Ana Sayfa / Genel / Türkiye Tarihi Testi – 1

Türkiye Tarihi Testi – 1


1.            Ortaçağda devletlerin yönetimlerinde dinsel kurallar egemendi. Bu yüzden, farklı inançtaki toplum ve devletlerarasındaki savaşlar; ekonomik veya siyasi nedenlerden çıksa dahi dinsel bir niteliğe dönüşüyordu.  Bunların içinde en önemlisi –öncesi ve sonrası da olmasına rağmen- Haçlı Seferleri diye tarihe geçmiş olan savaşlardır.

Yalnızca bu bilgilere bakılarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılır ?

A)           Günümüzde de, dinsel inançların siyasi ilişkileri etkilediğine

B)           Dinsel nedenlerden savaşlar çıktığına

C)           Haçlı Seferlerinin Müslümanlarla Hıristi-yanlar arasında yapıldığına

D)           Teokratik devlet anlayışının egemen olduğuna

E)            Haçlı seferlerinde Hıristiyanların taarruz ettiğine

 

 

2.            Haçlı Seferleriyle,

–  ticaretin gelişmesiyle tüccarlar güçlenmiş,

–             ticarette paranın önem kazanmasıyla bankerlik kurumu gelişmiştir.

Bu bilgiye bakılarak Haçlı Seferlerinin Avrupa’da;

I.             Dinsel

II.            Siyasal

III.          Ekonomik

IV.          Sosyal

V.           Bilimsel

alanlarından hangilerinde değişikliğe neden olduğu söylenebilir ?

A)   I  ve  III               B)   I ve V            C)   II ve V   D)   II ve IV           E)  III  ve IV

 

3.            Haçlı Seferlerinde Avrupalıların Müslümanlar-dan öğrendikleri matbaanın, Yeniçağ başlarında Avrupa’da görülen Rönesans ve Reform hareketlerinin gerçekleşmesindeki etkisi büyüktür.

Buna bakılarak,

I.             Ortaçağda, İslam dünyasının bilim ve teknikte daha ileri olduğu

II.            Savaşların kültürel yapıyı etkilediği

III.          Müslümanların Avrupa’daki gelişmeleri takip edemediği,

değerlendirmelerinden hangilerine ulaşılır ?

A)   Yalnız  I                B)   Yalnız  III        C)   I   ve II   D)   I  ve  III         E)  II  ve III

 

4.            Haçlı seferleri, Avrupa’da ekonomik, teknik, siyasal, toplumsal, dinsel alanda değişikliklere neden olmuştur.

Haçlı Seferlerinin aşağıdaki sonuçlarından hangisinin, yukarıdaki değerlendirmeye kanıt olarak gösterilemez?

A)           İslam dünyasında Türklerin öneminin art-ması

B)           Doğu- Batı ticaretinin gelişmesi

C)           Derebeylik sisteminin zayıflaması

D)           Kilise ve papalara duyulan güvenin azal-ması

E)            Barutun ateşli silahlarda kullanılmaya başlanması

 

5.            Haçlı Seferlerinin;

I.             Avrupalıların kâğıt, barut ve pusulayı öğrenmesi

II.            Akdeniz limanlarının önem kazanması

III.          Batı Anadolu’nun Bizans’ın eline geçmesi

IV.          Türklerin İslam dünyasındaki önemlerinin artması

V.           İstanbul’un fethinin gecikmesi

sonuçlarından   hangilerinin,   Türk – İslam dünyasını  olumlu etkilediği söylenebilir ?

A)  II ve IV        B)  I,  II  ve  III     C)  I,  III  ve IV     D)  I,  IV ve V      E)  III, IV ve  V

 

6.            Selçuklu Türklerinin çeşitli topluluklar ile yaptığı,

I.             Pasinler Savaşı          (1048)

II.            Malazgirt Savaşı       (1071)

III.          Katvan Savaşı            (1141)

IV.          Miryokefolon Savaşı   (1176)

V.           Kösedağ Savaşı          (1243)

savaşları sonuçları bakımından değerlendir-diğimizde, Selçuklular açısından olumlu ve olumsuz eşlemesi hangi seçenekte doğru verilmiştir ?

Olumlu  : Olumsuz:

A)           I,  II,  III IV,  V

B)           I,  II,  IV III,  V

C)           I,  II,  V  III, IV

D)           II,  III,  IV              I,  V

E)            III, IV,  V               I,  II

 

7.            Anadolu Selçuklu Devleti’nde işkolları düzeyinde esnafların oluşturdukları kuruluşlara “Ahi Örgütü” denirdi. Dinsel nitelikteki bu örgütler, hammaddelerin temini, üyelere eşit dağıtılması,  satış fiyatının tespiti… gibi işkolları ile ilgili tüm kararları alırdı.

Buna göre, Ahi Örgütüyle ilgili aşağıdakilerden hangisinin yanlış olduğu söylenebilir?

A)           Üyelerinin sadece Müslümanlardan oluş-tuğu

B)           Serbest rekabeti desteklediği

C)           Aynı işi yapanların belirli çarşılarda top-landığı

D)           Üyelerini çıraklık, kalfalık ve ustalık sınavlarından geçirdiği

E)            Üyeleri arasında dayanışmayı desteklediği

 

8.            Anadolu’da Türk dili ve edebiyatının gelişmesinde Gülşehri ve Aşıkpaşa önemli rol oynamışlardır.

Yalnızca bu bilgiye bakılarak, bu kişilerle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisine ulaşılır?

A)           Eserlerini Türkçe yazdıklarına

B)           XIV. yüzyılda yaşadıklarına

C)           Çeşitli dilleri bildiklerine

D)           Aynı dönemde yaşadıklarına

E)            Eserlerinin şiir türünde olduğuna

 

9.            Anadolu Selçuklularında;

I.             Medreselerde eğitim Arapça yapılırdı.

II.            Resmi  dil  Farsça’ydı.

III.          Sultalara, Keyhüsrev ve Keykubat gibi efsanevi Acem şahlarının adlarının verildi.

uygulamalarından hangileri, İran kültü-ründen etkilenildiğinin göstergesidir ?

A)   Yalnız  I                B)   Yalnız  II        C)   I   ve II     D)   I  ve  III         E)  II  ve III

 

10.          I.             Kişi adlarının değiştirilmesi

II.            Bilimsel eserlerin Arapça yazılması

III.          Yönetimde, törelerin etkinliğini devam ettirmesi

IV.          Arapça veya Farsça’nın resmi dil olması

V.           İslam dünyasının liderliğinin ele geçirilmesi

Yukarıdakilerden hangileri, Türk kültürünün İslam kültüründen etkilendiğinin gösterge-leridir ?

A)  II  ve  IV               B)  III ve IV       C)  I,  II  ve IV     D)  I,  III  ve  V      E)  II,  III  ve  V

 

11.          Anadolu Selçukluları’nda;

–              Yol boyunca yapılan zaviye, han ve kervansaraylarda yolcuların üç güne kadar olan tüm ihtiyaçları ücretsiz karşılanmış.

–              Şifahane denilen hastanelerdeki sağlık hiz-metlerinden herkes ücretsiz yararlanmıştır.

Bu verilenlere bakılarak Anadolu Selçuklu-larının;

I.             Ticari

II.            Siyasi

III.          Sosyal

IV.          Kültürel

V.           Dini

alanlarından hangilerinin geliştiği söylene-bilir?

A)  Yalnız III             B)   I ve III        C)   I ve IV   D)  IV ve V       E)  II, III ve V

 

12.          XIII. yüzyılda,

I.             Harzemşahların Selçuklularla yaptıkları Yassı Çi¬men Savaşı’ndan sonra yıkılması,

II.            Selçukluların Baba ishak isyanının bastırılmasında zorlanması,

III.          Anadolu Selçuklularının Moğollara vergi ödemesi

durumlarından hangileri Anadolu Selçuklularının zayıfladığına kanıt olarak gösterilebilir?

A) Yalnız l            B) Yalnız II           C) Yalnız III   D) l ve II               E) II ve III

 

13.          Karamanoğlu Mehmet Bey 1277’de Konya’yı ele geçirdiğinde Türkçe’yi resmi dil ilan etmiştir.

Yalnızca bu bilgiye bakılarak Karaman-oğullarıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir ?

A)           Anadolu Selçuklu Devleti’nin zayıflamasın-dan sonra kuruldukları

B)           Anadolu Selçuklu Devleti’nin mirasına sahip çıktıkları

C)           Türk oldukları

D)           Osmanlıları en çok uğraştıran beylik oldukları

E)            Konya ve çevresinde çok sayıda eser bıraktıkları

 

YANIT ANAHTARI

 

1.            D

2.            E

3.            C

4.            A

5.            A

6.            B

7.            B

8.            A

9.            E

10.          C

11.          B

12.          E

13.          C

 

Hakkında Yorgun

Yorgun... Bir tarih öğretmeni... En iyisini bildiğini iddia etmiyor... Öğrenmeye ve bildiğini,bildiği kadarıyla öğretmeye çalışıyor...

İlginizi Çekebilir

Türkiye Tarihi Ünitesi Testi – 2

1. I.             Moğolların batıya yürüyüşü II.            Malazgirt Savaşı III.          Türkçe’nin resmi dil ilan edilmesi IV.          …

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.