Ana Sayfa / İnkılap Tarihi Dersi / 4.Ünite:Türk İnkılabı

4.Ünite:Türk İnkılabı

4.Ünite:Türk İnkılabı

Lozan Barış Antlaşması

LOZAN BARIŞ ANTLAŞMASI • İtilaf Devletleri ile Türk tarafı arasında bir barış antlaşması imzalanarak, I. Dünya Savaşı ve onun devamı niteliğindeki Kurtuluş Savaşı’nı sona erdirmek üzere, tarafsız bir ülke olan İsviçre’nin Lozan kentinde bir konferans toplandı. • Konferansa gönderilecek delege heyetinin başına, daha önce Mudanya Mütarekesi’nde bağımsızlığımızı Batılılara karşı savunan ve bu hususta başarılı bir tutum sergileyen İsmet Paşa getirildi. …

Devamını Okuyun »

Saltanat’ın Kaldırılması Konu Özeti Ders Notu

SALTANAT’IN KALDIRILMASI • M. Kemal, Anadolu’ya çıktığı günden itibaren milli egemenliğe dayalı bağımsız bir devlet kurmayı hedef-liyordu. Bu hedefin gerçekleşmesi, öncelikle bağımsızlığın sağlanmasına bağlıydı. M. Kemal, bir yandan ulusal bağımsızlık doğrultusunda çalışmalar yaparken, öte yandan milli egemenlik anlayışını çevresine yaydı. TBMM’yi açarak ve 1921 Anayasası’nı çıkararak, “tüm güç ve otoritenin kaynağının halk olduğu” il-kesini fiilen hayata geçirdi. Fakat, ortam uygun …

Devamını Okuyun »

Türk İnkılabı Ünitesi Özeti

Türk İnkılabı Ünitesi Özeti   CUMHURİYETİN İLANI İlk TBMM’de, “Meclis’in üstünde bir güç yoktur” ilkesi kabul edilerek, saltanatın varlığı fiilen yok sayılmış; fakat, ortam uygun olmadığı için padişahın varlığına dokunulmamıştı. Kurtuluş Savaşı kazanıldıktan sonra saltanat kaldırıldı. Saltanatın kaldırılmasıyla, padişahın varlığından kaynaklanan sorunlar çözümlendi. Fakat, devlet başkanının olmayışı ve rejimin adının konmamış olması sorunlara yol açmaktaydı. Bu sorunları aşarak yenilik sürecini …

Devamını Okuyun »

Türk İnkılabı Ünitesi Özeti

 TÜRK İNKILABI   Yeni Türk devletinde gerçekleştirilen inkılabın tüm aşamaları ulusal bir nitelik taşır. İnkılaplar Batı uygarlığına açık ve laik karakterdedir. İnkılaplar idari, ekonomik ve sosyal alanların tümünü kapsamaktadır. İnkılapların yapılmasında zamanlamaya dikkat edilmiş, temel yeniliklerin yapılmasına öncelik verilmiştir. İnkılapların yerleştirilmesi ve halka benimsetilmesi için Takrir-i Sükun Kanunu çıkarılmış, çok partili hayata geçiş bir süre ertelenmiştir.   1)            Hukuk ve …

Devamını Okuyun »

Ekonomik Alanda Gelişmeler

EKONOMİK ALANDA GELİŞMELER Ekonomik etkinlik, yaşama mücadelesinin sürdürülmesi demektir. Bir toplumun ekonomik hayatı, ülkenin yeraltı yerüstü kaynaklarının kullanılarak, mümkün olduğu ölçüde ihtiyaçları giderme etkinliğidir. Bu her alanda üretime dayanır. İnsanların ihtiyaçları sınırsızdır. Ancak önce temel ihtiyaçlar, sonra diğer ihtiyaçları karşılamak gerekir. Üretim yalnız tarım ve sanayi alanında olmaz. Hizmetler de üretilir. Bu nedenle de ulaştırma, haberleşme, diğer hizmetler ve emek …

Devamını Okuyun »

Toplumsal Yaşayışın Düzenlenmesi

TOPLUMSAL YAŞAYIŞIN DÜZENLENMESİ LAİKLİK İLKESİNİN YERLEŞTİRİLMESİ Devlet ve hukuk laikleşirken, bu gelişmeye bağlı olarak, toplumsal yaşamda laiklik anlayışının benimsenmesi gerekiyordu. Bu amaçla laiklikle bağdaşmayan ve laik hukuk düzenine ters düşen gereksiz kurumlar ortadan kaldırılmalıydı.   TEKKE, ZAVİYE VE TÜRBELERİN KAPATILMASI (30 KASIM 1925) Osmanlı Devletinde belli bir mezhep içinde, Tanrı'ya erişmek yolunda yöntemler arayan dini akımlar vardı. Bu akımlara "tarikat" …

Devamını Okuyun »

Kültür Alanında Yapılan İnkılaplar

KÜLTÜR ALANINDA YAPILAN İNKILAPLAR HARF İNKILABI (1 KASIM 1928) Milli Eğitimin gelişmesine hizmet eden olaylardan birisi de Arap harflerinin atılıp yeni Türk harflerinin kabul edilmesidir. Sesli harfleri az olan Arap Alfabesi ile doğru ve kolay yazılıp okunamıyordu. Gerçi Arap harfleri yüzyıllarca Türkler tarafından kullanılmış, şekilce güzelleştirilmiş ise de, öğrenilmesindeki güçlük giderilememiştir. Bu da öğretim hayatımızdaki gelişmeyi engellemiştir. Her bakımdan yeni …

Devamını Okuyun »

Eğitim Alanındaki İnkılaplar

EĞİTİM ESKİ EĞİTİM SİSTEMİ Osmanlı eğitim sistemi, Selçuklulardan devralınan geleneksel İslami eğitim sistemi ile XVIII. yüzyılın sonlarından itibaren Avrupa'dan esinlenerek kurulan yeni okullardan oluşuyordu. Osmanlı Devleti'nin gerileme sebeplerinin başında eğitim işlerinin yüzyıllarca ihmal edilmesi gelir. Batıda daha XVI. Yüzyılın ortalarında basım tekniği geliştirilip yaygınlaşmış, Okuma-yazma imkânları her yere götürülmüş, okuma imkânları genişlemişti. Örneğin XVIII. yüzyıl ortalarında Prusya'da okuma-yazma oranı %90'ın …

Devamını Okuyun »

Cumhuriyet Dönemi Devrimleri Hukuk

CUMHURİYET DÖNEMİ DEVRİMLERİ HUKUK DEVLET DÜZENİ VE HUKUK Toplumda yaşayan insanlar arasında saygın ilişkiler vardır. Örneğin; ailenin kurulması, işlemesi, sona ermesi, kişinin mal edinmesi, ekonomik hayatın düzenlenmesi… Bu ilişkilerin belli kurallara göre işlemesi zorunluluktur, aksi halde toplumda huzursuzluk, kargaşa çıkar ve bireylerin hayatı tehlikeye girer. Bireylerin hayat ilişkilerinde uymak zorunda olduğu kurallara hukuk denir. Hukuk kurallarını koymak, bu kuralların uygulanmasını …

Devamını Okuyun »

Menemen Olayı (23 Aralık 1930)

MENEMEN OLAYI (23 ARALIK 1930) Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın kendi kendisini dağıtmasından bir hafta sonra gericiler Menemen Olayı'nı yarattılar. Derviş Mehmet ve adamları Menemen'de camide toplanarak din adına hareket ettiklerini ilan ettiler. Bu hareketlerini önlemeye çalışan yedek subay Kubilay'ı şehit ettiler. Bu olaydan sonra çok partili hayata geçiş denemeleri ertelendi. 1946 yılına kadar devlet tek parti ile (CHP) yönetildi. Toplumun çok …

Devamını Okuyun »