Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi Çıkmış Soruları ve Cevapları | Tarih Dersi Tarih Öğretmeni
Ana Sayfa / Sınavlara Hazırlık Tarih / YGS Tarih Soruları / Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi Çıkmış Soruları ve Cevapları

Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi Çıkmış Soruları ve Cevapları

1. Kurtuluş Savaşı’mızın devam ettiği yıllarda samimi yurtseverler arasında laikliğe karşı olanlar, saltanat ve hilafet yanlıları da vardı.

Mustafa Kemal Paşa’nın böyle farklı düşüncede olan kişileri tek amaçta birleştirmesinde aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur?

A) İstanbul Hükümeti’nin dışında yeni bir hükümet kurması
B) Son Osmanlı Mebuslar Meclisi’nin düşmanlar tarafından dağıtılmasını protesto etmesi
C) Yurtseverlik duygusunun gelişmesine önem vermesi
D) İstanbul Hükümeti emrinde önemli görevler almış olması
E) Yurdun kurtarılmasına öncelik vererek, devrimleri sonraya bırakması

2. “Mustafa Kemal Paşa, Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra Türk ulusunu tehlikelere karşı uyarmak ve harekete geçirmek amacıyla Havza ve Amasya’da genelgeler (tamimler) yayınlamıştır.”

Bu genelgelerin Türk ulusu üzerinde etkili olduğunu gösteren ilk belirti ne olmuştur?

A) Anadolu’da, İtilaf Devletleri’ne karşı protesto ve mitingler yapılması
B) Osmanlı Mebuslar Meclisi kararlarının, İtilaf Devletleri’nin isteklerine uymaması
C) Amasya’da Mustafa Kemal’in İstanbul Hükümeti temsilcisi Salih Paşa ile görülmesi
D) Erzurum ve Sivas’ta kongreler yapılması
E) İlk TBMM’ye, Osmanlı Mebuslar Meclisi üyelerinin de alınması

3. “Son Osmanlı Mebuslar Meclisi, seçimle gelen üyelerden oluşmuştu. Bu Meclis İtilaf Devletleri’nce kapatıldı. Bunun üzerine bazı Meclis üyeleri yeni kurulan TBMM’ye katıldılar.

Osmanlı Mebuslar Meclisi üyelerinin ilk TBMM’ye üye kabul edilmeleri, TBMM’nin hangi kararına dayandırılabilir?

A) Meclis, yürütme yetkisini hükümet eliyle kullanır.
B) TBMM’nin üstünde bir kuvvet yoktur.
C) Yasama ve yürütme yetkileri TBMM’de toplanır.
D) Vatanın geleceğini ulusal irade belirleyecektir.
E) Meclisin başkanı, hükümetin de başkanıdır.
4. Amasya Genelgesi’nin Kurtuluş Savaşı’mızdaki önemi en çok hangi özelliğinden kaynaklanmaktadır?

A) Anadolu ve Trakya’nın her yanına duyurul muş olmasından
B) Kurtuluş Savaşı’nın gerekçesi ve yöntemini belirtmesinden
C) İşgallerin başlamasını izleyen günlerde hazırlanmış olmasından
D) Halkı düşmana karşı silahlı direnişe çağırmış olmasından
E) İstanbul Hükümeti’ne karşı bir hareket niteliği taşımasından

5. “İtilaf Devletleri, Erzurum ve Sivas Kongrelerinin dağıtılması yönünde ciddi önlemler almazlarken, son Osmanlı Mebus-lar Meclisi’nin Misak-ı Milli doğrultusunda kararlar alması üzerine bu Meclis’i kapatmışlardır.”

İtilaf Devletleri’nin Erzurum ve Sivas Kongrelerine karşı önlem almamış olmaları nasıl açıklanabilir?

A) Kongre üyelerinin tepkilere karşı çok geniş önlemler almış olmalarıyla
B) Erzurum ve Sivas’ın İstanbul’dan çok uzak olmasıyla
C) Anadolu hareketinin önemini anlamaktan uzak olmalarıyla
D) Kendi aralarında ortak bir amacın sağlanmamış olmasıyla
E) İstanbul Hükümeti’nin gücüyle bu kongrelerin dağıtılacağına inanmalarıyla

6. Mustafa Kemal Paşa’nın Kurtuluş Savaşı’nın devam ettiği yıllarda Türk ulusuna “Ulusun geleceğini, ulusun kendi iradesi belirleyecektir.” ilkesini benimsetmeye çalışmasının temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Saltanatı yabancı güçlerin etkisinden kurtarmak
B) Müdafaa-i Hukuk Cemiyetlerini birleştirmek
C) Mebuslar Meclisi’nin toplanmasını sağlamak
D) Yönetim şeklini değiştirmek
E) Padişahlığın yetkilerine ortak olmak

7. Erzurum Kongresi kararları arasında, “ulusal iradenin ve toplanan ulusal güçlerin padişahlık ve halifelik makamını kur-taracağı” hükmü de yer almıştır.

Ulusal egemenlik anlayışına ters düşen böyle bir karar alınmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ortamın böyle bir değişikliğe hazır olmaması
B) İtilaf Devletlerinden çekinilmesi
C) İmparatorluğun çökmesinin önlenmek istenmesi
D) Osmanlı Hükümeti’nin desteğine ihtiyaç duyulması
E) Halifeliğin gücünden yararlanmak istenmesi

8. Son Osmanlı Mebuslar Meclisi’nde alınacak kararların taslağını Mustafa Kemal Paşa hazırladığı halde, sadece vatanın bütünlüğünü korumaya yönelik kararlarda bu taslağa uyulmuş, diğerlerinde uyulmamıştır.

Mebusların böyle farklı kararlar almalarında aşağıdakilerden hangisi en çok etkili olmuştur?

A) Çoğunluğun saltanata bağlı olması
B) Kendi çıkarlarını koruma çabasına girmeleri
C) Demokratik kurallara uymaya çalışmaları
D) İtilaf Devletleri’nin baskısından korkmaları
E) Çoğunluğun manda taraftarı olması

9. Osmanlı Mebusan Meclisi, dağıtılmadan önce Misak-ı Milli’yi kabul ederek Türk yurdunun parçalanmasına razı olmadığını ortaya koymuştur.

Bu duruma rağmen Sevr Antlaşması’nı kabul etmekle padişah aşağıdakilerden hangisine ters düşmüştür?

A) Çoğunluğun görüşüne
B) Azınlık çıkarlarına
C) Monarşik anlayışa
D) İtilaf Devletleri’nin görüşüne
E) Mondros Antlaşması hükümlerine

10. Misak-ı Millî belgesinde Batum, Ardahan, Kars ve Batı Trakya için gerekirse serbest oylama yapılabileceği görüşü yer almıştır.

Bu yörelerin hangi özelliğinden dolayı serbest oylamanın çıkarlarımıza uygun olacağı düşünülmüştür?

A) Stratejik bakımdan önemli bölgelerde olmaları
B) Uzun süreden beri Osmanlı yönetiminde bulunmaları
C) Halkın çoğunluğunun Türk ve Müslüman olması
D) Verimli tarım topraklarına sahip olmaları
E) Temsilcilerinin Meclis-i Mebusan’da etkili olmaları

11. “Amasya Genelgesi’nde, Sivas’ta toplanacak kongre için gelecek temsilcilerin seçimini Müdafa i Hukuk-ı Milliye, Redd-i İlhak Cemiyeti ve belediyelerin yapması istenmiştir.”

Bu yolla ulaşılmak istenen temel amaç aşağıdakilerden hangisidir?

A) Müdafaa-i Hukuk derneklerinin kurulmasını teşvik etmek
B) Müdafaa-i Hukuk derneklerinin gücünü Türk halkına duyurmak
C) İşgal kuvvetlerinin dikkatini Sivas’ta yapılacak kongreye çekmek
D) Milletin güvenini kazanmış, Milli Mücadele taraftarı kişilerin seçilmesini sağlamak
E) Temsilcilerin can ve mal güvenliklerini sağlamak

12. “Çağımızda ulusal iradeye uyulması zorunludur. Bu nedenle Meclisin toplantıya çağırılması gerekir. Bu yolla, ulus ve ülkenin kaderi üzerinde alınacak kararların Meclis denetimine sunulması şarttır.”

Sivas Kongresi’nde alınan bu karar, aşağıdakilerden hangisinin gerçekleştirilmesi için atılmış olan önemli bir adımdır?

A) Medeniyetçilik B) Devletçilik C) Laiklik  D) Demokrasi E) Kanun önünde eşitlik

13. Misak-ı Milli belgesinde politik, ekonomik ve mali gelişmemizi köstekleyen ve hukuk alanında hâkimiyetimizi sınırlayan imtiyazların ortadan kaldırılması hükmü bulunmaktaydı.

Bu hükümle, aşağıdakilerden hangisinin ortadan kaldırılması amaçlanmıştır?

A) Dine dayanan devlet düzeninin
B) Osmanlı saltanatının
C) Aşar vergisinin
D) Eski eğitim sisteminin
E) Kapitülasyonların

14. Osmanlı İmparatorluğu’nda, İtilaf Devletleri’nin aşağıdaki girişimlerinden hangisi doğrudan “milli iradeyi” yok etme-yi amaçlamıştır?

A) Boğazların yönetimine el koymaları
B) Mebusan Meclisi’ni dağıtmaları
C) Osmanlı ordusunun büyük bir kısmını terhis ettirmeleri
D) Karadeniz kıyısındaki bazı önemli noktaları kontrol altına almaları
E) Ulaşım ve haberleşme sistemlerinin işletilmesine el koymaları
15. Sivas Kongresi’nde “manda” sorunu tartışma¬lara yol açmış bazı yurtseverler Amerikan mandasını savunmuş, fakat sonuçta bu görüş reddedilmiştir.

Manda yönetiminin reddedilmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) İstanbul Hükümeti’nin manda isteğine tepkisiz kalması
B) İstanbul Hükümeti’nin kongreye açıkça cephe alması
C) Manda yönetiminin iyi bilinmemesi
D) İngiliz ve Amerikan mandası isteyenler arasında görüş birliği sağlanmaması
E) Manda yönetiminin ulusal bağımsızlığa ters düşmesi

16. Mustafa Kemal, Anayurdun parçalanması tehlikesi karşısında ülke çapında bir kongre yaparak Müdafaa-i Hukuk ve Redd-i İlhak Cemiyetlerini birleştirmişlerdir.

Mustafa Kemal’in bu yolla ulaşmak istediği ilk amaç aşağıdakilerden hangisidir?

A) Saltanatı kaldırmak
B) Yeni bir anayasa hazırlamak
C) Kurtuluş Savaşı’nı tek elden yönetmek
D) Cumhuriyeti ilan etmek
E) Halifeliği kaldırmak

17. İstanbul Hükümeti Amasya Protokolü’nde yer alan “Temsil Kurulu’nun rızası olmadan düşmanlarla barış görüşmelerine gidilmemesi” kararını reddetmiş, “Mebusan Meclisi’nin toplanması” kararını ise kabul etmiştir.

İstanbul Hükümeti’nin Temsil Kurulu’na verilmek istenen yetkiyi kabul etmemekle ulaşmak istediği amaç aşağıdakiler-den hangisidir?

A) İstanbul’un işgal edilmesini engellemek
B) Temsil Kurulu’nu Osmanlı Meclisi’nde etkili hale getirmek
C) İtilaf Devletleri’yle ilişkileri geliştirmek
D) Merkezi otoriteyi kurmak
E) Milli birliği sağlamak

18. Mustafa Kemal’in Son Osmanlı Mebuslar Meclisi’nde Müdafaa-i Hukuk Grubu oluşturulmasını istemesinin amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Vatanın bütünlüğünün korunması yolunda kararlar almak
B) Padişahın yetkilerini artırmak
C) Hükümette değişiklik yapılmasını sağlamak
D) Meclisin toplanabilmesi için gerekli çoğunluğu sağlamak
E) Yasama ve yürütme organları arasında uyum sağlamak

19. Sivas Kongresi’nden sonra Temsil Kurulu, İstanbul Hükümeti ile yönetim yönünden ilişkiyi ve her türlü haberleşmeyi kesmiş, İstanbul’dan Anadolu’ya atanan komutan ve valileri kabul etmeyerek geri göndermiştir,

Temsil Kurulu’nun bu tutumunun amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A) İtilaf Devletlerinin dostluğunu kazanmak
B) Yerel yönetim birimi sayısını azaltmak
C) İstanbul Hükümeti’ne bağlı olmadığını göstermek
D) Düzenli ordu kurmak
E) Anadolu’daki ayaklanmaları önlemek

20. Amasya Genelgesi’nde, Sivas’ta toplanacak ulusal kongreye katılacak üyelerin, Müdafaa-i Hukuk-u Milliye Cemiyetleri ve belediye başkanları aracılığıyla seçilmeleri istenmiştir.

Bu isteğin amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hilafet ordusunu yıpratmak
B) Kararların, halkın istekleri doğrultusunda alınmasını sağlamak
C) Anadolu’da toplanacak kongrelerin sayısını artırmak
D) Yerel direnişleri başlatmak
E) İşgal güçleri arasında görüş ayrılığı yaratmak

21. Milli Mücadele döneminde İtilaf Devletleri, Mebuslar Meclisi’nin toplanması için işgal altındaki bölgelerde yapılan seçimleri engelleyecek bir harekette bulunmamışlardır. Fakat Mecliste Misâk-ı Millî ilan edilince Meclisi basmışlar, mebusların bazılarını tutuklayarak sürgüne göndermişlerdir.

İtilaf Devletlerinin tutumlarındaki bu değişikliğin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Türk halkına sempatik görünmek istemeleri
B) Meclisin İstanbul’da toplanmasına karşı olmaları
C) Alınan kararlan beklentilerine aykırı bulmaları
D) İstanbul Hükümeti ile Anadolu arasında anlaşma ortamının doğmasını istemeleri
E) Türk halkının kendileri ile barış yapacağına inanmaları

22. Erzurum Kongresi’nde yalnızca iç politikayı ilgilendiren ilkeler değil, bazı dış politika ilkeleri de belirlenerek ilan edilmiştir.

Erzurum Kongresi’nin bu tutumu aşağıdakilerden hangisini gösterir?

A) Meclis gibi hareket edildiğini
B) İstanbul Hükümeti’ne yardımcı olunmak istendiğini
C) Ekonomik sorunlara siyasi sorunlardan daha çok önem verildiğini
D) Yabancı ülkelerle ilişkilerin arttığını
E) İtilaf Devletleri’nin Anadolu harekâtına bakış açısının değiştiğini

23. Son Osmanlı Mebuslar Meclisi’nde Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti adına seçilen mebuslar Cemiyetin adını taşıyan grup yerine Felah-ı Vatan adıyla yeni bir grup kurmuşlardır.

Bu durum aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir?

A) Ulusal kurtuluş harekâtının başlatılmak istendiğinin
B) Mebusların görüşlerini değiştirdiklerinin
C) İşgal kuvvetlerinin Mebuslar Meclisi üzerindeki baskılarının azaldığının
D) İstanbul’un işgal edilmesinin engellenmek istendiğinin
E) Padişahın yetkilerinin sınırlandırıldığının

24. Amasya Genelgesi’nin aşağıdaki hükümlerinden hangisi, Türk inkılâbının evrensel nitelik taşıdığının bir göstergesidir?

A) Vatanın bütünlüğü tehlikededir.
B) İstanbul Hükümeti, üzerine aldığı görevi yerine getirememektedir.
C) Ulusun bağımsızlığını, ulusun azim ve kararı kurtaracaktır.
D) Delegelerin seçimi ulusal bir sır olarak gizlenmelidir.
E) Sivas’ta ulusal bir kongrenin tez elden toplanması kararlaştırılmıştır.

25. Ulusal Mücadele döneminde:
I. İstanbul resmen işgal edilmiştir.
II. Osmanlı Mebuslar Meclisi dağıtılmıştır.
III. Misak-ı Milli ilan edilmiştir.
IV. İstanbul Hükümeti, Mustafa Kemal’e 9. Ordu müfettişliği görevini vermiştir.
V. İstanbul Hükümeti, Temsilciler Kurulu ile görüşme yapmayı kabul etmiştir.

Bu gelişmelerden hangileri Türk milletinin İstanbul Hükümeti’ne olan güvenini sarsmıştır?
A) l ve II B) l ve III C) II ve III   D) II ve IV E) IV ve V

26. Erzurum Kongresi’nde “Milli Meclisin derhal toplanmasına ve hükümet işlerinin Meclisin denetimi altında yürütülmesine çalışılacaktır.” kararı alınmıştır.

Bu karar aşağıdakilerden hangisini gösterir?
A) Ulus egemenliğine önem verildiğini
B) Anayasada değişiklik yapılması gerektiğini
C) Hükümet üyelerinin Meclis içinden seçildiğini
D) İstanbul Hükümeti’nin Anlaşma Devletleri’ne tepki gösterdiği
E) Milletvekili seçimlerinin yenilenmesi gerektiğini

27. Osmanlı Anayasası,
Hükmü: Osmanlı Mebuslar Meclisi’ni açma ve kapatma yetkisi padişaha aittir.

Durum: Seçimle gelen üyelerden oluşan son Osmanlı Mebuslar Meclisi’ni İngilizler basmış, bazı milletvekilleri tutuklanmış, tutuklanmayanlardan bir kısmı Anadolu’da yeni açılan TBMM’ye katılmıştır.

Yukarıda verilen durumun Osmanlı anayasasının hükmüyle bağdaşmayan yönü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Osmanlı Mebuslar Meclisi’nin Anadolu’da toplanmamış olması
B) Osmanlı Mebuslar Meclisi’nin seçimle gelen üyelerden oluşması
C) Osmanlı Mebuslar Meclisi üyeleri arasında fikir ayrılığı olması
D) Osmanlı Mebuslar Meclisi üyelerinin vatanın kurtarılmasını amaç edinmesi
E) İngilizlerin Osmanlı Mebuslar Meclisi’ni çalışamaz hale getirmesi

28.
I. Yurdun bütünlüğünü sağlamak
II. Hilafet ve saltanatın devamını sağlamak
III. Ulusun iradesini egemen kılmak
IV. Hıristiyanlara siyasal egemenliği ve sosyal dengeyi bozucu ayrıcalıkların verilmesine karşı çıkmak
Ulusal Kurtuluş Savaşı’nda öne sürülmüş olan yukarıdaki görüşlerden hangileri birbiriyle çelişmektedir?

A) l ve II B) l ve III C) l ve IV   D) II ve III E) III ve IV

29. Sivas Kongresi gündeminde yer alan maddelerden bazıları şunlardır:
I. Yabancı işgallere karşı direnme
II. Tutuklanması için emir verilen Mustafa Kemal’i kongre başkanlığına seçme
III. Amerikan mandasını reddetme
IV. Ali Fuat Paşa’yı Umum Kuvay-ı Milliye Kumandanlığına atama
Bu maddelerden hangileri, kayıtsız şartsız bağımsızlığın amaçlandığını gösterir?
A) l ve II B) l ve III C) II ve III   D) II ve IV E) III ve IV

30. 1919 yılında toplanan Alaşehir Kongresi’nde, Afyonkarahisar – İnegöl hattının batısındaki bölgeden düşman çekilin-ceye kadar savaşın devam ettirilmesi sorumluluğunun özel bir idare şeklinde yüklenilmesine yönelik kararlar alınmıştır.

Bu bilgilere dayanarak, aşağıdakilerden hangisinin Alaşehir Kongresi’nde alınan bu kararın nedenlerinden biri olduğu savunulamaz?

A) Öz savunma gereksinimi
B) İşgalin ortaya koyduğu tehdit
C) Hükümete duyulan güvensizlik
D) Mevcut yönetimden kopup ayrı bir devlet kurma isteği
E) Silahlı bir savunma gücü oluşturma gereği

31. Amasya Genelgesi’nde “Milletin bağımsızlığını yine milletin azmi ve kararı kurtaracaktır.” maddesinin yer alması, aşağıdakilerden hangisinin değişeceğinin bir işaretidir?

A) Mebuslar Meclisi’ndeki üyelerin
B) Ülkedeki egemenlik anlayışının
C) İstanbul Hükümeti’nin
D) Merkezden yönetimin
E) Başka uluslarla yapılan antlaşmaların

32. Erzurum Kongresi’nde,

I. Mebuslar Meclisi’nin derhal toplanmasının gerekli olduğunun belirtilmesi,
II. Sömürge amacı olmaması koşulu ile dış yar¬dım alınabilmesi,
III. Doğudaki direnme derneklerinin birleştiril¬mesi
IV. Doğu Anadolu illerinde büyük çoğunluğu Müslümanların oluşturduğunun belirtilmesi,
V. Vatanın parçalanmaz bir bütün olduğunun açıklanması
kararları alınmıştır.

Bu kararlardan hangileri Erzurum Kongresi’nin yerel olmaktan çok, ulusal bir kongre olduğunu gösterir?

A) I, II ve III B) I, II ve IV C) I, II ve V    D) II, III ve V E) II, IV ve V

33. Sivas Kongresi ile ilgili aşağıdaki, gelişmelerden hangisi, Anadolu’da başlatılan ulusal kurtuluş girişiminin bir hükümet gibi hareket edeceğine işaret eden en açık kanıtıdır?

A) İstanbul hükümetinin karşı çıkmasına rağmen toplanması
B) Başkanlığa görevinden azledilen Mustafa Kemal’i seçmesi
C) Kongreye katılan üyelerin İttihat ve Terakki Partisi ile ilişkilerinin olmadığının açıklanması
D) Ulusal direnişi sevk ve idare için Temsilciler Kurulu’nu seçmesi
E) Manda ve himayeye karşı çıkması

34. Ulusal Kurtuluş Savaşı’nın başlangıcında, olağanüstü yetkilere sahip bir meclisin oluştu¬rulması ile ilgili taslakta, adı ne olursa olsun Ankara’da toplanacak meclisin dışında, üyelerini padişahın seçtiği bir ayan Meclisi’nin de oluşabileceği tezi öne sürülmüş; ancak bu tez üzerinde durulmamıştır.
Âyan Meclisi tezi üzerinde durulmaması aşağıdakilerden hangisine bağlanabilir?

A) İstanbul’un işgalini önlemek için zaman kazanmak istenmesine
B) Ulus egemenliği ilkesinin benimsenmiş olmasına
C) İki meclisli bir sisteme geçmek istenmesine
D) İstanbul Hükümetinin karşı çıkmasından endişe edilmesine
E) İstanbul’daki Âyan Meclisi’nin yeterli bulunmasına
35. Amasya Genelgesi’nde Sivas’ta bir kongrenin toplanması ve bütün illerin her sancağından halkın güvenini kazanmış üç delegenin bu kongreye katılmak üzere hemen yola çıkarılması hükmü yer almıştır.

Bu hüküm, Amasya Genelgesi’nin,
I. tüm ülkenin temsil edildiği bir kuruluşu ön görme,
II. gizli maddeleri olma,
III. birlik ve beraberlik çağrısında bulunma

özelliklerinden hangileri için bir kanıt sayılabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II   D) I ve III E) II ve III

36. Amasya’da yapılan görüşmelerin sonuçlarını içeren tutanakların protokol olduğunu kabul ettirmek ve bunları İstanbul Hükümeti’nin temsilcisi olan Bahriye Nazırı Salih Paşa’ya imza ettirmek önemliydi.

Atatürk’ün Nutuk’ta yer alan bu sözüyle aşağıdakilerden hangisini vurgulamak istediği savunulabilir?

A) Görüşmelere resmi nitelik kazandırılmasının önemini
B) İstanbul Hükümeti’nin alınan kararları Mebusan Meclisi’nin onayına sunmak istediğini
C) Görüşmelerle İstanbul Hükümeti’nin zaman kazanmak istediğini
D) Salih Paşa’nın görüşmelerin yapılması için İstanbul hükümeti’ni yönlendirdiğini
E) Anlaşma Devletleri’nin görüşmeler sırasında İstanbul hükümeti’ne baskı yaptığını
37. İstanbul Hükümeti Temsilcisi Salih Paşa, Temsilciler Kurulu ile Amasya Görüşmeleri’nde Mebuslar Meclisi’nin Anadolu’da toplanması konusunda anlaşmaya varmış ve bu kararı İstanbul Hükümeti’ne kabul ettireceğini, aksi takdirde görevinden istifa edeceğini belirtmiştir. Ancak, Salih Paşa bu kararı İstanbul Hükümeti’ne kabul ettirememiştir.

Bu durum İstanbul Hükümeti ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesi olabilir?

A) Anadolu hareketinin daha da güçleneceğinden endişe duyduğunun
B) Üyeleri arasında her konuda görüş birliği olduğunun
C) Temsilciler Kurulu’nun yabancılarla ilişkiler kurmasını istemediğinin
D) Anayasada değişiklik yaptığının
E) Seçim sonuçlarını beklemeyi uygun bulduğunun
CEVAP ANAHTARI
1.E 10.C 19.C 28.D 37.A
2.A 11.D 20.B 29.B 38.
3.D 12.D 21.C 30.D 39.
4.B 13.E 22.A 31.B 40.
5.C 14.B 23.B 32.C 41.
6.D 15.E 24.C 33.D 42.
7.A 16.C 25.A 34.B 43.
8.A 17.D 26.A 35. D 44.
9.A 18.A 27.E 36.A 45.D

Hakkında Yorgun

Yorgun
Yorgun... Bir tarih öğretmeni... En iyisini bildiğini iddia etmiyor... Öğrenmeye ve bildiğini,bildiği kadarıyla öğretmeye çalışıyor...

İlginizi Çekebilir

2015 YGS Tarih Konuları ve Soru Dağılımları

                2015 YGS Tarih Konuları ve Soru Dağılımları         YGS’nin son testi olan Sosyal Bilimler …

Bir cevap yazın