Ana Sayfa / TARİH 9 DERSİ / Tarih 9 Ölçme Değerlendirme / İLK TÜRK DEVLETLERİNDE KÜLTÜR VE MEDENİYET TEST

İLK TÜRK DEVLETLERİNDE KÜLTÜR VE MEDENİYET TEST

İLK TÜRK DEVLETLERİNDE KÜLTÜR VE MEDENİYET TEST
1.
– İlk kez Gök tanrı inancını terk etmişlerdir.
– İlk kez para bastıran Türk kavmi olmuştur.
– İlk kez İstanbul’u kuşatan Türk kavmidir.
Yukarıda özellikleri verilen Türk Devletleri, sırayla aşağıdakilerden hangisidir?
A) Uygurlar – Türgişler – Avarlar
B) Göktürkler – Uygurlar – Avarlar
C) Uygurlar – Türgişler – Bulgarlar
D) Avarlar – Türgişler – Göktürkler
E) Bulgarlar – Peçenekler – Avarlar

2. Barbar kavimlerin karşısında tutunamayan Batı Roma İmparatorluğunun yıkılması ile Avrupa’da baş-layan otorite boşluğu aşağıdakilerin hangisinde etkili olmamıştır?
A) Skolâstik düşüncenin sona ermesinde
B) Derebeylik rejiminin güçlenmesinde
C) Bilimsel çalışmaların engellenmesinde
D) Papalığın güçlenmesinde
E) Dinin siyasî hayatta etkisini arttırmasında

3.
I. Kâğıt ve matbaayı Çinlilerden öğrenen Uygurların kültür ve uygarlıkta ileri olduğu.
II. Talaş Savaşıyla kâğıt ve matbaayı Çinlilerden ve Türklerden alan Abbasîlerin İslâm Rönesans’ını başlattığı,
III. Haçlı Seferleri’yle kâğıt ve matbaayı Araplardan öğrenen Avrupalıların, Rönesans çağını başlattıkları bilin-mektedir.
Bu bilgilere dayanılarak, çıkarılabilecek ortak yargı aşağıdakilerden hangisidir?
A) İslâm devletlerinin bir süre kültürel gelişim sağladığı
B) Uygurların kâğıt ve matbaayı kullanan ilk devlet olduğu
C) Kâğıt ve matbaanın kültür ve uygarlığın gelişiminde önemli bir rolünün olduğu
D) Kâğıt ve matbaayı ilk kez Arapların kullandığı
E) Rönesans’ın oluşumunda Avrupa dışında etkilerin olmadığı

4. Uygurlar;
I. Yerleşik hayata geçen ilk Türk devletidir.
II. Maniheizm dinini kabul etmişlerdir.
III. Hatun ve Kurultay, Hakan’ın yetkilerini kısıtlamıştır.
IV. Çin ile ticari ilişkilere girmişlerdir.
V. Dillerini geliştirerek edebî eserler vermişlerdir.
Bunlardan hangisi ya da hangileri Uygurların diğer Türk devletlerinden farklı bir yapıda olduğunun delilidir?
A) I ve II B) II, III ve IV C) III, IV, V D) IV ve V E) I, II ve III

5. Kavimler göçü sonucunda Macaristan’da kurulan Avrupa Hunları bir süre daha göçebe geleneklerini sürdür-müşler, birçok kavmi yönetimleri altına alarak kavimler arasında kültürel alışverişi sağlamışlardır. Atilla’nın sa-rayında Çince, Latince ve Germen dilleri konuşulmuştur.
Bu bilgilere göre, Avrupa Hun’ları ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?
A) Orta Asya kültürü ile batı kültürünü kaynaştırmalardır.
B) Savaşçı yapılarını kaybetmişlerdir.
C) Kültürel özelliklerini korumuşlardır.
D) Türk kökenli olmayan yöneticilere öncelik tanımışlardır.
E) Toprakları içinde dinî birliği sağlamışlardır.

6. Göçebe Türklerin şehir hayatına geçişlerinin ve karma bir kültür ve inanç oluşturmalarının ilk örneği Uygur-larda görülmektedir.
Uygurların şehir hayatına geçmesinde ve karma bir kültürel yapı oluşturmasında,
I. Çevre uygarlıklardan etkilenmeleri
II. Benimsedikleri dinin şehirli-tüccar sınıfın dini olması
III. Ülkenin hanedan ailesinin ortak malı sayılması
etkenlerinden hangilerinin rol oynadığı söylenebilir?

A) Yalnız II B) Yalnız III C) I ve II D) I ve III E) II ve III

7. Eski Türk devletlerinde hükümdarın, yükümlülüklerini yeri¬ne getirdiği sürece, Tanrı tarafından verilmiş olan yönetme yetkisinin (Kut anlayışı) devam edeceğine inanılırdı.
Bu inancın, eski Türk hükümdarlarına sağladığı siyasal hak aşağıdakilerden hangisidir?
A) Son karar verici kişi olma
B) Töre kurallarını istediği zaman değiştirme
C) Sosyal adaleti sağlama
D) Komutanlık yapma
E) Ekonomik açıdan güçlenme

8. Orta Çağ’da toplum ve bireyler kendilerini Fransız, Yunan, Rus ya da Türk olarak değil, Katolik ya da Ortodoks Hıristiyan, Sünnî ya da Şiî Müslüman olarak tanımlardı.
Buna bakarak, Orta Çağ ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi ileri sürülemez?
A) Devletler ulus temelinde örgütlenmiştir.
B) Toplumsal kimlik dinle tanımlanmıştır.
C) Siyasal ilişkilerde ana motif din olmuştur.
D) Din adamlarının etkinliği fazladır.
E) Aynı dine mensup olanlar birbirleriyle çatışmışlardır.

9. Türklerin sosyal, kültürel ve siyasal hayatları hakkında genel bilgiler veren ve ilk Türkçe sözlük olan Divan-ı Lügatit Türk adlı eseri kaleme alan Kaşgarlı Mahmut Araplara Türkçeyi öğretmeyi amaçlamıştır.
Bu bilgilere dayanarak;
I. Türkçe yaygınlaştırılmaya çalışılmaktadır.
II. Türkçenin Arapçadan daha üstün bir dil olduğu kanıt¬lanmaktadır.
III. Divan-ı Lügat’it-Türk, Türk dilinin ve kültürünün gelişti¬rilmesine hizmet etmiştir.
IV. Türklere ait ilk yazılı eser Divan-ı Lügatit-Türk’tür.
yargılarından hangisi veya hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I B) I ve II C) II ve IV D) I ve III E) III ve I

10. İslâmiyet öncesi Türk devlet yöneticileri tanrı tarafından dünyayı yönetmekle görevlendirildiklerini kabul etmişler ve bu sebeple herkese eşit ve adil davranmaya çalışmışlardır.
Yukarıdaki paragrafa göre Türklerin aşağıdaki özelliklerinden hangisine sahip olduğundan söz edilemez?
A) Adil olduklarından
B) Sömürgeci olduklarından
C) Cihan hâkimiyeti anlayışına sahip olduklarından
D) Tanrı inancına sahip olduklarından
E) Köleci olmadıklarından

11. İslâmiyet öncesi Türk toplumlarında “Keneş” denilen danışma meclisleri bulunmaktaydı. Bu durum Selçuklularda ve Osmanlılarda da farklı isimlerle yaşamıştır.
Bu duruma göre, aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) İslâmiyet’in kabulü, Türk devletlerinde bazı anlayışları değiştirmemiştir.
B) Türkler, İslâmiyet’in kabulünden sonra, hiçbir şekilde değişmemişlerdir.
C) Türk devletlerinde merkeziyetçilik güçlüdür.
D) Orta Asya Türk devletlerinde demokrasi vardır.
E) İslâmiyet öncesinde Türk devletlerinde veraset sorunu vardır.

12. Aşağıdakilerden hangisi İslâmiyet’ten önceki Türk devletlerinde “devlet yönetimi” ile ilgili yanlış bir bilgidir?
A) Aile, oba, boy olmak üzere siyasî bir teşkilâtlanma görülür.
B) Töreye göre ülke hanedan üyelerinin ortak malıdır.
C) Merkeziyetçi bir özelliğe sahip değillerdir.
D) Çok çabuk kurulabildikleri gibi çabuk yıkılabilirler.
E) Yönetim dinî bir karakter gösterir.

Hakkında Yorgun

Yorgun... Bir tarih öğretmeni... En iyisini bildiğini iddia etmiyor... Öğrenmeye ve bildiğini,bildiği kadarıyla öğretmeye çalışıyor...

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.