Tarih Bilimine Giriş Testi ve Cevapları | Tarih Dersi Tarih Öğretmeni

Tarih Bilimine Giriş Testi ve Cevapları

TARİH BİLİMİNE GİRİŞ TESTİ

 

1.    Tarihi bir çevrede yapılan kazı çalışmaları sırasında paleografya uzmanlarına da ihtiyaç duyulması;

I.       Bölgedeki toplumsal yaşamın tarih öncesi devirler­le snırlı olduğu

II.      Başka topluluklarla ilişki kurulduğu

III. Tarih devirlerine geçildiği

yargılarından hangilerini doğrular?

A) Yalnız I             B) Yalnız III            C) Yalnız III  D) II ve III           E) I, II ve III

 

2.    Tarihi bir olayın doğru değerlendirilmesi;

I.       Araştırmanın yapıldığı dönemin koşullarının dikka­te alınması

II.      Doğru bilgiler içeren belgelere ulaşılması

III. Araştırmayı yapanların ön yargılarının olmaması

özelliklerinden hangilerinin dikkate alınmasıyla sağlanabilir?

A) Yalnız I               B) Yalnız II               C) I ve II    D) II ve III               E) I, II ve III

3. Tarih öncesi devirleri yaşayan topluluklar aynı anda, aynı araç ve gereçleri kullanmamışlardır. Örneğin bir bölgede topraktan çanak ve çömlekler kullanılırken, di­ğer bir bölgede bu tür eşyaların demirden yapılmış ol­duğu görülmüştür.

Bu bilgi bu topluluklarda aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmediğinin göstergesidir?

A)     Ticaret-Göç

B)     Tarım-Sanat

C)     Dil-Din

D)     Üretim-Tüketim

E)  Tarım-Hayvancılık

 

4.     Eski paralar, tarihin aydınlatılmasında işlevi olan kay­naklardan biri olarak kabul edilir. Paralardan;

I.       Siyasal

II.      Ekonomi

III.     Kültür

alanlarından hangilerinin aydınlatılmasında yarar­lanılabileceği savunulabilir?
A) Yalnız I               B) I ve II                C) II ve III    D) I ve III              E) ı, II ve III

 

5.     I.    Olayların kaynaklara dayandırılması

II.      Olayların genelleme yapılarak değerlendirilmesi

III.     Olaylar arasında sebep-sonuç ilişkisi kurulması

IV.    Araştırmalarda anket yaparak sonuca ulaşmanın
sağlanması

durumlarından hangileri “bilimsel tarih” anlayışına ters düşer?

A) Yalnız III            B) Yalnız IV             C) I ve III    D) II ve IV         E) III ve IV

 

6. Tarih öncesi dönemlere ait Alacahöyük’de yapılan bir kazı sırasında bulunan seramik eşyaların üzerindeki motiflerin benzerlerinin Ege Bölgesi’nde ele geçen eş­yalardaki motiflere benzedikleri görülmüştür.

Bu durum;

I.       Anadolu’da siyasal birliğin olduğu

II.      Bölgeler arasında kültürel etkileşim olduğu

III.     Anadolu’nan sık sık istila edildiği
yargılarından hangilerini doğrular?

A) Yalnız I             B) Yalnız II             C) Yalnız III  D) I ve II              E) I, II ve III

7. Lozan Antlaşması’nın maddelerini inceleyen bir ta­rihçi, aşağıdaki bilimlerden hangisinden yaralan­ması olayı tarafsız ve doğru bir şekilde açıklaması­nı sağlayabilir?

A) Arkeoloji             B) Filoloji           C) Diplomatik  D) Antropoloji          E) Coğrafya

 

8. Tarih öncesi devirlerin başlama ve bitiş zamanları böl­gelere göre farklılık gösterir. Örneğin MÖ. 8000’lerde Anadolu’da tarım üretimine başlanmışken, Kuzey Avru­pa’da MÖ. 2000’lerde tarım üretimine başlanmıştır.

Bu tür farklılıkların ortaya çıkmasında;

I.       Coğrafi konum ve iklim şartları

II.      Toprakların verimli ya da verimsiz olması

III.     Kültürel etkileşimin az olması

IV.    Tek tanrılı dinlerin gündeme gelmemesi

durumlarından hangilerinin etkili olduğundan söz edilebilir?

A) Yalnız I             B) Yalnız II               C) II ve IV   D) I, II ve III        E) II, III ve IV

 

9.    Cilalı Taş Devri’ne ait bir yerleşim bölgesinde yapı­lan kazıda;

I.        Kerpiç ev temellerinin bulunması

II.      Orak, çapa ve balta gibi eşyalara rastlanması

III.     Seramikten yapılmış çanak-çömleklerin bulunması

IV.     Ok, yay ve mızrak uçlarının bulunması

durumlarından hangileri “yerleşik hayata kesin olarak geçildiğinin” göstergesidir?

A) Yalnız I               B) Yalnız III            C) II ve III    D) I ve II          E) III ve IV

 

10.   Eski bir tarihi çevrede yapılan kazılarda Taş Devri’ni yaşayanların köklü bir değişim yaşayarak Maden Dev­ri’ne geçtikleri saptanmıştır.

Buna göre, bu tarihi çevreye ilişkin;

I.       Maden açısından geniş olanaklara sahip oldukları

II.      Kendilerinden daha ileri bir uygarlıktan etkilendikle­ri

III. Tarihsel gelişim şemasına uygun olarak geliştikleri
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I                B) Yalnız II              C) I ve II   D) II ve III            E) I, II ve III

 

11.  Tarihi bir çevrede;

I.       Tarım aletlerine rastlanması

II.     Mağara ve kayalarda resim ve kabartmaların bu­lunması

III.    Yazılı belgelerin bulunması

durumlarından hangileri bu bölgenin “Tarih Devirle­rine geçtiğinin kesin kanıtı olarak ileri sürülebilir?

A) Yalnız I             B) Yalnız II             C) Yalnız III   D) I ve II              E) I, II ve III

 

12.   I.   Avcılık ve toplayıcılık yapılması

II.      Köylerin kurulması

III.     Taştan eşyalar yapılması

IV.    Ekonominin tarıma dayanması

durumlarından hangisi Cilalı Taş Devrin’de “İnsan­ların yaşam biçiminin değiştiğinin kanıtı” olarak göste­rilebilir?

A) Yalnız II         B) Yalnız III            C) I ve IV    D) II ve IV        E) ll.lll ve IV

13.  Tarih öncesi dönemlerin sırasıyla yaşandığı bir böl­gede yapılan kazıda ulaşılabilecek ilk buluntu aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A)   Taş aletler

B)   Demir eşyalar

C)  Tarım aletleri

D)   Bakır eşyalara

E) Tunç heykeller
14.   I.    Toplumsal düzeni sağlamak

II.       İş bölümünü düzenlemek

III.      Güvenlik ve asayişi sağlamak

İlk insanlar, yukarıda verilen ihtiyaçlarını aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirerek karşılamışlardır?

A)     Ticareti yaygınlaştırarak

B)     Tarımsal üretimi arttırarak

C)     Sosyal sınıflaşmayı sağlayarak

D)     Devlet örgütü kurarak

E)  Yazıyı kullanarak

 

15.   Eski bir tarihi çevrede yapılan kazılarda toprağın en alt katından üste doğru sırasıyla;

–     İlkel taş aletlere

–     Demirden yapılmış saban, orak ve tabletlere ulaşıl­mıştır.

Buna göre;

I.        Yontma Taş Devri’nin yaşandığı

II.       Tarih devirlerine geçildiği

III.     Tarımsal üretimin gerçekleştirildiği
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I             B) Yalnız II             C) Yalnız III D) I ve II             E) I, II ve III

 

16.  Tanım: Tarih, inson topluluklarının geçmişteki siyasal,sosyal, kültürel ve ekonomik çaba ve etkinliklerini yer
ve zaman göstererek neden ve sonuç ilişkisi içerisinde belgelere dayanarak inceleyen bilim dalıdır.

Durum: Asurlu tüccarların Kayseri yakınlarında kur­dukları ticaret kolonileri aracılığıyla Anadolu’da tarih devirlerine geçmiş oldu.

Yukarıda verilen durumda tarihin tanımında yer alan;

I.       Toplumsal ilişkiler

II.      Neden-sonuç ilişkisi

III.    Kaynaklara dayanma

IV.    Zaman belirtme

özelliklerinden hangilerine değinildiği söylenebilir?

A) Yalnız I            .    B) I ve II              C) II ve III   D) III ve IV              E) II, III ve IV

 

17.  Tarih Öncesi Devirlerde ticari ilişkilerin başlaması ve gelişmesinde;

I.       Madenlerin işlenmesi

II.      Göçebe yaşamın egemen olması

III.     Hayvanların evcilleştirilmesi

IV.    Tarımsal üretimin başlaması

gelişmelerinden hangilerinin etkisinde söz edile­mez?

A) Yalnız I              B) Yalnız II              C) II ve III   D) II ve IV              E) I, III ve IV

 

CEVAP ANAHTARI

1.C     2.D     3.A     4.E     5.D     6.B    7.C     8.D     9.D     10.B     11.C     12.D     13.B     14.D     15.E     16.B     17.B

Hakkında Yorgun

Yorgun
Yorgun... Bir tarih öğretmeni... En iyisini bildiğini iddia etmiyor... Öğrenmeye ve bildiğini,bildiği kadarıyla öğretmeye çalışıyor...

İlginizi Çekebilir

Tarih Bilimine Giriş Konu Kavrama Testleri ve Cevapları – 1

Tarih Bilimine Giriş Konu Kavrama Testleri ve Cevapları – 1 1- Tanım: Tarih, insan topluluklarının …

Bir Cevap Yazın