşmeleri C) Sivas Kongresi D) Erzurum Kongresi E) Amasya Tamimi 3.Manda ve himaye aşağıdaki kongrelerin hangisi ile ilk kez …

Read More »