Türk İslam Devletleri Ünitesi Ölçme ve Değerlendirme | Tarih Dersi Tarih Öğretmeni

Türk İslam Devletleri Ünitesi Ölçme ve Değerlendirme

A. Aşağıdaki, çoktan seçmeli sorularını cevaplandırınız.

1. Türklerin İslamiyeti kabulü aşağıdaki alanların hangisinde değişikliğe neden olmamıştır?

A) Bilim B) Edebiyat C) Hukuk D) Askerî E) Mimari

2. Türk-İslam devletlerinde aşağıdaki hangi dalda eser verilmemiştir?
A) Mimari B) Minyatür C) Resim D) Oymacılık E) Nakkaşlık

3. Çinliler ile Müslüman Araplar arasında yapılan Talas Savaşı’nın Türk dünyası açısından sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Türk-Çin ilişkileri son bulmuştur.

B) Orta Asya Çin hâkimiyetine girmiştir.

C) Türkler kitleler hâlinde İslam dinine girmeye başlamışlardır.

D) Anadolu Türk yurdu olarak seçilmiştir.

E) Türkler İslam dünyasının liderliğini üstlenmiştir.

4.
• Resmî yazışma dili Türkçedir.
• Nüfusu tamamen Türklerden oluşur.
Aşağıdaki devletlerden hangisi yukarıdaki özellikler açısından diğerlerinden ayrılır?
A) Karahanlılar B) Büyük Selçuklular C) Gazneliler D) Tolunoğulları E) İhşidiler

B. Aşağıdaki ifadelerin başına doğru ise (D), yanlış ise (Y) harfi koyunuz.

(…..) 1. Türkler, Tuğrul Bey’in Bağdat seferinden sonra İslam dünyasının koruyuculuğunu ve liderliğini üstlenmişlerdir.
(…..) 2.İslamiyetle birlikte Türkler heykel ve kabartma sanatlarında da başarılı örnekler vermişlerdir.
(…..) 3.Talas Savaşı’nda Karluk Türkleri Çinlilere karşı Araplara yardım etmiştir.
(…..) 4.Karahanlılarla Gazneliler aynı dönemde yaşamış, komşu Türk devletleridir.
(…..) 5.Malazgirt Savaşı’ndan sonra Anadolu tamamen Türklerin eline geçmiştir.

C. Aşağıda yer alan ifadeleri tamamlayınız.

1. Orta Asya’da İslamiyeti kabul eden ilk Türk devleti……………………………………. …

2. Büyük Selçuklu Devleti’nde ilk medrese………………..zamanında………….. ……..açılmıştır.

3. Dandanakan Savaşı………………….ile……………..de vletleri arasında meydana gelmiştir.

4………………………………………..so nucunda Türkler Anadolu’ya yerleşmeye başlamıştır.

5……………………………..tarihte Sultan unvanını kullanan ilk Türk hükümdarıdır.

D. Aşağıdaki eserleri yazarları ile eşleştiriniz.

(…..) 1. Divân-ı Lügati’t-Türk A.Yusuf Has Hacib
(…..) 2. Divân-ı Hikmet B.Kaşgarlı Mahmut
(…..) 3. Atebet’ül Hakayık C.Hoca Ahmet Yesevi
(…..) 4. Kutadgu Bilig D.Yüknekli Edip Ahmet
(…..) E. Evliya Çelebi
(…..) F. Mevlana Celaleddin-i Rumi

E. Aşağıdaki soruları cevaplandırınız.

1. Katvan Savaşı – Oğuz İsyanı – Karahıtaylar – Büyük Selçuklu Devleti – Sultan Sencer kelimelerini kullanarak bir metin oluşturunuz.

2. Büyük Selçuklu Devleti’nin Türkiye tarihine yapmış olduğu en önemli katkı nedir?

3. Türk-İslam devletlerinde halkın etnik yapısı bu devletleri hangi yönlerden, nasıl etkilemiştir?

4. Türkler, İslamiyetten önceki hangi özelliklerini İslamiyetten sonra da korumuşlardır?

5. Malazgirt Savaşı öncesi Anadolu’nun siyasi ve ekonomik durumunu göz önünde bulundurarak bu savaşın Anadolu’ya etkilerini açıklayınız.

Hakkında Yorgun

Yorgun
Yorgun... Bir tarih öğretmeni... En iyisini bildiğini iddia etmiyor... Öğrenmeye ve bildiğini,bildiği kadarıyla öğretmeye çalışıyor...

İlginizi Çekebilir

Türk İslam Devletleri Testi – Test 6

Ders: Tarih 9 Ünite: İslam Tarihi ve Uygarlığı Ünitesi Konu: Türk İslam Devletleri Ünitesi Test …

Bir Cevap Yazın