Ana Sayfa / İnkılap Tarihi Dersi / İnkılap Tarihi Soru - Sınav Havuzu / İnkılap Tarihi Testleri / Milli Mücadelenin Hazırlık Dönemi Ünitesi Soruları Testleri

Milli Mücadelenin Hazırlık Dönemi Ünitesi Soruları Testleri

Milli Mücadelenin Hazırlık Dönemi Ünitesi Soru-Test

Kurtuluş Savaşı’na Hazırlık Dönemi Test

KURTULUŞ SAVAŞI’NA HAZIRLIK DÖNEMİ TEST 1. Kurtuluş Savaşı’nın hazırlık döneminde yapılan kongrelerde; I. Manda ve himaye kesinlikle kabul edilmeyecektir. II. Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür, parçalana-maz. III. Her türlü yabancı işgaline ve müdahalesine karşı mil-letçe direnilecektir. kararlarından hangileri “ulusal bağımsızlık” ve “ülke bütünlüğü” ilkelerinin benimsendiğini gösterir? A) Yalnız l B) Yalnız II C) l ve II    D) l ve …

Devamını Okuyun »

Mondros Ateşkes Antlaşması ve İşgaller Testi

Mondros Ateşkes Antlaşması ve İşgaller Testi   1- Anlaşma Devletleri’nin aşağıdaki işgallerinden hangisi, ulusal mücadele azminin artmasında ve Ku-va-i Milliye birliklerinin kurulmasında en çok etkili olmuştur? A) Samsun B) Antalya C) Konya D) İzmir  E) Musul 2- Mondros Mütarekesi’nden sonra kurulan cemiyetlerden bazıları şunlardır: I. Wilson İlkeleri Cemiyeti II. Sulh ve Selamet-i Osmaniye Fırkası III. Teali İslam Cemiyeti IV. Trabzon Müdafaa-i …

Devamını Okuyun »

Mondros ve İşgaller Konu Kavrama Testi

Mondros ve İşgaller Konu Kavrama Testi   1- Osmanlı Devleti’nin, çok ağır şartlar içeren Mondros Ateşkes Antlaşması’nı imzalamasında Wilson İlkele-ri’nin yol açtığı iyimserliğin de etkisi vardır. Bu durum, aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir? A) İtilaf Devletleri arasında görüş ayrılığı çıktığının B) Anadolu’nun işgal edilmeyeceğinin düşünüldüğünün C) İtilaf Devletleri’nin işgallerden vazgeçtiğinin D) Osmanlı Devleti’nin ABD ile anlaştığının E) Gizli antlaşmaların uygulanmasından vazgeçildiğinin …

Devamını Okuyun »

Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi Testi

Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi Testi 1- Aşağıdakilerden hangisinin meydana gelmesinde Temsilciler Kurulu’nun doğrudan bir etkisi yoktur? A) Amasya Görüşmeleri’nin yapılmasında B) Osmanlı Mebuslar Meclisi’nin son kez toplanmasında C) Teşkilat-ı Esasiye Kanunu’nun kabulünde D) Misak-ı Milli kararlarının alınmasında E) Batı Cephesi’ndeki birlikler arasında kumanda birliği sağlanmasında 2- Sivas Kongresi’nden sonra, Temsilciler Kurulu, doğrudan aşağıdaki girişimlerinden hangisiyle, İstan-bul Hükümeti’ne bağlı olmadığını göstermiştir? …

Devamını Okuyun »

Milli Mücadelenin Hazırlık Dönemi Testi

1- Aşağıdakilerden hangisi, Erzurum Kongresi ile ilgili doğru bir ifade değildir? A) Bölgesel amaçla toplandı, fakat ulusal nitelikte kararlar da alındı B) Ulusal egemenliğin koşulsuz olarak gerçekleştirilmesi kararlaştırıldı C) Tüm milli derneklerin birleştirilmesi kararlaştırıldı D) Kararların alınmasında bir meclis gibi hareket edildi E) Doğu Anadolu’nun haklarını savunmak üzere Temsilciler Kurulu oluşturuldu 2- Kurtuluş Savaşı yıllarında alınan aşağıdaki kararlardan hangisi, “Osmanlı …

Devamını Okuyun »

Milli Mücadelenin Hazırlık Dönemi Test

Milli Mücadelenin Hazırlık Dönemi Test   1- Aşağıdakilerden hangisi, Amasya Genelgesi ile ilgili doğru bir ifade değildir? A) Milli irade kavramı ilk kez kullanıldı B) Kurtuluş Savaşı’nın amaç, gerekçe ve yöntemi belirlendi C) Kurtuluş Savaşı yöresel bir mücadele olmaktan çıkmaya başladı D) Bağımsızlık mücadelesi doğrultusunda çalışmalar hızlandı E) Ulusal sınırlar içinde vatanın bir bütün olduğu kararı ilk kez ilan edildi …

Devamını Okuyun »

Milli Mücadelenin Hazırlık Dönemi Ünitesi Kavrama Testi

Milli Mücadele Hazırlık Dönemi Ünitesi Kavrama Testi 1- Osmanlı ordusu her yanda zedelenmiş, şartları ağır bir ateşkes imzalanmıştı. İtilaf Devletleri bir bahaney-le istedikleri yeri işgal ediyor, padişah ve hükümet buna ses çıkarmıyordu. M. Kemal’in, bu durum karşısında tek çözüm yolu olarak gördüğü ve adım adım ulaşmaya çalıştığı temel hedef aşağıdakilerden hangisidir? A) Mahalli yönetimlerin gücünü artırmak B) Mahalli derneklerin sayısını …

Devamını Okuyun »

TBMM’nin Açılması Konu Kavrama Testi – 3

TBMM’nin Açılması Konu Kavrama Testi – 3 1- 1921 Anayasası ile TBMM’ye verilen aşağıdaki görev ve yetkilerin hangisinde, günümüze kadar değişiklik yapılmamıştır? A) Hükümet üyeleri TBMM üyeleri arasından seçimle belirlenir B) TBMM, süresi dolmadan seçimleri yenileyebilir; savaşa ve barışa karar verir C) TBMM başkanı Bakanlar Kurulu’nun da başkanıdır D) Seçimler iki yılda bir yapılır E) Yasama, yürütme ve yargı yetkileri …

Devamını Okuyun »

TBMM’nin Açılması Konu Kavrama Testi – 2

TBMM’nin Açılması Konu Kavrama Testi – 2 1- İlk TBMM, kendisini milletin tek temsilcisi konumuna getirebilmek için, aşağıdakilerden hangisinin varlığını yok saymıştır? A) Mebusan Meclisi’nin B) İstanbul Hükümeti’nin C) Kuva-i Milliye şeflerinin D) Heyet-i Temsiliye’nin E) İttihat ve Terakki’nin   2- İlk TBMM’de, siyasi kutuplaşmalara meydan vermemek için, partilerin varlığına izin verilmemiş; fakat, çe-şitli grupların kurulmasına ses çıkarılmamıştır. Aşağıdakilerden hangisi, …

Devamını Okuyun »

TBMM’nin Açılması Konu Kavrama Testi – 1

TBMM’nin Açılması Konu Kavrama Testi – 1 1- Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra İstanbul Hükümeti galip devletlerin etkisi altına girmiş, millete karşı görevlerini yerine getiremez olmuştur. Aşağıdakilerden hangisi, bu durumun bir sonucu değildir? A) Anadolu’da bölgesel ve ulusal kongrelerin toplanması B) Batı ve Güney Anadolu’da yöresel direniş hareketlerinin başlaması C) Halkın İstanbul Hükümeti’ne olan güvenini yitirmesi D) İtilaf Devletleri arasında görüş …

Devamını Okuyun »