Türkiye Tarihi Ünitesi Testi – 2 | Tarih Dersi Tarih Öğretmeni
Ana Sayfa / Genel / Türkiye Tarihi Ünitesi Testi – 2

Türkiye Tarihi Ünitesi Testi – 2

1.

I.             Moğolların batıya yürüyüşü

II.            Malazgirt Savaşı

III.          Türkçe’nin resmi dil ilan edilmesi

IV.          Safevi Devleti’nin kurulması

V.           Anadolu’da Türk Beyliklerinin kurulması

Yukarıdakilerden hangilerinin, Orta Asya’dan Anadolu’ya olan Türk göçlerinin yoğunlaşmasında olumlu etki yaptığı savunulabilir ?

A)   I ve II              B)  II ve V           C)  III ve IV D)  I, II ve IV E)  II, III ve V

 

2.            Malazgirt Savaşı’nın hemen ardından, özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da birçok Türk Beyliği kuruldu. Kurulan bu beylikler kısa zamanda Anadolu’da geniş bir egemenlik alanı kurarak Anadolu Türk Tarihi’ni başlattılar.

Bu bilgiden hareketle, aşağıdakilerden hangisi Anadolu’nun hızla Türkleşmesinde rol oynayan etkenler arasında gösterilemez?

 

A)           Bizans idaresinde yaşayan halkın yönetimden memnun olmaması

B)           Türkmen kitlelerinin, Selçuklular tarafından Anadolu’ya sevk edilmesi

C)           Anadolu’yu fethetmekle görevlendirilen beylere, ele geçirdikleri yerlerin yurt olarak verilmesi

D)           Moğol baskısı sebebiyle batıya doğru büyük bir göç dalgasının yaşanması

E)            Bizans’ın yardım istemesi sonucunda Haçlı Seferlerinin başlaması

 

3.            Malazgirt Savaşı’nın önemli nedenlerinden biri de, Bizans’ın Türk akınlarına karşı doğu sınırlarının güvenliğini sağlamak istemesidir.

Buna göre, Savaşın temel nedeninin aşağıdaki alanların hangisinde olduğuna ulaşılır?

 

A)  Dini              B)  Sosyal     C)   Ekonomik D)  Coğrafi        E) Siyasi

 

4.            Selçuklular, Malazgirt Savaşı’ndan sonra Orta Asya’dan gelen konar göçer Türk boylarını, Anadolu’da Bizans sınırına yerleştirmişlerdir.

Yalnızca bu bilgilere bakılarak, aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A)           Malazgirt Savaşı’nı Türklerin kazandığına

B)           Anadolu nüfusunun arttığına

C)           Birçok Türk boyunun yaşam bölgelerini değiştiğine

D)           Türklerle Bizanslıların mücadelelerinin uzun sürdüğüne

E)            Anadolu’nun siyasi ve sosyal yapısının değiştiğine

 

5.            Anadolu Selçuklu sultanı I. Kılıç Arslan, hutbede önce Büyük Selçuklu sultanının adının okunması geleneğine son vermiş, sadece kendi adını okutturmuştur.

Bu durum aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?

A)           Selçukluların halifeliği koruduğunun

B)           Anadolu Selçuklu Devleti’nin bağımsız-lığını ilan ettiğinin

C)           Kılıç Arslan’nın Büyük Selçuklu Devleti’ndeki taht kavgalarına karıştığının

D)           Selçuklularda taht kavgaları yaşandığının

E)            Büyük Selçuklu Devleti’nin yıkıldığının

 

 

6.            Anadolu’da kurulan Saltuklular Gürcülere ve Trabzon prenslerine, Danişmentliler Haçlılara ve Bizans’a, Artuklular Haçlılara karşı mücadele etmiştir.

Buna göre Anadolu’da kurulan ilk Türk beylikleriyle ilgili;

I.             Büyük Selçuklu Devleti’nin otoritesini tanımışlardır.

II.            Yaptıkları imar faaliyetleri ile Anadolu’yu Türkleştirmişlerdir.

III.          Türklerin elindeki toprakları korumaya çalışmışlardır.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız l            B) Yalnız II           C) Yalnız III    D) II ve III  E) l, II ve III

 

7.            Bizans,

–              1071 Malazgirt Savaşından sonra yardım istediği Katolik dünyasının düzenlediği  I. Haçlı seferi sonucunda Ege kıyılarını ele geçirdikten sonra Türkleri Anadolu’dan atma umudu artmıştır.

–              1176 Miryakefalon Savaşı’nı yitirdikten sonra da Anadolu’da elinde kalan yerleri korumaya çalışmıştır.

Bu bilgilere bakılarak  aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz ?

A)           Malazgirt Savaşı’nı Türklerin kazandığına

B)           Miryokefalon Savaşı’nda Bizans’ın yenil-diğine

C)           Bizans’ın uzun bir süre Anadolu’yu geri almak için çalıştığına

D)           Miryokefalon Savaşı’nın Bizans’ın dış politikasında bir dönüm noktası olduğuna

E)            Miryokefalon Savaşı’nın Haçlılarla yapıl-dığına

 

8.            Anadolu Selçuklu Sultanı Alaattin Keykubat, doğudaki Moğollara karşı Eyyübiler ve Harezmşahlar ile işbirliği yapmaya çalıştı. Ancak; Moğolların önünden kaçan Harezmşahlarla Yassıçemen Savaşı’nın olması, Eyyübi yöneticilerinin Moğol tehlikesinin önemini anlayamamasından dolayı bu işbirliği gerçekleşemedi.

Bu bilgilere dayanılarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz ?

A)           Moğolların yayılmacı politika izlediklerine

B)           Moğolların Türk-İslam dünyasını tehdit ettiğine

C)           Alaattin Keykubat’ın ileri görüşlü bir devlet adamı olduğuna

D)           Eyyübilerle-Harezmşahların işbirliği yaptığına

E)            Yassıçemen Savaşı’nın Türk dünyasını olumsuz etkilediğine

 

 

9.

–              Dandanakan Savaşı (1040)

–              Kösedağ Savaşı         (1243)

Aşağıdakilerden hangisinin, bu iki savaşın ortak özelliği olduğu söylenebilir?

A)           Değişik yüzyıllarda yapılmaları

B)           Kazanan devletlerin büyümelerinin başlan-gıcı olmaları

C)           Yenilenlerin yıkılış süreçlerini başlatmaları

D)           Batı yönünde büyümek için yapılmaları

E)            Anadolu’da gerçekleşmeleri

 

10.          Anadolu Selçuklu Devleti, 1243 Kösedağ Savaşı’ndan sonra İran’daki Moğol Devleti İlhanlıların egemenliğine girmiştir.

Bu bilgiye bakılarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir ?

A)           Savaşta  Anadolu Selçuklularının yenildiği

B)           Selçuklu ordularının güçlü olduğu

C)           Moğolların Anadolu halkına baskı yaptığı

D)           Anadolu’da Moğol egemenliğinin uzun sürdüğü

E)            Anadolu’da beyliklerin kurulduğu

 

11.          Aşağıdakilerden hangisi Osmanlılarla aynı zaman diliminde varlığını sürdürmüş bir devlet değildir ?

A)  Aydınoğulları

B) Eyyübiler

C)  Memlukler

D)  Bizans

E)  Trabzon Rum İmparatorluğu

 

12.          “Moğolların önünden kaçıp gelen göçer Türkler Bizans’ın sınırlarındaki uç beyliklerine sığınıyorlardı. Uçlar ve bu arada Ertuğrul’un yerleştiği Söğüt ve çevresi de bu yurtsuz Türkmen yığınları, Anadolu beylikleri arasındaki çatışmalarda yenik düşen aşiretler, imparatora vergi vermeyen Grekler (Rumlar) her dinden serüvencilerle dolup taşıyordu.”

Yalnızca bu bilgiye bakılarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz ?

A)           Halkın, Osmanlı (Ertuğrul) yönetiminden memnun olduğuna

B)           Anadolu’da egemenlik kavgalarının sürdüğüne

C)           Türkmenlerin yerleşecek bölge aradık-larına

D)           Söğüt ve çevresinde nüfus yoğunluğunun yüksek olduğuna

E)            Anadolu’ya göçlerin yalnızca Asya’dan yapıldığına

 

13.          Anadolu Selçuklu sultanları;

I.             Haçlı orduları ile savaşmışlar,

II.            kervansaraylar yaptırmışlar,

III.          tersaneler kurup, donanmalarını güçlendirmişler,

IV.          yabancı tüccarlara kolaylıklar tanıyan antlaşmalar imzalamışlardır.

Bunlardan hangilerinin, doğrudan kervan ticaretinin geliştirilmesine yönelik olduğu söylenebilir ?

A)  Yalnız  II                B)  I ve  III     C)   II ve  IV    D)  III ve  IV            E)  I,  III  ve  IV

 

 

14.

–              Anadolu’daki otlakları ele geçirmek isteyen Türklere karşı Malazgirt Savaşı,

–              Doğudaki verimli alanları ele geçirerek daha iyi koşullarda yaşamak için Haçlı Seferleri yapılmıştır.

Bunlara bakılarak, aşağıdakilerden hangi-sinin savaşların çıkmasının temel nedeni  olduğu söylenebilir  ?

 

A)  Dini     B)  Sosyal           C)  Siyasi    D)  Ekonomik        E)  Askeri

 

 

YANIT ANAHTARI

1.            A

2.            E

3.            E

4.            D

5.            B

6.            C

7.            E

8.            D

9.            C

10.          A

11.          B

12.          E

13.          C

14.          D

Hakkında Yorgun

Yorgun
Yorgun... Bir tarih öğretmeni... En iyisini bildiğini iddia etmiyor... Öğrenmeye ve bildiğini,bildiği kadarıyla öğretmeye çalışıyor...

İlginizi Çekebilir

Tarih 10 Dersi Özeti Ders Notu

Tarih 10 Dersi Özeti Ders Notu   alternatif 10_sinif_tarih_dersi_notlari

Bir cevap yazın