20.Yüzyıl Başlarında Dünya Ünitesi Soruları Testleri

20.Yüzyıl Başlarında Dünya Ünitesi Testleri

XX. Yüzyıl Başlarında Dünya Ünitesi Cevaplı Testi – 1

XX. Yüzyıl Başlarında Dünya Ünitesi Cevaplı Testi – 1 Ders: Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Dersi Cevaplı Test: 1 1. Türkiye’nin SSCB ile Dostluk, Tarafsızlık ve Saldırmazlık Paktı’nı imzalamasında, aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur? A) Milletler Cemiyeti’nin Musul Meselesi’nde taraflı tutumu B) Kore Savaşı’nın çıkması C) İsrail Devleti’nin kurulması D) Dünya Ekonomik Bunalımının yaşanması E) Basmacılık Hareketi’nin başlaması Cevap: A 2. …

Devamını Okuyun »

XX. Yüzyıl Başlarında Dünya Testi ve Cevapları – Test 4

XX. Yüzyıl Başlarında Dünya Test – 4 1. Rusların, Türkiye ile Türkistan’ın kültürel bağlarını koparmak istemesi, I. 1924’te Türkistan’da Arap alfabesinden Latin alfabesine geçilmesi, II. Azerbaycan ve Türkistan’daki Türklerin işçi sıfatıyla Sovyetlerin diğer bölgelerine yerleştirilmesi, III. Rusların, 1928’de Türkiye Latin alfabesine geçince Türkler için “Rus Kiril” harfleriyle karışık Latin harf sistemine geçmesi gelişmelerinden hangileriyle kanıtlanabilir? A) Yalnız I B) Yalnız …

Devamını Okuyun »

XX. Yüzyıl Başlarında Dünya Testi ve Cevapları – Test 3

XX. Yüzyıl Başlarında Dünya Test – 3    1.    Türkiye’nin 1936 yılında, Lozan Antlaşmasındaki Boğazların statüsünün değiştirilmesini istemesinde, I. İtalya’nın 1935’te Habeşistan’a saldırması, II. On iki Ada’nın silahlandırılması, III. Fransa’nın Suriye’den çekilmek istemesi gelişmelerinden hangileri etkili olmuştur? A) Yalnız I    B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III    E) I, II ve III 2.    Birinci Dünya Savaşı sonrasında …

Devamını Okuyun »

20. Yüzyıl Başlarında Dünya Ünitesi Pekiştirme / Çalışma Soruları ve Cevapları

20. Yüzyıl Başlarında Dünya Ünitesi Pekiştirme / Çalışma Soruları ve Cevapları 1. I. Dünya Savaşı’nın genel nedenleri nelerdir? • Fransız İhtilali’nin yaydığı milliyetçilik akımı • Sanayi Devrimi’nin hızlandırdığı sömürgecilik, hammadde ve pazar yarışı. 2. I. Dünya Savaşı’nın özel sebepleri nelerdir? • Fransa’nın zengin kömür yatakları olan Alsas- Loren’i Almanya’dan geri almak istemesi, • Avusturya-Macaristan ile Çarlık Rusya’nın Balkan hakimiyeti mücadelesi, …

Devamını Okuyun »

20. Yüzyıl Başlarında Dünya – Test -2

20. Yüzyıl Başlarında Dünya – Test -2       I. Irak II. Kanal III. Filistin-Suriye cephelerinden hangileri, Osmanlı Devleti tarafından açılmamıştır? A) Yalnızl      B) Yalnız II       C) Yalnız III D) I ve III E) II ve III   Aşağıdakilerden hangisi, 1929 Dünya Eko­nomik Bunalımı'nın sonuçlarından biri de­ğildir? Amerika'da birçok bankanın batması Sanayisi gelişmiş ülkelerde işsizliğin art­ması Bağımsızlık hareketlerinin yaygınlaşması Büyük …

Devamını Okuyun »

20. YÜZYIL BAŞLARINDA DÜNYA – TEST -1

Aşağıdakilerden hangisi Birinci Dünya Savaşı’nın nedenlerinden biri değildir? Ekonomik açıdan yayılma politikası izlen­mesi Avrupa’da Alman – Fransız anlaşmazlığı­nın yaşanması Balkanlarda Rusya ile Avusturya – Maca­ristan arasında nüfuz mücadelesi yaşan­ması Ulusçuluk düşüncesi Hanedan çekişmeleri   Bolşevik İhtilali’nden sonra Rusya’da aşa­ğıda verilen hanedanlardan hangisinin ik­tidarına son verilmiştir? A) Habsburg                     B) Osmanlı                               C) Burci D) Romanov                            E) Meiji   Aşağıdakilerden hangisi ABD’nin …

Devamını Okuyun »