Türk İnkılabı Ünitesi Soruları-Testleri

Türk İnkılabı Ünitesi Soruları-Testleri

İnkılaplar Hazırlık – Pekiştirme Soruları ve Cevapları

inkılap soru havuzu

İnkılaplar Hazırlık ve Pekiştirme Soruları Soru: I. TBMM’nin yaptığı ilk ve son inkılap hangisidir? Soru: Yeni kurulan Türk Devleti’nin rejim sorunu hangi inkılapla son bulmuştur? Soru: Milli egemenlik hangi gelişme ile tam olarak sağlanmıştır? Soru: Demokratik olan, kadın erkek eşitliğini savunan sorunlara akılcı ve pratik çözümler getiren ve Türk aile yapısına uygun olan medeni kanun hangisidir? Soru: Tek eşle evlilik, …

Read More »

Saltanatın Kaldırılması ve Lozan Barış Antlaşması ÖSS Soruları

ygs lys tarih dersi

SALTANATIN KALDIRILMASI VE LOZAN BARIŞ ANTLAŞMASI ÖSS SORULARI 1- Dış siyasette güçlü ve sözü geçer olmanın ön koşulu içte de güçlü olmaktır. Türkiye’de aşağıdaki gelişmelerden hangisi buna bir örnektir? A) Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra Kurtuluş Savaşı’nın başlaması B) Saltanatın kaldırılmasından sonra cumhuriyetin kurulması C) Kurtuluş Savaşı’nın kazanılmasından sonra Lozan Barış Antlaşması’nın imzalanması D) Cumhuriyetin ilanından sonra halifeliğin kaldırılması E) Milletler …

Read More »

Lozan Barış Antlaşması Konu Kavrama Testi – 2

inkilap_test

Lozan Barış Antlaşması Konu Kavrama Testi – 2 1- Aşağıdakilerden hangisi, Lozan Barış Antlaşması ile ilgili doğru bir ifade değildir? A) Yunanistan savaş tazminatı olarak Karaağaç’ı verdi B) Azınlıkların Türk uyruklu olduğu kabul edildi C) Sınır sorunları bütünüyle çözümlendi D) Oniki Ada İtalya’da kaldı E) Boğazlar konusundaki görüşmelere Sovyet Rusya da katıldı 2- Anadolu’nun Batılı devletlerin bir pazar alanı olmaktan …

Read More »

Türk İnkılabı Ünitesi Konu Kavrama Testleri

inkilap_test

Türk İnkılabı Ünitesi Konu Kavrama Testleri 1- 1923’ün sonbaharında; ·     Yürütme işleri aksamış, ·     Devlet başkanlığı sorunu çıkmış, ·     Rejim tartışmaları artmış, ·     Kişisel çıkar çatışmaları büyümüştü. Söz konusu sorunlar, aşağıdakilerden hangisini çabuklaştırmıştır? A)       Medeni Kanun’un kabulünü B)       Saltanatın kaldırılmasını C)      Cumhuriyetin ilan edilmesini D)      Halifeliğin kaldırılmasını E)       Kadınlara siyasal haklar tanınmasını   2- Sevr Antlaşması’nı onaylayarak ulusal iradeye karşı …

Read More »

İnkılaplar Konu Kavrama Testleri

inkilap_test

İnkılaplar Konu Kavrama Testleri    1- Aşağıdakilerden hangisi, siyasal alanda yapılan inkılaplardan biri değildir? A) Saltanatın kaldırılması B) Cumhuriyetin ilanı C) Kadınlara, seçme ve seçilme hakkı tanınması D) Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun çıkarılması E) Halifeliğin kaldırılması     2- Türkiye’de laik devlet düzenine geçmede, aşağıdaki yeniliklerden hangisi diğerlerine temel teşkil etmiştir? A) Halifeliğin kaldırılması B) Kılık kıyafet değişikliği yapılması C) Maarif …

Read More »

İnkılaplar Konu Kavrama Testleri

İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük

İnkılaplar Konu Kavrama Testleri 1- Aşağıdakilerden hangisi, siyasal alanda yapılan inkılaplardan biri değildir? A) Saltanatın kaldırılması B) Cumhuriyetin ilanı C) Kadınlara, seçme ve seçilme hakkı tanınması D) Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun çıkarılması E) Halifeliğin kaldırılması  2- Türkiye’de laik devlet düzenine geçmede, aşağıdaki yeniliklerden hangisi diğerlerine temel teşkil etmiştir? A) Halifeliğin kaldırılması B) Kılık kıyafet değişikliği yapılması C) Maarif Teşkilatı Kanunu’nun çıkarılması …

Read More »

Cumhuriyet Dönemi İnkılapları Konu Testi ve Cevapları

inkilap_test

Cumhuriyet Dönemi İnkılapları Konu Testi ve Cevapları Soru 1.    Mustafa Kemal Kurtuluş Savaşı’nın kazanılmasından sonra inkılâpların gerçekleştirilmesi için, öncelikle aşağıdakilerden hangisini yapmayı istemiştir? A)           Saltanatın kazanılmasını B)           Cumhuriyetin ilânı C)           Halifeliğin kaldırılmasını D)           Meclisin yenilenmesinı E)            Şeriye ve Evkaf Vekaleti’nin kaldırılmasını   Soru 2.    –TBMM tarafından saltanat kaldırıldığı halde hilafet makamına dokunulmamış                       -TBBM açıldığı halde cumhuriyet rejimine hemen …

Read More »

İnkılaplar Testi ve Cevapları

inkilap_test

CUMHURİYET DONEMİ İNKILAPLAR – III 1. Atatürk'ün, "Sanatsız bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir." sözü aşağıdaki uygulamalardan hangisi ile bağdaşmaktadır? A) Devlet Konservatuarı'nın kurulması B) Türk Dil Kurumu'nun kurulması C) Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesi'nin açılması D) Medeni Kanun'un kabul edilmesi E) Yüksek Ziraat Enstitüsü'nün açılması 2. I. Ölçü, saat ve takvimin değiştirilmesi II. Latin alfabesinin kabulü III. Kabotaj …

Read More »

Cumhuriyet Donemi İnkılaplar Test ve Cevapları

inkilap_test

CUMHURİYET DÖNEMİ İNKILAPLAR – II 1. Siyasi partiler toplumu ilgilendiren temel sorunlar hakkında görüşleri olan, bu sorunların çözümü için öneriler getiren, halkın yönetimde temsil edilmesini sağlayan kurumlardır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi, siyasi partilerin özellikleri arasında gösterilemez? A) İktidarı denetlemek B) Tüm yasakları kaldırmak C) Halkı temsil etmek D) Demokrasinin gelişimini sağlamak E) Ülke sorunlarına çözüm üretmek 2. I. 31 Mart …

Read More »

Cumhuriyet Donemi İnkılaplar Test Soruları ve Cevapları

inkilap_test

CUMHURİYET DONEMİ İNKILAPLAR TEST- I 1. Kurtuluş Savaşı'ndan sonra saltanat kaldırılmış ve cumhuriyet ilan edilmiştir. Buna göre, TBMM'nin ilk devrimini aşağıdaki alanların hangisinde gerçekleştirdiği savunulabilir? A) Siyasi         B) Askeri        C) Sosyal D) Eğitim        E) Kültürel 2. Takrir-i Sükun Kanunu, rejim karşıtlarına karşı çıkarılmıştır. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası bu kanun gereğince kapatılmıştır. Kanun, demokratik sisteme uymuyor gibi görünse de o günün koşullarında …

Read More »