Home / İnkılap Tarihi Dersi / 5.Ünite: Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri / Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri Ders Notları

Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri Ders Notları

Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri Konu Anlatımları Ders Notları

Atatürk İlkeleri Konu Özeti

İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük

 Atatürk İlkeleri   Atatürkçülük olarak adlandırılan düşünce sisteminin temellerini oluşturan ilkeler bir program halinde yürürlüğe konmuş; Cumhuriyet Halk Partisi Kongresi’nde parti programı haline getirilmiş, 1937’de ise Anayasa’ya alınmıştır. 1)                            Cumhuriyetçilik: Cumhuriyet bir yönetim biçimidir. Halkın kendi kendisini yönetmesi şeklidir. Milli egemenliğe dayalı devlet sistemidir. Hürriyet, eşitlik ve yönetime katılmanın güvencesidir. Baskı, şiddet ve sınıf ayrıcalıklarının olmadığı devlet yönetimidir. Cumhuriyetçilik ilkesi …

Read More »

İnkılapçılık

İNKILAPÇILIK İnkılap, bir toplumun önemli kurumlarını kısa bir süre içinde değiştirip, kendini yenileştirmesi atılımıdır. Atatürk'ün Türk Ulusunu çağdaşlaştırmak için giriştiği eylemlerin tümünün tek ve değişmez amacı olan İnkılapçılık çağdışı kalmış kurumları yıkarak yerine yenilerini kurmakla yetinmemek, ulusu çağdaşlaşmanın gerektirdiği yeni kurumlara ve çağdaş değerlere kavuşturmaktır. İnkılapçılık, Atatürk İlkeleri'ni tümüyle birleştirir. Bütün ilkelerle ya neden ya da sonuç olarak bir ilişkisi …

Read More »

Laiklik

İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük

LAİKLİK Devlet düzeninin ve hukuk kurallarının dine değil akla ve bilime dayandırılmasıdır. Bunun doğal sonucu da din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılmasını sağlayan akılcı bir yöntemdir. Çağdaşlaşmanın doğal bir sonucudur. Laiklik, devlet yönetiminde bütün yasaların, kuralların ve yönetimlerin çağdaş uygarlığa göre yapılması ve uygulanması ilkesidir. Laiklik dinsizlik demek değildir. Aksine kişilere din ve vicdan özgürlüğünün sağlanmasıdır. Bunun sınırı din ve …

Read More »

Devletçilik

DEVLETÇİLİK Ulusun genel ve ortak çıkarlarına ait hizmetlerinin devlet tarafından yapılmasına devletçilik denir. Atatürk'ün ekonomi ile ilgili ilkesidir. Cumhuriyetin ilk yıllarında halkın elinde yeterli sermaye olmamasının yarattığı zorunlu bir ilkedir. Anayasaya göre, devletin yerine getirmekle yükümlü olduğu görevler, ulusun ve ülkenin güvenlik ve bağımsızlığının korunmasıdır. Toplumsal, ekonomik ve kültürel kalkınmada devletin üstlenmesi gereken görevleri belirleyen bir yöntem olan Devletçilik, ulusal …

Read More »

Halkçılık

HALKÇILIK Bir milleti oluşturan çeşitli mesleklerin ve toplumsal grupların içinde bulunan insanlara "halk" denir. Hem Cumhuriyetçilik hem de milliyetçilik ilkesinin "zorunlu" bir sonucu olan  Halkçılık ise milleti oluşturan çeşitli insan gruplarının yararına ve çıkarına bir siyaset izlenmesidir. Bir başka deyişle devlet hizmetlerinin milleti oluşturan kişilere, meslek gruplarına ve topluluklara eşit olarak sunulmasıdır. Yapılacak çalışmaların, verilecek hizmetlerin belli bir kesime, sınıfa …

Read More »

Milliyetçilik

İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük

MİLLİYETÇİLİK Ait olduğu milletin varlığını sürdürmesi ve yüceltmesi için diğer bireylerle birlikte çalışmaya, bu çalışmayı ve bilinci diğer kuşaklara da yansıtmaya “Milliyetçilik” denir. Ulusal savaşımızın çıkış noktasını oluşturan bu ilke Fransız Devriminden sonra yayılan özgürlük düşüncesinin tarihsel gelişiminin bir sonucudur. Milliyetçilik ilkesi Türk toplumunu birbirine bağlayan en büyük bağdır. Atatürk, Türk milletini ırk veya din esası üzerine oturtmamıştır. Akılcılık da …

Read More »

Cumhuriyetçilik

CUMHURİYETÇİLİK Cumhuriyetçilik, Atatürk İlkeleri’nin başında gelir. Türk ulusunun Kurtuluş Savaşı’yla birlikte gerçekleştirmek istediği yönetim biçimidir. Osmanlı Devleti’nin mutlak ve teokratik yönetimine alternatif olarak benimsenmiştir. Cumhuriyetçilik, devletin yönetim biçiminde ulusal iradenin egemen olmasıdır. Cumhuriyetçilik, kavram olarak bir devlet biçimidir. Bu devlet biçiminde ülke, ulus ve egemenlik bütünü oluşturan unsurlardır. Cumhuriyetçilik, milli egemenliğin ve hürriyetin temelini oluşturan, insan onuruna en çok yaraşan, …

Read More »

Bütünleyici İlkeler

BÜTÜNLEYİCİ İLKELER Bu ilkeler, Atatürk'ün Anayasa'ya koydurduğu altı temel ilkesinin yanında Ulu Önder'in yaşamı boyunca ve yaptıkları sırasında kesinlikle ödün vermediği ve uyguladığı prensiplerdir. Daha sonra O'nun eserini inceleyenlerin belirlediği ilkelerdir:   1-  ULUSAL EGEMENLİK Egemenlik haklarının ulusa ait olması, ulusun kendi kendisini yönetmesidir. Ulusal egemenlik; ulusun tarihsel ve sosyal bir gerçek olması yanında siyasal bir gerçek olduğunun ifadesidir ve …

Read More »

Atatürkçülük Kavramı

ATATÜRKÇÜLÜK KAVRAMI TBMM’nin açılmasıyla başlayıp, Kurtuluş Savaşı’nın bitmesiyle hızını arttırarak Atatürk’ün ölümüne kadar süren çeşitli inkılap ve yenileşme hareketleri yapılmıştır. Atatürk inkılâbı, Kurtuluş Savaşı ve O’nu izleyen çağdaşlaşma savaşında kafasında tasarladıklarını evre evre ve yeri geldikçe uyguladığı ve birbirine bağlı yeniliklerden oluşan bir bütündür. Her biri çok önemli ilkelerin uygulanması Yeni Türkiye’yi oluşturmuştur. Yapılan yeniliklerin her biri, iç ve dış …

Read More »